Management podniku – maturitní otázka

 

Otázka: Management podniku

Předmět: Ekonomie a management

Přidal(a): Xxnezxx

 

Management podniku

 • Podstata: je to cílevědomé usměrňování činností a výrobních faktorů tak, abychom dosáhli vytčeného cíle

 

Pokud Management nepoužijeme může nastat:

 1. Cíle vůbec nedosáhneme
 2. Cíle dosáhneme, ale s enormně vysokými náklady

 

Managerské úrovně

 1. TOP = největší pravomoc = největší odpovědnost, investice, rozvoj podniku, kontrakty se zahraničním, dlouhodobé plánování, největší pracovní ohodnocení – generální manager
 2. Střední management = početnější než TOP, určování prodejních cest, propagace …
 3. Základní management = operativní plánování, řídí každodenní činnost – mistr na dílně, provozní atd…

 

Složky a vazby řízení

Řídící složka -> složka řízená – z řídící do řízené – přímá vazba

z řízené do řídící nepřímá vazba (zpětná)

 

Složky a vazby řízení

 1. Řídící složka
 2. Řízená

=Mezi nimi vazby přímá = od řídící ke složce řízené

zpětná = informace od řízené ke složce řídící

Tok informační – měl by být plynulý neustálý

 

Dovednosti managera

75% nadání

25% se dá naučit

Vlastnosti – komunikativní, dominantní, pracovitý, důsledný, trpělivý

 

Obsah řídící činnosti

 1. Plánovací činnost
 2. Organizační
 3. Motivační
 4. Kontrolní proces

 

1.Plánovací činnost – cíl + jakými prostředky se k tomu dostanu

Druhy plánu

 1. Dlouhodobé (strategické) – 5 a více let ,,CO?”
 2. Střednědobé – konkretizují strategické – 1-5 let ,,JAK na to?”
 3. Krátkodobé – zaměřují se na dílčí úkoly

 

Dle použitých jednotek

 1. Hmotné – kolik vy-produkovat jednotlivé tekutiny
 2. Hodnotové – peněžní jednotky, za cíl proces výrobky v nějaké hodnotě

 

THN = předpis který nám stanoví kolik výrobních faktorů na kalkulační jednici máme spotřebovat

 1. Výkonové – času, množství
 2. Kapacitní – času, množství
 3. Obsluhy atd…

 

2.Organizační – je v kompetenci každého podniku

Liniová organizace

Organizační složky = podnik závody provozy dílny pracoviště

 • V čele každého složky jedna zodpovědná osoba ( vedoucí )
 • Ředitel větší zodpovědná let, ale i pravomoc

 

Pružná organizace

Podnik – se člení na týmy

každý tým zahrnuje několik profesí – věnují se společnému úkol

po splnění úkolu se týmy rozpadají a znovu se vytvářejí v jiném seskupení

 

Ekonomická struktura

Podnik se zahraničním obchodem

divize – komoditní ( určitý druh zboží )

teritoriální ( na určitou oblast )

 • Pracují na principu samofinancování, ziskové – podle toho jsou hodnoceny

 

3.Vedení (motivace) pracovníků

Motiv = důvod lidského jednání

Vedení = přidělování úkolů jednotlivci nebo skupině lidí

– na motivy působíme pomocí podnětů

 • Hmotné –  přímá odměna (prémie, odměny, podíly na zisku)

   -nepřímé (benefity) – spoření na důchod, příspěvky na stravování

 • Nehmotné – pružná pracovní doba, pochvala

 

Negativní podněty – nekvalitní, neprovedene práce – měli bychom ,, odměnit”

 1. Ústní napomenuti
 2. Písemné napomenutí – čas na nápravu ( abychom mohli dát výpověď dotyčnému když neuposlechne )
 3. Finanční postih
 4. Výpověď – postup podle zákoníku práce
 5. Okamžité ukončení pracovního poměru – podle ZP

 

Vedoucí pracovník by měl ( neměl )

 1. Neměl by jednat v afektu
 2. Nesmí být moc ,, měkký ”
 3. Systém odměňování a trestu, by měl být pracovníkům předem zdělen
 4. Systém odměn a trestů by měl být jednoduché a srozumitelné
 5. Nevnášíme osobní sympatie a antipatie do ohodnocení
 6. Rovnostranné odměňování ne

 

Podstata: porovnáváme předpokládaný stav se stavem aktualnim, zjišťujeme rozdíl a u negativního rozdílu hledáme důvody, příčiny proč se tak stalo a navrhujeme opatření pro zlepšení daného stavu v budoucnu

 

Kontrola:

Subjekt kontroly:

 1. Jednotlivec – kontrolor
 2. Kolektivní orgán – dozorčí rada
 3. Instituce – NKÚ – nejvyšší kontrolni úřad

 

Druhy kontrol

Dle rozsahu

 1. Souhrnná – nejpodrobnější
 2. Náhodná – kontrolou projdou jen některé produkty
 3. Výběrová – např každý 7 výrobek zkontrolujeme
 4. Dle časového hlediska
 5. Kontrola předběžná
 6. Průběžná kontrola
 7. Výsledná kontrola – nemělo by se stát, aby z podniku vyšel vadný výrobek
 8. Dle místa
 9. Přímá – fyzicky na místě kontrolujeme kvalitu výrobků
 10. Nepřímá – z kanceláře kontrolujeme z výkazů
 11. Dle výstupu kontroly
 12. Hmotná – v měrných jednotkách
 13. Hodnotova – v penězích, v korunách
 14. Slovní – u hodnocení pracovníka

 

Audit

 • Vnitřní – kontrolu zaměstnanec zevnitř podniku, jestli jsou dodržovány podnikové směrnice, v podobě školního řádu
 • Vnější – přichází subjekt kontroly z vnějšku, není zaměstnancem podniku
 • Výsledkem Auditu je ,,Auditorská zprava’’, která obsahuje: co bylo zjištěno. Z výsledků Auditu je seznámen vedouci pracovník (do jehož kompetence to spadá) i jeho nadřízený
 • Pokud je výsledek špatný vedouci pracovnik přímá příslušné opatření

 

Styly vedení:

1.Částečně demokratický (demokrat)

Podstata: vedoucí pracovník vede o daném problému diskuzi s podřízenými. Po určité době diskuze končí a dle svého mínění vybírá optimální variantu řešení, za které nese plnou odpovědnost

Mínusy: časová náročnost

Plusy: zaměstnanci jsou většinou spokojeni

Použití: při řešení problému,ktery je pro podnik strategicky důležitý

 

2. Vedoucí pracovník je autokrat

 • Je založen nanprikazech a poslušnosti. Nevede se žádná diskuze
 • V podniku u neduleziteho problémů – např (armáda)

Plusy – časově nenáročné

Mínusy – po určité době může vést k nespokojenosti pracovníků

 

3.Volný (liberální)

Podstata: vedouci pracovnik dává podřízeným volnost

 • Nezasahuje do problémů, jen v případě že o to sami požádají
 • Vedoucí pracovník zařizuje technické zajištění, finanční činnost
 • Po určité době přijde a porovná výsledky práce

(Návrhářstvi, výzkum, projektanstvi)

 

 1. Byrokratický

Podstata: vedouci pracovnik dostává pokyny z centra v nezměněné podobě předává podřízeným a trvá na jejich plnění

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!