Management – maturitní otázka (9)

 

   Otázka:  Management

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Eliška

 

– ve všech oblastech lid. Života

– mng. Vzniká teprve na začátku 20. Století, ale řízení je tu už od začátku lidské společnosti

– řadí se mezi spol. vědy, využívá poznatky z mnoha dalších vědních oborů

(dobrý psycholog, sociolog, matematika, statistika, geografie, historie, právo, informatika)

= interdisciplinární věda

-mng. – souhrn poznatků odpozorovaných formou návodů projednání vedoucích pracovníků

Mng. Se stále vyvíjí (spolu s lid. Spol.)

 

Pojem mng.:

1) skupina vedoucích nebo řídících společníků

2) vědní disciplína (učební obor)

3) způsob vedení lidí, při které manager neprovádí úkoly sám, ale prostřednictvím jiných lidí

 

Definice:

1) umění řídit (m. má mít vrozené předpoklady

2) Vysvětlení: managment je proces plánování, organizování, personálního zabezpečení, rozhodování, řízení, kontrola a mng. Při tom využívá všechny zdroje tak, aby se mu podařilo dosáhnout cíle organizace

3) je umění dosahovat cíle organizace prostřednictvím jiných lidí

 

Postavení managera v organizaci:

V – vlastník

Z –  zaměstnanec

M – manager

 

4 fáze:

1. f. nejstarší: V+Z+M= 1 osoba

2. f. rozvoj  obchodu V+M+Z+Z….

3. f. V+M+Z+Z… který má od vlastníka přidělený kompetence k řízení – právo řídit, odpovědnost

4. f. současná M+V+Z -> (a.s., živnosti)

 

Historické osobnosti managentu:

základ MNG = klasický triumvirát

 

HENRI FAYOL – francouzský průmyslník, vymyslel managerské fce

 

WINSLOW TAYLOR – američan, pracoval v ocelárnách, vymyslel úkolovou mzdu

 

MAX WEBER – němec, zakladatelem biokratického stylu řízení (úředničina)

 

TOMÁŠ BAŤA – působil ve Zlíně, zakladatelem obuvnického průmyslu, propagátor pásové výroby, s ni byl seznámen v USA, když byl na stáži u HENRIHO FORDA

– zakladatelem takzvané výrobní podnikatelské koncepce, čím větší množství se vyrobí, tím více mohou klesat náklady na jeden kus

– vystavěl pro své zaměstnance řadové domky (pálené cihly)

– nechal založit nemocnici

– ve Zlíně založil filmové ateliéry (studio) – Bratři v triku

– chtěl motivovat zaměstnance k co největším výkonům -> vedoucí pracovník hodnotil podle výsledků oddělení, které řídili, hodnotil týdně

– hospodařil rozpočtovým dílem -> jednotlivé díly si své výrobky prodávali

– v administrativní budově měl kancelář ve výtahu

– expandovat (vyvážel) výrobky do zahraničí

– zajímal se o chem. prům, letectvím

– lidové auto – přístupné všem zákazníkům

 

Osobnost managera:

– v každé firmě je rozlišný počet managerských linií (stupňů)  –  3 základní

M. pyramida

1) 1. Liinie

2) střední linie

3) TOP

 

Předpoklady pro managmenskou práci:

– vrozené

– získané

 

1) vrozené

– inteligence, empatie (schopnost vcítit se do potřeb a přánídruhých lidí), temperament (sangvinik, melancholik, cholerik, flegmatik)

 

2) získané

– získává studiem a praxí

– znalosti, dovednosti

 

4 typy dovedností:

 

a) technická – mng. By měl znát náplň práce svých podřízených, měl by je mít hlvně mng. 1. stupně

 

b) osobní ( komunikační) – schopnost přijímat a předávat informace – střední mng. – nejvíce, ale měli by je mít všichni

 

c) strategická (rozhodovací, koncepční) – umění řídit a rozhodovat v souvislostech

 

d) společenská kultura firmy – mng. Se snaží utužovat mimopracovní vztahy a vzájemné poznání zaměstnanců (kulturní a sportovní aktivity)

 

Role managera

Henri Muntzberg

 

1) interpersonální role (mezilidská)

2) informační role

3) rozhodovací role

 

1) interpersonální

a) role reprezentanta – plní ceremoniální povinnosti

b) vedoucí role – každý mng. jí plní, má tzv. formální autoritu, která je dáná jeho postavením

– neformální (přirozená)

c) role koordinátora – spolupracuje a usměrňuje činnost více lidí, dává to do souladu -> spolupracuje s okolím podniku

 

2) informační role

a) role monitora –  získává a třídí informace (na potřebné a na ty, které momentálně nepotřebuje, ale může je potřebovat v budoucnosti, nepotřebné)

b) role rozsévače –  mng. potřebné informace předává svým podřízeným

c) role mluvčího – zastupuje svou svěřenou jednotku (podřízení) a informuje o její činnosti své nadřízené a okolí

 

3) rozhodovací role

a) role alokátor – rozděluje práci mezi lidi, peníze, čas

b) role zachránce – řeší vniklé problémy, musí se umět rychle rozhodovat a pracovat bez stresu

c) role vyjednávače – pernamentně něco vyjednává

d)role podnikatele – mng. vystupuje tak, jakoby mu firma patřila, snaží se o co nejlepší hosp. výsledek a tuto roli plní především TOP mng.

 

Negativní managerské role:

Panikař– zamtkuje

Hasič – nestíhá, pořád dohání a nemá čas na kvalitní práci, je pořád ve skuluzu

Mrtvý brouk – nic ho nezajímá, je mu vše jedno

Hnidopich – snaží se dosáhnout dokonalosti, důkladný, neustále něco kritizuje

Fantasta – vytváří nesplnitelné cíle

Mokrat –  schovává se za příkazy shora a za vyhlášky

 

FCE managera (činnosti)

 

PLÁNOVÁNÍ

– první mng. fce – od ní se ostatní odvíjejí

– uvědomělá činnost při které si mng. stanovuje cíl, prostředky a způsoby

 

– zásady plánování:

1) cíle by měly být srozumitelné

2) cíle by měly být dosažitelné, reálné

3) cíle by měly být verifikovatelné (měřitelné)

4) cíle by měly být pružné -> průběžně přizpůsobovat reálné situaci

5) zásada nepřetržitosti –  plány by měly na sebe navazovat

 

Existuje rozdíl mezi centrálním plánováním a plánováním ve smíšené ekonomice

1) centrální plánování – shora dolů

– centrální orgán (státní plánovací komise) – vytvořil plán pro hospodářství -> postupně se rozepisovat mezi kraje, rozvoje

2) smíšená ekonomika – tržní ekonomika doplněna o zásady státu (určuje trh a stát)

– podniky si vytvářejí své plány, které jsou reálné, plánování, předchází k průzkum trhu -> doporučuje se SWOT analýza

 

STRENGTHS – přednost

WEAKNESSES – slabost

OPORTUNITIES – příležitosti

THREATS – hrozby

– analýza silných a slabých stránek firmy

 

Analýza

1) vnitřní

2) vnější

 

S – přednosti: originalita, kvalita, zaměstnanci – kvalifikace, moderní zařízení, dobrý mng.

W- slabost: opotřebované stroje, nestálý zaměstnanci, výroba starých výrobků

O- příležitosti: neexistuje konkurence, dotace

T- hrozby: silná konkurence, krize, živelná pohroma

 

Stát jako celek plánuje – příkl. Státního plánu státní rozpočet

 

Druhy plánů z hlediska času:

1) krátkodobé (rok, mědíc, ½ roku)

2) střednědobé (do 5 let)

3) dlouhodobé (nad 5 let)

 

Z hlediska konkrétnosti: (obsahuje)

1) operativní (nejkonkrétnější – 1 měsíc, týden)

2) taktický (obecnější – na 1 rok, ½ roku)

– plán zásobování, personální plán, mzdový plán, investiční plán,  plán výroby, plán odbitu (prodeje), finanční plán

 

3) strategický (nejobecnější, obsahují dlouhodobé cíle podniku jako celku

-sestavují je TOP mng., tzv. vize (dlouhodobá představa)

 

ORGANIZOVÁNÍ

– řídící činnost, při které dochází k vymezení tzv. kompetencí (práv, povinností), vymezí se pracovní vztahy

 

Pravomoc-právo rozhodovat a vydávat příkazy bez nutnosti získat souhlas bez někoho jiného

– vyplývá z formální autority

 

Odpovědnost– zodpovídá za výsledky lidí, které řídí

– výsledkem organizování jsou tzv. organizační struktury, které si každý podnik vytváří podle svých potřeb, vytvářejí se pouze ve středních a velkých podnikách

– org. Struktury jsou publikovány v org. Řádné a nebo ve stanovách org. -> dokumenty, v kterých se nachází zákl. informace o firmě

 

Zákl. druhy organizačních struktur:

1) liniová

2) funkční

3) liniově štábní

4) maticová

5) divizní=devize

 

1) liniová

– nejjednodušší, na každé linii je jeden odpovědný vedoucí, který má přesně vymezené kompetence a je jediným nadřízeným pro pracovníky nižšího stupně

– nevýhoda je, že kvalifikace nadřízených je všeobecnější a není tolik specializovaná

 

2) funkční org. Struktura

– v praxi pouze v malých podnicích, kde se mng. dobře znají a mohou spolu komunikovat

 

– vedoucí mají vysokou kvalifikaci, ale pokud se vedoucí nedohodnou, může dojít ke křížení příkazů a k zmatku podřízených

 

3) liniově- štábní OS (konbinace 1. A 2. OS)

– z každé si bere výhody, z 1. – jednoduchost, 2.- kvalifikovanost

 

– štáb je odborný útvar, který nemá přikazovací pravomoc, ale pouze fci poradní a informační

– v praxi nejpožívanější

 

4) maticová OS

– rozšíření liniově štábní OS o další útvary, které mají omezenou přikazovací pravomoc, buď to na konkrétní účel nebo na konkrétní časové období

 

– příkladem je útvar podnik. Kontroly –  kontroluje zaměstnance zda odvádějí kval. práci a vrcholný příkaz zlepšení práce

 

5) divizní

– vznikla ve 20. Letec 20. Století v USA, Generl Motors -> firma je rozdělena na menší části – DIVIZE – ty mají pouze relativní (omezenou) samostatnost, právní subjektivitu má firmy jako celek, divize jí nemají,  vztah ke st. Rozpočtu má taky

 

PERZONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

– mng. získává pracovníky, pečuje o ně, dává jim práci, spol. kultura

 

ROZHODOVACÍ

-neustálá činnost každého mng. na všech stupních

– mng. se rozhoduje na základu  vlastních zkušeností, od svých poradců nebo můžou využívat optimalizační rozhodovací modely ( software – se dá zakoupit nebo si ho podnik vyvine sám)

 

ŘÍZENÍ

– zahrnuje 2 činnosti:

1) vedení lidí

2) stimulování (motivování)

 

1) vedení lidí

– proces ovlivňování lidí, takovým způsobem, aby jejich činnost přispívala k dosahování cílů podniku

– vedení je náplní práce mng. na všech stupních a využívají při tom různé styly řízení (způsob mng. jak jedná se svými podřízenými

– volba stylu řízení bude záležet na:

1) v jakém oboru to probíhá

2) osobnost mng.

3) osobě podřízeného – zda je kvalifikovaná

– jaký obraz člověka:

a) racionálně – ekonomický: upřednostňuje materializované přednosti

b) sociální – dobré pracovní vztahy, prostředí

c) silná potřeba seberealizace -> liberální styl řízení

d) komplexní – z těch 3 tříd trochu

– nejhůře se řídí

4) na konkrétní (okamžitou) situaci

 

Styly řízení:

1) autoritativní (autokratický)

– mng. rozhoduje bez konzultace s ostatními, využívá své formální autority

Použití: v praxi, když není možno s někým diskutovat,

– policie, hasiči, armáda

– demotivuje zaměstnance

Podřízení:

1) pasivní podřízení – plní příkazy, bojí se postihů, neprojevují nespokojenost

2)  aktivní – odejdou z firmy, zvolí neformálního vedoucího

 

2) biokratický

– založen na příkazech shora

– mng. nerad přebírá zodpovědnost a odvolává se na vedení

– opírá se o formální autoritu

 

3) demokratický (partnerský)

-podmínka používání: musí mít potřebnou kvalifikaci

Mng. podřízeným dává možnost se vyjadřovat k řešení problémů, připouští, že podřízení mohou mít lepší nápady než on

– mng. nepřikazuje, ale logicky přesvědčuje o správnosti svého rozhodnutí

– mng. má přírozenou autoritu

– mng. je zcela zodpovědný za své rozhodnutí, i když nápad převezme od svého podřízeného

 

4) liberální

– plň úkol, jak chceš, ale dobře a v čas

– tento styl není vhodný pro nekvalifikovanou pracovní sílu

– podmínky: podřízený musí mít vysokou kvalifikaci, vhodný pro obraz člověka se silnou potřebou seberealizace, protože způsob provedení úkolu je přenechán na podřízeném

– mng. nekontroluje průběžně, ale až následně (po skončení úkolu)

 

5) sisyfovský

– mng. se nedělí s podřízenými o práci (nedeleguje)

– zavalen mng. úkoly a termíny a myslí si, že nikdo neudělá tu práci tak dobře jako on

– nedůvěřuje, nebo se bojí o svojí fci

 

6) Kilimandžáro

– mng. zveličuje své zásluhy

– banálním maličkostem přikládá velký význam, zdůrazňuje závažnost

 

Motivace, stimulace:

Motiv – člověk vychází ze vnitř, vnější podmět

Stimul by měl podmět podnítit, ale může i utlumit

Mng. by měl znát motivy svých podřízených a správně je stimulovat

Stimulování má mng. různé možnosti:

1) přímá

2) nepřímá

1) přímá – přímých (direktivních) příkazů a jasně stanovených pravidel , prémiové řády

 

Komunikace – verbální, neverbální

Verbální- ústní, písemná max 20%, aby to nebyl biokratický

Neverbální – pomocí posunků, gest

 

KONTROLA

– proces, při kterém se porovnává plán a skutečnost

– skutečnost se zjišťuje buďto.

1) osobní kontrola (mistr na stavbě kontroluje zedníka, učitel žáky, skladník množství zboží)

2) provádí z hlášení a zpráv podřízených pracovníků

3) skutečný stav zjišťuje pracovník (pracovník z fin. Úřadu, hygienik,…)

 

– kontrola je důležitou součástí řízení, protože jinak dochází k rozkradení majetku, nekvalitní práci, poklesu morálky

 

Průběh kontroly:

1) určí se předmět kontroly

2) získání info pro provádění kontroly

3) ověření správnosti získaných údajů

Vertifikace

4) kritické zhodnocení

a) kontrola proběhne v pořadu

b) objevena chyba – musí dojít k nápravě

 

druhy chyb:

1) chyba náhodná

2) úmyslná – záměrná

3) soustavná – nedošlo k pochopení problému

 

– po odstranění chyb dochází ke kontrole kontroly – zpětnovazební smyčka

 

Druhy kontrol:

1) z hlediska místa:

a) přímá

b) nepřímá – z hlášení zpráv, porada

 

2) z hlediska osoby kontrolora

a) vnitřní (v rámci zaměstnanců)

b) vnější (přijdou z venku, hygiena,…)

 

3) z hlediska času

a) předběžná – něco co se ještě nestalo, banky než klientovi poskytnou úvěr

b) průběžná

c) následná (typická pro liberální styl), kolaudace stavby

 

4) z hlediska doby trvání kontroly

a) nepřetržitá (v nemocnici, energetici, dispečer, sebekontrola)

b) občasně pravidelná (inventura)

c) nepravidelná (předávací inventura

 

5) z hlediska rozsahu

a) komplexní

b) dílčí (určité oddělení)

 

význam kontroly:

1) psychologický (objektivně) – k dobré práci

2) sociální (vylepšit vztahy na pracovišti)

3) ekonomická

– podle mng. stupňů

a) kontrola TOP mng. kontroluje vlastník (kontroluje, zda jeho uložení prostředky náležitě zhodnotil a zda jsou fin. Prostředky dostatečně likvidní

– provádí především, nepřímou kontrolu, která se zaměřuje na podnik jako celek, zaměřuje se na strategické rozhodování, které souvisí s kontrolou z vnějšku¨

b) kontrola, kterou provádí stření mng. a první linie

– zaměřuje se na dílčí činnosti v podniku, zpravidla v kratším časovém úseku

(mng. střední lilie – nákup materiálu, skladování, marketing)

Mng. 1. Linie – zaměstnance

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy