Management – maturitní otázka [10]

 

   Otázka: Management

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Envika

 

Management=řízení

 • = umění řízení, působení na určitou soustavu (např. společnost) a ovládání její činnosti
 • = může také označovat skupinu vedoucích pracovníků
 • = 20% vědní disciplína, 80% umění
 • = proces systematického provádění takových činností, které slouží k efektivnímu užití zdrojů podniku při současném stanovení a dosažení podnikatelských cílů
 • Mng. je: specifická fce pro řízení podniku, způsob vedení lidí, odborná disciplína a obor studia, skupina vedoucích pracovníků

 

Úrovně managementu

 • Top management
 • Middle management
 • Liniový (nižší) mng.

 

Top mng.

 • Top manažeři jsou vrcholoví manažeři (generální ředitelé, náměstci organizace aj.), jsou nejmenší skupinou s nejvyšším postavením v organizaci, mají na starosti plánování v organizaci a celkovou výkonnost, strategická úroveň

 

Middle mng.

 • Střední- stavbyvedoucí, vedoucí dílny, vedoucí střediska – jsou pod vrcholovými manažery, ale mají pod sebou další úroveň pracovníků, mají na starosti řízení nejníže postavených manažerů a organizaci vykonávaných úkolů, taktická úroveň

 

Liniový mng.

 • Liniový manažeři- mistr ve výrobě, vedoucí administrativního oddělení, vrchní sestry- pracovníci s řídícími kompetencemi, jsou nasazeni do 1. Linie, mají v patronaci konkrétní osoby, řadové pracovníky, hl. náplní jejich práce je motivace a kontrola nejnižších pracovníků

 

Mng. Všech úrovní

 • Manažerství nekončí nejnižší úrovní i tzv. řadový pracovník se může stát projektovým manažerem aj.

 

Manažer

 • je zodpovědný za dosahování cílů jemu svěřených jednotek
 • ke své práci využívá kolektiv spolupracovníků
 • všechny činnosti, které manažer vykonává můžeme rozdělit do čtyř základních funkcí managementu
  • plánování
  • organizování
  • vedení lidí
  • kontrola
 • role manažera
  • charakterizuje osobu manažera a jeho postavení v organizaci
 • funkce manažera
  • zachycuje manažera při jeho řídících činnostech

 

role manažera podle stylu řízení

Autokratický styl řízení

 • manažer rozhoduje sám
 • přikazuje podřízeným
 • nebere ohled na návrh a podněty spolupracovníků
 • detailně a systematicky kontroluje
 • + Úspěšný tam, kde podřízení nemají zájem, snaží se práci vyhnout nebo v situacích, které vyžadují rychlé rozhodování (není čas porady)
 • – nedostatečná motivace

 

Demokratický styl řízení

 • bere ohled na názory podřízených, diskutuje o problémech
 • konečné rozhodnutí ale dělá sám a kontroluje jeho splnění
 • vhodný pokud mají podřízení zájem o práci, přemýšlí , a snaží se zlepšit
 • Uplatňuje se při tvůrčích pracích – projektování, marketingové činnosti

 

Liberální styl řízení

 • Vedoucí neužívá přímých řídících příkazů, má roli spíše konzultanta
 • Vhodné pro organizace  tvůrčími pracovníky s vysokoškolským vzděláním
 • Pracovníci mají vnitřní motivaci k práci, prostor pro seberealizaci
 • Úkolem vedoucího je
  • vytváření podmínek pro práci
  • organizovat týmovou spolupráci
  • směřování kolegů k naplnění podnikových cílů

 

Rozdíl mezi manažerem a podnikatelem

 • 1) nemá rozdíl v malých firmách – vlastník firmy je současně ředitelem
 • 2) rozdíl ve středních a nižších managementech, u řídících manažerů (top management)
  • manažeři nenesou riziko podnikání x podnikatel nese podnikatelské riziko

 

Funkce managementu

 • 1. Plánování
 • 2. vedení
 • 3. organizování
 • 4. kontrola
 • 5. personalistika

 

Plánování

 • Volba úkolů, určení priorit, sestavení jejich realizace k dosažení cílů
 • Dělí se na strategické(dlouhý časový horizont) a realizační (konkrétní úlohy, krátký čas. horiz.)
 • Proces volby cílů a prostředků k jejich dosažení
 • Stavba mostu mezi tím kde jsme a kde chceme být
 • Výsledkem je plán (podnikatelský, marketingový, finanční, apod.)
 • Předchází realizaci všech dalších mng. fcí, protože zahrnuje stanovení postupů a cílů.
 • Efektivnost plánování- míra dosažení vytyčených záměrů a cílů a míra uspokojení zájmových skupin. Plán představuje promyšlený postup budoucích činností: cíle, strategie, taktiky, pravidla, rozpočet, poslání…
 • Plánovací proces: uvědomění si silných a slabých stránek organizace- SWOT analýza

 

Organizování

 • Přidělování úkolů členům organizace a koordinace jejich činnosti, přidělování a distribuce zdrojů, nezbytných k úspěšnému vykonávání těchto úkolů
 • U lidských zdrojů je třeba zajistit aby: bylo jasné kdo má co dělat a kdo je odpovědný za výsledky, byly odstraněny org. překážky při uskutečňování plánovaných činností, existovaly rozhodovací a komunikační sítě nezbytné k řešení problémů
 • Podstata spočívá v org. struktuře: horizontální či vertikální koordinace vztahů, určení vedení a kontrolování, dělba pravomocí, seskupení činností dle zdrojů a situací
 • Typy org. struktur: liniová, funkční, liniově štábní, divizní, pružné – projektové řízení, maticová

 

Vedení

 • Proces ovlivňování a motivování podřízených, tak aby jejich činnost naplnila firemní cíle
 • 2 základní dovednosti: vytvářet energii (zaujmout, motivovat), usměrnit energii (tempo)
 • Mc Gregorov
  • X- pozitivní motivační faktory (odměny, prémie) a negativní (sankce, tresty, kritika)
  • Y- peníze nejsou všechno, důležité jsou i psychologické potřeby (seberealizace)
 • 5 opěrných pilířů: donucovací moc, odměňovací moc, zákonná, odborná, přiřknutá moc

 

Kontrolování

 • Sběr, vyhodnocování a srovnávání informací s danými cíly
 • Preventivní charakter
 • Základní proces: stanovení standardů, měření vykonané práce, korekce zjištěných odchylek od standardů a plánů
 • Standardy= kritéria vykonané práce, klíčové body z celkových plánů

 

Personalistika

 • Řízení lidských zdrojů
 • Proces získání pracovníků, jejich adaptace a udržení
 • Hlavní úkoly: analýza požadavků, nábor a výběr pracovníků, adaptace pracovníků v novém prostředí, rozvoj pracovníků, hodnocení dle výsledků, stabilizace pracovníků
 • Strategie- rozvoj osobnosti (znalosti, dovednosti, návyky), otevřená komunikace, účinné vedení, motivace
 • Komunikace- sdělování, výměna informací
 • Vnitřní kom. systémy- verbální, neverbální, písemná komunikace
 • >kom. Kanály formální: oficiální- směrem dolu, nahoru, horizontálně, diagonálně
 • >kom. Kanály neformální: neoficiální
 • Vnější kom. systémy – média
 • Motivace- incentivní management, motivační nástroje: přímé(pokyny, instrukce) a nepřímé (ekonomické-mzdy, odměny; mimoekonomické-pochvaly, uznání, prac. prostředí, soc. klima)

 

Etika v organizaci

 • etický kodex – pravidla slušného chování (získáváme ze společnosti, rodiny, školka, …)

Kvalita v ČR

 • Kvalita v cestovním ruchu představuje „uspokojení všech požadavků a očekávání klienta v rámci akceptované ceny, zahrnujících kvalitativní faktory jako je bezpečnost, hygiena, dosažitelnost služeb cestovního ruchu, harmonie s lidským a přírodním prostředím, apod.
 • kvalita v cestovním ruchu podněcuje návštěvníky k opakovaným návštěvám a zabezpečovat udržitelnost produktů cestovního ruchu
 • Kvalita v cestovním ruchu není nic více než „kvalita života“ během přechodného pobytu turistů mimo jejich trvalého místa bydliště.

 

Specifika managementu CR

 • =soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci ČR
 • Uskutečňuje se za účelem dosažení udržitelného rozvoje a zachování konkurenceschopnosti podniku CR na trhu
 • Činnosti: plánování územního rozvoje, regulace v oblasti ŽP, řízení aktivit CR
 • Problémy: více municipalit, regionů a mikroregionů, cílem je dosažení ekonomického efektu, uspokojení potřeb a požadavků návštěvníků, produkt CR je závislý od velkého množství podnikatelských a jiných subjektů, komunikace s návštěvníky a podpora prodeje produktu, administrativa, nedostatek nástrojů řízení a plánování trhu.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!