Kongresový a incentivní cestovní ruch – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Kongresový a incentivní cestovní ruch

Předmět: Cestovní ruch a průvodcovství

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

Kongresový a incentivní cestovní ruch

 • význam a klasifikace kongresového cestovního ruchu, organizování kongresového cestovního ruchu
 • místopis kongresového cestovního ruchu

 

Kongresový cestovní ruch

význam kongresového cestovního ruchu

 • kongresová turistika je specializovaná forma cestovního ruchu, která zahrnuje soubor činností – zaměřených na výměnu vědeckých a odborných poznatků a zkušeností – spojených s cestováním a pobytem lidí v kongresovém místě
 • zároveň jde i o nabídku doprovodných programů v rámci kongresu nebo v rámci využití volného času v kongresovém místě
 • širší definicí je potom: ´´kongresová průmysl´´ (Meeting industry) zahrnuje organizování kongresů, konferencí, seminářů, výstav a veletrhů, ale též incentivní turistiku
 • jde o formu cestovního ruchu, která není provozována ve volném čase účastníka cestovního ruchu (je placeno firmou), ale bývá impulzem pro navštívení i ve volném čase
 • kongresová turistika je specifickou formou cestovního ruch, kde hlavním motivem účasti je předávání nových poznatků, navázání obchodních kontaktů, nalezení řešení problémů v daném oboru nebo setkání s odborníky v dané oblasti
 • tato forma turistiky má řadu specifických rysů, které vycházejí z její podstaty, jako:
 • vysoká úroveň a komplexnost služeb (4* a 5* hotely)
 • odborný charakter akcí
 • společenské a representativní aspekty akcí – plesy, večírky, charitativní akce, …
 • ekonomická výhodnost
 • zavedení jiné sezónnosti než při standardní programaci (vyplňování mimosezón, protože je v pracovní době)
 • akce kongresové turistiky jsou realizovány v ubytovacích zařízeních nejvyšší kategorie a jejich součástí je celý komplex turistických služeb (ubytovací, stravovací, doprava výlety, kulturní a společenské akce a další)
 • ekonomické efekty akcí kongresové turistiky dokumentuje skutečnost, že na jednotlivé komponenty balíků služeb jsou v této komoditě vydávány nejvyšší částky
 • významné akce kongresové turistiky též výrazně přispívají k propagaci politických a ekonomických zájmů města a státu a posilují jejich prestiž a postavení

 

klasifikace kongresového cestovního ruchu (členění kongresových akcí)

 1. kongres
 • je formální setkání zpravidla většího množství lidí určitého odborného zaměření, jehož obsahem jsou přednášky, formální a neformální diskuze, konzultace
 • výsledky kongresu mají teoretický, vědecký, politický nebo společenský význam
 • základními znaky kongresu jsou:
 • minimální počet účastníků 300
 • zastoupení zahraničních účastníků min. 40%
 • minimální doba konání 3 dny
 • minimální počet účastnických států 5
 1. konference
 • jsou menší akce (max. 300 účastníků), které zpravidla řeší konkrétní téma
 • hlavními body jsou diskuze, hledání faktů a konzultace
 • jsou zpravidla kratší než kongresy (trvají max. 3 dny)
 • průběh a výsledky jednání bývají obvykle obsaženy v závěrech protokolu nebo usnesení
 1. sympozium
 • setkání úzce specializovaných odborníků, kteří jsou vedeni snahou najít řešení pro konkrétní problém nebo skupinu problémů
 • charakteristickým znakem je monotematičnost
 1. kolokvium
 • je setkání osob zpravidla z akademického prostředí, jehož cílem je odborná výměna názorů a zjištění společenských zájmů
 • má tematický a pracovní charakter
 • je organizováno nepravidelně.
 1. seminář
 • setkání nebo série setkání zaměřené na seznámení s aktuálními problémy a úkoly
 • ty jsou předmětem praktické nebo teoretické činnosti účastníků
 1. výstavy, veletrhy, workshopy
 • progresivní skupinou produktů a formami výměny informací i vzájemných obchodních vztahů jsou potom výstavy a veletrhy, komerční prezentace a pracovní setkání tzv. workshopy.
 1. incentivní akce
 • relativně novým fenoménem na trhu kongresové turistiky jsou akce incentivní turistiky, ty jsou originálně chápány jako motivace a ocenění zaměstnanců, obchodních partnerů a klientů

 

klasifikace kongresových služeb

 • kongresové služby členíme na:
 • služby související s jednáním, které zahrnují:
 • zabezpečení a přípravu jednacích prostor
 • zpracování a tisk kongresových materiálů
 • propagaci a poskytování informací o kongresu
 • organizační služby před zahájením a v průběhu akce
 • tlumočnické a překladatelské služby
 • služby související s pobytem účastníků, které zahrnují:
 • ubytování účastníků akce a osob, které je doprovázejí
 • stravování účastníků a jejich doprovodu
 • přepravu účastníků při příjezdu a odjezdu do a z místa konání kongresu
 • ostatní služby, mezi které patří:
 • recepční služba během konání akce
 • služby průvodců, hostesek
 • směnárenské služby
 • společenské programy
 • doprovodné akce

 

podmínky pro kongresovou turistiku

 • image destinace
 • pozitivní image je jedním z předpokladů pro úspěšnou kongresovou destinaci a zahrnuje celý komplex politických, ekonomických, kulturních, společenských a bezpečnostních faktorů
 • negativní image potom prakticky vyřazuje destinaci ze soutěže o pořádání významných mezinárodních kongresových akcí
 • image destinace je možno hodnotit ve dvou rovinách:
  • dlouhodobá image – k faktorům tvořícím dlouhodobě pozitivní image patří politická stabilita a ekonomická vyspělost země, její kulturní a historické tradice, vysoká úroveň poskytovaných služeb a opakovaná organizace významných a mimořádných politických, profesních, kulturních, sportovních a dalších akcí.
  • sezónní image – kladné sezónní image se vytváří zpravidla po úspěšné realizaci jednotlivé mimořádně významné politické, profesní, kulturní anebo sportovní akci, k takovým patří například organizace a pořádání Světových výstav, Olympijských her, Mistrovství světa v populárních sportech, atd., negativní image mohou vyvolat některé mimořádné události jako války a teroristické akce, živelné a ekologické katastrofy, atd.
 • kongresová města
 • na image destinace navazují a významnou roli při realizaci kongresových akcí hrají rovněž města, v nichž se tyto akce konají, pro jejich kategorizaci existuje řadu kritérií
 • místo konání kongresu
 • kongresové služby vyžadují specifické podmínky pro svoji realizaci a místa jejich konání lze rozdělit do několika kategorií:
 • kongresová centra – jsou specializovaným místem pořádání kongresů a jsou určena zpravidla pro pořádání velkých akcí, jsou budována a vybavována technologiemi tak, aby zajistila vysoké technické podmínky a maximální komfort pro účastníky kongresů, velikost kongresových center vychází z potřeb a ambicí lokality a velikosti potencionálního trhu
 • hotely – hotely jako místo pořádání kongresů se liší od kongresových center zejména velikostí konferenčních prostor, jsou zpravidla vhodné pro pořádání středně velkých a menších akcí, kongresový hotel má určité odlišnosti od běžných hotelů, jako místo konání kongresových akcí nabízejí hotely komfort konání pracovních aktivit spolu s ubytováním a stravováním, dále velmi efektivně řeší problémy spojené s dopravou účastníků z místa ubytování do pracovních prostor
 • vysoké školy a univerzity – vysoké školy jako místo konání kongresů disponují zpravidla vhodnými konferenčními prostory spojenými s pedagogickým a vědeckým zázemím a dále propůjčují kongresu akademické renomé, určitou nevýhodou je dostupnost kongresových místností v potřebných časových obdobích a zpravidla neexistující ubytovací zázemí
 • specifická místa konání – jedná se o prostory a interiéry, které zpravidla slouží jiným účelům a pro kongresové akce jsou používány spíše výjimečně, konání kongresu nebo jeho části v takových prostorech má za cíl navodit potřebnou atmosféru anebo využít místa a jeho symboliky pro zvýraznění akce jako celku nebo jejich jednotlivých prvků, ve specifických místech konání nelze vždy zajistit absolutně dokonalé technické nebo dopravní podmínky pro akci, prestiž a výjimečnost specifického místa však převyšuje vliv ostatních okolností, a proto lze konání v těchto místech označit v řadě případů za motivující, jako příklad pro specifická místa konání v Praze může sloužit – Pražský hrad, Obecní dům, Výstaviště Praha, atd.
 • ubytování
 • hotely v potřebné kvalitě a množství jsou dalším z kritérií při posuzování kongresové destinace a kongresového města, ty jsou využívány k ubytování účastníků kongresu anebo plní současně i funkce místa konání akce
 • velmi podstatným faktorem je i umístění hotelů a dalších ubytovacích zařízení ve vztahu k místu konání a jeho dopravní dostupnost
 • důraz na kvalitu je jedním z hlavních požadavků na ubytování
 • dopravní dostupnost
 • druhotným motivem účasti na kongresové turistice je poznání města a nejbližšího regionu, kde se akce koná, součásti programu proto bývají společenské akce a místní výlety, proto je důležitá dopravní dostupnost, pro rychlou a snadnou přepravu účastníků kongresu
 • doprovodné akce
 • doprovodné akce je možno členit do následujících skupin:
 • společenské večery (společné, firemní, individuální)
 • kulturní akce (společné, firemní, individuální)
 • program pro doprovázející osoby
 • programy před a po kongresové akce

 

organizování kongresových akcí

 1. plánování akcí
 • objednavatel kongresové akce – výrobní, obchodní, vzdělávací nebo jiný subjekt – rozhoduje na základě svých koncepcí, plánů a záměrů o věcném obsahu akce, o počtu a struktuře účastníků, termínu a délce trvání a konečně o místu jejího konání
 • plánování akce zpravidla řídí a koordinuje přípravný resp. pracovní výbor, pokud takovýto orgán nevzniká potom jeho funkci plní vedení resp. vedoucí pracovník objednavatele kongresové akce
 • plánování akce zahrnuje zásadní rozhodnutí o rozpočtu akce a jeho finančním zajištění
 • součástí plánování je i rozhodnutí o spolupráci se specializovanou firmou PCO, CTA a její výběr
 1. příprava akce
 • přípravná fáze akce patří ke klíčovým fázím celého procesu, neboť zde se rozhoduje o zásadních organizačních, logistických a marketingových otázkách
 • tato fáze zpravidla zahrnuje:
 • přípravu odborného programu a zpracování časového plánu akce
 • určení místa akce a výběr prostor pro jednání
 • zabezpečení dopravních, ubytovacích a stravovacích služeb
 • návrhy doprovodných akcí a programů
 • přípravu a vytištění materiálů
 • propagaci
 • podstatnou součástí přípravné fáze je i zpracování cenových kalkulací a dalších finančních rozvah
 • jednotlivými body přípravy akce se zabývá na základě jasné stanovené dělby práce objednavatel akce i PCO, CTA
 • příkladem nejmodernější spolupráce je realizace akce tzv. ´´na klíč´´, kdy PCO zajišťuje komplexní služby včetně jejich marketingu -) řídícími faktory jsou potom objednavatelem přesně formulované cíle akce a strukturovaný rozpočet akce
 1. realizace akce
 • realizaci akce plně zajišťuje PCO, CTA – ten zpravidla vytváří realizační tým, který komplexně řídí celkový průběh akce, do jeho kompetence patří registrace účastníků, ubytování, stravování, místní doprava a doprovodné programy
 • podstatným prvkem, který významně ovlivňuje kvalitu akce je vytvoření informačního systému a jeho funkčnost v celém průběhu kongresové akce
 • velmi významnou roli sehrává péče o hosty a servis hostesek a informátorů, kteří často rozhodují o konečném dojmu účastníků a jejich názoru na celkovou organizaci a atmosféru kongresové akce
 • obsahovou a odbornou část akce řídí pracovníci objednavatele
 1. vyhodnocení a vyúčtování akce
 • vyhodnocení a vyúčtování akce je velmi podstatnou fázi celého průběhu a často rozhoduje o další spolupráci objednavatele a PCO, CTA
 • jeho smyslem je zhodnocení celé spolupráce a organizačního a společenského průběhu celé akce
 • hodnotí se ekonomické aspekty kongresové akce a vyjasňují se případné sporné nebo nedořešené otázky, operativně řešené v průběhu akce
 • obsahová a odborná část nebývá předmětem jednání objednavatele a PCO , CTA

 

místopis kongresového cestovního ruchu

evropské metropole kongresového cestovního ruchu

 • nejvýznamnější: Paříž, Londýn, Brusel, Hannover (největší výstaviště na světě), Miláno
 • dále významná: Praha, Budapešť

 

místa kongresové turistiky v České republice

 • Praha (kongresové hotely, kongresové centrum, výstaviště)
 • Poděbrady
 • zámek Nelahozeves
 • lázně Aurora – Třeboň
 • Karlovy Vary: Grandhotel Pupp, Hotel Thermal
 • kongresové centrum Aldis Hradec Králové
 • zámek Židlochovice
 • Brno (hotely, výstaviště)

 

incentivní cestovní ruch

význam incentivního cestovního ruchu

 • forma cestovního ruchu, která využívá turismu pro kladnou motivaci zaměstnanců k lepším pracovním výkonům nebo je odměnou
 • je zahrnován mezi motivačním nástrojem managementu a může mít náplň rekreační, poznávací nebo vzdělávací
 • je součástí kongresového cestovního ruchu

 

specifické vlastnosti incentivního cestovního ruchu

 • výhodná forma nepeněžní odměny
 • rodinná a společenská prestiž
 • výjimečnost produktu – vysoké nároky na služby a potřeba velké kreatiny a originály při tvorbě produktu
 • vykrývá propady mezi sezónami – vytváření tzv. minisezón

 

formy incentivního cestovního ruchu

 • zájezd za odměnu (rekreační, relaxační a rehabilitační – wellness pobyty, sportovní, poznávací, …)
 • vzdělávací programy

 

incentivní program

 • je jedinečná a neopakovatelná událost připravená na míru podle požadavků klienta
 • program zpravidla obsahuje: pracovní část, zážitkové aktivity, činnosti podporující rozvoj osobnosti a mezilidských vztahů, vzdělávání, relaxaci

 

využívání extrémních aktivit

 • výjimečný zážitek, uvolnění a překonání osobních hranic, např.: Kiteboarding (jezdec je tažen řiditelným drakem – kite s využitím boardu, lyží nebo bruslí- voda, led, sníh), Zorbing,

 

teambuilding

 • outdoorový výcvik managerů zaměřený na rozvoj komunikace a spolupráce, posílení týmového ducha nebo zdokonalení vedení týmu lidí

 

kategorizace incentivních cest

 • podle cíle: poznávací, pobytový, relaxační, vzdělávací, …
 • podle počtu: malá skupina (5-30 osob), velká skupina (31-50 osob)
 • podle délky akce: cesty bez přenocování, cesty s přenocováním (kratší: 1-3 noci, delší: 4 a více)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!