Majetek a jeho formy – účetnictví

 

   Otázka: Majetek a jeho formy

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): Václavkova

 

Majetek je souhrn všech prostředků, které podnik při své činnosti užívá.

V účetnictví se na majetek dívá ze dvou stran.

 • z hlediska jeho KONKRÉTNÍ FORMY – AKTIVA
 • z hlediska ZDROJŮ, ze kterých byl FINANCOVÁN – PASIVA

 

Dlouhodobý majetek

Hmotný majetek

 • doba použitelnosti delší, než1 rok
 • pořizovací cena vyšší, než 40 000,-
 • pouze u pozemků, budov, staveb pořizovací cena nehraje roli

 

Nehmotný majetek (patenty, licence, software)

 • pořizovací cena vyšší než 60 000,-
 • doba použitelnosti majetku delší než 1 rok

 

Dlouhodobý finanční majetek

 • např. cenné papíry, které podnik nakupuje s tím, že je po několika letech prodá

 

Oběžný majetek

Během hospodářské činnosti se mění v jinou formu (materiál => výrobek) a

dochází u něho k jednorázové spotřebě

 

Zásoby

 • materiál
 • zboží
 • výrobky
 • nedokončená výroba
 • polotovary

 

Finanční prostředky

 • finanční prostředky v hotovosti
 • finanční prostředky na B.Ú.
 • ceniny (kolky, poštovní známky…)
 • pohledávky – nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka

 

Zdroje financování majetku

Vyjadřují, jakým způsobem si podnik opatřil svůj majetek.

Podnik má prakticky čtyři hlavní možnosti, jak k majetku přijít:

 • může ho do podnikání vložit = základní kapitál
 • může získat majetek darem = dar
 • může si ho vydělat = hospodářský výsledek (zisk)
 • může si majetek pořídit na dluh = závazky (vůči komukoli: dodavatelům, bance, zaměstnancům, státu)

Všechny tyto formy financování se odrážejí v pasivech. To, co si díky tomu pořídíte, je v aktivech!

 

VLASTNÍ ZDROJE

Jsou tvořeny součtem dlouhodobého majetku, peněžních prostředků, ceninami, zásobami a pohledávkami a pohledávkami po odečtení stavu závazků

 • základní kapitál
 • rezervní a jiné fondy
 • nerozdělený zisk

 

CIZÍ ZDROJE

 • úvěry – peněžní prostředky, které banka půjčí firmě (krátkodobé i dlouhodobé)
 • závazky – vůči dodavatelům, zaměstnancům, zdravotní pojišťovně, správě sociálního zabezpečení, finančnímu úřadu
 • rezervy – si podnik tvoří např.: na opravy svých objektů

 

ROZVAHA

Rozvaha je výkaz o majetku podniku. Formálně správně sestavená rozvaha musí splňovat základní bilanční rovnici

součet AKTIV = součet PASIV

Rozvaha umožňuje zjistit hospodářský výsledek (zisk nebo ztrátu)

ZISK = AKTIVA – PASIVA bez zisku

 

DRUHY ROZVAHY

 • počáteční (sestavuje se k počátku období)
 • konečná
 • zahajovací (sestavuje se při vzniku podniku)
 • srovnávací (používá se při finanční analýze)

 

ÚČTOVÁNÍ POČÁTEČNÍCH STAVŮ – ZAHAJOVACÍ ROZVAHA

Počáteční (zahajovací) rozvaha představuje majetek, který může podnik v následujícím období při své činnosti používat a který může měnit svoji formu.

 • Každý rozvahový účet má svůj počáteční stav – stav uvedený v rozvaze k počátku účetního období
 • Aktivní účet má počáteční stav na straně MD
 • Pasivní na straně D
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy