Majetek podniku – maturitní otázka (3)

 

Otázka: Majetek podniku

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Kája

 

 • Podnikatel musí svoji firmu vybavit potřebným a odpovídajícím majetkem
 • Složení majetku je v jednotlivých podnicích různé a odvíjí se od předmětu činnosti
 • Majetek může mít podobu hmotnou, nehmotnou i finanční

 

Členění majetku

Členění majetku podle druhu (aktiva firmy)

 • Dlouhodobý (stálá aktiva)
 • Hmotný (stroje, budovy, dopravní prostředky …)
 • Nehmotný (licence, know-how, značky …)
 • Finanční (kapitálové investice …)
 • Oběžný (oběžná aktiva)
 • Zásoby (materiál, polotovary a nedokončená výroba, hotové výrobky, zboží, zvířata)
 • Peněžní forma (peníze, ceniny, krátkodobé cenné papíry, pohledávky)

 

Zdroje krytí majetku (pasivy)

 • Z vlastních zdrojů
 • Základní kapitál
 • Emisní ážio
 • Vklad tichého společníka
 • Zisk

 

 • Z cizích zdrojů
 • Úvěr u banky
 • Dodavatelský úvěr
 • Emise obligací
 • Přijaté zálohy

 

Dlouhodobý majetek

má stálý charakter, nemění svou formu, ale používáním a působením času se postupně opotřebovává a tím se snižuje jeho hodnota- cena

 • hmotný dlouhodobý majetek
  • vstupní cena musí být vyšší než 40.000 Kč
  • doba používání je delší než jeden rok
  • může být ve formě movité (stroje, auta) nebo ve formě nemovité (pozemky)
  • odepisuje se
 • nehmotný dlouhodobý majetek
  • vstupní cena musí být vyšší než 60.000 Kč
  • doba používání delší než jeden rok
  • odepisuje se
 • finanční dlouhodobý majetek
  • minimální cena není stanovena
  • doba používání delší než jeden rok
  • neodepisuje se

 

Způsoby pořízení dlouhodobého majetku

 • nákupem nového i použitého majetku
 • vlastní výrobou
 • darováním
 • převodem z osobního majetku podnikatele
 • vklad majetku společníky
 • novým zjištěním
 • finančním leasingem

 

Oceňování majetku

 • firma potřebuje znát hodnotu svého majetku a tuto cenu zanese do účetnictví a od této ceny provádí odpisy
 • majetek oceňuje firma vstupní cenou, která se liší podle způsobu pořízení majetku

 

rozlišujeme

 • pořizovací cena
  • při nákupu od dodavatele
  • zahrnuje nákupní cenu plus vedlejší pořizovací náklady
 • reprodukční pořizovací cena
  • použijeme ji tehdy, pokud firma nemá doklad o hodnotě majetku
  • při bezplatném nabití
  • tržní cena nebo ocenění dle znalce
 • cena ve vlastních nákladech
  • použije se tehdy, pokud firma si majetek sama vyrábí
  • cena se stanoví tak, že sečteme všechny náklady
  • cena nesmí obsahovat zisk firmy
 • nominální (jmenovitá) hodnota
  • finanční majetek, pohledávky a závazky

 

Odpisy majetku

 • dlouhodobý majetek se postupně opotřebovává, proto se jeho hodnota musí přenášet do nákladu firmy postupně
 • opotřebování
  • fyzické (používáním se ničí součástky, nepoužíváním součástky rezavějí apod.)
  • morální (i fyzicky zachovalý stroj může být technicky zastaralý)

 

Odpisy

druhy odpisů

 • účetní odpisy
  • jsou upraveny zákonem o účetnictví a lépe a objektivněji vyjadřují skutečnou míru opotřebení
  • firma si je stanový sama, ve svém odpisovém plánu
 • daňové odpisy
  • jsou upraveny zákonem o dani z příjmu
  • rozlišujeme 2 metody
  • rovnoměrnou
  • zrychlenou
  • zvolenou metodu musí podnik po celou dobu odepisování dodržovat

Funkce odpisů

 • z pohledu firmy
  • nákladová
  • pomocí odpisů přenášíme hodnotu DM do nákladů
  • zdrojová
  • odpisy jsou zdrojem financí pro nákup nových strojů, zařízení
 • z pohledu sátu
  • fiskální
  • ovlivňují výši příjmů státní rozpočtu z daně z příjmu
  • rozvojová
  • umožňuje rozvoj firem a tím i celého hospodářství

 

Výpočty odpisů

rovnoměrné odepisování (lineární)

Roční odpis = vstupní cena x sazba z tabulky/100

 

zrychlené odepisování

 • pro 1. Rok

Odpis=  vstupní cena/koeficient z tabulky

                       

 • pro další roky

Odpis= 2.zůstatková cena/Koeficient z tabulky – n

                                               

n … počet let, po které se již dlouhodobý majetek odepisoval

 

Evidence dlouhodobého majetku

 • tento majetek musí být důsledně evidován
 • evidence slouží pro
  • kontrolu majetku (inventarizaci)
  • odepisování majetku (účetnictví a daně)
  • přehled o finanční hodnotě firmy
  • úhrada škody na majetku (pojišťovna)
 • evidence se provádí na inventárních kartách
 • Inventární karta musí obsahovat
  • inventární číslo (přidělené dlouhodobému majetku)
  • zvolený způsob odepisování
  • vstupní cenu
  • jednotlivé roční daňové odpisy (popř. pokud chce firma vést odlišné účetní odpisy pak i tyto odpisy)

 

Reprodukce dlouhodobého majetku

 • abychom redukovali fyzické opotřebení, dlouhodobý majetek potřebuje údržbu a opravy
 • nejúčinnější obranou proti morálnímu a fyzickému opotřebení je propracovaný systém reprodukce dlouhodobého majetku, tedy plánovité nahrazování starého majetku novým
 • reprodukci členíme
  • prostá
   • stroj nahradíme strojem stejného výkonu
  • rozšířená
   • stroj nahradíme jedním strojem s vyšším výkonem nebo více stroji se stejným výkonem
  • zúžená
   • stroj nahradíme strojem s menším výkonem nebo nenahradíme vůbec

 

Oběžný majetek

 • Podnik k zajištění své činnosti potřebuje nejen dlouhodobý majetek, ale i majetek oběžný, který zajišťuje plynulé a hospodárné uskutečnění jeho podnikatelské činnosti
 • Tento majetek v podniku koluje – obíhá a rychle přemění svou podobu
 • Oběžný majetek tvoří zásoby, jsou to prostředky, které podnik nakoupil nebo si sám vyrobil a dosud je nepoužil k danému účelu
 • V zásobách má podnik velké finanční prostředky, proto se jejich velikost snaží optimalizovat

 

Členění oběžného majetku

Zásoby (věcná forma)

 • Materiál
  • Základní suroviny (stavební hmoty, kov, dřevo …)
  • Pomocné materiály (barvy, mořidla, maziva …)
  • Obaly (plechovky, kartony, plasty …)
  • Pohonné hmoty (nafta, benzin …)
  • Drobné nářadí (šroubováky, klíče, vrtáky …)
 • Nedokončená výroba
  • Je v takovém stupni technologické rozpracovanosti, že nejsou zatím prodejné (rozešité kalhoty, neupečený rohlík …)
 • Polotovary
  • Rozpracované výrobky, které jsou z hlediska některého technologického stupně už dokončené a daly by se popř. i prodat (odlitek, deska dřeva …)
 • Hotové výrobky
  • Výrobky, které už firma dokončila a připravuje je k prodeji
 • Zboží
  • Vše, co je nakoupené (už hotové) za účelem dalšího prodeje
 • Zvířata
  • Jsou specifickým druhem zásob typickým pro zemědělskou výrobu

 

Peníze (peněžní forma)

 • V hotovosti v pokladně
 • Na účtech peněžních ústavů
 • Ceniny (kolky, stravenky, poukázky …)
 • Krátkodobé cenné papíry (směnky, depozitní certifikáty …)
 • Pohledávky (peníze, které firmě dluží odběratelé, společníci …)

 

V účetnictví využijeme i jiné členění

 • Zásoby nakoupené
 • Zásoby vytvořené vlastní činností

 

Oběžný majetek má obíhat

 

Rychlost oběhu zásob

Počet obrátek= Celková spotřeba/ Průměrná zásoba  [počet]

Doba obratu= 365 dní / Počet obrátek   [dny]

                              

Zásady racionálního zásobování

 • nakupujeme jen to, co potřebujeme
 • nakupujeme jen tolik, kolik potřebujeme
 • zvažujeme náklady spojené s pořízením zásob
 • Zásobováním musím zajistit plynulý chod podniku a snažit se mít co nejmenší náklady = OPTIMÁLNÍ ZÁSOBA

 

Plán zásobování 

 • Spotřebu = mohu vypočítat
 • Konečnou zásobu = si určuje sama firma s ohledem na předpoklad potřeby počáteční zásoby v dalším období
 • Počáteční zásobu = známe na začátku období
 • Nákup = neznámá, kterou počítáme z rovnice

 

Metody výpočtu spotřeby

 • podle technické dokumentace
  • je to velice přesné a pracné
  • využije se tam, kde lze přesně technicky propočítat a znormovat spotřebu jednotlivého materiálu
 • podle výtěžnosti
  • využijeme tam, kde nelze přesně spočítat spotřeba na jeden výrobek
  • pak spotřebu počítáme průměrem
 • indexní metoda
  • vycházíme při ní ze znalosti spotřeby v předchozím dodání
  • nejméně pracná, ale není úplně přesná
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy