Kapitálové účty – účtová třída 4

 

   Otázka: Účtová třída 4 – kapitálové účty

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): K0ubin

 

Účtová třída 4 je celá rozvahová pasivní.

 

Účtování v 4. účtové třídě je ovlivněno druhem právního subjektu:

– Obchodní společnosti

– Družstva

– Fyzické osoby – podniky jednotlivců

 

Vlastní zdroje:

– Základní kapitál (411)

– Kapitálové fondy (412, 413 – dary)

– Fondy tvoření ze zisku (421, 423, 427)

– Výsledek hospodaření minulých let (428, 429)

– Výsledek hospodaření běžného roku – na začátku dalšího účetního období se převádí na účet 431

 

Cizí zdroje:

– Rezervy – účtová skupina 45

– Dlouhodobé bankovní úvěry (461)

– Dlouhodobé závazky – účtová skupina 47

 

Založení a vznik společnosti

Ke dni vzniku společnosti (tj. ke dni zápisu do obchodního rejstříku) musí společnost sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účetní knihy.

– založení = podepsání společenské smlouvy

– vznik = zápis do obchodního rejstříku

 

Základní kapitál – souhrn všech peněžních prostředků a nepeněžitých vkladů (auta, stroje, kopírka, fax) vložených do podniku a zapsaných do obchodního rejstříku

 

Zvýšení základního kapitálu

Společnost může zvyšovat základní kapitál na základě rozhodnutí valné hromady. Pokud valná hromada rozhodne o zvýšení základního kapitálu, až do doby zapsání do obchodního rejstříku se o zvýšení zapisovaného základního kapitálu účtuje na účtu 419 – Změny základního kapitálu.

V okamžiku zápisu do OR se účet 419 vyrovná přeúčtováním na účet 411 – Základní kapitál.

 

Zvýšení základního kapitálu jde provést dvěma způsoby:

a) dalšími vklady stávajících nebo nových společníků

b) přesunem z již existujících vlastních zdrojů společnosti

 

Snížení základního kapitálu

Společnost může snižovat základní kapitál na základě rozhodnutí valné hromady. Snížení lze provést pouze za podmínek, že neklesne jeho výše pod zákonem stanovenou hranici.

 

Důvody:

– vystoupení společníka z kapitálové společnosti podle obchodního zákoníku

– z rozhodnutí valné hromady při dlouhodobějším ztrátovém hospodaření

– u akciové společnosti, která má v držení vlastní akcie a hodlá o jejich nominální hodnotu snížit základní kapitál.

 

Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

Kapitálové fondy

– na účtu 413 – ostatní kapitálové fondy se účtují ostatní vklady společníků peněžní i nepeněžní, které při vkládání nezvyšují základní kapitál –> dary

 

Výsledek hospodaření

Zisk se ve zdrojích účetní jednotky může objevit dvakrát:

a) Jako nerozdělený zisk z minulých let – Nerozdělený zisk minulých let (428)

b) Jako zisk – výsledek hospodaření po zdanění, jehož rozdělení podléhá schvalovacímu řízení obchodní společnosti a do doby rozdělení se eviduje na účtu – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (431). Tento účet nemůže vykazovat ke konci účetního období zůstatek a řídící orgán společnosti musí v průběhu účetního období rozhodnout o jeho rozdělení.

 

Rozdělení zisku

Rozdělení zisku se provádí podle pravidel stanovených obchodním zákoníkem a podle rozhodnutí valné hromady společnosti.

 

Vypořádání ztráty

Ze zákonného rezervního fondu (účet 421)

Z nerozděleného zisku minulých let (účet 428)

Předpisem pohledávky za společníky v s. r. o. (účet 354)

Převedení do dalších let (účet 429)

 

Fondy tvořené ze zisku

  1. Zákonné fondy

– tj. zákon ukládá povinnost vytvářet tyto fondy v určité výši

Zákonný rezervní fond – účet 421

Nedělitelný fond – účet 422

 

  1. Ostatní fondy

– jsou dobrovolné a podniky je vytvářejí podle svých potřeb.

 

DLOUHODOBÉ CIZÍ ZDROJE

  • Rezervy

Tvoří se za účelem krytí v budoucnu očekávaných výdajů (např. opravy dlouhodobého hmotného majetku) a tvoří se na dobu delší než 1 rok.

Rezervy se rozdělují na:

a) zákonné – upravené zákonem o rezervách, tvorba je z hlediska daně z příjmů uznávána jako daňový náklad

b) ostatní – tvořené na jiné účely než stanoví zákon o rezervách, tvorba je účetním nákladem, ale není daňově uznatelnou položkou z hlediska daně z příjmů

 

  • Bankovní úvěry

Dlouhodobé úvěry, které jsou splatné za dobu delší, než jeden rok se evidují na účtu 461 a způsoby účtování jsou shodné jako na úvěrových účtech ve 2. účtové třídě (účet 231).

 

  • Dlouhodobé závazky

a) Emitované dluhopisy – účet 473

b) Dlouhodobé přijaté zálohy – účet 475

c) Dlouhodobé směnky k úhradě – účet 478

d) Ostatní dlouhodobé závazky – účet 479 – dlouhodobé půjčky, vklady tichého společníka

e) Odložený daňový závazek a pohledávka – účet 481

 

ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

Účet 491 – Účet individuálního podnikatele

Individuální podnikatel zde zaznamenává všechny osobní vklady, výběry a přijaté dary. Nahrazuje veškeré účty vlastních zdrojů.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy