Leasing – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Leasing

Předmět: Účetnictví a finance

Přidal(a): dominickaa

 

VÝZNAM LEASINGU

 • Leasing je velmi častý způsob financování pořízení dlouhodobého majetku.
 • Z hlediska vlastnictví ho lze zařadit mezi cizí zdroje financování (zdroje krytí).
 • Jde o pronájem, kdy pronajímatel, dočasně přenechává předmět leasingu jinému subjektu (nájemci), ten je povinen za tuto službu platit leasingové splátky, tj. nájemné.
 • Pronajímatel = ten, kdo vlastní předmět leasingu a poskytuje ho k užívání
 • Nájemce = ten, kdo předmět leasingu používá (není jeho vlastníkem)
 • Předmět leasingu = to, co se bude pronajímat (movité věci, nemovitosti)

 

VÝHODY A NEVÝHODY

Výhody

 • dostupnější než klasický úvěr,
 • umožňuje financování takových projektů, kdy je úvěr obtížný či zcela nemožný,
 • leasing příznivě ovlivní finanční ukazatele podniku (cash flow, likviditu, nákladovost),
 • pomůže lépe čelit inflaci,
 • leasingové splátky jsou daňově uznatelným nákladem
 • jestliže se předmět využívá jen během sezóny, je možné po dohodě s leasingovou společností sjednat nepravidelné splátky

Nevýhody

 • omezená vlastnická práva, po celou dobu pronájmu patří předmět leasingu leasingové společnosti,
 • některá vlastnická rizika jsou ale přenesena na nájemce,
 • vysoké penále za vypovězení smlouvy,
 • v případě, že by leasingová společnost zbankrotovala, musí nájemce vrátit předmět leasingu a jednat o vyrovnání

 

FORMY LEASINGU – OPERATIVNÍ, FINANČNÍ

Operativní (=provozní)

 • pronájem, kdy předmět leasingu po ukončení doby pronájmu nepřechází do vlastnictví nájemce, ale vrací se zpět pronajímateli -např. pronájem stavebních strojů 
 • nájemní smlouva bývá uzavřena krátkodobě

Finanční

 • pronájem, kdy předmět leasingu po ukončení doby pronájmu přechází do vlastnictví nájemce
 • ideální pro financování nákupů automobilů, nebo výrobních zařízení
 • v současné době má tento typ leasingu nejoblíbenější financování pro firmy i pro soukromé osoby

 

NÁLEŽITOSTI LEASINGOVÉ SMLOUVY

Leasingová smlouva 

 • smluvní dohoda zavazující nájemce zaplatit pronajímateli pro užívání aktiva
 • musí dostatečně určit základní závazky poskytovatele leasingu i příjemce leasingu

 

Náležitosti leasingové smlouvy:

 • identifikační údaje o pronajímateli, nájemci
 • předmět leasingu
 • datum předání předmětu leasingu – toto datum je velmi důležité, neboť do nákladů je možné poprvé účtovat až v měsíci, kdy je předmět leasingu řádně předán uživateli ve stavu umožňujícím jeho používání
 • doba trvání smlouvy
 • vstupní cena předmětu – za jakou cenu majetek nakoupila leasingová společnost od dodavatele, vstupní cena ale v žádném případě neznamená celkovou hodnotu leasingu
 • součástí leasingové smlouvy bývá i splátkový kalendář

 

PODMÍNKY, ZA KTERÝCH UZNÁVÁ ZÁKON O DANI Z PŘÍJMŮ NÁJEMNÉ DO NÁKLADŮ ÚJ

 • Předmětem finančního leasingu je hmotný majetek, lze ho odepisovat.
 • Po uplynutí sjednané doby převede vlastník užívané věci vlastnické právo k ní na uživatele věci
 • Doba finančního leasingu musí trvat tak dlouho jako je minimální doba odepisování dle ZDP, u hmotného majetku zařazeného v odpisové skupině 2 až 6 se tato doba zkracuje o 6 měsíců, tj. například ve 2. odpis. skup. na 54 měsíců, ve 3. odpis. skup. na 144 měsíců
 • Ke dni převodu vlastnického práva není kupní cena vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by předmět finančního leasingu měl při rovnoměrném odepisování

 

JEDNOTLIVÉ SLOŽKY SPLÁTKY PRONÁJMU

Splátkový kalendář

 • je přílohou k leasingové smlouvě,
 • obsahuje zejména výši jednotlivých splátek, jejich počet a termín jejich splatnosti 

 

Leasingová marže 

 • vyjadřuje navýšení oproti vstupní ceně, zahrnuje náklady a zisk leasingové společnosti

 

Hodnota leasingu

 • částka, kterou uživatel za dobu trvání leasingu zaúčtuje do nákladů

 

Akontace = jinak také mimořádná leasingová splátka 

 • je první splátkou zaplacenou nejpozději v den podpisu smlouvy nebo převzetí předmětu leasingu
 • výše akontace má vliv na výši pravidelné splátky, kterou pak klient pravidelně splácí

 

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO LEASINGU

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!