Kupní smlouvy – ekonomie a právo

 

   Otázka: Kupní smlouvy

   Předmět: Ekonomie a právo

   Přidal(a): terry

 

Smlouva = ujednání dvou a více stran o vzájemných právech a povinnostech.

Druhy kupních smluv

 1. mezinárodní kupní smlouvy
  – smlouvy mezi státy, nebo mezi státy a mezinárodními organizacemi
  – např. NATO, EU
  – zákoník mezinárodního obchodu
 2. smlouva dle Občanského zákoníku
  – upravuje ztahy mezi občany a podnikem (obchodem) i mezi podnikateli

 

Kupní smlouva je smlouva,  při které vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Předmět  =  věc movitá. Právní úprava – Občanský zákoník

 

 • Nejpoužívanější smlouva
  • Základem je souhlas dvou a více stran o koupi zboží

 

1) Podmínky vzniku smlouvy

 • oboustrannost – kupní smlouvy se musí účastnit nejméně dvě strany (prodávající a kupující)
 • souhlasnost – s obsahem smlouvy musí obě strany souhlasit
 • dobrovolnost – smlouva musí být uzavřena bez donucení
 • reálnost (smlouva musí být uskutečnitelná)
 • legálnost – nesmí být v rozporu se zákonem
 • výkon prodávajícího – prodávající musí být ochoten prodat za určitou cenu
 • výkon kupujícího – kupující musí být ochoten koupit za určitou cenu a schopen zaplatit

2) Uzavírání kupních smluv

 • Dochází k právnímu vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Tento vztah je ošetřen zákonem a plynou z něj práva a povinnosti.
 • Smlouvu může uzavřít pouze ten, kdo je způsobilý

 

FO, starší 18-ti let, svéprávná, bezúhonná.  Mladší 18-ti let může uzavírat smlouvy jen v rozsahu, který je přiměřený věku a schopnostem. Pouze v souladu s OZ.

PO – osoba právně samostatná. Smlouvy uzavírá pod svou firmou (firma = obchodní jméno).

 • Smlouvy uzavírá
 • statutární orgán
 • osoba, které to vyplývá z pracovní náplně
 • osoba zmocněná, prokurista

 

3)  Formy uzavření kupní smlouvy

 • Ústní – zboží denní potřeby, většinou uzavírají občané, výhodou je rychlost a pružnost
 • Písemná – využívají zejména podnikatelé a to z důvodů dokladovosti a prokazatelnosti. Taková smlouva musí mít své náležitosti. Musí být jasná (jednoznačná). Někdy jsou smlouvy složité, takže firmy využívají právní poradce.
 • Důsledné jednání – používá se tehdy, je-li jasný úmysl něco koupit či prodat. Z jednání lze poznat vůli kupujícího. Nákup do košíku v samoobsluze, návštěva maséra.
 • Mlčení – pokud druhá strana nic nenamítá, tak se mlčení pokládá za souhlas. Např. obchodník objednává u svého dodavatele jednu tunu mouky. Dodavatel mlčí, což si vysvětlíme tak, že opravdu smlouvu přijal a souhlasí.
 • Elektronicky ( uzavření KS formou komunikace na dálku)

4) Náležitosti KS

Návrh smlouvy předkládá navrhovatel (kupující, prodávající). Smlouva je uzavřena, pokud se obě strany dohodnou na podstatných náležitostech (případně i nepodstatných)

 

A) Podstatné – musí být obsaženy

Identifikace obou stran +
a) předmět plnění = zboží (druh, množství, kvalita)

 • Množství – je vyjádřeno jednotkami hmotnosti, kusy atd. definujeme přesně (90kg, 20 beden) nebo přibližně (cca 30 ks.) nebo minimální množství
 • Kvalita – jedná se o srovnání užitných vlastností výrobku s předepsanými normami. Kvalita může být vyjádřena obchodní třídou – označujeme jen některé zboží (vajíčka) nebo vzorkem. Zárukou kvality je ochranná známka, kterou označuje podnik své výrobky za účelem odlišení se, zaručuje kvalitu výrobku a vlastnosti výrobku, pokud výrobce chce označit své výrobky ochrannou známkou musí ji mít zapsanou v rejstříku ochranných známek. Žádný jiný podnik nesmí tuto známku používat. Ochranná známka navyšuje cenu výrobku. Ochrannou známku lze vyjádřit- graficky (logo), číselně, slovně, tvarem, kombinací
  b) časvětšinou vymezen přesným datem c) cena – stanovena dohodou, konkrétní částka nebo odkaz na ceník

 

B) Nepodstatné (vedlejší) = výsledek ujednání mezi DOD a ODB, pokud se na nich obě strany dohodnou, musí se respektovat. Např.: způsob dopravy, servis, montáž, způsob placení, reklamace.
Smlouva musí obsahovat

 

název a adresa obou stran, FO – jméno, příjmení, adresa; PO – obchodní jméno, sídlo firmy, IČO
povinnosti prodávajícího

 • prodávající má povinnost dodat zboží ve smluvené kvalitě, množství, druhu, ceně a čase
 • prodávající musí dodat doklady k výrobku – přepravní list, záruční list, technická dokumentace, faktura k výrobku
 • povinnosti kupujícího
  – povinnost kupujícího – musí převzít zboží, zkontrolovat, zaplatit
  – cenová doložka – umožňuje navýšení ceny, nebo její snížení s ohledem na výrobní náklady
  – povinnost jedné strany je právo druhé strany => reciprocita = oboustrannost

5) Vznik a změna smlouvy – smlouva vzniká tehdy, jestliže je zformulován její obsah a náležitosti.
Lze přesně definovat, kterým okamžikem smlouva vznikla.

 1. Okamžik přijetí návrhu smlouvy a vyjádření souhlasu obou stran – souhlas musí být vyjádřen podpisem.
 2. Okamžik přijetí nabídky
 3. Okamžik potvrzení objednávky
 4. Okamžik konání smlouvy – při zaslání zboží na dobírku

Změna smlouvy – neznamená zánik závazku! (předmět, cena, dodací podmínky), je záležitostí obou stran

 

6) Zánik smlouvy

 • splnění smlouvy
 • dohoda obou stran
 • odstoupení od úkonu – jednostranný úkon, buď ze strany prodávajícího nebo kupujícího
 • uplynutí doby – ve smlouvě je dáno konkrétní datum po kterém smlouva automaticky zaniká

 

Písemný styk při uzavírání KS

Poptávka -> nabídka -> objednávka -> potvrzení objednávky -> (avizo) -> dodávka -> platba

 

Poptávka – Podnik hledá (poptává se) vhodného dodavatele = provádí průzkum trhu.

1) obecná poptávka

Máme k dispozici katalog a tím listujeme bez konkrétního účelu, internet.

2) Speciální

Firma zjišťuje konkrétní informace například o ceně, kvalitě, technické vlastnosti atd.

 

Forma poptávky

 • Ústně – osobní setkání, telefonicky
 • Písemně – obchodní dopis, e-mail, fax

 

Náležitosti

 • odkaz na zdroj informací (inzerát, internet)
 • důvod potřeby
 • popis dodávky (druh, množství, cena, čas, doprava)
 • výzva k blízké nabídce nebo informacích o jiných dodavatelích

 

Nabídka – nabídka je adresována případnému zájemci o zboží nebo službu

 • náležitosti
  • poděkování za poptávku
  • popis nabízeného zboží (měl by být podrobný – vzorek, prospekt, katalog, ceník)
  • výzva k objednávce

 

Nabídka musí být úplná, aby umožnila rychlé rozhodování

 • Druhy nabídek
  • Vyžádaná
   • odpověď na předchozí poptávku
   • Stálý partner – stručnost, ale podstatná
   • Nový partner – širší nabídka
  • Nabídka je závazná a to co se nabízí, musí být dodrženo
   • Nevyžádaná
    • Nezávislé rozesílání nabídky prodávajícího
    • Není závazná
    • Např. letáky, prospekty, odchodní dopisy, atd.

 

Objednávka

 • Firma vyhodnotí obdrženou nabídku, vybere nejvhodnější a vystaví objednávku
 • KS vzniká potvrzením objednávky ze strany dodavatele, tímto vzniká dodavateli závazek

 

Podoba objednávky

 • Ústní – následuje písemné potvrzení
 • Obchodní dopis nebo příslušný formulář

 

Náležitosti

 • Datum objednávky
 • Číslo
 • Druh zboží
 • Množství
 • Kvalita
 • Termín
 • Cena

 

Dle požadavků objednávky se zboží připraví k expedici.

Expedice – zabalíme, vyskladníme a naložíme na dopravní prostředek.

 

Způsoby dopravy

 • Vlastní prostředky dodavatele (náklady za dopravu budou přičteny k ceně)
 • Vlastní prostředky odběratele
 • Veřejný přepravce

 

Návěští (avízo)

 • Návěštím dodavatel oznamuje odběrateli odeslání většího množství zboží (odběratel musí být připraven např. na vyložení vagonu)
 • Oznámení – telefon, mail, fax
 • Každou zásilku provází dodací list (3x)
  • Provází zásilku
  • Zaslán samostatně
  • Je přiložen k faktuře
 • Dodací list slouží ke kontrole – musí být popis zboží a množství
 • Pokud veřejný přepravce – vyhotovují se další doklady (poštovní poukázka, nákladní list)

 

Fakturace

 • =splnění kupní smlouvy
 • Dle způsobu platby se vystavuje
  • Paragon = doklad na hotovostní platbu
  • Faktura = doklad na bezhotovostní platbu
 • > Platba může být provedena třemi základními způsoby
  • Hotovostně (cash – paragon, občanský styk) limit 270 000,-
  • Bezhotovostně (faktura – převod z účtu na účet)
  • Směnka

 

Bezhotovostní platební styk

 • Otevření běžného účtu
  • FO – pokud podnikatel předkládá občanský průkaz + živnostenské oprávnění
  • FO občan – předkládám občanský průkaz
  • PO – výpis z obchodního rejstříku, společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu
 • Smlouva o vedení účtu vymezuje práva a povinnosti obou stran. Minimální zůstatek, postup při ztrátě dokladů, úročení účtu, řešení poplatků za operace, zasílání výpisu z účtu, podpisový vzor (týká se osob, které mohou s účtem disponovat = mohou vybírat peníze a dávat příkazy)
 • Banka kontroluje osoby podepsané v podpisovém vzoru s osobou, které příkaz podepsala.
 • Banka provádí platební styk na základě příkazů klienta.
 • Příkaz – předepsaný tiskopis, prostřednictvím mobilu nebo internetbanking (přes internet), (výhoda = 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně)
 • Formy bezhotovostního placení
  • Úhradová – příkaz k úhradě dává plátce (= osoba, které platí, tedy dluží)
  • Inkasní – příkaz k inkasní platbě dává příjemce, plátce musí dát předchozí souhlas (elektřina, plyn,..)
 • Doklady bezhotovostního placení
  • Příkaz k úhradě
   • Jednotlivý (pro jednu platbu)
   • Hromadný (pro více plateb v jednom dni)
   • Trvalý (pro platby, které se pravidelně opakují)
  • Příkaz k inkasu
   • Jednotlivý
   • Hromadný
   • Trvalý
  • Každý příkaz má
   • Povinné údaje – musíme vyplnit
   • Další údaje – nejsou povinné, pouze doporučené
    • Datum splatnosti – datum kdy chceme, aby peníze z účtu odešly a byly převedeny na účet příjemce
    • Číslo účtu plátce – údaj povinný, Číslo účtu příjemce – kód banky (KB – 0100, Money bank – 0600,..)
    • Částka – případně měna
    • Variabilní symbol – slouží k identifikaci platby pro příjemce, číslo faktury, rodné číslo plátce
    • Konstantní symbol – slouží k označení druhu platby, není povinný (0558 – stravné)
    • Specifický symbol – není povinný, bližší určení čísla účtu
    • Podpis
   • Ukládání peněz na BU
    • Nemohou provádět osoby, které nemají oprávnění disponovat s vklady na účtu (nejsou v podpisovém vzoru), pokud částka přesahuje 25 000,- ověřuje se totožnost vkladatele (předložen OP).
    • Při složení peněz se vyhotovují tyto doklady:
     • Pokladní složenka (u přepážky v bance)
     • Poštovní poukázka (pokud posíláme peníze poštou)
    • Bance se platí poplatky
   • Výběr peněz v hotovosti
    • Pouze osoba, která je v podpisovém vzoru
    • Úředník se musí přesvědčit, zda je účet krytý (dostatečné množství peněz) a musí zkontrolovat podpisový vzor.
    • Výběr peněz na bankovní přepážce se uskutečňuje na základě výběrního lístku nebo šekem. Osoba, která předkládá šek obdrží částku na šeku uvedenou.
    • Další možnost = bankomat. Pomocí platební karty. Platební karta je vydána k běžnému účtu, na základě žádosti o vydání karet. O používání musí být sepsána smlouva. Po sepsání smlouvy obdrží klient PIN (chrání proti zneužití).
    • Dvě základní platební karty:
     • Kreditní = úvěrová. Použití této karty je spojeno s čerpáním úvěru. Vysoký úrok.
     • Debetní – slouží k výběru peněz a platbám v obchodě. Výběr je možný pouze v rámci denního stanoveného limitu a to do výše zůstatku. Ztráta karty musí být okamžitě nahlášena. Karta je proti zneužití chráněna speciálním tiskem, hologramem, podpisem na podpisovém proužku.
    • Každá karta má své logo. Vybíráme v bankomatu označeným stejným logem.
    • Výhody karet – jednoduchost výběru, časová nezávislost výběru, cestování bez hotovosti, zjistit okamžitě zůstatek a další (slevy v obchodě, slevy v hotelu)
   • Směnka
    • =cenný papír, který musí mít zákonem předepsané náležitosti a představuje dlužnický závazek vůči osobě, která směnku předloží (osoba která směnku předloží, dostane částku peněz na směnce uvedenou)
    • V podmínkách tržního hospodářství se směnka využívá jako platební a úvěrový nástroj
    • Dva základní druhy směnek
     • Směnka vlastní
      • Vyskytují se 2 zúčastněné osoby.
       • Výstavce směnky – osoba, která směnku vystavuje a která dluží peníze
       • Věřitel = majitel směnky (remitent), osoba, která má dostat zaplaceno
      • Obsahuje slib výstavce, že zaplatí věřiteli v určitý termín stanovenou částku = zaplatím
     • Směnka cizí
      • Tři zúčastněné osoby
       • Výstavce (trasant)
       • Směnečník (trasát, hlavní dlužník)
       • Věřitel (majitel směnky, remitent)
      • V textu směnky cizí musí být slovo zaplaťte
     • Náležitosti směnky
      • Směnka musí obsahovat zákonem předepsané náležitosti jinak není platná
       • 1) Označení, že jde o směnku
       • 2) Zaplaťte + částka – slovy i čísly
       • 3) název směnečníka (trasáta) – osoby, která bude platit
       • 4) údaj o splatnosti
        • V určitý den = fixní
        • při předložení = vista
        • Proplacení určitou dobu po předložení (po viděné) = lhůtní (zaplaťte 7 dní po viděné)
        • určitou dobu po vystavení = dato (ode dneška za měsíc)
       • 5) místo placení
       • 6) na řad – komu má být placeno
       • 7) místo a datum vystavení směnky
       • 8) adresa a podpis výstavce
      • Akceptant = osoba, která směnku přijala, u směnky cizí je to směnečník, který tím, že směnku akceptuje směnku se zároveň zavazuje, že přijímá závazek

 

Reklamace – závady při plnění KS
– Uzavřením KS vnikají oběma stranám práva a povinnosti, strana která se dopustila porušení práv nese za plnění smlouvy odpovědnost.

 • Druhy odpovědnosti
  • Odpovědnost za prodlení
   • Smlouva nebyla včas splněna (může nastat u obou stran)
    • Prodávající – nedodá zboží ve stanovené lhůtě => kupující žádá náhradu = uhrazení smluvní pokuty = penále
    • Kupující – včas nezaplatí => musí zaplatit úrok z prodlení, který je stanoven smlouvou
   • Za škodu
    • Porušením povinnosti došlo u druhé strany ke škodě = majetková újma vyjádřena v penězích. Druhá strana musí uhradit skutečnou škodu, ušlý zisk, uvedením věci do původního stavu.
   • Za vady
    • Právní (vznikají porušením práva třetí osoby)
     • Např. CD, které je vydáváno za originál je kopií. Tričko se značkou Nike není originální výrobek.
    • Faktické (skutečné)
     • Zjevné x skryté (projeví se až při používání výrobku)
     • Zjevné jsou spojeny s dodáním zboží nesprávného druhu, kvality, množství, vada v dokladech.
     • Za zboží ručí prodávající.
    • Rozsah záruky je dán smluvně nebo záručním listem.
    • Podle okamžiku kdy vadu zjistíme, rozlišujeme vady
     • Zjevné = viditelné (množství, obal)
     • Skryté = nejsou viditelné,
    • Vady reklamujeme!
    • Reklamace = oznámení vadného plnění druhé straně
    • Reklamace musí být včasná => je třeba ji uplatnit v záruční lhůtě
     • Spotřební zboží – 2 roky; krmiva – 3 týdny; zvířata – 6 týdnů; potraviny – datum spotřeby
    • V případě reklamace lze očekávat (vyžadovat)
     • Bezplatné opravu
     • Doplnění
     • Sleva
     • Odstoupení od smlouvy
    • Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud není vyřízena pak lze vyžadovat odstoupení od smlouvy (vrácení peněz) nebo výměnu zboží.

 

 • Nákup zboží přes internet
  • Prostudovat prodejní podmínky (komunikace na dálku)
  • Právo vrátit zboží do 14 dnů – náklady na vrácení hradí spotřebitel, peníze musí být vráceny do 30ti dnů.
  • Zboží lze vrátit, i když není v originálním obale.
  • Záruka se vztahuje i na zlevněné zboží.
  • Zboží, které nelze vrátit
   • Zboží, které podléhá rychlé zkáze
   • Dodávky novin a časopisů
   • Pokud jsem zboží vyhrála
   • Programy, CD, audio
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy