Majetek podniku – maturitní otázka (4)

 

Otázka: Majetek podniku

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Klára Cornelly

 

Struktura majetku podniku, dlouhodobý a krátkodobý majetek, aktiva, pasiva, obsahová náplň rozvahy majetku

 

Struktura majetku podniku:

Majetek podniku jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik při své podnikatelské činnosti používá.

 

Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek podniku dívá ze dvou hledisek:

 • z hlediska konkrétní formy, v niž jsou hospodářské prostředky vázány = AKTIVA
 • z hlediska zdrojů jimiž jsou hospodářské prostředky financovány = PASIVA

 

Jde tedy o dva úhly pohledu na jedinou podstatu – majetek. Tento dvojí pohled chápání na majetek je vyjádřením skutečnosti, že každý druh majetku, s nimž podnik hospodaří, musel být financován z určitého finančního zdroje. Souběžná dvojí klasifikace majetku představuje základ, na němž je založeno účetnictví jako systém, je jeho ústřední charakteristikou, výchozím metodickým prvkem, nazývaným bilanční princip rozvahy.

 

Rozvaha je statistický výkaz, to znamená, že zobrazuje majetek (aktiva, pasiva) k určitému datu = rozvahovému dni.

 

Podle časového okamžiku, k němuž se rozvaha sestavuje, rozlišujeme:

 1. Zahajovací rozvahu, která se sestavuje při založení podniku
 2. Počáteční rozvahu, která se sestavuje vždy k prvnímu dni účetního období
 3. Konečnou rozvahu, která se sestavuje k poslednímu dni účetního období a také při ukončení činnosti podniku

 

Stručné schéma rozvahy:

Aktiva

 • Stálá aktiva – dlouhodobý nehmotný majetek

– dlouhodobý hmotný majetek

– dlouhodobý finanční majetek

 • Oběžná aktiva – zásoby, materiál, výrobky

– nedokončená výroba a polotovary

– zboží, zvířata

– pohledávky

– krátkodobý finanční majetek

– peníze v hotovosti

– bankovní účty

– krátkodobé cenné papíry

 

 • Ostatní aktiva

 

Pasiva

 • Vlastní zdroje – základní kapitál

– kapitálové fondy

– fondy ze zisku

– hospodářský výsledek minulých let

– hospodářský výsledek z běžného období

 

 • Cizí zdroje – rezervy

– dlouhodobé závazky

– krátkodobé závazky

– bankovní úvěry a výpomoci

 

 • Ostatní pasiva

 

Vždy musí platit zásada rovnováhy, neboli bilanční princip. To je, že součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv.

 

Klasifikace aktiv:

Majetek podniku podle složení se nazývá aktiva (materiál na skladě, peníze, zboží)

V rozvaze se uplatňuje rozdělení aktiv podle likvidnosti (jejich schopnost změny na hotovost)

 • aktiva krátkodobá (oběžná)
 • aktiva dlouhodobá (stálá)

 

Vedle těchto aktive se v rozvaze objevuje ještě:

 • časové rozlišení (náklady příštích období a výnosy příštích období)
 • dohadné účty aktivní – neznáme přesně jejich velikost splatnost (odhadujeme ji), tj. očekávaná pohledávka za pojišťovnou v důsledku pojistné události

 

Klasifikace pasiv:

Celková částka majetku uspořádaná podle zdrojů (krytí) se souhrně označuje pasiva.

Pasiva poskytují ucelený přehled o tom, z čeho podnik svůj majetek získal.

 

Dělíme je na :

 • vlastní zdroje (vlastní kapitál)

Můžeme označit jako trvalé zdroje. Podmiňuje vlastnická forma podnikatelského subjektu, zejména základní kapitál.

 

 • cizí zdroje (cizí kapitál, pasiva v užším pojetí)

Udávají výši majetku, která byla podnikatelskému subjektu svěřena jen na určitou dobu, zejména úvěry a nezaplacené závazky.

Významným hlediskem pro členění majetku a závazků je jeho dlouhodobost (nad jeden rok) a krátkodobost (do jednoho roku)

 

Rozpis rozvahy do účtů, základní změny na rozvahových účtech

Účty zřizujeme na počátku účetního období. Převádíme do nic stav aktiv a pasiv z rozvahy (respektive z počátečního účtu rozvážného 701), tzn. Počáteční stav.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!