Management – maturitní otázka (6)

 

Otázka: Management

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Kateřina Mikolášková

 

Pojem managementu – mnoho různých definic

 • Soubor názorů, pravidel, zkušeností, metod, doporučení, postupů, kter využívají vedoucí pracovníci ke zvládnutí manažerských funkcí jež jsou nutn k dosažení podnikových cílů
 • management je proces řízení, organizování, plánování, rozhodování, komunikování, motivace a využití všech zdrojů k dosažení cílů podniku
 • umění dosáhnout toho, aby lidé dělali, co je třeba

 

Pojetí managementu

 • skupina řídících pracovníků – manažerů
 • podniková činnost 7 ( zásobování, marketing, odbyt, management, hl. Činnost podniku, financování, investiční činnost, personální činnost)
 • vědní disciplína – management je společenskou vědou → inter disciplinární věda ( propojují se zde i jin vědní obory) – ekonomie, statistika, psychologie, sociologie, matematika
 • poznatky z jiných věd zpracovává formou návodů, principů, případových studiích

 

Manažer v procesu řízení

 • osoba zabývající se řízením
 • 70% – 80% efektu řízení je dáno samotnou osobou manažera ( umění řídit)
 • 20% – 30% dáno vědou ( co máme dělat)

 

Manager jako skupina řídících pracovníků

 • úrovně managementu – manažeři jsou rozděleny do 3 linií
  • TOP, VRCHOLOVÍ– je jich máloČinnost: koncepční činnost – strategie podniku, reprezentace filmyPř: ředitel
  • STŘEDNÍ– spracovávají informace zhora a předávají je dolů- je jich více v přímém kontaktu s podříznými- jejich úkolem je rozdělovat práci a kontrolovat výsledek

   Př: Zástupce ředitele

  • NEJNIŽŠÍ MANAGEMENTPř: mistrové

 

Manažerské vlastnosti

a) vrozené – temperament ( introvert, extrovert, melancholik, sangvinik, cholerik)

– projevuje se chováním jednáním, reakcí na jednotlivé podměty

                   – inteligence – fluidní složka

– krystalická složka

 

b) získané – odborné znalosti, vědomosti

– zkušenosti – praxe

– dobré duševní a fyzické zdraví

 

ovlivněny: –výchova, prostředí – sociální cítění, empatie

– potřeba získávat nové poznatky

– potřeba vést lidi ( mít moc)

– umění předávat své představy

– komunikace

 

Manažerské dovednosti

 • technické – odborné znalosti předmětu podnikání ( používání technologie, stroje)
 • komunikační ( lidské) – schopnost jednat s lidmi, pochopit je, komunikovat
 • koncepční – schopnost rozlišit podstatné od nepodstatného, vidět souvislosti, předvídat změny
 • schopnost rozhodnout se – dostatek informací
 • společenská kultura -důvěra => k podřízeným

– přístup

 

Vývoj funkce manažera

 1. etapa – týká se malých podniků, kde všechny funkce splývají dohromady

– podnikatel > zaměstnanec i manažer

 

 1. etapa – velké podniky na počátku 20. století

– rozdělení na zaměstnance a vedení

– vlastník > zaměstnanci

– vůle vlatníka a manažera splývá

– řízení = autokraticky ( rozkazy, příkazy)

– v případě poklesu jeho výkonnosti se podnik dostává do potíží

 

 1. etapa – oddělení funkce vlastníka a manažera

– diferenciace manažerů do úrovní

vztah:  vlastník → manažer → zaměstnanci

 

 1. etapa = vývojová fáze – snahou je zapojit zaměstnance do procesu rozhodování, umožnit jim      podílet se na majetku, na zisku

– vlastník může být zárověň manažer i zaměstnanec

 

Styl vedení ( řízení ) manažera

1) autokratický styl = manažer ke svému vedení používá příkazy a rozkazy, nebere ohled na zaměstnance

 • často používá odměny a tresty

využití : armáda, u pracovníků, kteří nemají zájem o práci, rozhodování v časové tísni

 

2) byokratický styl = manažer se opírá o směrnice a nařizování ,, shora“

– rozpracuje, zadá úkoly podřízeným a kontroluje

– jeho autorita se opírá o autoritu nadřazených

 

3) demokratický styl = spolupráce s podřízenými – zohlednění jejich názorů, vzájemná komunikace – konečné rozhodnutí je, ale na něm

– využití : když mají zaměstnanci zájem o práci

– přirozená autorita

 

4) liberální styl = dá se určit u tvůrčích pracovníků s vyšším vzděláním

– věda, vysoká škola, redakce, nedává příkazy, ale vytváří podmínky pro dobrou práci

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy