Management – maturitní otázka [10]

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Management

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Envika

 

Management=řízení

= umění řízení, působení na určitou soustavu (např. společnost) a ovládání její činnosti

= může také označovat skupinu vedoucích pracovníků

= 20% vědní disciplína, 80% umění

= proces systematického provádění takových činností, které slouží k efektivnímu užití zdrojů podniku při současném stanovení a dosažení podnikatelských cílů

Mng. je: specifická fce pro řízení podniku, způsob vedení lidí, odborná disciplína a obor studia, skupina vedoucích pracovníků

 

Úrovně managementu

1)      Top management

2)      Middle management

3)      Liniový (nižší) mng.

 

Top mng.

Top manažeři jsou vrcholoví manažeři (generální ředitelé, náměstci organizace aj.), jsou nejmenší skupinou s nejvyšším postavením v organizaci, mají na starosti plánování v organizaci a celkovou výkonnost, strategická úroveň

 

Middle mng.

Střední- stavbyvedoucí, vedoucí dílny, vedoucí střediska – jsou pod vrcholovými manažery, ale mají pod sebou další úroveň pracovníků, mají na starosti řízení nejníže postavených manažerů a organizaci vykonávaných úkolů, taktická úroveň

 

Liniový mng.

Liniový manažeři- mistr ve výrobě, vedoucí administrativního oddělení, vrchní sestry- pracovníci s řídícími kompetencemi, jsou nasazeni do 1. Linie, mají v patronaci konkrétní osoby, řadové pracovníky, hl. náplní jejich práce je motivace a kontrola nejnižších pracovníků

 

Mng. Všech úrovní

Manažerství nekončí nejnižší úrovní i tzv. řadový pracovník se může stát projektovým manažerem aj.

 

Osobnost manažera

-Manažer je ten kdo řídí práci ostatních

-Profil: Odborná kvalifikace pracovní morálka, vztah k podřízeným, důslednost, organizační schopnosti, morální vlatnosti, rozumové schopnosti, duševní a tělesné zdraví

-Zásady: jasné cíle, orientace na priority, preferovat prevenci, omezit plýtvání časem, respektovat určující hlas zákazníka

-Dovednosti: koncepční, personální, komunikační, technické

-Fce: výkonná, společenská, reprezentativní, odborná, hodnotící, výchovná

 

Styly vedení

-Kurt Lewin

1) autoritativní- jednosměrná komunikace, moc má vedoucí, výhoda je vysoký výkon pracovníků, nevýhoda potlačení individuální motivace

2) demokratický- partnerský, dvousměrná komunikace, konečné rozhodnutí vedoucí, +zaujetí pracovníků, – časová ztráta

3) volný- liberální, vedoucí přenechá moc pracovníkům, problémy si řeší skupina komunikace horizontální – mezi skupinami, +volnost pracovníků, – tápání, když je třeba vedoucí

-V praxi: hasič, panikář, hnidopich, fantasta, cestovatel, byrokrat, mrtvý brouk

 

Funkce managementu

= mng. aktivity – 1. Plánování

2. vedení

3. organizování

4. kontrola

5. personalistika

 

Mng. je proces, opakující se 4 aktivity:

Plánování

organizování

vedení

kontrola

 

Plánování

–          Volba úkolů, určení priorit, sestavení jejich realizace k dosažení cílů

–          Dělí se na strategické(dlouhý časový horizont) a realizační (konkrétní úlohy, krátký čas. horiz.)

–          Proces volby cílů a prostředků k jejich dosažení

–          Stavba mostu mezi tím kde jsme a kde chceme být

–          Výsledkem je plán (podnikatelský, marketingový, finanční, apod.)

–          Předchází realizaci všech dalších mng. fcí, protože zahrnuje stanovení postupů a cílů.

–          Efektivnost plánování- míra dosažení vytyčených záměrů a cílů a míra uspokojení zájmových skupin. Plán představuje promyšlený postup budoucích činností: cíle, strategie, taktiky, pravidla, rozpočet, poslání…

–          Plánovací proces: uvědomění si silných a slabých stránek organizace- SWOT analýza

 

Organizování

–          Přidělování úkolů členům organizace a koordinace jejich činnosti, přidělování a distribuce zdrojů, nezbytných k úspěšnému vykonávání těchto úkolů

–          U lidských zdrojů je třeba zajistit aby: bylo jasné kdo má co dělat a kdo je odpovědný za výsledky, byly odstraněny org. překážky při uskutečňování plánovaných činností, existovaly rozhodovací a komunikační sítě nezbytné k řešení problémů

–          Podstata spočívá v org. struktuře: horizontální či vertikální koordinace vztahů, určení vedení a kontrolování, dělba pravomocí, seskupení činností dle zdrojů a situací

–          Typy org. struktur: liniová, funkční, liniově štábní, divizní, průžné-projektové řízení, maticová

 

Vedení

–          Proces ovlivňování a motivování podřízených, tak aby jejich činnost naplnila firemní cíle

–          2 základní dovednosti: vytvářet energii (zaujmout, motivovat), usměrnit energii (tempo)

–          Mc Gregorov

X- pozitivní motivační faktory (odměny, prémie) a negativní (sankce, tresty, kritika)

Y- peníze nejsou všechno, důležité jsou i psychologické potřeby (seberealizace)

–          5 opěrných pilířů: donucovací moc, odměňovací moc, zákonná, odborná, přiřknutá moc

 

Kontrolování

–          Sběr, vyhodnocování a srovnávání informací s danými cíly

–          Preventivní charakter

–          Základní proces: stanovení standardů, měření vykonané práce, korekce zjištěných odchylek od standardů a plánů

–          Standardy= kritéria vykonané práce, klíčové body z celkových plánů

 

Personalistika

–          Řízení lidských zdrojů

–          Proces získání pracovníků, jejich adaptace a udržení

–          Hlavní úkoly: analýza požadavků, nábor a výběr pracovníků, adaptace pracovníků v novém prostředí, rozvoj pracovníků, hodnocení dle výsledků, stabilizace pracovníků

–          Strategie- rozvoj osobnosti (znalosti, dovednosti, návyky), otevřená komunikace, účinné vedení, motivace

–          Komunikace- sdělování, výměna informací

Vnitřní kom. systémy- verbální, neverbální, písemná komunikace

>kom. Kanály formální: oficiální- směrem dolu, nahoru, horizontálně, diagonálně

>kom. Kanály neformální: neoficiální

Vnější kom. systémy- média

–          Motivace- incentivní management, motivační nástroje: přímé(pokyny, instrukce) a nepřímé (ekonomické-mzdy, odměny; mimoekonomické-pochvaly, uznání, prac. Prostředí, soc. klima)

 

Kvalita v CR

Kvalita v cestovním ruchu představuje „uspokojení všech požadavků a očekávání klienta v rámci akceptované ceny, zahrnujících kvalitativní faktory jako je bezpečnost, hygiena, dosažitelnost služeb cestovního ruchu, harmonie s lidským a přírodním prostředím, apod.

– kvalita v cestovním ruchu podněcuje návštěvníky k opakovaným návštěvám a zabezpečovat udržitelnost produktů cestovního ruchu

– Kvalita v cestovním ruchu není nic více než „kvalita života“ během přechodného pobytu turistů mimo jejich trvalého místa bydliště.

 

Specifika managementu CR

=soubor technik, nástrojů a opatření používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci CR

Uskutečňuje se za účelem dosažení udržitelného rozvoje a zachování konkurenceschopnosti podniku CR na trhu

Činnosti: plánování územního rozvoje, regulace v oblasti ŽP, řízení aktivit CR

Problémy: více municipalit, regionů a mikroregionů, cílem je dosažení ekonomického efektu, uspokojení potřeb a požadavků návštěvníků, produkt CR je závislý od velkého množství podnikatelských a jiných subjektů, komunikace s návštěvníky a podpora prodeje produktu, administrativa, nedostatek nástrojů řízení a plánování trhu


Další podobné materiály na webu: