Marketing a CR – ekonomie

 

   Otázka: Marketing a CR

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Envika

 

 

 

 

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum

 

Pojem marketing

 • Philip Kotler: Marketing je společenský a řídící proces, kterým jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují prostřednictvím tvorby, nabídky a směny hodnotných produktů s ostatními.
 • Je to proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cíle organizace.
 • Marketing je nauka o trhu.

 

6 Základů marketingu

 • Uspokojování potřeb a přání zákazníků
 • Nepřetržitost marketingového procesu
 • Uplatňování dalších dílčích kroků v marketingu
 • Klíčová úloha marketingového výzkumu
 • Vzájemná vnitřní závislost organizací
 • Všestranné úsilí organizace

 

Principy marketingu

Orientace na zákazníka, uspokojování potřeb a skrytých přání zákazníka, segmentace trhu, hodnota a směnný přístup, životní cyklus výrobku či služby (destinace), marketingový mix 8P

 

Význam marketingového řízení

– zvyšování kvality výrobků a služeb, vyšší zaměstnanost, více vědomostí a informovanost, pro podnik vyšší tržby, získávání konkurenční výhody

 

Marketingový výzkum

– podnik získává pomocí marketingového výzkumu informace pro základní oblasti marketingového řízení. Hlavním cílem je poskytnout podstatné a objektivní informace o situaci na trhu, především informace i zákazníkovi.

– K těmto informacím patří:   –    kdo je zákazník (vzdělání, věk)

–          Kde a co nakupuje

–          Jak je spokojen s nabídkou

–          Co by chtěl a potřeboval

– Informace z marketingového výzkumu mají nahrazovat dřívější bezprostřední osobní kontakt a znalosti.

– Nástroje MV: dotazníky (srozumitelný soubor otázek), technické prostředky (výjimečné, galvanometr – měří napětí)

– Metody kontaktování: Dotazník zaslaný poštou, Telefonické dotazování, Osobní dotazování (dohodnutý rozhovor nebo rozhovor na zastavení), Elektronické dotazování

 

MV prováděný v terénu = získvá primární data, předností je, že se data přímo týkají řešeného problému, zjišťují se nově a jsou aktuální, nevýhodou jsou vysoké náklady

 

 • Kvantitativní výzkum: časově a finančně náročný, přehledné výsledky, jsou zkoumány rozsáhlé soubory sčítající stovky až tisíce respondentů a jejich cílem je charakterizovat dostatečně velký reprezentativní vzorek

–          Techniky: osobní rozhovory, pozorování, experiment, písemné dotazy

 

Osobní rozhovor: přímá komunikace, možnost vizuálních pomůcek, finančně nákladné, předem zvolené místo (domácnost, ulice)

Pozorování: vedou ho školení pracovníci, např. pozorování v MHD kolik lidí si čte

Experiment: navozuje novou situaci a zkoumá reakci respondentů, př. přemístění zboží v prodejně

 

 • Kvalitativní výzkum: snaží se zjistit důvody chování lidí, jejich motivy a příčiny, je tedy hlubším poznáním a může sloužit jako doplněk kvantitativních poznatků

–          Techniky: hloubkové rozhovory, skupinové rozhovory, projektivní techniky

 

Hloubkové rozhovory: zkoumání trhu a prodejů (mystery shopping)

Skupinové rozhovory: 8-12 členů diskutuje na dané téma, rozdílné názory vedou k různým reakcím

 

MV prováděný od stolu = používají sekundární data, výhodou je nenákladovost a snadná dostupnost, nevýhoda je neaktuálnost

 

Marketingové prostředí

Představuje veškeré prvky a vlivy (výrobní procesy, technologie, chování zákazníků), které v současné době nebo v budoucnu ovlivňují schopnost firmy rozvíjet se a udržovat úspěšné transakce a vztahy s cílovými zákazníky.

Je to prostředí, ve kterém se odehrává marketing a marketingové aktivity organizace.

Jeho znaky jsou nejistota a proměnlivost.

 

Makroprostředí: vnější- demografické, ekonomické, přírodní, technologické, politické, kulturní

Mikroprostředí: vnitřní- firemní, dodavatelsko-odběratelské, poskytovatelé služeb, konkurence, vztahy a veřejnost, charakter cílového trhu

 

Specifika marketingu v CR – 8P

Marketingový mix- 8P v CR je základní princip marketingu. Zahrnuje kontrolované faktory, které slouží k uspokojování potřeb specifických skupin zákazníků. Je tvořen souhrnem činitelů, které spolu s určením cílových trhů vytvářejí marketingovou strategii firmy.

 

Základní P: product, price, promotion, place

Rozšířené P: people, partnership, packaging, programming

 

Změny ve vývoji marketingu CR: růst konkurence, zkušenější zákazníci, růst komplexnosti a členitosti trhu

 

Produkt CR: V CR jsou nejdůležitější základní a doplňkové služby, destinace (služby v určitém prostředí), může to být i výrobek, myšlenka, atd.

Je určen k získání, spotřebě a uspokojování potřeb.

Životní cyklus produktu: vyjadřuje jeho tržní životnost

–          Zavedení, růst, zralost, úpadek

–          Živ. Cyklus destinace: objevitelská fáze, zaváděcí fáze, růstová fáze, fáze upevňování, fáze stagnace

 

Place: distribuce= způsob jakým se produkt dostává k cílovému segmentu.

Přímé kanály: osobní prodej, katalogový marketing, internet, rezervační sítě…

Nepřímé kanály: CK/touroperátoři- vytvářejí zájezdy, CA- prodávají zájezdy vytvořené CK

 

Price: cena

 

Promotion: marketingová komunikace, propagace

– Reklama (tištěné prostředky- letáky, prospekty, katalog, inzerát)

– osobní prodej (pultový prodej, přímý prodej- v terénu)

– podpora prodeje (vouchery, kupóny, dárkový předmět, suvenýr, klubový průkaz, dárkový certifikát, soutěže…)

– Public Relations (budování vztahů s veřejností- konference, sponzoring, veletrhy a výstavy, slavnostní akce, exkurze…)

 

People: lidé

 

Packaging: tvorba paketů/ balíčků

Konkrétní sestavení vzájemně se doplňujících služeb do komplexní nabídky za jednotnou cenu

Výhody: zvyšují poptávku po destinaci, eliminuje vliv sezónnosti a módnosti, zvyšují přitažlivost destinace, budování dobrého jména, zefektivnění distribuce, kombinace méně atraktivních komponentů s žádanými, stimulace opakované návštěvy…

Typy: cenově výhodné, mimosezónní nebo mezisezónní, balíček pro 2, konferenční balíček, bed and breakfast, vázaný n a speciální destinace (Diseny Word),…

 

Programming: vytváření vzájemně navazující nabídky služeb a atraktivit CR, které vytvářejí výsledný produkt CR(- program zájezdu, program zábavných parků apod.)

 

Partnership: partnerství, kooperace vzájemně se doplňujících činností, ne konkurenčních, sdružuje finanční prostředky, vytváří komplexní produkty, např. partnerství v regionu – podnikatelé v CR, veřejná správa, občané

 

Marketingové plánování

Kde jsme nyní?

Kde bychom chtěli být?

Jak se tam dostaneme?

Jak zajistíme, abychom se tam dostali?

Jak zjistíme, že jsme se tam dostali?

 

Mise=poslání, ucelená myšlenka, která zdůvodňuje nabídku podniku CR z hlediska zákazníka

 

Vize- formulace budoucích možností, přání a snů

 

Cíle- vychází z mise a vize, jsou měřitelné a časově omezené, marketingové finanční a sociální cíle

 

Analýza tržních příležitostí: Swot analýza- silné a slabé stránky (=vnitřní), příležitosti a hrozby (=vnější)

 

Strategie: soubor principů k dosažení uspokojení potřeb a požadavků vybraných skupin návštěvníků a tím přiměřeného zisku, vychází z analýz

 

Kontrola: způsob jak zjistit, že bylo cíle dosaženo, měření konkrétních činností, korigování odchylek při realizaci mark. Plánu

 

Hodnocení: revize efektivnosti marketingu, marketingový audit: systematické, úplné a periodické hodnocení mark. fcí; analýza prodeje, tržního podílu nákladů a rentability marketingu

 

Marketingový plán:

Řídící a kontrolní písemný dokument s oficiálně formulovanými cíly a úkoly

 1. Situační analýa (SWOT analýza, přehled hlavních předpokladů a problémů)
 2. Vytyčení záměrů a cílů
 3. Volba strategie
 4. Plán konkrétních mark. opatření
 5. Systém kontrolních a hodnotících nástrojů
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy