Makroekonomické ukazatelé – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Makroekonomické ukazatelé

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): zuz

 

 

Makroekonomické ukazatele jsou ukazatele hodnotící úroveň hospodářství.

Jedná se o:

 • míru nezaměstnanosti – udává velikost nezaměstnanosti
 • míru inflace – vyjadřuje změny cenové hladiny
 • HDP, HNP, NEW – udávají výkon ekonomiky
 • obchodní bilance – poměr mezi dovozy a vývozy

 

Nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti = počet nezaměstnaných/ekonomicky aktivní obyvatelstvo * 100

Ekonomicky aktivní – ti co by mohli pracovat – lidé v produktivním věku – po ukončení vzdělání do důchodu. Do ekonomicky aktivního obyvatelstva se podle nové metodiky nepočítají ženy na mateřské dovolené, lidé na rekvalifikaci apod.

 

TYPY NEZAMĚSTNANOSTI
a) Dobrovolná nezaměstnanost – lidé, kteří by mohli pracovat, ale z nějakých důvodů (např. preference volného času, nízká mzda, krátkodobě nezaměstnaní – při přechodu z práce do práce, péče o rodinu, dřívější odchod do důchodu, …) nechtějí.
b) Nedobrovolná nezaměstnanost – lidé chtějí pracovat, ale nemohou najít odpovídající práci.

 

Další dělení:
I. Frikční nezaměstnanost – krátkodobá, dobrovolná, při přechodu lidí ze zaměstnání do zaměstnání, stěhování, po absolvování školy, …
II. Strukturální – souvisí s rozvojem a úpadkem jednotlivých profesí (u nás např.: textilní průmysl, obuvnický, těžební, …)
III. Cyklická – souvisí s vývojem ekonomiky. Při recesi se nezaměstnanost zvyšuje, při boomu se snižuje. Viz. kapitola hospodářské cykly.
IV. Sezónní – souvisí se sezónními pracemi např. V zemědělství, stavebnictví, … přes léto je nižší, přes zimu je nezaměstnanost vyšší.

 

Inflace
K inflaci dochází, roste-li celková cenová hladina (zvyšování cen zboží a služeb). Míra inflace je definována jako míra změny cenové hladiny. Dochází k znehodnocování peněz, k poklesu jejich reálné hodnoty a poruchám ekonomiky. Opakem inflace je deflace.
Nejpoužívanějším ukazatelem míry inflace je Index spotřebitelských cen. ISC u nás počítá ČSÚ. Shromažďují se ceny více jak 775 odlišných výrobků a služeb (spotřební koš). Položky ve spotřebitelském koši mají takovou váhu, jakou se podílí na výdajích domácností (větší váhu mají často kupované výrobky, na jejichž pořízení padne větší část rodinného rozpočtu)

 

Produkce
Celková úroveň národohospodářské produkce, její růst, zvláště pak úroveň produkce na 1 obyvatele rozhoduje o stupni vyspělosti země a o blahobytu obyvatelstva. Tato úroveň a růst závisí:

 • na množství výrobních zdrojů – půdy, práce, kapitálu, přírodním bohatství, …
 • na produkční účinnosti těchto faktorů, na jejich přínosu k růstu produkce, což opět souvisí s technickým rozvojem země, stupněm vzdělanosti a odborné kvalifikace obyvatelstva

 

Hrubý domácí produkt – HDP

HDP = celková peněžní hodnota toků statků a služeb vytvořená za dané období (zpravidla 1 rok) výrobními faktory v národním hospodářství bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem.

 

Měření HDP

výdajová metoda, která sčítá hodnotu všech finálních statků a služeb prodávaných firmami domácnostem. Hlavní složky HDP:

 • Osobní výdaje na spotřebu C (statky dlouhodobého užití, statky krátkodobého užití, služby)
 • Hrubé soukromé domácí investice I (fixní investice firem, změny stavu zásob)
 • Vládní výdaje na nákup statků a služeb G
 • Saldo obchodní bilance (čisté vývozy) NX= hodnota vývozů EX – hodnota dovozů IM

HDP = C + I + G + EX – IM   ->   HDP = C + I + G + NX

 

důchodová metoda – sečítáme všechny důchody, které obdrží vlastnící výrobních faktorů. Patří zde:

 • Mzdy a platy – veškeré náklady firem spojené s jejich zaměstnanci
 • Renta – příjmy z půdy a nemovitostí
 • Čistý úrok : úroky přijaté – úroky zaplacené
 • Zisky – zisky firem a samostatně výdělečných jedinců.
 • Odpisy – odpisy investičního majetku podniků
 • Nepřímé daně z podnikání (DPH, spotřební daně)

HDP = m + r + i + z + a + T

 

Co snižuje HDP

šedá a černá ekonomika – činnosti, které nejsou zdaňovány, jsou produkovány mimo oficiální ekonomiku, nejsou vykazovány v oficiálních statistikách, jde především o ilegálních aktivity, celní úniky, neúplné vykazování informací o důchodech a s tím spjaté daňové úniky

černý trh v ČR je poškození HDP asi 25 – 30 %

HDP je základem soustavy národních účtů pro zjišťování výkonnosti ekonomik jednotlivých zemí. Systém národních účtů umožňuje srovnávat makroekonomické ukazatele jednotlivých zemí. Největší vypovídací hodnotu má potom HDP na jednoho obyvatele.

 

Hrubý národní produkt – HNP

HNP – vyjadřuje hodnotu statků a služeb, vytvořených za dané období výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země, ať už tyto statky vyrobili na území dané země, nebo v zahraničí.

HNP = HDP + čistý příjem z majetku v zahraničí

čistý příjem z majetku v zahraničí = příjem z majetku domácích firem v zahraničí – příjem z majetku zahraničních firem v domácí zemi.

Např.  Německá firma podniká na území ČR. Zisk této firmy se započítává do HDP ČR (ne Německa), a do HNP Německa (ne ČR).

 

NEW – Net Economic Welfare

NEW obsahuje HNP +

a) statky a služby, které si lidé ve sledovaném období vyráběli pro vlastní potřebu a spotřebu a tudíž neprošly vůbec trhem

b) statky a služby, které prošly nelegálním trhem
– šedá ekonomika (úplatky, nezdaněná práce a nezdaněné příjmy)
– černá ekonomika (příjmy z trestné činnosti, krádeže, prodej drog, nelegální hazard)
Stejně tak nejsou zachyceny mimotržní vlivy ekonomické aktivity- externality (negativní vliv na životní prostředí apod.).

 

NEW = HNP + šedá a černá ekonomika + produkce pro vlastní spotřebu – záporné externality

 

Obchodní bilance

Obchodní bilance je rozdíl mezi vývozem a dovozem zboží mezi domácí ekonomikou a zahraničím.

Saldo obchodní bilance je rozdíl mezi exportem a importem. Sleduje se na bežném účtu.

 

Magický čtyřúhelník

nelze jednoznačně  změřit výkon a sílu ekonomiky.

Všechny faktory jsou na sobě závislé. Proto se zavádí tzv. magický  čtyřúhelník, který je vlastně  grafickým znázorněním úspěchu ekonomiky. Na osy se do  čtyř směrů  vynáší tyto makroekonomické ukazatele:

 

1.) Produkt – roční růst hrubého domácího produktu (G)

2.) Cenová hladina – negativní míra inflace (P)

3.) Zaměstnanost – negativní míra nezaměstnanosti (U)

4.) Platební bilance – podíl salda obchodní bilance na HDP (B)

 

Vliv hospodářského cyklu na jednotlivé ukazatele

Hospodářský cyklus znamená střídání expanze(růst HDP) a recese (pokles HDP ), fáze hlubokého a dlouhotrvajícího poklesu HDP se nazývá deprese, nejvyšší je ekonomická aktivita ve fázi vrcholící konjunktury neboli boomu.

 

Vrcholící konjunktura

-podniky vyrábějí s plně/téměř plně využitými kapacitami; rostou spotřebitelské výdaje, podnikové investice, produkce

-roste poptávka po zboží a službách, což vede také k růstu cen, klesá nezaměstnanost, roste HDP

-na konci fáze dochází k hornímu bodu obratu hospodářského cyklu

 

Recese (pokles)

-sestupná fáze ekonomického cyklu

-spotřebitelé a podniky omezují své výdaje, podniky dále omezují nákupy surovin, přijímání pracovníků, odkládají investice

-dochází k propouštění zaměstnanců, k odbytovým potížím, k růstu zásob, ke zkracování pracovní doby, zastavuje se růst cen, klesá HDP,  apod.

 

Deprese

-nejnižší část ekonomického cyklu

-pokračuje pokles produkce zboží a služeb, nízká úroveň výroby

-je obtížné nalézt práci, míra nezaměstnanosti je vysoká

-klesá míra inflace

-tato fáze ekonomického cyklu je zakončena dolním bodem obratu, tzv. sedlem

 

Expanze (vzestup)

-vzestupná fáze ekonomického cyklu

-zvyšují se výdaje, firmy investují do rozšiřování výrobních kapacit

-klesá nezaměstnanost, což vede ke zvýšení spotřebitelských výdajů (dále k expanzi zaměstnanosti, výroby i spotřeby), roste HDP, roste inflace

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!