Management – maturitní otázka

 

Otázka: Management

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): 01anca

 

 

–  Soubor poznatků, názorů, zkušeností, metod a doporučení nezbytných k dosažení cíle

–  Proces organizování, plánování, rozhodování, komunikování, vedení, kontrolování,

–  Smyslem tohoto procesu je dosáhnout stanoveného cíle při maximálním možném   využití všech zdrojů (práce, materiál, stroje, kapitál, technologie)
– Představuje soubor návodů, jak co nejlépe dosáhnout cíle organizace
– Jedná se především o řízení celé jednotky, ale pod pojmem management si můžeme     představit i řízení ucelené podnikové činnosti

–     Latinsky „manus“ – ruka

 

–     Z anglického „to manage“

–     Vést

–     Řídit

–     Vědět si rady

–     Dosáhnout cíle

–     Umění řídit

–     Ze 70% umění – řídící praxe

–     Ze 30% věda – znalosti získané studiem

–     Opírá se o poznatky:

–     Ekonomie

–     Matematiky

–     Psychologie

–     Sociologie

 

Funkce managementu

–     Plánování

–     Základem plánovacího procesu je stanovení soustavy cílů podniku, jejich vzájemné uspořádání a sladění a stanovení cest k jejich dosažení.

–     Organizování

–     Řízení

–     Rozhodování

–     Komunikace

–     Motivace (vnitřní podnět, který vede člověka k určitému jednání)

–     Vedení

–     Znamená, že řídící pracovník usměrňuje své podřízené, aby co nejlépe splnili stanovené cíle.

–     Kontrolování

–     souhrnná – týká se všech částí řízeného procesu

–     namátková – na základě nahodilého výběru, kontroluje se část

–     výběrová – podle určitého pravidla, nekontroluje se celý celek, ale část

–     preventivní – před zahájením nějaké činnosti

–     průběžná – během, provádění nějaké činnosti; operativní kontrola

–     následná kontrola – zaměřena na minulost

 

Účelem managementu je:

–     Stanovení a dosažení firemního cíle

–     Možnost dosahovat cíle formou spolupráce

 

Management vzniká

–      v okamžiku kdy se lidé snažili dosáhnout cíle prostřednictvím skupinové práce

–     Důsledek dělby práce

–     Počátkem 20.st

–     V době přechodu od manufakturní výroby k průmyslové

 

4 etapy vývoje z časového hlediska

–     1.etapa

–     Konec 19. a počátek 20.století

–     Zvětšují se podniky

–     Zvyšují se nároky na řízení

–     Vznik prvních managerů

–  Zpravidla vlastníci

– Nedostatek kvalifikovaných pracovníků

– Snaha zvyšovat produkci

 

– 2.etapa

–     Koncem 30.let 20.stol.

–     Zahrnuje období 2.svět.války

–     Zničení zdrojů x rozvoj techniky

–     Patří sem

–     Funkčně – procesní,systémové a kvantitativní přístupy

–     Rozvoj skupinových forem soukromého vlastnictví

–     Spoluúčast zaměstnanců na řízení

 

–     3.etapa

– Konec 70.let 20.stol.

– Zahrnuje období empiricko – pragmatického managementu

– Základy položil H.Ford a T.Baťa již počátkem 30.let

–     Zvyšování kvalifikace zaměstnanců

–     Umění předvídat změny

 

–     4.etapa

–     Počátek 90.let 20.stol. až současnost

–     Zahrnuje tzv.procesní přístupy a moderní management založený na poradenství

–     Informace se stává klíčovým zbožím

–     Bouřlivý vývoj v ICT

–     Nástup automatizace a robotizace

–     Úbytek nekvalifikované práce

 

Rozdělení managementu z obsahového hlediska

–     Klasický management

–     Technický přístup k řešení problémů

–     Zabývá se řízením podniku na nejnižší úrovni

–     Snaha o výrazné zvýšení produktivity práce

 

–     Hlavní přínos:

–     Zavedení jednotných postupů

–     Jednotné technologie

–     Normování výkonu

–     Tvorba THN – časové a pohybové studie

–     Pravidla dělby práce

–     Zavedení funkce dílenského mistra

–     Pravidla pro odměňování

–     Plánování

 

–     Psychologicko sociální přístupy

–     Hlavní přínos:

–     Pozornost motivaci

–     Lidé jsou nejcennějším kapitálem podniku

–     Základy moderní personalistiky

–     Výběr

–     Rozmístění

–     Hodnocení

–     Funkčně – procesní přístupy

–     Jasné vymezení manažerských úkolů

–     Jednoduchá praktická doporučení

–     Vhodné pro jednodušší a jednorázové akce

 

–     Systémové přístupy

–     Chápání  věcí v souvislostech

–     Uspořádané myšlení a řešení problémů

–     Kvantitativní přístupy

–     Zrychlují a zkvalitňují rozhodování

 

–     Empiricko – pragmatické přístupy

–     Nejrozšířenější

–     Prolínají se napříč historií managementu

–     Založeny na analýze a zevšeobecnění poznatků z praxe

–     Moderní procesní management

–     Návrat k procesním přístupům

–     Upraveno pro tzv.společnost znalostí

–     Chápe podnik jako:

–     Systém pružně se měnících procesů

–     Rychle reagující na potřeby klíčových zákazníků

–     Schopný předvídat vývoj na trhu

 

–  Hlavní představitelé:

–     F. W. Taylor

– 1856 -1912, USA ,ocelář

–     F. B. Gilbreth

–     1868 – 1924, USA, stavitel

–     Spolupráce s manželkou 1878 – 1972, psycholožka

–     H. Fayol

–     1841 – 1925,Francie,průmyslník

– A. Maslow

– Položil základy motivace

– Motivační teorie podle hierarchie potřeb

– Potřeba seberealizace

– Potřeba vážnosti a sebeúcty

– Potřeba přátelství a přijetí

– Potřeba bezpečí a jistoty

– Fyziologické potřeby

– T. Baťa

–     Přenesl myšlenky H. Forda do českého prostředí

–     Vytvořil psychologicky orientovanou soustavu řízení s minimální byrokracií

–     Autor tzv. řízení dílen

– Samostatně účtující jednotky

– Řízené jediným vedoucím – mistrem

–  Je nutné strategické myšlení

–     Zaměřuje se:

–     Na zákazníky

–     Nalézt, získat, udržet přízeň a oblibu

–     Na konkurenci

–     Znát, pochopit ,nalézt slabá místa a využít je

–     Na vlastní podnik

–     Vytvořit strategickou výhodu a firemní kulturu

 

Manažer

–     manažeři 1. kategorie

–     jsou jenom o jeden stupínek výš nad výkonnými   pracovníky – mistři, vedoucí dílen

–     střední manažeři

–         podstatná část jejich práce tvoří získávání a předávání   informací – rozsáhlá skupina řídících pracovníků, např. vedoucí různých útvarů

–     vrcholoví manažeři = TOP manažeři

–         řídící pracovníci, kteří řídí ucelenou organizační jednotku – ředitelé, náměstci

 

Činnosti podniku

–     Technické

– Výroba,těžba,doprava…

–     Komerční

– Nákup,prodej

–     Finanční

– Obstarání a správa kapitálu

–     Účetní

– Účetnictví,kalkulace,bilance,rozvahy

–     Bezpečnostní

–     Ochrana osob,majetku a práv

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy