Kontokorentní úvěr – maturitní otázka

 

   Otázka: Kontokorentní úvěr

   Předmět: Bankovnictví

   Přidal(a): Natálie Kratochvílová

 

 

Je to úvěr, který banka poskytuje v pohyblivé výši klientům na běžném účtu. Formálním základem kontokorentního úvěru je kontokorentní účet. Tento účet je používám pro vyjádření závazků a pohledávek jakýchkoliv obchodních partnerů. U bankovního kontokorentu jde o výslovnou dohodu, že se vzájemné pohledávky zákazníka banky, nebudou jednotlivě vyúčtovávat. K tíži BÚ se účtuje peněžní úhrady a ve prospěch účtu se připisuje všechny došlé platby.

 

Porovnáním všech příjmů a úhrad vzniká na kontokorentním účtu:

 • a) peněžní vklad
  • Účet vykazuje pouze kreditní zůstatek a klient je vůči bance v postavení věřitele.
 • b) debetní zůstatek
  • Příjmy na účtu jsou nižší než platební úhrady a klient se vůči bance stává dlužníkem.

 

Banka provádí v určitých termínech vyúčtování kontokorentu (měsíčně, čtvrtletně)
Zůstatek účtu saldo, musí klient odsouhlasit. A banka mu účtuje buď k tíži, nebo ve prospěch účtu úroky. Dále mu zaúčtuje poplatky za vedení účtu, provize a jiné výlohy. O pohybech na účtu je klient informován denně výpisem z účtu.

Kontokorentní úvěr vzniká uzavřením úvěrové smlouvy tím, že klient, který má u banky běžný účet požádá banku o možnost o čerpání úvěru na BÚ. Banka klienta prověří (provede zkoušku způsobilost) pokud klientovi vyhoví, oznámí mu výši úvěrového rámce. To znamená přípustný debet na jeho BÚ. Současně mu sdělí i ostatním podmínky včetně zajištění úvěru.

 

Výše úvěrového rámce závisí na:

 • zkoušce úvěrové způsobilosti
 • potřebě klienta
 • možnostech úvěru

 

Kontokorent je využíván pro různé účely např. na:

 • vyrovnání výkyvů BÚ
 • dlouhodobé pořízení majetku
 • na sezónní potřebu oběžného majetku
 • krátkodobé investiční výdaje apod.

 

Kontokorentní úvěr se označuje jako krátkodobý, úvěrový vztah však může trvat i několik let, a to díky tomu, že banka smlouvu o kontokorentním úvěru může na žádost klienta prodloužit. Banka provádí neustálou kontrolu kontokorentního úvěru tak, že sleduje všechny platby a zda klient nepřekročil úvěrový rámec. Banka vyžaduje od klienta výhradní prohlášení, kterým se dlužník zavazuje, že všechny bankovní obchody bude uzavírat pouze s příslušnou bankou.

 

Cena kontokorentních úvěrů

 • Cena kontokorentního úvěru je stanovena každou bankou individuálně a je uvedena v obchodních podmínkách banky.

 

Cena kontokorentního úvěru v sobě zahrnuje:

 • Úrokovou sazbou ze skutečné výše čerpaného úvěru v rámci úvěrového rámce. Je to tzv. čistá úroková sazba stanovená v %
 • Provize z nevyužité úvěrové částky, tzn. z rozdílů mezi sjednaným úvěrovým rámcem a skutečně čerpaných úvěrem, tj. pohotovostní provize.
 • Provize za překročení úvěrového rámce, výše je stanovena v závislosti na výši a délce překročení. jedná se o tzv. sankční sazbu stanovenou v %

 

Kontokorentní úvěr je nejdražší ze všech krátkodobých úvěrů přesto je pro klienty výhodný:

 • Klient čerpá úvěr volně podle svých okamžitých potřeb
 • Klient nemusí čerpat celou částku úvěru najednou
 • Klient nemusí úvěr splatit v určitý den
 • Každý příjem na účet působí jako splátka úvěru, tzn. při vyšších příjmech může kontokorent vykazovat kladný zůstatek.
 • Aktuální sazba kontokorentu se pohybuje mezi 12% až 22%

 

Revolvingový úvěr

Jedná se o zvláštní druh kontokorentního úvěru, který se používá v případě podnikání se zahraniční majetkovou účastí.
Banka poskytuje klientovi krátkodobý úvěr na předem dohodnutou částku, kterou klient nesmí překročit. Pokud klient tuto částku překročí, bere se to jako nový úvěr. Pokud klient částku nevyčerpá, účtuje mu banka poplatky za nevyčerpanou částku. Tento úvěr banka poskytuje klientům, kteří v pravidelných intervalech žádají o úvěr poskytovaný na stejný účel.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!