Makroekonomické ukazatelé – maturitní otázka

 

Otázka: Makroekonomické ukazatelé

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Kája

 

 

Ekonomie

 • jako vědní disciplína vzniká v druhé polovině 18. století
 • je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb
 • věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika

 

Člení se na:

 • mikroekonomie – zkoumá chování jednotlivých subjektů ekonomiky (stát, podniky, domácnosti)
 • makroekonomie – zkoumá a analyzuje fungování ekonomiky jako celku, k tomu slouží tyto veličiny, které vypovídají o vyspělosti ekonomiky:
  • tempo růstu
  • hrubý domácí produkt
  • platební bilance
  • obchodní bilance
  • inflace
  • nezaměstnanost

 

Hrubý domácí produkt

 • souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích za určité období (1 rok) výrobními faktory na území státu, bez ohledu na to, zda jsou vlastněny občany státu nebo cizinci

 

Hrubý národní produkt

 • souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích za určité období (1 rok), výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země, bez ohledu na to, zda výroba probíhala na území státu nebo v zahraničí

 

Platební bilance

 • souhrn devizových příjmů a výdajů mezi ČR a okolním světem

 

Obchodní bilance

 • přehled dovozů a vývozů daného státu

 

Inflace

 • zvyšování celkové cenové hladiny, statků a služeb v průběhu určitého období, v oběhu je více peněz než statků a služeb
 • k měření inflace se používají různé druhy cenových indexůnejpoužívanější:
 • index spotřebitelských cen
 • vyjadřuje velikost změny výdajů domácností na nákup vybraných druhů statků a služeb ve dvou po sobě jdoucích letech
 • označuje se jako MÍRA INFLACE

 

MÍRA INFLACE = (cenová hlad. v roce + cenová hld. v roce ± 1) / (Cenová hladina ± 1) * 100

 • pro měření míry inflace existují mezinárodně platné postupy, je závazně stanovený výběr typických druhů zboží a služeb – tzv. spotřební koš, u nich se pohyb cen sleduje a statisticky zpracovává

 

Důsledky inflace

 • snižuje se kupní síla peněz
 • jsou znehodnocovány úspory
 • peníze přestávají plnit některé své funkce (míry hodnot, zejména uchovatele hodnot)
 • přispívá k ekonomické nestabilitě

 

Inflace se projevují v různých formách a míře, můžeme ji proto rozdělit podle:

MÍRY INFLACE

mírná (plíživá)

 • je jednociferná, v rozsahu několika % ročně
 • lidé nepřestávají věřit penězům, EKO běžně funguje

 

pádivá

 • je dvojciferná = 10-90% ročně
 • lidé přestávají měřit domácí měně, preferují cizí měnu, zlato, nemovitosti
 • výkonnost EKO klesá, jsou nutné zásoby státu

 

hyperinflace

 • je trojciferná = 1000 a více % ročně
 • peníze přestávají plnit své funkce, přechází se naturální směně, EKO systém se rozpadá

 

PODLE PŘÍČIN

tažená poptávka

 • inflace je vyvolána převisem na AN, je to stav, kdy všechny EKO subjekty, firmy, domácnosti, stát, chtějí spotřebovat větší množství statků a služeb, než kolik se v EKO při stávajících cenách vyrobí. Důsledkem je nárůst cen, který by měl obnovit rovnováhu na trhu (tržní mechanismus)
 • zvýšena poptávka vyvolává růst cen nabídky
 • zaměstnanci, zvyšování mezd, tím se zvýší náklady, dojde k dalšímu zdražení.

 

tlačené náklady (tažená nabídka)

 • vzniká tak, že ceny konečných jsou vytlačovány vzhůru růstem nákladů. Zvýšení cen tzv. vstupů (pohonné hmoty)

 

setrvačná

 • inflace pokračuje i určitou dobu poté, co její příčiny odezněly. EKO subjekty se inflaci přizpůsobily, počítají s ní a automaticky jí započítávají do všech svých rozhodnutí.
 • opakem inflace je deflace = více zboží na trhu, než zboží v oběhu

 

Nezaměstnanost

 • Nezaměstnanost je stav, kdy na trhu je nabídka pracovních sil větší než poptávka po pracovní síle
 • Chceme-li v ekonomice hodnotit nezaměstnanost, musíme odlišit nezaměstnanost:

 

Dobrovolnou

 • tvoří ji lidé, kteří o práci neusilují, (např. mají hodně peněz)
 • tato část nezaměstnaných není považována za problém, není potřeba se jí zabývat.

 

Nedobrovolná

 • aktivně hledá práci
 • je evidován na ÚP
 • nemá zdroj finančních prostředků
 • stát se musí o tuto skupinu postarat
 • opatření:
  • aktivní – podpora vzniku nových pracovních míst, zaměstnávání absolventů škol, daňové úlevy při zaměstnávání postižených občanů
  • pasivní – podpora v nezaměstnanosti ze státního rozpočtu

 

Příčiny:

 • mzdy nejsou pružné, tak jako ceny
 • jejich změna je vázána na změny právních předpisů, jednání s odbory apod.
 • podnikatelé nechtějí nahrazovat současné osvědčené pracovníky novými z řad nezaměstnaných. I kdyby byli ochotni pracovat za nižší mzdu (náklady a zapracování, neosvědčení apod.)

 

Nezaměstnanost přináší řadu negativních důsledků:

 • EKO důsledky
 • ztráta statků a služeb, které by nezaměstnaní mohli vytvořit.
 • potřeba finančních prostředků na zajištění nezaměstnaných (činnost ÚP, podpory, soc. dávky, apod.)

 

 • Sociální důsledky
 • pokles životní úrovně nezaměstnaného a jeho rodiny, stres, zdravotní důsledky, kriminalita, alkoholismus, ztráta kvalifikace

 

Ukazatelem měření nezaměstnanosti je míra nezaměstnanosti.

Míra nezaměstnanosti = (nedobrovolně nezaměstnaní/ekonomicky aktivní obyv) * 100

 

Typy nezaměstnanosti

podle příčin rozlišujeme 3 typy nezaměstnanosti:

 • Frikční
  • normální jev v tržní ekonomice, jedná se o plynulé přecházení z jednoho zaměstnání do jiného, souvisí s životním cyklem člověka (absolvování školy, stěhování, apod.)
  • rysem je krátkodobost, tato forma nezaměstnanosti je neodstranitelná, lze ji ale ovlivnit informacemi o pracovních příležitostech, mobility obyvatelstva, apod.

 

 • Strukturální
  • vyplývá ze změn ve struktuře NH – některé odvětví zanikají a tím dochází k nezaměstnanosti:
  • regionální
  • profesní
 • může být dlouhodobá, je nutné ji řešit např. rekvalifikace

 

 • Cyklická
 • spojená s hospodářským cyklem v EKO
 • může být dlouhodobá, je nutné ji řešit

 

Dlouhodobá a vysoká nezaměstnanost je pro stát významným negativním jevem a stát ji musí řešit.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!