Management – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Management – maturitní otázka

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Terezka

 

MANAGEMENT

= řídit, ovládat, usměrňovat firmu, velké množství definic.

 1. Usměrňovat veškeré činnosti ve firmě a výrobní činitele tak, abychom dosáhli určitého stanoveného cíle zpravidla zisku,
 2. Osoby, které se zabývají řízením.

Znaky:

 1. Řízení = řídící složka (mistr) dává příkazy řízené složce (dělník); řízená složka oznamuje o splnění úkolu (ideální), vzájemně společně řeší plnění úkolu (zpětná vazba),
 2. Vychází ze společenských a přírodních věd,
 3. Vždy musí vystupovat osoby, které se označují jako manažeři.

 • Každá pracovní skupina musí mít formálního vedoucího, kterého jmenuje ředitel, majitel,
 • => rozděluje a kontroluje pracovní úkoly, řeší spory podřízených,
 • Činnosti = plánování, organizování, vedení a motivace lidí, kontrola,
 • o Sekvenční činnosti = jdou logicky za sebou,
 • o Průběžné činnosti = prostupují celým managementem.

1) Plánování = řídící činnosti, při které se určují cíle, cesty a prostředky k jejich dosažení.

 • o Základem plánování = kvalitní informace,
 • o Plány musí být jasné, srozumitelné a splnitelné,
 • o Plány = výsledek plánování,
 • o Z podstaty rozlišujeme plány na:

A)§ Strategické = určují obecné cíle na dlouhé období,

B)§ Taktické = určují úkoly podrobné na období 1. roku,

C)§ Operativní = zpracovávají taktické plány např.: na jednotlivé měsíce, týdne.

 • o Z hlediska času:

A)§ Dlouhodobé = 5+ let (strategické),

B)§ Střednědobé = 1-5 let (taktické),

C)§ Krátkodobé = do 1 roku (operativní).

 • o Z hlediska měnné jednotky:

A)§ Peněžní,

B)§ Hmotné (bilance materiálu, v hmotných jednotkách),

C)§ V jednotkách práce (počet zaměstnanců, růst produktivity práce).

 • o Z hlediska dynamiky:

A)§ Posuvné (rozpracovává se do růstu každá změna),

B)§ Stabilní (změny nedávají do plánu).

2) Organizování = řídící činnost, při nichž se vytváří struktura řízeného celku.

 • Určí se činnosti, které se budou provádět v podniku z určitého hlediska se uspořádají činnosti a přiřadí se lidi k těmto činnostem.
 • Výsledek:
 1. organizační řád => vymezuje působnost jednotlivých vnitropodnikových útvarů a jejich vedoucích; jeho součásti je organizační schéma = zobrazuje graficky strukturu podniku, založení nadřízenosti, podřízenosti a odborné spolupráce.
 2. pracovní řád = vymezuje práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů,
 3. popis funkčních míst = navazuje na organizační řád a vymezuje např.: kvalifikaci praxi, školení.

3) Vedení a motivace lidí = řídící činnosti, snaha co nejdéle udržet zaměstnance ve firmě.

 • 3.1) motivace = proč právě chceme pracovat v určité firmě; základem motivace jsou motivy => přímé = vyhlášky, nařízení, zákony, které musíme dodržovat; nepřímé = místo pro seberealizaci = zlepšovací návrhy.
 • Motivace (motivy) => hmotné = odměny, prémie, penále, pokuty; nehmotné = vytýkací dopisy, diplomy, pochvaly.
 • 3.2) vedení = různé rady, připomínky nadřízených, podřízených, jak vykonávat určitou činnosti.
 • a) Teorie X = zaměstnanci chodí do práce pouze pro peníze, nemají žádný vztah k firmě ani pravomoc,
 • b) Teorie Y = zaměstnanci se hlásí ke své firmě, mají velkou odpovědnost, pravomoc, velké množství přesčasů, téměř si nevybírají dovolenou.

Zpravidla vždy 1. teorie převažuje, nikdy není čistá.

4) Kontrola = řídící činnost, zjišťujeme stav skutečný a porovnává se se stavem žádoucím, zjišťují se případné odchylky a hledají se jejich příčiny.

Druhy hodnot:

 1. Z hlediska času => předběžná = před zahájením výroby, průběžná = v průběhu výroby, následná = po skončení výroby,
 2. Z hlediska rozsahu => dílčí = kontrolujeme určitou část, komplexní = kontrolujeme vše,
 3. Z hlediska místa => přímá = přímo na pracovišti, nepřímá = na základě statistiky, účetních výkazů.

5) Manažeři

 • Jedna z nejmladších profesí; musí mít určité vlastnosti a dovednosti,
 • Vlastnosti => a) vrozené = inteligence, temperament, b) získané = vzdělání, praxe, zkoušky,
 • Dovednosti => a) technické = řidičský průkaz, práce na PC, b) osobní dovednosti = umění jednat s lidmi, řešit konflikty, c) koncepční = co je podstatné, nepodstatné, co teď, co později.

Vedení:

 • a) autokratický styl = sám rozhoduje, přiděluje úkoly, vše řeší, podřízení nemají žádnou odpovědnost,
 • b) demokratický styl = manažer rozhoduje společně s podřízenými, diskutují společně o problémech, ale konečné rozhodnutí provádí manažer, podřízeným dává určitou pravomoc a odpovědnost,
 • c) liberální styl = manažer pouze určí úkoly, termíny, prostředky a je na podřízených, jak je splní.

Manažer je odměňován na základě manažerské smlouvy, která nesmí nahrazovat pracovní smlouvu a není nijak právně upravena -> upravuje mzdu manažera, která má 3 části:

 • o Základní mzda = 25 % – 65 % jejich mzdy,
 • o Provize = za motivování, zásluhy,
 • o Ostatní složky = např.: počet let odpracovaných ve firmě.

Manažer = musí být kreativní = dívat se na problémy a věci z různých hledisek.

 • o Má různé problémy při své práci = časová, fyzická, psychická náročnosti,
 • o Musí se vyrovnat s případnými neúspěchy.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!