Makroekonomické problémy – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Makroekonomické problémy

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): dominickaa

 

 

Ekonomie

 • společenská věda, která dává návody ekonomice, což je realita a ta zahrnuje 4 fáze
 • a) výroba
 • b) rozdělování
 • c) směna
 • d) spotřeba

 

Makroekonomie

 • řeší národní hospodářství jako celek
 • k tomu slouží tyto veličiny: tempo růstu, HDP, platební a obchodní bilance, inflace a nezaměstnanost

 

Mikroekonomie

 • řeší jednotlivé subjekty ekonomiky (stát, firma, domácnosti a jejich fungování)

 

Hospodářská politika, její části

 • je to souhrn cílů, nástrojů a opatření státu zaměřených na kontrolu a ovlivňování ekonomického vývoje
 • snaží se řešit ekonomické problémy ve státě k prospěchu společnosti

 

Části HP

 • Vnitřní měnová (monetární) politika
 • Fiskální politika
 • Sociální politika
 • Zahraniční měnová politika

 

Vnitřní měnová politika

 • Bojuje s inflací, ovlivňuje množství peněz v oběhu
 • Restriktivní politika – snižuje množství peněz v oběhu
 • Expanzivní politika – zvyšuje množství peněz v oběhu
 • Je to úkol centrální banky
 • Nástroje CB
 • Operace na volném trhu (obchody s cennými papíry, komerční banky ukládají u CB)
 • Repo sazba – úrok
 • Diskontní sazba (touto sazbou se úročí nevyužité prostředky komerčních bank, které si je ukládají u CB, třeba i na jednu noc

 

Maturitní otázka č. 25

 • Lombardní sazba (komerční banky si od CB mohou i přes noc vypůjčit)
 • Povinné minimální rezervy (část prostředků, které si mohou komerční banky ukládat povinně u CB

 

Fiskální

 • Na ekonomiku působí státní rozpočet pomocí změn příjmů a výdajů
 • Je to úkol vlády (se souhlasem parlamentu)
 • Nástroje
 • Výdaje státu (státní závazky)
 • Výše daní
 • Vestavěné stabilizátory – pojištění v nezaměstnanosti, daň z příjmu, státní výkup přebytků zemědělské výroby, dotace k cenám zemědělské produkce)
 • Veřejné rozpočty
 • Státní rozpočet
 • Územní rozpočty (rozpočty obcí, rozpočty krajů)
 • Mimorozpočtové fondy a veřejné zdravotní pojištění
 • Státní rozpočet
 • Rozpočet států, 2 stránky – příjmy a výdaje
 • Sestavuje se na rok (schvaluje jej parlament)
 • Příjmy: daně, cla, poplatky, SP
 • Výdaje: obrana, bezpečnost, soudy, veřejná správa, školství, zdravotnictví, kultura)
 • SR
 • Vyrovnaný (P=V)
 • Přebytkový (P>V) – přebytek SR
 • Schodkový (P<V) – deficit SR

 

Sociální

 • Stát se snaží o odstraňování největších sociálních nerovností (ne ale uměle vytvářet společnost rovných, ve které lidem chybí motivace a touha uspět a zlepšovat se)
 • Úkol ministerstva práce a sociálních věcí, České správy sociálního zabezpečení, Úřadu práce
 • Nástroje
 • Stanovení maximálních cen u statků a služeb, které považuje za nezbytné (léky, nájemné)
 • Minimální mzdové tarify a minimální mzdy
 • Aktivní politika zaměstnanosti (vznik nových pracovních míst, rekvalifikační kurzy)
 • Dávky sociálního zabezpečení (nemocenské dávky, starobní důchody)

 

Maturitní otázka č. 25

 • Dáky státní sociální podpory: přídavky na děti, příspěvek na bydlení, porodné – závisí na výši příjmů rodičovský příspěvek, dávky pěstounské péče, pohřebné – nezávisí na výši příjmů
 • Sociální pomoc (sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi – doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí, mimořádná okamžitá pomoc)

 

Vnější měnová politika

 • Zabezpečení stability měnového kurzu
 • Nástroje
 • Devizová intervence (stahování měny z oběhu nákupem za jiné měny)
 • Změny úrokových sazeb z vkladů

 

Hrubý domácí produkt

 • HDP = souhrn statků a služeb vytvořený za určité období všemi výrobními faktory v rámci 1 států
 • Počítán na územním principu (většina evropských zemí)
 • NHP = souhrn statků a služeb vytvořený za určité období výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země
 • Počítán na národním principu (Severní Amerika)

 

Metody výpočtu HDP

a) Zbožová metoda

 • Vychází z výroby
 • Sčítá všechny vyrobené finální statky a služby, které firmy za dané období prodaly domácnostem, vládě a jiným firmám a čisté vývozy
 • HDP = spotřeba domácností + investice soukromých domácích firem + vládní nákupy + čistý vývoz

b) Důchodová metoda

 • Vychází z fáze rozdělování (každý účastník výroby získává svůj podíl na vyrobených statcích a službách jako odměnu za vynaložení svých výrobních faktorů – mzdy, renty, úroky, zisky)
 • HDP = mzdy + renty + zisky + úroky + opotřebení investic + nepřímé daně

 

Podle cen používaných při výpočtu HDP rozlišujeme:

 • Nominální HDP (při výpočtu používáme běžné ceny = ceny aktuálního roku, nelze porovnávat s jinými roky
 • Reálný HDP (používáme ceny přepočtené na stálé ceny zvoleného roku)

 

Maturitní otázka č. 25

 • V praxi se liší skutečně dosažená úroveň HDP od potenciálu dané země, rozlišuje se:
 • Skutečný HDP (skutečně dosažený)
 • Reálný HDP (teoretická úroveň HDP při využití všech výrobních zdrojů ekonomiky)

 

Inflace

 • Inflace = znehodnocování peněz v důsledku růstu cen
 • Deflace = zvyšování hodnoty peněz

 

Inflace může být:

 • Tažená poptávkou (na trhu je více poptávky při stejném množství nabídky – lidé dostávají za stejnou práci více peněz, zvýší se poptávka, roste cena nabídky, zaměstnanci požadují vyšší mzdy, tím se zvyšují náklady firem, musí znovu zdražit nabídku)
 • Tažená nabídkou (nabídka zvyšuje ceny v důsledku zdražení vstupů do výroby, poptávka volá po zvýšení mezd, další zvýšení cen nabídky)

 

K vyjádření vývoje cenové hladiny se používají tyto indexy:

a) Index spotřebitelských cen (CPI)

 • Cenová hladina = průměr úrovně cen spotřebitelských výrobků a služeb (tzv. spotřebního koše)

b) Index cen výrobců (PPI)

 • Sleduje se pro různá odvětví a obory (index cen průmyslových výrobců, zemědělských výrobců spod.)

c) Deflátor HDP

 • Poměr HDP v běžných cenách k HDP ve stálých cenách (nevýhoda: může se používat pouze zpětně, až když statistický úřad vyjádří HDP za předcházející rok)

 

Inflace podle velikosti

 • Mírná (plíživá) – jednociferná (lidé nepřestávají věřit penězům, ekonomika běžně funguje)
 • Pádivá – dvojciferná (lidé přestávají věřit domácí měně, preferují cizí měny nebo jiné trvalejší hodnoty)

 

Maturitní otázka č. 25

 • Hyper inflace – trojciferná a vyšší (lidé začínají preferovat naturální směnu, ekonomický systém se rozpadá

 

Nezaměstnanost

 • je to stav, kdy na trhu je nabídka pracovních sil větší než poptávka po pracovní síle

 

Práce

 • základní výrobní faktor
 • cílevědomá činnost, která vede k získávání statků nebo služeb

 

Pracovní síla

 • souhrn fyzických a duševních schopností konat práci
 • zboží, které lidé nabízí na trhu práce

 

Nezaměstnanost

 • Dobrovolná (lidé mají pracovní sílu, ale nechtějí ji vynakládat)
 • tvoří ji lidé, kteří o práci neusilují (např. mají hodně peněž)
 • Nedobrovolná (lidé chtějí pracovat, ale nemohou práci sehnat)
 • lidé aktivně hledají práci
 • jsou evidovány na úřadu práce

Krátkodobá

 • Do 6 měsíců
 • Nezaměstnaní hledají práci a věří, že práci získají

Dlouhodobá

 • Rok a déle
 • Nezaměstnaný ztrácí zájem hledat práci, ztrácí sociální jistoty a kvalifikaci
 • Tito nezaměstnaní končí jako bezdomovci a je zde předpoklad k trestné činnosti

 

Maturitní otázka č. 25

Příčiny nezaměstnanosti

 • Frikční nezaměstnanost – lidé běžně mění svou práci
 • Strukturální nezaměstnanost – některé odvětví se dostává do útlumu (řešením může být rekvalifikace)
 • Cyklická nezaměstnanost – k ní dochází v období krize a sedla, kdy dochází k nárůstu nezaměstnanosti a ke snižování objemu mezd

 

Mezinárodní obchod

 • porovnání příjmů a výdajů státu vůči zahraničí (rozdíl mezi dovozem a vývozem)

 

Má 3 části:

 • Běžný účet
 • Finanční účet
 • Změna devizových rezerv

 

Vývoj hospodářství je cyklický – neustále se střídají 4 fáze:

 • Expanze = rozvoj, roste nabídka i poptávka, rostou zisky, platby i spotřeba, stát dostává více daní a může investovat
 • Vrchol = převis nabídky nad poptávkou, firmy produkují vysokým tempem, poptávka začíná zaostávat
 • Krize = recese, klesá nabídka i poptávka, firmy mají problémy s prodejem, krachují, zvyšuje se nezaměstnanost
 • Sedlo = dno, nabídka a poptávka se vyrovnávají a oživují

 

Hospodářský růst

 • zvyšování potencionálního HDP (=maximální úroveň, které lze dosahovat při daném stavu technologie a počtu obyvatelstva, aniž dochází k urychlení inflace)

 

Hlavní zdroje hospodářského růstu

 • Investice, inovace, vzdělávání

 

2 způsoby dosažení hospodářského růstu:

Maturitní otázka č. 25

 • Extenzivní = zvýšení množství základních činitelů pracovního procesu (více podniků, více lidí, ale i více energie a materiálu)
 • Intenzivní = zvýšení kvality nebo lepší využití činitelů pracovního procesu (výkonnější stroje, lepší organizace práce, vyšší kvalifikace).
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!