Majetek firmy – dlouhodobý – otázka z ekonomie

 

Otázka: Majetek firmy – dlouhodobý

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Mortez

 

 

Dlouhodobý majetek – oceňování, odpisy

–          charakteristika, rozdělení a evidence DM

–          oceňování DM

 

Dlouhodobý majetek – zahrnuje se do aktiv a eviduje se v účtové třídě 0, podstatným rysem DHM a DNM je umožňovat nebo rozšiřovat existující podnikatelskou činnost. Za normálních podmínek tedy není určen k prodeji, ale k dlouhodobému úžívání v podniku. DFM pořizuje podnik podnik, aby dosáhl prospěchu v podobě určitých výnosů.

Dělí se :

a)      Dlouhodobý hmotný majetek (účtová skupina 02 a 03)

Uvádějí se tyto rysy – fyzická podstata

– dlouhodobost používání přesahující dobu jednoho roku

-dosažení určité výše ocenění, kterou stanoví sama úč. jednotka s přihlédnutím k principu významnosti a věrného a poctivého zobrazení

–          patří sem:   -pozemky ( bez ohledu na výši ocenění )

– stavby ( bez ohledu na výši ocoenění a dobu použitelnosti )

-samostatné movité věci a soubory movitých věcí se samostatným  technicko-ekonomickým určením v ocenění úč. j a s dobou použitelnosti delší než 1 rok  (př.: stroje, zařízení, automobily,…. )

-pěstitelské celky trvalých porostů ( př.: chmelnice, vinice, )

-dospělá zvířata a jejich skupiny (stáda, hejna,) s dobou použitelnosti nad 1 roka od výše ocenění určené úč. j.

-jiný DM – bez ohledu na výši ocenění (př.: umělecká díla, movité kulturní památky)

 

b) Dlouhodobý nehmotný majetek (účtová skupina 01)

– znaky – je nehmotné povahy

– doba používání je delší než jeden rok

– dosahuje výše ocenění, kterou stanoví sama úč. jednotka

– patří sem – zřizovací výdaje – výdaje spojené se založením nového podniku (př.: notářské a soudní poplatky a jiné úřední výlohy, náklady na pracovní cesty, mzdy…. )

– software – programové vybavení

– Ocenitelná práva – výrobně technické poznatky ( know-how), licence,

 

c) Dlouhodobý finanční majetek ( účtová skupina 06 )

– aktiva, která podnik nakupuje, vlastní, případně půjčuje s cílem dlouhodobě investovat volné peněžní prostředky takovým způsobem, který mu přinese výnos charakteru úroků, zhodnocení v důsledku růstu tržních cen držených aktiv, dividendů apod.

– patří sem – majetkové podíly (účasti) v jiném podniku ( spolupodílení se na provozní a finanční politice podniku, do něhož bylo investováno, či tyto podniky ovládat s cílem dossahovat tím učitého prospěchu)

– jiné cenné papíry majetkové povahy ( které podnik dluží po dobu více jak 1 rok a z nichž mu plynou nároky na určité výnosy )

– dlužné cenné papíry, tj. cenné papíry úvěrového charakteru (př.: dluhopisy) s dobou splatnosti více jak 1 rok (přinášejí výnosy v podobě úroků)

– půjčky poskytnuté jiným subjektům, a to s dobou splatnosti více jak 1 rok

– dlouhodobé termínované vklady peněžních prostředků apod.

 

Evidence DM

–          cílem je poskytovat požadované informace o jednotlivých složkách DM

–          obsahem je zejména :

 • název nebo popis majetku, popř. jeho číselné označení
 • datum a způsob jeho pořízení
 • datum zaúčtování na příslušný majetkový účet, tj. uvedení do úžívání
 • ocenění majteku a údaje o jeho případných změnách (technické zhodnocení majetku)
 • údaje o zvoleném postupu účetních a daňových odpisů
 • informace o zůstatkových cenách účetních a daňových
 • datum a způsob vyřazení

 

Oceňování DM

Při nabytí DM přicházejí v úvahu 3 způsoby ocenění :

a)      pořizovací cenou

b)      vlastními náklady

c)      reprodukční pořizovací cenou

 

a)      Ocenění pořizovací cenou

–          Takto se ocěňuje majetek pořízený na úplatu

–          Do této ceny patří nejen PC, ale i náklady s jeho pořízením související ( př.: doprava, montáž, clo, projektové práce, náklady s uvedením předmětu do užívání,… )

–          Do PC DHM a DNM nelze zahrnou vádaje na opravy a údržbu, kurzové rozdíly ….

–          Do PC u cenných papírů se zahrnují přímé náklady (př.: poplatky poradcům, burzám..)

–          Pro oceňování DM platí tyto zásady:

 1. PC DM se snižuje o dotaci poskytnutou na pořízení toho majetku
 2. PC DM se zvyšuje o výdaje na dokončené technické zhodnocení, a to vždy v roce dokončení a převzetí těchto prací do užívání
 3. Do PC se zahrnou i náklady na vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby

 

b)      Ocenění vl. náklady

–          Takto se oceňuje DHM a DNM, který je vytvořen vl. činností

–          Zahrnují se nejen přímé náklady, ale i nepřímé bezprostředně související s vytvářeným DM –tzv. Výrobní režie

 

c)      Ocenění reprodukční cenou

–          Cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje

–          Používá se pro: majetek nabytý bez úplaty (př.: darováním)

majetek vytvořený vl.l činností, pokud jeho vl. náklady nelze zjistit nebo pokud náklad převyšují reprodukční pořizovací cenu

 

Opotřebení DM

–          Druhy odpisů, způsoby odepisování

–          Výpočet odpisů a jejich zaúčtování

 

–          DM se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému přenášení jeho hodnoty do hodnoty nových výrobků nebo jiných výkonů

 • fyzické ( užívání )
 • morální  (zaostávání po tech. stránce )

 

–          oprávky = úhrn odpisů za celou dobu užívání DM

zůstatková cena = odečteme-li oprávky od PC DM

 

Vyřazení DM

–          dochází : fyzickou likvidací v ůsledku opotřebení nebo poškození, prodejem, darováním, v důsledku manka, přeřazením z podnikání do os. užívání, vkladem DM do ZK jiného sujektu apod.

 

–          vyřazení lze rozdělit na 2 varianty

 

a)      DM je zcela odepsán (vstupní cena = oprávky)

–          zaúčtuje se pouze úbytek z majetkového účtu souvztažně s příslušnm účtem oprávek

 

b)      DM je odepsaný pouze částečně

–          tzn. odpisovaný majetek má zůstatkovou cenu , kterou tvoří rozdílmezi PC a dosavadími oprávkami

–          kromě vyřazení se mu ještě provést:

 • zaúčtování rádného odpisu DHM za část běžného úč. období ( 551/08x)
 • doúčtování zůstatkové ceny na účet odpovídající účelu vyřazení majetku
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy