Lidské zdroje v podniku – maturitní otázka

 

Otázka: Lidské zdroje v podniku

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): LuZ

 

  • Práce je jeden z výrobních faktorů, cílevědomá lidská činnost k získání statků a služeb, které slouží k uspokojení služeb
  • Trh – místo, kde se střetává nabídka s poptávkou
    • -> Trh zboží, finanční, práce (střetává se nabídka práce s poptávkou po práci)

 

Trh práce:

–          poptávka po práci jde ze strany podniků

–          nabídka práce jde ze strany domácností

–          u podniků je rozhodujícím faktorem mzda, kterou je podnik ochoten zaplatit

–          poptávka po práci klesá s tím jak roste cena práce

–          jednotlivci volí mezi dvěma užitky (volným časem a spotřebou důchodu,který by dostali za práci)

–          poptávka i nabídka po práci je závislá na ceně práce (mzdě)

 

Nezaměstnanost

–          vzniká pokud na trhu práce převyšuje nabídka práce poptávku po práci

 

Formy:

–          dobrovolná (lidé nechtějí být zaměstnaní)

–          nedobrovolná (lidé nemohou najít odpovídající práci)

 

Typy:

a) frikční – krátkodobá nezaměstnanost, existuje z důvodu určitého času, který je nutný k

    vyhledání místa

 

b) strukturální-zaměstnanci z odvětví, který se dostávají do útlumu (hutnictví, těžební průmysl)

mohou mít jinou kvalifikaci než je potřeba à řešením je rekvalifikace

 

c)  cyklickou – souvisí s hospodářským cyklem

–    v době kdy klesá HDP- recese (nezaměstnanost roste)

–    v době kdy roste HDP- expanze (nezaměstnanost klesá)

–          stát sleduje obě nezaměstnanosti, ale snaží se řešit jen nedobrovolnou

 

Aktivními nástroji:

–          rekvalifikace (získání nových znalostí)

–          investiční pobídky (podpora vzniku nových pracovních míst)

–          příspěvek na zpracování (poskytuje se na základě dohody mezi zaměstnanci a úřadem práce)

 

Pasivními nástroji:

–          podpora nezaměstnanosti:

–          první dva měsíce 65%, další dva 50% a zbytek 45% z prům. měs.výdělku

 

Struktura zaměstnanců:

–          Máme tři skupiny zaměstnanců:

a) Dělníci-fyzická práce a výsledkem jsou hmotné statky nebo jejich oprava

b) Provozní a obsluhující pracovníci-provozní (pracující ve službách) a obsluhující (obsluhují určité zařízení)

c)  Duševní pracovníci-duševní práce (vedoucí, administrativa,..)

 

Kvalifikace:

–          znalosti, dovednosti a vlastnosti zaměstnanců

–          získává se praxí, výchovou či vzděláním

 

Personální práce

Se uskutečňuje jako:

a)  součást práce každého vedoucího zaměstnance, který řídí určitou skupinu lidí

b) specializovaná činnost odborníků, kteří pracují v personálním úseku nebo útvaru (tito zaměstnanci se zabývají jen personalistikou)

–          velikost a uspořádání personálního úseku závisí na velikosti podniku, ve větších podnicích se tento útvar člení na jednotlivá oddělení

 

Personální plány:

Nejčastěji se sestavují:

–          plán pracovních míst a jejich obsazení

–          plán rozmisťování zaměstnanců

–          plán vzdělání

–          plán získávání a výběru zaměstnanců

 

– > Délka plánovacího období závisí na druhu zaměstnanců

nejkratší plány jsou pro dělníky (pár měsíců)

nejdelší plány jsou pro řídící pracovníky a specialisty (i několik let)

 

Personální činnosti:

1.      Stanovení potřeby zaměstnanců

–          počet a potřebná kvalifikace zaměstnanců vyplývá z plánované velikosti výroby

–          vychází se z odhadů poptávky

–          stanovení potřeby zaměstnanců odhadem (používá se pro duševní technické a administrativní pracovníky)

–          stanovení počtu zaměstnanců s využitím norem práce

  • pomocí výkonových norem (používá se pro přesné určení potřeby zam. zejména pro dělníky a provozní a obsluhující pracovníky
  • pomocí norem obsluhy (používá se pro stanovení počtu zam.l potřebných pro obsluhu zařízení)
  • pomocí norem stavů (používá se pro takové práce, kdy zaměstnanec musí být stále přítomen, údržbáři)

 

Řešení přebytku zaměstnanců – práce na částečný úvazek, propouštění, předčasný

částečný úvazek, neobsazení uvolněných míst

 

Řešení nedostatku zaměstnanců – z vnitřních zdrojů (zaměstnanci kteří přijdou na jiné

místo uvnitř podniku), z vnějších zdrojů

 

2.      Získávání a výběr zaměstnanců

–          inzeráty, doporučení důvěryhodných osob, prostřednictvím úřadu práce, prostřednictvím personálních agentur, veletrh práce,….

–          v nabídce se uvedou požadavky, popis práce, co nabízí,…

 

Výběr zaměstnanců:

–          Běžní zaměstnanci-vybírání na základě osobních údajů, přijímací pohovor

–          Střední úroveň-na základě výběrového řízení, posouzení kvalifikace

–          Nejvyšší pozice-koná se i několik kol výběrového řízení (top manažeři,..)

  

Vznik pracovního poměru:

–          uzavření pracovní smlouvy-musí být uzavřena písemně a musí mít stanovené náležitosti zákonem (druh vykonávané práce, místo výkonu práce, den nástupu do práce)

–          jmenováním-na významná řídící místa, jmenuje je ten, komu podléhají

            Skončení pracovního poměru

–          dohodou, výpovědí, smrtí, ukončením ve zkušební době, okamžitým zrušením, uplynutím sjednané doby

 

3.      Hodnocení zaměstnanců

–          provádí je nejčastěji bezprostředně nadřízení, kromě toho existuje i hodnocení spolupracovníky, zákazníky nebo odborníky mimo podnik

–          může být příležitostné nebo pravidelné

–          využití (odměňování, podklad pro rozmisťování zaměstnanců nebo k zjištění zda je potřeba dalšího vzdělání)

 

4.  Rozmisťování zaměstnanců

–          jeho účelem je obsadit pracovní místa nejvhodnějšími zaměstnanci

–          formy (povýšení, přidělení na určité pracovní místo, přeřazení na nižší funkci nebo jinou práci)

 

5. Odměňování zaměstnanců

–          mzda (cena práce)

  • nominální mzda (kolik peněz dostane zaměstnanec)
  • reálná mzda (vyjadřuje koupěschopnost normální mzdy, závisí na cenác zboží a služeb)

–          mzdu dostávají zaměstnanci v podnikatelské sféře

–          plat (dostávají zaměstnanci v nepodnikatelské sféře)

–          je dána kolektivní smlouvou nebo vnitřním mzdovým odpisem

–          minimální mzda je 8.000,-

 

Složky mzdy:

Základní mzda

–          úkolová (její výše závisí na odvedené práci)

–          časová (její výše závisí na odpracované době)

–          podílová (podíl na výsledcích práce)

 

Pobídkové složky

–          osobní ohodnocení (závisí na kvalitě práce)

–          příplatky (za prácei pře čas, za práci v noci, o svátcích,..)

–          prémie (za splnění předem stanovených podmínek, předem stanovená výše, vyplácí se opakovaně)

–          odměny (za mimořádné pracovní výkony, vyplácí se jednorázově)

–          podíly na zisku (forma odměny)

–          naturálie

 

Náhrada mzdy

–          za práci, kterou pracovník nekonal, ale má nárok na mzdu

–          důvody jsou dány buď zákonem (náhrada za svátky, dovolenou) nebo objektivními překážkami v práci (výpadek energie)

 

6.      Péče o zaměstnance

–          ze zákona- placení pojistného (ZP,SP, odpovědnost za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání)

–          zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

–          vytváření příznivých pracovních podmínek

–          péče o odborný rozvoj zaměstnanců (školení, prohlubování a zvyšování kvalifikace)

–          zajištění bezpečné úchovy svršků a osobních přemětů zaměstnanců

–          další péče-příspěvky na stravování, regeneraci, dopravu, služební mobil, auto,..

 

7.      Evidence zaměstnanců

–          osobní evidence-v osobním spise, zakládají se zde veškeré dokumenty, po skončení pracovního poměru se vydává zaměstnanci

–          mzdová evidence-na mzdovém listě, slouží pro výpočet mezd, vedou se zde přesčasy a odpracovaná doba

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!