Majetek podniku – maturitní otázka

 

Otázka: Majetek podniku

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Michal Hanzl

 

A) struktura majetku

1. Dlouhodobý majetek

DHM

DNM

DFM

 

2. Oběžný majetek

 • Zásoby

a) materiál – suroviny (základní/pomocné)

– provozní látky (benzín, elektřina, plyn)

– náhradní díly

– obaly

– drobný hmotný majetek = cena nižší než 40.000 Kč (mikrovlnná trouba, varná konvice)

– kancelářské potřeby (papír, tužky, děrovačka)

 

b) vlastní výroba = nedokončená výroba (výrobek ještě na něco čeká)

– polotovary = funkční vlastnosti má, ale my ji doděláme (nenalakovaná židle, my si ji nalakujeme na barvu, jakou chceme

– výrobky = dokončený produkt

 

c) mladá zvířata = narodila se nám ve firmě a budeme je mít méně než jeden rok

 

d) zboží = to, co koupíme za účelem dalšího prodeje

 

 • Krátkodobý finanční majetek (KFM)

– pokladna = Kč, valuty

– banka = korunový a devizový (máme na účtu)

– ceniny = kolek, stravenky, poštovní známky

-cenné papíry = doba do 1. roku

 

 • Pohledávky

– za zaměstnanci – záloha, manko

– odběrateli (FAV – faktura vystavená) – čekáme na zaplacení faktury)

– FÚ = přeplatek na daních, vrací nám peníze

– pojišťovny = pokud nám vykradou prodejnu, dávají nám peníze

Σ A (aktiv) = to co máme a musí se rovnat součtu pasiv (A=P)

 

B) Členění dlouhodobého majetku a způsoby pořízení dlouhodobého majetku

Členění DM

Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM)

– licence, know-how, značky, software, patenty, ocenitelná práva, autorská práva, receptura

– goodwill (dobrá pověst), cena vyšší než 60.000 Kč

 

Dlouhodobý hmotný majetek (DHM)

– budovy, haly, pozemky (bez ohledu na výši ocenění)

– nemovitý majetek je pevně spjatý s půdou

– hmotný movitý majetek = cena vyšší než 40.000 kč

– stroje, kopírka, stáda zvířat, trvalé porosty (lesy, vinice) s dobou plodnosti delší než 3. roky

– umělecké sbírky (jako jediné se neodepisují), drahé kovy

 

Dlouhodobý finanční majetek (DFM)

– kapitálové investice, termínované vklady v bance na více než 1. rok

– akcie, dluhopisy, obligace (cenné papíry)

 

Způsoby pořízení DM

 1. Nákup – vstupní cena

– za hotové – častá forma u malých částek (max. do 5 000,-

– na fakturu – odložená splatnost, obvykle 15 dní, platí se v hotovosti nebo převodem na účet prodávajícího (dodavatele)

– na úvěr – vhodné tehdy pokud nemá podnik dostatek disponibilních prostředků, nevýhodou je nutnost platit úrok, výhodou je zachování likvidity podniku

 

 1. Leasing – finanční, operativní (pronájem)

– finanční leasing – podnik má předmět v pronájmu a až po zaplacení poslední splátky ve výši zůstatkové ceny se stává majetkem podniku

– operativní leasing – podnik má např. stroj v pronájmu, po určité době ho vrátí leasingové společnosti, třeba i poškozený, stroj se nikdy nestane majetkem podniku

 

 1. Vlastní výroba

– podnik produkt neprodá, ale zařadí ho do svého majetku, v ocenění vlastními náklady

 

 1. Darem

– ocenění reprodukční pořizovací cenou

 

 1. Převodem osobního vlastnictví do úložiště podniku (osobní vklad)

– podnikatel vloží do své firmy např. auto, ocení nereprodukční pořizovací cenou

 

 1. Prodej na splátky (jsem majitel)

– při podepsání kupní smlouvy o prodeji na splátky se firma stává majitelem majetku, i když nezaplatila jedinou splátku

 

 1. Vklad společníka

– vklad společníka může být i v hmotné podobě

 

 1. Novým zjištěním

– majetek, který nebyl v účetnictví dosud zachycen

 

Výhody finančního leasingu:

– firma si může koupit dlouhodobý majetek, i když na něj nemá dostatečné finance (výhodné hlavně u nových technologií)

– investice pořízená formou finančního leasingu se rychleji dostane do nákladů

 

Nevýhody finančního leasingu:

– v případě, že se firma dostane do finančních potíží a přestane řádně splácet splátky, leasingová společnost si vezme dlouhodobý majetek zpět a leasingové splátky propadají

– v případě zcizení nebo zničení dlouhodobého majetku před konečným splacením hradí pojišťovna pojistné leasingové společnosti, ta pokryje svoje náklady, a teprve zbytek uhradí nájemci.

 

C) Oceňování DM

– hmotný dlouhodobý majetek oceňujeme podle způsobu pořízení:

 

 1. Pořizovací cena = cena, za kolik jsem nakoupila (provize makléřovy, instalace, doprava, stroje, montáž)

– při nákupu od dodavatele

– tato charakteristika je důležitá a finanční úřady důsledně prověřují, zda v účetnictví nebyly náklady související s pořízením DM zaúčtovány samostatně

– ze zákona je firma povinna tyto náklady vést jako součást DM a odepisovat je.

 

 1. Reprodukční pořizovací cenou

– použije je v případech, kdy firma nemá od majetku doklad o jeho hodnotě

– reprodukční pořizovací cena je stanovena jako cena odhadní k datu, kdy je o DM účtováno

– cena, za kterou bych nakoupila v době, kdy se o ní účtuje

 

 1. Cena vlastních nákladů

– tato cena se používá v případě, kdy si firma sama vyrobí DM

– vyrobeno v tzv. vlastní režii (kalkulace)

 

 1. Cena nominální

– cena je vyražena, natištěna

– známky, kolky, stravenky

 

 1. Cena pořízení

– cena, za kolik byl výrobek koupen

 

D) evidence dlouhodobého majetku a reprodukce dlouhodobého majetku

 1. Evidence dlouhodobého majetku

Evidence slouží pro:

– kontrolu majetku – inventarizaci

– odepisování majetku – účetnictví a daně

– přehled o finanční hodnotě firmy

– důležitá informace pro potřeby financování z cizích zdrojů

– při prodeji, sloučení apod. je potřebné znát hodnotu podniku a DM je součástí ceny podniku

– úhrady škody pojišťovnou

 

– Základní evidenci provádíme na inventárních kartách, které musí povinně obsahovat inventární číslo, zvolený způsob odepisování, vstupní cenu, jednotlivé roční daňové odpisy a pokud má odlišné odpisy účetní, tak i tyto. Při pořízení DM je nutné vyplnit Zápis o pořízení DM a při vyřazení Zápis o vyřazení DM.

 

 1. Reprodukce dlouhodobého majetku

– dlouhodobý majetek se opotřebovává fyzicky a morálně

– abychom redukovali fyzické opotřebení, musíme provádět údržbu a opravy

– morální opotřebení je možné eliminovat nahrazením základních modulů strojů modernějšími a u budov a staveb používat progresivní technologie a materiály (zateplování, izolace, systémy vzduchotechniky, elektrorozvodů, vytápění, zastřešení apod.) při větších opravách a generálních opravách.

– nejúčinnější obranou proti morálnímu a fyzickému opotřebení je propracovaný systém oprav a reprodukce dlouhodobého majetku (plánovité nahrazování starého dlouhodobého majetku novým)

 

Reprodukci členíme na:

– prostou – stroj nahradíme strojem stejného výkonu

– rozšířenou – stroj nahradíme jedním strojem o vyšším výkonu nebo více stroji se stejným výkonem

– zúženou – stroj nahradíme strojem s nižším výkonem nebo ho nenahradíme vůbec

 

E) Výpočet účetních odpisů

nejsou daňově uznatelné, způsob odepisování si určuje firma (účetní jednotka) sama

– způsoby a) časové b) výkonové (kolik kopií vydrží)  

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy