Kapitálové účty – účtová třída 4

 

Otázka: Účtová třída 4 – kapitálové účty

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): K0ubin

 

Účtová třída 4 je celá rozvahová pasivní.

 

Účtování v 4. účtové třídě je ovlivněno druhem právního subjektu:

 • Obchodní společnosti
 • Družstva
 • Fyzické osoby – podniky jednotlivců

 

Vlastní zdroje:

 • Základní kapitál (411)
 • Kapitálové fondy (412, 413 – dary)
 • Fondy tvoření ze zisku (421, 423, 427)
 • Výsledek hospodaření minulých let (428, 429)
 • Výsledek hospodaření běžného roku – na začátku dalšího účetního období se převádí na účet 431

 

Cizí zdroje:

 • Rezervy – účtová skupina 45
 • Dlouhodobé bankovní úvěry (461)
 • Dlouhodobé závazky – účtová skupina 47

 

Založení a vznik společnosti

 • Ke dni vzniku společnosti (tj. ke dni zápisu do obchodního rejstříku) musí společnost sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účetní knihy.
 • založení = podepsání společenské smlouvy
 • vznik = zápis do obchodního rejstříku

 

Základní kapitál

 • souhrn všech peněžních prostředků a nepeněžitých vkladů (auta, stroje, kopírka, fax) vložených do podniku a zapsaných do obchodního rejstříku

 

Zvýšení základního kapitálu

 • Společnost může zvyšovat základní kapitál na základě rozhodnutí valné hromady. Pokud valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu, až do doby zapsání do obchodního rejstříku se o zvýšení zapisovaného základního kapitálu účtuje na účtu 419 – Změny základního kapitálu.
 • V okamžiku zápisu do OR se účet 419 vyrovná přeúčtováním na účet 411 – Základní kapitál.

 

Zvýšení základního kapitálu jde provést dvěma způsoby:

 • a) dalšími vklady stávajících nebo nových společníků
 • b) přesunem z již existujících vlastních zdrojů společnosti

 

Snížení základního kapitálu

 • Společnost může snižovat základní kapitál na základě rozhodnutí valné hromady. Snížení lze provést pouze za podmínek, že neklesne jeho výše pod zákonem stanovenou hranici.

 

Důvody:

 • vystoupení společníka z kapitálové společnosti podle obchodního zákoníku
 • z rozhodnutí valné hromady při dlouhodobějším ztrátovém hospodaření
 • u akciové společnosti, která má v držení vlastní akcie a hodlá o jejich nominální hodnotu snížit základní kapitál.

 

Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Kapitálové fondy

 • na účtu 413 – ostatní kapitálové fondy se účtují ostatní vklady společníků peněžní i nepeněžní, které při vkládání nezvyšují základní kapitál –> dary

 

Výsledek hospodaření

 • Zisk se ve zdrojích účetní jednotky může objevit dvakrát:
  • a) Jako nerozdělený zisk z minulých let – Nerozdělený zisk minulých let (428)
  • b) Jako zisk – výsledek hospodaření po zdanění, jehož rozdělení podléhá schvalovacímu řízení obchodní společnosti a do doby rozdělení se eviduje na účtu – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431). Tento účet nemůže vykazovat ke konci účetního období zůstatek a řídící orgán společnosti musí v průběhu účetního období rozhodnout o jeho rozdělení.

 

Rozdělení zisku

 • Rozdělení zisku se provádí podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem a podle rozhodnutí valné hromady společnosti.

 

Vypořádání ztráty

 • Ze zákonného rezervního fondu (účet 421)
 • Z nerozděleného zisku minulých let (účet 428)
 • Předpisem pohledávky za společníky v s. r. o. (účet 354)
 • Převedení do dalších let (účet 429)

 

Fondy tvořené ze zisku

 • Zákonné fondy
  • tj. zákon ukládá povinnost vytvářet tyto fondy v určité výši
  • Zákonný rezervní fond – účet 421
  • Nedělitelný fond – účet 422
 • Ostatní fondy
  • jsou dobrovolné a podniky je vytvářejí podle svých potřeb.

 

DLOUHODOBÉ CIZÍ ZDROJE

 • Rezervy
  • Tvoří se za účelem krytí v budoucnu očekávaných výdajů (např. opravy dlouhodobého hmotného majetku) a tvoří se na dobu delší než 1 rok.
  • Rezervy se rozdělují na:
   • a) zákonné – upravené zákonem o rezervách, tvorba je z hlediska daně z příjmů uznávána jako daňový náklad
   • b) ostatní – tvořené na jiné účely než stanoví zákon o rezervách, tvorba je účetním nákladem, ale není daňově uznatelnou položkou z hlediska daně z příjmů
 • Bankovní úvěry
  • Dlouhodobé úvěry, které jsou splatné za dobu delší, než jeden rok se evidují na účtu 461 a způsoby účtování jsou shodné jako na úvěrových účtech ve 2. účtové třídě (účet 231).
 • Dlouhodobé závazky
  • a) Emitované dluhopisy – účet 473
  • b) Dlouhodobé přijaté zálohy – účet 475
  • c) Dlouhodobé směnky k úhradě – účet 478
  • d) Ostatní dlouhodobé závazky – účet 479 – dlouhodobé půjčky, vklady tichého společníka
  • e) Odložený daňový závazek a pohledávka – účet 481

 

ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

 • Účet 491 – Účet individuálního podnikatele
 • Individuální podnikatel zde zaznamenává všechny osobní vklady, výběry a přijaté dary. Nahrazuje veškeré účty vlastních zdrojů.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!