Management – maturitní otázka (3)

 

Otázka: Management

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): majk

 

 

Management

 •  systém plánování, organizování, řízení, kontroly a personálního zabezpečení firmy
 • nauka o řízení, skupina vedoucích pracovníků, interdisciplinární věda

 

HISTORIE

Klasický management (MAN) – počátek 20. století

 • Henry Ford

–          zakladatel managementu

–          1913 → první pásová výroba → rozšířil se do světa

–          zaplavil Ameriku velkoplošnou reklamou

–          vytvořil dokonalý systém kontroly

–          standardizace = ve všech modelech používá stejné součástky

–          kalkulace

–          snažil se minimalizovat náklady

–          přísná pracovní morálka

–          hmotná stimulace

 

 • Frederich Taylor

–          prosazoval vojenský styl vedení → Taylorismus

–          normy

–          tvrdil, že tvrdou metodou se dá dosáhnout nejlepších výsledků

–          motivoval pracovníky prostřednictvím úkolové mzdy → všechny tyto metody byly nutné vzhledem k nízké kvalifikaci a většina dělníků byli přistěhovalci

 

 • Tomáš Baťa

–          použil Fordovy metody

–          zavedl samosprávu středisek a dílen

–          měli měsíční účetnictví

–          mzdy se vyplácely na Baťův účet → pokud se vyrobili špatné výrobky, Baťa jim mohl strhnout pokutu

–          přísná pravidla (disciplína)

–          kladl velký důraz na motivaci zaměstnanců (možnost bydlet skoro zadarmo, možnost používat Baťovy restaurace, jídelny, nemocnice, plavecké bazény, …)

 

 • Maxmilián Weber

–          německý sociolog

–          tvrdí, že musí být dokonalá organizace, dodržování předpisů, dokonalá znalost předpisů

–          důraz kladl na papírovou kontrolu

–          organizační plán

–          ideální je vše naplánovat

Management 40. – 70. let

♪ SOCIÁLNÍ MANAGEMENT (psychologické přístupy)

 • Mc. Gregor

–          psycholog

–          teoretik dlouhého a krátkého vodítka

–          jde o to  jak lidé rádi pracují

–          záleží na typu práce

 

 • Abraham Maslow

–          teoretik

–          proslavil se tím, že odhadoval, co zaměstnanci potřebují a podle toho k nepřistupoval

–          považován za zakladatele motivace

–          Maslowova pyramida potřeb → úrovni potřeb musí odpovídat motivační nástroje

 

 seberealizace

                                     
 potřeba uznání

                                    
sociální jistoty (přátelství, sounáležitost)

                       
existenční jistoty (sociální, důchodové pojištění)

                                  
 fyziologické potřeby (jídlo, pití, spánek)      

 

♪ EMPIRICKÝ MANAGEMENT

 • Peter Drucker

–          MBO → řízení podle cílů

–          stanovovat cíle a tomu vše přizpůsobovat

–          poslání → firmy by měli na začátku vědět jaké je jejich poslání

 • Alfred Sloan

–          divize → místně oddělená organizační jednotka s relativně velkou samostatností


Současný management

♪ AMERICKÝ MANAGEMET

–          manažer universální → měl by vystřídat hodně míst

–          hodně poboček v hodně zemích divize

–          opak japonského managementu → mladí lidé do vedení

 

♪ JAPONSKÝ MANAGEMENT

–          vedou zaměstnance k loajalitě, aby zůstal celý život v jedné firmě

–          odpracovaným letům odpovídá mzda

–          firemní kultura

–          top manažeři nesmí být mladší jak 50 let

 

Osobnost manažera:

–          vrozené vlastnosti (temperament, empatie, povaha)

–          získané vlastnosti (studium, praxe) → znalosti, vědomosti, dovednosti

 

Historický vývoj manažerské profese:

 1. V + M + Z (vlastník + manažer + zaměstnanec)

–          nejčastěji malé firmy

–          např. Baťa, Ford

 1. V + M + Z + Z

–          (V + M + Z) → 1 osoba + další zaměstnanci

–          rozvoj obchodu a najímání nových lidí

 1. Manažer

–          speciální postavení, kompetence, pravomoci

 1. Zaměstnanci

–          týká se u a. s.

–          zaměstnanci mají podíl na akciích → podílejí se na řízení firmy


Dovednosti manažera:

a)      technické dovednosti – manažer je zároveň odborníkem (1 linie)

b)     komunikační dovednosti – top manažeři
– měli by naslouchat podřízeným

c)      rozhodovací dovednosti – top manažeři
– schopnost předvídat, rozhodovat o chodu firmy v souvislostech

d)     společenské dovednosti (firemní kultura)
– reprezentuje firmu
– styl práce, atmosféra ve firmě

 

Manažerské linie:

1.      linie

–          vedoucí pracovníci, mistři

–          nejpočetnější skupina

–          výborné technické dovednosti

–          zadávají úkoly → kontrolují zaměstnance

 

2.      linie – Střední linie

–          nadřízení vedoucích pracovníků, mistrů

–          spojovací článek mezi top manažery a 1. linie

–          má na starosti: tvorbu cen, propagaci, reklamu, administrativu

 

3.      linie – TOP manažeři

–          ředitelé, generální ředitelé

–          hlavní úkoly: strategie celé firmy, odpovědnost, motivace, odměňování

 

STYLY ŘÍZENÍ

1) liberální – manažer definuje pouze konečný cíl, ale způsob dosažení nechává na svých
zaměstnancích, kontrola přichází až nakonec → po splnění úkolu

2) byrokratický – řízení pomocí úředníků, kteří se opírají o různé vyhlášky, směrnice a
příkazy předávají zaměstnancům a potom je přísně kontrolují

3) demokratický – řízení se opírá o komunikaci se zaměstnanci

4) autokratický – manažer dává příkazy a očekává tím bezpodmínečná plnění, rozhoduje se
bez konzultace s ostatními, použití odměn a trestů, zaměstnanci mají
negativní přístup k práci

 

Styl řízení v praxi:

sisyfovský styl – manažer se nedělí o práci se zaměstnanci, protože si myslí, že on jediný to
dokáže zvládnout nejlépe

styl kilimandžáro – manažer zdůrazňuje svoji velikost a hledá význam i v banalitách


ROLE MANAŽERA

 • role vedoucího – vytváří příznivé podmínky pro zaměstnance
  – má odpovědnost za to, jak podnik prosperuje nebo neprosperuje
  – vede, motivuje
 • role reprezentanta – měl by reprezentovat společnost
  – účastní se rautů, schůzí a jiných akcí
 • role zachránce – řeší problémy firmy
 • alokátor – musí umět hospodařit s omezenými zdroji
 • vyjednavač – měl by umět řešit spory
 • mluvčí – komunikuje za kolektiv s nadřízenými
 • rozsévač – bere informace ze zdrojů (noviny, …) a rozšiřuje je mezi zaměstnance
 • koordinátor – komunikuje mimo jednotku, informace pak vnáší do jednotky


FUNKCE MANAŽERA

1) PLÁNOVÁNÍ

– stanovení cílů, které chceme splnit

a)      Dlouhodobé (strategické) plány

–          5 – 15 let

–          stanoví se cíl a zároveň postup (program) jak cíle dosáhnout

–          není v detailních číslech

–          udává základní směr vývoje firmy

–          mohla by pomoct SWOT Analýza

b)     Střednědobé (taktické) plány

–          3 – 5 let

–          jsou v konkrétních číslech

–          personální plán

–          stanovení výrobního plánu

 

c)      Krátkodobé (operativní) plány

–          konkrétní čísla → vyjadřují se v korunách

–          detailní (i na dny)

–          používají se často normy

forma plánu:   ▪ hodnotová (peněžní jednotka)
▪ naturální (m, kg, …)
→ plán by se měl kontrolovat, zda se plní

 

2) ORGANIZOVÁNÍ

– vytváření systémů
– řídící činnost při, které dochází k vymezení pravomocí a odpovědnosti
– vytvářejí se vztahy nadřízenosti a podřízenosti
– základem je organizační plán

 

Organizační plán:
– základní pravidla
– péče o pracoviště
– jasné časové rozvrhy

 

Organizační řád:
– souhrn pravidel, které jsou potřebné pro fungování firmy

 

Organizační struktura:
určují vztahy nadřízenosti a podřízenosti
– seřazení jednotlivých článků do systémů

a) Liniová organizační struktura
– ve velkých výrobních podmínkách


b) Liniově štábní struktura

odborné štáby = poradní jednotka, která nemá přikazovací pravomoc, zodpovídají se řediteli,
marketingový, personální vývoj

 

c) Maticová struktura
– stejná jako štábní, ale pomocné útvary mohou přikazovat např. útvar kontroly jakosti
– odborné útvary mají přikazovací pravomoc a jsou v kontaktu se zaměstnanci

 

d) Funkcionální struktura
– typické pro živnostníky, pro malé firmy


3) ŘÍZENÍ, VEDENÍ

– proces ovlivňování lidí takovým způsobem, aby jejich činnost přispívala k dosahování
podnikových cílů
– nejdůležitější funkce → týká se manažerů všech stupňů
motivace = vnitřní proces utváření cílů
motivy = vnitřní pohnutky (chci peníze, chci být úspěšný…)

Motivační koncepce:
– racionální koncepce (metoda cukru a biče, hlavní stimul jsou peníze)
– sociální koncepce (motivace lidí, aby pracovali z důvodu dobrého sociálního
klimatu a společenského života)
– seberealizační koncepce
– komplexní koncepce (peníze, dobrý kolektiv, dobré pracovní prostředí)

stimul = vnější pobídky (odměny, stáž v zahraničí, bydlení…)
stimulace = přichází z venku, může povzbudit nebo potlačit motivy
– vnější podmínky člověka, aby lépe pracoval

 

Nástroje stimulace: ▪ hmotné – finanční prostředky (prémie, 13 plat)
– vybavení kanceláře, mobilní telefon, auto, zařizování
zájezdů (teambuilding)
– Maslowova pyramida
▪ nehmotné – pochvala, kariérní postup

Þ manažer musí odhadnout jaký člověk je a podle toho ho motivovat a stimulovat

 

Stimulační nástroje manažera:
delegování = schopnost přenášet pravomoci na podřízené
omnipotence = neschopnost přenášet pravomoci na podřízené
dobrá komunikace = předávání informací → schopnost dorozumět se
a) verbální – slovní komunikace
b) neverbální – gesta, styl chůze, výraz obličeje
c) formální
d) neformální

 

4) KONTROLA
– proces, při kterém dochází k porovnání skutečnosti a plánu

Postup při kontrole:

a) určení předmětu kontroly
b) získávání informací pro kontrolu
c) ověření a hodnocení informací
d) závěr, se kterým souvisí návrh řešení

 

Druhy kontroly:

a) průběžná (např. každou půl hodinu)
b) následná (analýzy, rozbory)
c) preventivní (aby se předešlo problémům)
d) nepřetržitá
e) periodická (např. kontrola každé pondělí)
f) občasná (nepravidelná)

 

Osobní kontrola → z hlášení a zpráv podřízených, ze zdrojů mimo podnik, provádí se buď v terénu, nebo od stolu

Neosobní kontrola → podniková, mimopodniková (internet)

 

Personální management

–       přijímání zaměstnanců

–       pohovory

–       testování

–       péče o zaměstnance

–       pracovní prostředí

–       řízení pracovní doby, rozdělení směn, předčasů

–       dovolená

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy