Makroekonomické ukazatelé – maturitní otázka (3)

 

Otázka: Makroekonomické ukazatelé

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): student 12

 

 

HDP:

 • Hrubý domácí produkt
 • Je peněžním vyjádřením celkové hodnoty statků a služeb nově vytvořených v daném období na určitém území; používá se pro stanovení výkonnosti ekonomiky.

Může být definován, resp. spočten třemi způsoby:

 • 1) Produkční metodou
  • Se počítá jako součet hrubé přidané hodnoty jednotlivých institucionálních sektorů nebo odvětví a čistých daní na produkty (které nejsou rozvrženy do sektorů a odvětví).
 • 2) Výdajovou metodou
  • Se počítá jako součet konečného užití výrobků a služeb rezidentskými jednotkami (skutečná konečná spotřeba a tvorba hrubého kapitálu) a salda vývozu a dovozu výrobků a služeb.
 • 3) Důchodovou metodou – Se počítá jako součet prvotních důchodů za národní hospodářství celkem: náhrad zaměstnancům, daní z výroby a z dovozu snížených o dotace a hrubého provozního přebytku a smíšeného důchodu (resp. čistého provozního přebytku a smíšeného důchodu a spotřeby fixního kapitálu)

 

HNP:

 • Hrubý národní produkt
 • je: Celková hodnota statků a služeb vyrobených národními subjekty příslušné země, ať v zemi samé, nebo v zahraničí za určité období, obvykle za jeden rok. Reálný HNP je vyjádřen ve stálých cenách zvoleného výchozího roku, nominální HNP v běžných cenách. HNP na jednoho obyvatele je jedním ze základních indikátorů výkonnosti národního hospodářství.

 

Inflace:

 • Jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje – je-li v ekonomice přítomna inflace spotřebitelských cen, pak na nákup téhož koše zboží a služeb spotřebitel potřebuje čím dál více jednotek měny dané země.
 • Pokles inflace je označován jako dezinflace.
 • Pokud většina cen v ekonomice delší dobu klesá, hovoříme o deflaci.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!