Majetek podniku – maturitní otázka (2)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

Otázka: Majetek podniku

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Kristyna

 

Dlouhodobý majetek (investiční)

 • Slouží podniku dlouhodobě, v průběhu užívání neztrácí svou původní formu, ale předává svou hodnotu do hodnoty výrobků postupně, jak se opotřebovává

 

Má dva znaky:

 • Vstupní cena musí být větší, než 40 000 Kč
 • Doba provozní funkce musí být delší než 1 rok

 

Člení se:

 • Hmotný investiční majetek
  • Pozemky, budovy stavby
  • Movité věci
  • Pěstitelské celky trvalých porostů
  • Základní stádo a tažná zvířata
  • Lomy, pískovny, hliniště
 • Nehmotný investiční majetek
  • Předměty zpráv průmyslového vlastnictví, programové vybavení, kdy je cena větší než 60 000 Kč
 • Finanční dlouhodobý majetek
  • Cenné papíry více než 1rok
  • Půjčky na dobu delší než jeden rok
  • Umělecká díla
  • Pozemky, které podnik pořídil za účelem dlouhodobého uložení peněz

 

Krátkodobý majetek (oběžný majetek)

-je ta část majetku, která se používá krátkodobě a většinou se jednorázově spotřebuje

– mění rychle svou formu a obíhá po podniku

 

– členění:

1) Zásoby

A) Nakoupené

 • Základní materiál
 • Pomocný materiál
 • Provozní látky
 • Náhradní díly
 • Drobný majetek
 • Zboží
 • obaly

 

B) Vlastní výroby

 • nedokončená výroba
 • polotovary, vlastní výroby
 • malá zvířata

 

2) Pohledávky- nárok podniku na zaplacení

 1. Pohledávka vzniká prodejem výkonu a trvá do doby, než se za ně odběrateli zaplatí
 2. Pohledávkou je také vyúčtování provedených plateb

 

3) Krátkodobý finanční majetek

 1. Peníze
 2. Ceniny= kolky, jízdenky, poštovní známky
 3. Krátkodobé cenné papíry= splatí se do jednoho roka

 

Oceňování majetku

 1. Pořizovací cena = cena majetku včetně vedlejších nákladů tj. nákladů souvisejících s jeho pořízením, např. náklady na dopravu a instalaci, uvedení do provozu atd.
 2. Cena pořízení = čistá cena majetku, nepočítají se do ní ostatní vedlejší náklady související s pořízením majetku
 3. Cena vlastních nákladů = používá se, když si podnik sám majetek vyrobí; do těchto nákladů se musí zahrnout veškeré celkové náklady vynaložené na výrobu tj. náklady přímé (na materiál, energii) i náklady nepřímé (např. pomocné kancelářské či úklidové práce ad.)
 4. Reprodukční cena = cena stanovená ne v době pořízení, ale v době kdy se daný majetek za účtovává, např. při darování (neznáme jeho cenu) nebo u inventarizačního přebytku. Určuje se bud soudním znalcem nebo podle zvláštních předpisů.
 5. Nominální hodnota = peněžní částka, která je přiřazena určité složce majetku
  • používá se např. u peněžních prostředků, cenin, pohledávek, půjček, cenných papírů („prostě to, co je tam napsáno“, bankovní výpis atd.)

 

Pořízení majetku

 1. Bezúplatným nabytím tj. darováním

Např. firma daruje škole počítače, stát daruje podniku ekologické zařízení apod.

 1. Koupí = dodavatelské pořízení majetku (protože jde o nákup od dodavatele)
 • řídí se Občanským zákoníkem
 1. Novým zjištěním – jde o majetek v účetnictví dosud neevidovaný,

např. inventarizační přebytek

 1. Vlastní výrobou

Např. stavební firma si postaví novou výrobní halu, strojírenský podnik si vyrobí nový stroj ad.

 1. Převodem z osobního majetku podnikatele

Např. když vloží do firmy své auto, garáž, dílnu, …

 1. Vklad majetku z jiné (pobočné) obchodní společnosti

Např. když firma daruje majetek dceřiné společnosti

 1. Leasing a pronájem

 

Základní způsoby vyřazení majetku:

 1. Bezúplatným převodem = darováním
 2. Likvidací v důsledku nepotřebnosti
 3. Likvidací v důsledku manka
 4. Prodejem majetku
 5. Vkladem majetku do jiné provozovny podniku

 

Odpisování majetku

 • U majetku rozlišujeme opotřebení:
  • Fyzické opotřebení- vzniká v důsledku namáhání materiálu, korozí, obrušováním
  • Morální opotřebení- zaostávání v technických parametrech

 

 • Každý rok podnik odepisuje část hodnoty majetku, odpis je součást podnikových nákladů
 • Rozlišujeme:
  • Účetní odpisy- jsou upraveny zákonem o účetnictví, který dovoluje, aby si podnik sestavil plán a určil způsob odpisování
  • Daňové odpisy- nutné k určení daně z příjmu, stát je určuje zákonem o dani z příjmu, uvádí se způsob, doba a koeficient odpisování

 

Metody odpisování:

 • Rovnoměrné (lineární)
  • Početně méně náročné, rovnoměrné zatížení nákladu
 • Zrychlené
  • Je výhodný pro podniky s většími zisky, kdy se odepisuje z počátku vyšší odpisy o které lze snížit základnu pro zdanění

 

 • Výpočet se vždy zaokrouhlí na celé koruny nahoru!!!!!!


Další podobné materiály na webu: