Majetková struktura podniku, závěrka – účetnictví

 

Otázka: Majetková struktura podniku, závěrka

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Tereza P.

 

 

 

MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU, ČLENĚNÍ AKTIV A PASIV V ROZVAZE, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

MAJETEK PODNIKU
– Majetek je soubor hospodářských prostředků, které podnik potřebuje a využívá pro provozování své hospodářské činnosti (stroje, peněžní prostředky, cenné papíry)

 

• Dělení majetku podniku:
a) krátkodobý (oběžný)
– zásoby
– pohledávky
– finanční majetek krátkodobé povahy
b) dlouhodobý (fixní)
– slouží déle než 1 rok a během používání neztrácí svou původní formu, pouze se postupně opotřebovává, opotřebení vyjadřujeme pomocí odpisů
– DHM
– DNM
– DFM

 

a) krátkodobý:
– zásoby:
1) nakupované – oceňují se ve vlastních cenách
2) vyrobené vlastní hospodářskou činností – ve výši vynaložených nákladů
-> Struktura zásob:
– skladovaný materiál
– hotové výrobky – výrobky které podnik sám vyrobil
– zboží – výrobky, které nakoupil, za účelem prodeje
– rozpracovaná výroba a polotovary
– zvířata – mladá chovná zvířata, ve výkrmu
a) suroviny a základní materiál (slouží k výrobě)
– pomocné látky (jsou součástí výrobku, ale nejsou jeho složkou; barvy)
– náhradní díly strojů
– obaly (vratné)
– drobný hmotný majetek (je majetek, o kterém účetní jednotka nerozhodla, že je dlouhodobý)
– movité věci s dobou použitelnosti kratší než 1 rok vez ohledu na cenu (pracovní nástroje).
b) vlastní výroba (výrobky vzniklé vlastní činností)
– nedokončená výroba (šití kalhot; pracovní postupy probíhaly a ještě budou probíhat)
– polotovar vlastní výroby (dokončená část výrobku, která se dá prodat)
– výrobky vlastní výroby
– zvířata ve výkrmu (hejna, včelstva)
c) skladované zboží (zboží, které bylo nakoupeno za účelem jeho dalšího prodeje. Výrobky převedené do vlastní prodejny nebo skladu.

– pohledávky – někdo podniku dluží:
– nejčastěji vznikají z obchodních vztahů
– pohledávky za odběrateli (odklad placení při vystavení fakturu, pohledávka je do doby splacení faktury)
– může být i pohledávka vůči státu, pojišťovnám (přeplacení na dani, pojištění)
– jsou oceňovány nominálními cenami (cena na faktuře)

– finanční majetek krátkodobé povahy:
– ocenění v nominálních cenách
– k zajištění své likvidity, trvalé platební schopnosti podniku (likvidita je schopnost majetku přeměnit se na peníze, z oběžného majetku jsou nejdéle likvidní zásoby, dále jsou pohledávky, nejrychlejší je finanční majetek krátkodobé povahy)
• peněžní prostředky:
– v pokladně a v bance
– na vkladových účtech
– ceniny, šeky, poukázky, kolky, známky, telefonní karty
– směnky či šeky (krátkodobé cenné papíry, do kterých jsme vložili volné peněžní prostředky za účelem jejich zhodnocení, možnost rychlé přeměny v hotovost)

 

b) dlouhodobý:
– DHM:
1) odepisovaný
021 pozemky, budovy, stavby bez ohledu na jejich pořizovací cenu
• 022 samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok (dopravní prostředky, stroje, přístroje a zařízení, inventář-nábytek)
– PC je vyšší než 40 000
• 025 pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky (sady, pole, vinice)
• 026 dospělá zvířata (krávy, koně, dobytek)
– zahrnujeme sem také drobný dlouhodobý hmotný majetek jehož pořizovací cena je nižší nebo rovna 40 000 Kč – účetní jednotka se rozhoduje zda ho dá jako DM a bude odepisovat a nebo ho dá do spotřeby
2) neodepisovaný
– pozemky a umělecká díla sbírky

– DNM:
– jedná se o majetek, který má PC větší než 60 000 Kč a dobu použitelnosti delší než 1 rok
• 013 software
• 014 předměty z práv průmyslového vlastnictví (ochranné známky)
• 014 know-how – licence, práva
• 011 zřizovací výdaje – spojené se založením firmy
– zahrnujeme sem také drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena je menší nebo rovna 60 000 Kč – lze účtovat přímo do spotřeby 518

– DFM:
– zajišťuje výnos a také podíl v nějaké firmě
• 061,062,063 – jedná se o evidenci cenných papírů, neboli majetkových podílů
rozhodující vliv – více jak 50% na 061
podstatný vliv – 20-50%
ostatní vliv – méně než 20%
• 065 – nakoupené dluhopisy se splatností delší než jeden rok
• 066,067 – půjčka jiné firmě
• 069 – termínované vklady
– majetkové cenné papíry (akcie), vklady v obchodních společnostech, nakupované dluhopisy, které podnik nakupuje pro dlouhodobou investici
– uložení volných peněžních prostředků do různých nemovitostí, uměleckých sbírek a předmětů z drahých kovů, půjčky jiným podnikům

 

ROZVAHA

 • rovnováha rozvahy: součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv – rozvaha musí být v rovnováze, protože vyjadřuje dvojí pohled na jednu skupinu majetku
  • rozvahový stav – je výše A nebo P v peněžním vyjádření

 

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
– je to uzavřený systém, který zachycuje všechny účetní operace účetní jednotky jako celek
– základním principem je zásada podvojnosti zápisu, která říká, že každý účetní případ musí být účtován na dvou různých účtech a na dvou různých stranách
– základním účetním výkazem je rozvaha, která je platná pouze jeden den, protože hospodářská činnost vyvolává neustálé změny v jednotlivých rozvahových položkách
– z tohoto důvodu rozvaha nevyhovuje pro zachycování krátkodobých operací – každá položka se rozepisuje na samostatný účet, na kterém se zachycují změny (snížení, zvýšení, přírůstech či úbytek)

 • obecné zásady účtování na účtu
  – přírůstky se zapisují na straně počátečních stavů, úbytky se zapisují na straně opačné
  – na konci účetního období se zjišťuje obrat na straně MD a obrat na straně D
  – obrat je číselné vyjádření změny v rámci jedné strany bez počátečních stavů
  – z konečných zůstatků účtů se sestavují závěrkové účty

 

1) rozvahové účty
a) aktivní účty vznikají rozpisem aktivních položek z rozvahy (BÚ, pokladna, odběratelé)
b) pasivní účty vznikají rozpisem pasivních položek rozvahy (základní kapitál, závazky, úvěry)

2) výsledkové účty
– slouží ke zjištění výsledku hospodaření (zisk, ztráta)

3) závěrkové účty
a) počáteční účet rozvážný
b) konečný účet rozvážný
c) účet zisků a ztráty

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
– podstatou je vykázat k poslednímu dni účetního období stavy jednotlivých druhů majetku, závazků, vlastního kapitálu, nákladů a výnosů, vyčíslit výsledek hospodaření účetní jednotky popř. zachytit tok peněžních prostředků a změny ve vlastním kapitálu
– toto vše při dodržení všech účetních zásad, zejména zásady věcného a poctivého obrazu účetnictví
– výše uvedené skutečnosti se zaznamenávají do účetních výkazů, kterými jsou:
1) rozvaha
2) výkaz zisků a ztráty
3) příloha
– tyto musí vytvářet každá účetní jednotka, kromě těchto se můžeme ještě setkat se dvěma:
4) přehled o peněžních tocích (výkaz cash-flow)
5) přehled o změnách vlastního kapitálu
– sestavují se buď v plném nebo zjednodušeném rozsahu, hodnoty jsou v tisících Kč, výkazy musí být podepsány odpovědnou osobou
– společně s přiznáním k dani z příjmů se účetní výkazy předkládají finančnímu úřadu

 

• druhy a rozsah účetní závěrky, povinnost ověřování auditorem
-> druhy: podle okamžiku a situace, ve kterých se účetní uzávěrka sestavuje
a) řádná – sestavuje se k poslednímu dni účetního období
b) mimořádná – sestavuje se v mimořádných situacích (ke dni zrušení účetní jednotky bez likvidace, insolvenční řízení)
c) mezitímní – sestavuje se, pokus si to vyžadují zvláštní právní předpisy, i během účetního období

 

-> rozsah: ve kterém sestavují účetní jednotky své výkazy, může být dvojí
a) výkazy v plném rozsahu – musí sestavovat všechny akciové společnosti a dále účetní jednotky, které mají zákonem stanovenou povinnost auditu
b) výkazy ve zjednodušeném rozsahu – sestavují všechny účetní jednotky

 

-> povinnost ověření účetní závěrky auditorem:
a) akciové společnosti, které v účetním období dosáhla nebo překročila alespoň 1 kritérium
b) další podnikatelské subjekty
, ostatní obchodní společnosti, družstva a FO dosáhla či překročila minimálně 2 kritéria

 • aktiva celkem překročila 40 000 000 Kč
  • roční čistý obrat byl vyšší než 80 000 000 Kč
  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců byl vyšší než 50

 

1) rozvaha = bilance
– představuje přehled jednotlivých aktiv a pasiv (koukáme na majetek z dvojího pohledu)
– na straně aktiv se hodnotové údaje zapisují do čtyř sloupců:
• sloupec 1 – brutto: aktiva se uvádějí v plné hodnotě v PC (bez oprávek a opravných položek)
• sloupec 2 – korekce: obsahuje hodnotu oprávek a opravných položek
• sloupec 3 – netto: rozdíl mezi sloupcem 1 a sloupcem 2, hodnoty v ZC
• sloupec 4: obsahuje hodnoty z rozvahy z předchozího účetního období v netto výši
– pro záznam pasiv postačí pouze dva sloupce:
• sloupec 5: stav pasiv za běžné období
• sloupec 6: stav pasiv za minulé období
– aktiva a pasiva jsou v rozvaze rozdělena do skupin -> jednotlivé skupiny jsou označeny velikým písmenem latinské abecedy (aktiva A-D, pasiva A-C) + podskupiny označené římskými číslicemi a ty se ještě dělí a jsou označeny arabskou číslicí
– rozvaha ř. 85 = výkaz zisků a ztráty ř. 60

 

2) výkaz zisků a ztráty
– podklady ze 710
– může být sestavován ve druhovém nebo účelovém členění
– hodnotové údaje se zaznamenávají do dvou sloupců:
• sloupec 1: představuje údaje za běžné období
• sloupec 2: představuje údaje za minulé období
– V a N se zde prolínají, což je dáno potřebou zjistit hospodářský výsledek v předepsaném členění:
provozní HV -> finanční HV -> výsledek hospodaření za běžnou činnost -> mimořádný výsledek hospodaření -> výsledek hospodaření za účetní období (součet HV za běžnou činnost a mimořádnou) -> vyjadřuje čistý zisk tj. zisk po zdanění, popř. ztrátu

 

3) příloha
– nemá předepsanou formu, ale obsah (buď jako popisná forma nebo jako tabulka)
– účetní jednotky s povinným auditorem sestavují přílohu v plném rozsahu
• obecné údaje o účetní jednotce – popis účetní jednotky (název, právní forma podnikání, sídlo, vznik), jména a příjmení členů statutárních orgánů, údaje o osobách, které mají podstatný nebo rozhodující vliv v účetní jednotce, průměrný přepočtený počet zaměstnanců
• informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách – způsoby oceňování jednotlivých složek majetku, způsob sestavení odpisových plánů a použité odpisové metody, způsob stanovení opravných položek, použity kurz
• doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty – důležité skutečnosti, které nelze z rozvahy a výkazu vyčíst, rozpis rezerv a dlouhodobých bankovních úvěrů, doměrky daně z příjmů za minulé účetní období, informace o výší splatných závazků pojistného na sociální zabezpečení a zdravotního pojištění

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!