Management – základní pojmy – maturitní otázka

 

   Otázka: Management – základní pojmy

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Anna

 

 

 

 

ZÁKLADNÍ POJMY

 • Proces koordinování činností skupiny pracovníků, realizovaný jednotlivcem nebo skupinou lidí za účelem dosažení určitých výsledků, které nelze dosáhnout individuální prací
 • Smyslem je dosáhnout produktivní práce lidí
 • Soubor názorů, zkušeností, doporučení, přístupů a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), jež jsou nezbytné k dosažení podnikových záměrů
 • Činnost mobilizující lidské i věcné činitele při respektování norem, nákladů, kvality a lhůt k uskutečnění určité akce či projektu
 • Umění dosáhnout toho, aby lidé udělali to, co je třeba

 

Slovo MANAGEMENT je používáno v následujících významech:

 • Činnost člověka (např. personální management)
 • Vědní disciplína (výuka managementu)
 • Vedení organizace (vrcholový management)
 • Dovednost člověka (uplatnění managementu)

 

Management je považován za vědní disciplínu, která ovšem neposkytuje nezvratná fakta è doporučení managementu jsou proměnlivá, protože jsou spojena s realitou a ta se do jisté míry neustále mění

Management

 • neposkytuje univerzální návody, neboť při řízení musí být respektovány faktory teritoriální, časové a další.
 • Opírá se o poznatky z jiných vědních disciplín è ekonomiky, matematiky, psychologie, sociologie, statistiky …..)
 • Obsahuje v sobě i prvky umění, které souvisí s individuálními schopnostmi manažerů, např. umění jednat s lidmi, vystupování, schopnost kvalifikovaného rozhodování
 • Důležitá je zde i intuice, kreativita, umění předvídat a případně i v pravou chvíli riskovat

 

Postavení manažera v organizaci

Historie

•   Počátkem 20. století – většina velkých firem vedena jedinou osobou – obvykle majitelem

•   Muselo jít o výraznou podnikatelskou osobnost  è úspěch firmy je závislý přímo na této osobě (Ford, Baťa)

•   V případě poklesu výkonnosti tohoto člověka è firma se dostává do potížíènutnost vzniku samostatné profese MANAŽERA (oddělení od vlastníků

•   Trendy do budoucna

•   Uvažuje se o tzv. ekonomické demokracii è zapojit i řadové zaměstnance do rozhodování è např. účastí na zisku, na řízení

 

OBSAHOVÁ NÁPLŇ SOUČASNÉHO MANAGEMENTU

2 oblasti managementu

• Základy managementu

• Manažerské postupy

Základy managementu

•   Jde především o charakteristiku základních manažerských funkcí (dovedností)

 

Manažerské funkce:

•   Plánování

•   Rozhodování

•   Motivování a vedení

•   Organizování

•   Komunikace

•   kontrola

 

Manažerské postupy:

•   Strategický management

•   Operační a produkční management

•   Projektové řízení

•   Mezinárodní management

•   Personální management

•   …..

 

 

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ

Cíle managementu

 • V podnikatelské sféře – dosažení pozitivních ekonomických efektů, např. zisk, zhodnocení kapitálu, posílení pozice na trhu….
 • V neziskové sféře – sociální, kulturní, zdravotní záměry

 

PODNIKÁNÍ – všechny legální aktivity, které směřují k získání ekonomických efektů ð zisku

Základní úkoly managementu:

 • Určit předmět podnikání ð v čem podnikat
 • Stanovit a získat přiměřené zdroje k podnikání ð s čím podnikat
 • Vymezit postupy, pravidla, kritéria podnikání ð jak podnikat

 

MANAŽER využívá, respektuje a ovlivňuje:

 • Vnitřní faktory podnikání
  • Finanční zabezpečení
  • Zaměstnanci
  • Know – how (znalosti, postupy, zvládnutí technologií)
  • Technické zabezpečení (prostory, stroje, zařízení)
 • Vnější faktory podnikání
  • Zákazníci
  • Konkurence
  • Dodavatelé
  • Vědeckotechnický rozvoj
  • Situace v regionu
   • Postavení a vztahy v obci
   • Infrastruktura
   • Situace na trhu práce v regionu
  • Podstatné ekonomické faktory
   • Účetní předpisy
   • Daňová soustava
   • Cenová pravidla
   • Devizové kurzy
   • Úvěrové podmínky
   • Celní předpisy
  • Ostatní legislativa
   • Sociální předpisy
   • Ekologické předpisy, bezpečnostní, požární, zdravotní


Role manažera a styly řízení                                                                                        

Existují dva pohledy na manažery:

 • Pohled statickýrole manažera – charakterizují samotnou osobu manažera a její postavení v hierarchii organizace
 • Pohled procesní – dynamický – zachycující manažera při jeho řídící činnosti v organizaci

 

Manažery můžeme utřídit podle následujících hledisek:

Podle úrovně řízení

Hledisko úrovně řízení zdůrazňuje postavení manažera v organizaci a dělí manažery do tří základních skupin:

 • Vrcholový management – (top management) – nejvýše postavení řídící pracovníci, např. ředitel, náměstek ředitele, prezident společnosti a jeho viceprezidenti
  • Představuje jen velice úzkou a nepočetnou skupinu nejlépe placených a pro firmu velice důležitých lidí, na jejichž umění řídit a znalostech závisí úspěch firmy

 

 • Střední management – vedoucí útvarů firmy, jsou podřízení vrcholovému vedení a zároveň jsou nadřízeni nejníže postaveným vedoucím pracovníkům
  • Není zde kladen takový důraz na koncepční a strategickou práci, jejich řídicí působení má kratší časový dopad a podstatně více jsou zaměstnání operativním řízením svěřených útvarů.
  • Skupinka těchto pracovníků je výrazně početnější, než tomu tak je u vrcholového managementu
 • Nejnižší management – manažeři na nejnižší úrovni, jsou nadřízeni pouze výkonným pracovníkům, např. mistři, vedoucí závodní jídelny apod.
  • Ve firmě je nejpočetnější skupinou
  • Neočekává se od ní koncepční řízení, ale především řízení operativní, perfektní znalost detailů a schopnost zvládat řešení každodenních dílčích problémů

 

Tato úroveň řízení je typická pro velké firmy, u středních a malých firem jsou běžné jen dvě úrovně řízení.

 

Řídící pyramida a poměr koncepční a operativní řídící práce:

Top management – nejvíce koncepční práce, nejméně operativní

Střední management

Nejnižší management – nejméně koncepční práce, nejvíce operativní

 

První Parkinsův zákon – vytvoření vlastní řídící pyramidy – vede k bujení administrativy a počtu  řídících pracovníků è nižší efektivnost a ziskovost firmy

 

Podle stylu řízení

 • Autokrat – autokratický styl – vedoucí, který sám rozhoduje a přikazuje svým podřízeným bez ohledu na jejich návrhy a náměty. Detailně a systematicky kontroluje, zda byly přesně splněny jeho příkazy. Tento styl je typický v armádě. Ve firemní praxi je úspěšný všude tam, kde podřízení nemají o práci zájem, snaží se jí spíše vyhnout, nebo o práci nepřemýšlejí a jsou raději, pokud dostanou přesné pokyny, co a jak dělat. Použití také všude tam, kde je třeba se rychle rozhodovat a není čas se radit s kolektivem.
 • Demokrat – demokratický styl – vedoucí bere ohled na názory podřízených, o problémech diskutuje, konečné rozhodnutí však dělá sám a kontroluje jeho splnění. Výhodný je tam, kde podřízení mají zájem o práci, přemýšlí o ní a snaží se jí zlepšit. Např. při projektování, u marketingových činností, plánování a podobných tvůrčích pracích.
 • Liberál – liberální styl – vedoucí nepoužívá přímých řídících příkazů. Vhodné používat v organizacích, kde pracují tvůrčí pracovníci s vysokoškolským vzděláním, kteří mají vysokou vnitřní motivaci k práci – např. výzkumná pracoviště, vysoké školy. Vedoucí zde především vytváří podmínky pro dobrou práci, organizuje týmovou práci, směřuje své podřízené k naplňování cílů organizace.
 • Lhostejný styl řízení – pouze přenáší příkazy z vyšších stupňů řízení, nerad se sám rozhoduje, zasahuje pouze ve výjimečných případech a spíše s nevolí, v podstatě ani nekontroluje
 • Kompromisní styl řízení – slučuje oba možné principy mezi nutným výkonem a udržením mezilidských vztahů, charakteristickým znakem je kompromis. Z hlediska řízení nejméně vhodný, ale velmi rozšířený typ manažerů. Nejistota v řídící práci tohoto vedoucího a jeho nechuť nekompromisně rozhodovat a přikazovat podřízením nevydrží dlouho Æ bývá nahrazen méně kompromisním manažerem
 • Týmový styl řízení – optimální styl. Je zaměřen na výkon při udržování dobrých mezilidských vztahů. Charakteristický především pro výzkumné ústavy, vývojové a projekční kanceláře, ale i jinde.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!