Majetek podniku – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Majetek podniku

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Kristyna

 

ČLENĚNÍ MAJETKU

Členění majetku podle druhu (aktiva firmy)

 • Dlouhodobý (stálá aktiva)
 • Hmotný (stroje, budovy, dopravní prostředky …)
  • Pozemky, budovy stavby
  • Movité věci
  • Pěstitelské celky trvalých porostů
  • Základní stádo a tažná zvířata
  • Lomy, pískovny, hliniště
 • Nehmotný (licence, know-how, značky …)
  • Předměty zpráv průmyslového vlastnictví, programové vybavení, kdy je cena větší než 60 000 Kč
 • Finanční (kapitálové investice …)
  • Cenné papíry více než 1rok
  • Půjčky na dobu delší než jeden rok
  • Umělecká díla
  • Pozemky, které podnik pořídil za účelem dlouhodobého uložení peněz
 • Oběžný (oběžná aktiva)
 • Zásoby (materiál, polotovary a nedokončená výroba, hotové výrobky, zboží, zvířata)
 • Peněžní forma (peníze, ceniny, krátkodobé cenné papíry, pohledávky)

 

Zdroje krytí majetku (pasivy)

 • Z vlastních zdrojů
 • Základní kapitál
 • Emisní ážio
 • Vklad tichého společníka
 • Zisk

 

 • Z cizích zdrojů
 • Úvěr u banky
 • Dodavatelský úvěr
 • Emise obligací
 • Přijaté zálohy

 

Krátkodobý majetek (oběžný majetek)

 • je ta část majetku, která se používá krátkodobě a většinou se jednorázově spotřebuje
 • mění rychle svou formu a obíhá po podniku

 

členění:

1) Zásoby

A) Nakoupené

 • Základní materiál
 • Pomocný materiál
 • Provozní látky
 • Náhradní díly
 • Drobný majetek
 • Zboží
 • obaly

 

B) Vlastní výroby

 • nedokončená výroba
 • polotovary, vlastní výroby
 • malá zvířata

 

2) Pohledávky – nárok podniku na zaplacení

 1. Pohledávka vzniká prodejem výkonu a trvá do doby, než se za ně odběrateli zaplatí
 2. Pohledávkou je také vyúčtování provedených plateb

 

3) Krátkodobý finanční majetek

 1. Peníze
 2. Ceniny= kolky, jízdenky, poštovní známky
 3. Krátkodobé cenné papíry= splatí se do jednoho roka

 

Dlouhodobý majetek

má stálý charakter, nemění svou formu, ale používáním a působením času se postupně opotřebovává a tím se snižuje jeho hodnota- cena

 • hmotný dlouhodobý majetek
  • vstupní cena musí být vyšší než 40.000 Kč
  • doba používání je delší než jeden rok
  • může být ve formě movité (stroje, auta) nebo ve formě nemovité (pozemky)
  • odepisuje se
 • nehmotný dlouhodobý majetek
  • vstupní cena musí být vyšší než 60.000 Kč
  • doba používání delší než jeden rok
  • odepisuje se
 • finanční dlouhodobý majetek
  • minimální cena není stanovena
  • doba používání delší než jeden rok
  • neodepisuje se

 

Způsoby pořízení dlouhodobého majetku

 • nákupem nového i použitého majetku
 • vlastní výrobou
 • darováním
 • převodem z osobního majetku podnikatele
 • vklad majetku společníky
 • novým zjištěním
 • finančním leasingem

 

Oceňování majetku

 • firma potřebuje znát hodnotu svého majetku a tuto cenu zanese do účetnictví a od této ceny provádí odpisy
 • majetek oceňuje firma vstupní cenou, která se liší podle způsobu pořízení majetku

 

Dělíme: 

 1. Pořizovací cena = cena majetku včetně vedlejších nákladů tj. nákladů souvisejících s jeho pořízením, např. náklady na dopravu a instalaci, uvedení do provozu atd.
 2. Cena pořízení = čistá cena majetku, nepočítají se do ní ostatní vedlejší náklady související s pořízením majetku
 3. Cena vlastních nákladů = používá se, když si podnik sám majetek vyrobí; do těchto nákladů se musí zahrnout veškeré celkové náklady vynaložené na výrobu tj. náklady přímé (na materiál, energii) i náklady nepřímé (např. pomocné kancelářské či úklidové práce ad.)
 4. Reprodukční cena = cena stanovená ne v době pořízení, ale v době kdy se daný majetek za účtovává, např. při darování (neznáme jeho cenu) nebo u inventarizačního přebytku. Určuje se bud soudním znalcem nebo podle zvláštních předpisů.
 5. Nominální hodnota = peněžní částka, která je přiřazena určité složce majetku
  • používá se např. u peněžních prostředků, cenin, pohledávek, půjček, cenných papírů („prostě to, co je tam napsáno“, bankovní výpis atd.)

 

Pořízení majetku

 • Bezúplatným nabytím tj. darováním
  • Např. firma daruje škole počítače, stát daruje podniku ekologické zařízení apod.
 • Koupí = dodavatelské pořízení majetku (protože jde o nákup od dodavatele)
  • řídí se Občanským zákoníkem
 • Novým zjištěním – jde o majetek v účetnictví dosud neevidovaný,
  • např. inventarizační přebytek
 • Vlastní výrobou
  • Např. stavební firma si postaví novou výrobní halu, strojírenský podnik si vyrobí nový stroj ad.
 • Převodem z osobního majetku podnikatele
  • Např. když vloží do firmy své auto, garáž, dílnu,
 • Vklad majetku z jiné (pobočné) obchodní společnosti
  • Např. když firma daruje majetek dceřiné společnosti
 • Leasing a pronájem

 

Základní způsoby vyřazení majetku:

 1. Bezúplatným převodem = darováním
 2. Likvidací v důsledku nepotřebnosti
 3. Likvidací v důsledku manka
 4. Prodejem majetku
 5. Vkladem majetku do jiné provozovny podniku

 

Odpisování majetku

 • U majetku rozlišujeme opotřebení:
  • Fyzické opotřebení- vzniká v důsledku namáhání materiálu, korozí, obrušováním
  • Morální opotřebení- zaostávání v technických parametrech
 • Každý rok podnik odepisuje část hodnoty majetku, odpis je součást podnikových nákladů
 • Rozlišujeme:
  • Účetní odpisy- jsou upraveny zákonem o účetnictví, který dovoluje, aby si podnik sestavil plán a určil způsob odpisování
  • Daňové odpisy- nutné k určení daně z příjmu, stát je určuje zákonem o dani z příjmu, uvádí se způsob, doba a koeficient odpisování

 

Metody odpisování:

 • Rovnoměrné (lineární)
  • Početně méně náročné, rovnoměrné zatížení nákladu
 • Zrychlené
  • Je výhodný pro podniky s většími zisky, kdy se odepisuje z počátku vyšší odpisy o které lze snížit základnu pro zdanění
 • Výpočet se vždy zaokrouhlí na celé koruny nahoru!!!!!!

 

Evidence dlouhodobého majetku

 • tento majetek musí být důsledně evidován
 • evidence slouží pro
  • kontrolu majetku (inventarizaci)
  • odepisování majetku (účetnictví a daně)
  • přehled o finanční hodnotě firmy
  • úhrada škody na majetku (pojišťovna)
 • evidence se provádí na inventárních kartách
 • Inventární karta musí obsahovat
  • inventární číslo (přidělené dlouhodobému majetku)
  • zvolený způsob odepisování
  • vstupní cenu
  • jednotlivé roční daňové odpisy (popř. pokud chce firma vést odlišné účetní odpisy pak i tyto odpisy)

 

Reprodukce dlouhodobého majetku

 • abychom redukovali fyzické opotřebení, dlouhodobý majetek potřebuje údržbu a opravy
 • nejúčinnější obranou proti morálnímu a fyzickému opotřebení je propracovaný systém reprodukce dlouhodobého majetku, tedy plánovité nahrazování starého majetku novým
 • reprodukci členíme
  • prostá
   • stroj nahradíme strojem stejného výkonu
  • rozšířená
   • stroj nahradíme jedním strojem s vyšším výkonem nebo více stroji se stejným výkonem
  • zúžená
   • stroj nahradíme strojem s menším výkonem nebo nenahradíme vůbec

 

Oběžný majetek

 • Podnik k zajištění své činnosti potřebuje nejen dlouhodobý majetek, ale i majetek oběžný, který zajišťuje plynulé a hospodárné uskutečnění jeho podnikatelské činnosti
 • Tento majetek v podniku koluje – obíhá a rychle přemění svou podobu
 • Oběžný majetek tvoří zásoby, jsou to prostředky, které podnik nakoupil nebo si sám vyrobil a dosud je nepoužil k danému účelu
 • V zásobách má podnik velké finanční prostředky, proto se jejich velikost snaží optimalizovat

 

Členění oběžného majetku

Zásoby (věcná forma)

 • Materiál
  • Základní suroviny (stavební hmoty, kov, dřevo …)
  • Pomocné materiály (barvy, mořidla, maziva …)
  • Obaly (plechovky, kartony, plasty …)
  • Pohonné hmoty (nafta, benzin …)
  • Drobné nářadí (šroubováky, klíče, vrtáky …)
 • Nedokončená výroba
  • Je v takovém stupni technologické rozpracovanosti, že nejsou zatím prodejné (rozešité kalhoty, neupečený rohlík …)
 • Polotovary
  • Rozpracované výrobky, které jsou z hlediska některého technologického stupně už dokončené a daly by se popř. i prodat (odlitek, deska dřeva …)
 • Hotové výrobky
  • Výrobky, které už firma dokončila a připravuje je k prodeji
 • Zboží
  • Vše, co je nakoupené (už hotové) za účelem dalšího prodeje
 • Zvířata
  • Jsou specifickým druhem zásob typickým pro zemědělskou výrobu

 

Peníze (peněžní forma)

 • V hotovosti v pokladně
 • Na účtech peněžních ústavů
 • Ceniny (kolky, stravenky, poukázky …)
 • Krátkodobé cenné papíry (směnky, depozitní certifikáty …)
 • Pohledávky (peníze, které firmě dluží odběratelé, společníci …)

 

V účetnictví využijeme i jiné členění

 • Zásoby nakoupené
 • Zásoby vytvořené vlastní činností

 

Oběžný majetek má obíhat

 

Rychlost oběhu zásob

 • Počet obrátek= Celková spotřeba/ Průměrná zásoba  [počet]
 • Doba obratu= 365 dní / Počet obrátek   [dny]

                              

Zásady racionálního zásobování

 • nakupujeme jen to, co potřebujeme
 • nakupujeme jen tolik, kolik potřebujeme
 • zvažujeme náklady spojené s pořízením zásob
 • Zásobováním musím zajistit plynulý chod podniku a snažit se mít co nejmenší náklady = OPTIMÁLNÍ ZÁSOBA

 

Plán zásobování 

 • Spotřebu = mohu vypočítat
 • Konečnou zásobu = si určuje sama firma s ohledem na předpoklad potřeby počáteční zásoby v dalším období
 • Počáteční zásobu = známe na začátku období
 • Nákup = neznámá, kterou počítáme z rovnice

 

Metody výpočtu spotřeby

 • podle technické dokumentace
  • je to velice přesné a pracné
  • využije se tam, kde lze přesně technicky propočítat a znormovat spotřebu jednotlivého materiálu
 • podle výtěžnosti
  • využijeme tam, kde nelze přesně spočítat spotřeba na jeden výrobek
  • pak spotřebu počítáme průměrem
 • indexní metoda
  • vycházíme při ní ze znalosti spotřeby v předchozím dodání
  • nejméně pracná, ale není úplně přesná
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy