Marketing a management – otázka k maturitě

 

Otázka: Marketing a management

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Terezka

 

 

 • podstata marketingu, marketingové koncepce a informační systém
 • marketingový výzkum, produkt, cena, propagace, distribuce
 • management, jako funkce, manažer, chování zákazníka (black box)

 

Marketing

Marketing je nauka o trhu. Marketing se týká produktu, ceny, místa a propagace. Je to vlastně prodej zboží lidem. Marketing je ve své podstatě průzkum trhu.

Marketing má mnoho definicí, ale všechny definice mají společné 3 základní fakta = zákazník; uspokojování jeho potřeb a přání; spokojenost všech, kteří jsou v obchodě zapojeni.

 

Poprvé se marketing objevil na počátku 20. století u amerických podnikatelů. Známe 6 marketingových koncepcí:

 • výrobní – zakladatel H. Ford (u nás T. Baťa), hlavní cíl je vyrobit co nejlevnější výrobky, minimalizovat tedy náklady na 1 kus.
 • výrobková – hl. cíl spotřebitelů – zakoupit co nejkvalitnější výrobky, výrobky tedy musí mít co nejvyšší kvalitu, výkonnost a technickou úroveň
 • prodejní – osobní kontakt se zákazníkem, ukázka výrobku, přesvědčení zákazníka o koupi. Výrobek, který má patřičnou reklamu, má větší úspěšnost prodeje.
 • tržní (marketingová) – podnik dosáhne svých cílů, jen tehdy, pokud pozná potřeby a přání zákazníků, a ty dokáže uspokojit více, jak konkurence
 • sociální (společenská) – snaha, aby podniky plnili své cíle uspokojováním jen těch potřeb, které nejsou v rozporu s veřejným zájmem (ochrana životního prostředí, oblast etiky, …)
 • Marketing 21. století – rozvoj technologií (internet, mobil, …), nová ekonomika založena na informačních společnostech, sílí pozice zákazníků, schopnost přizpůsobit se je nejdůležitější konkurenční výhoda

 

Marketingový informační systém zahrnuje pracovníky, zařízení a informační technologie pro sběr, třídění, analýzu, vyhodnocování a distribuci informací.

 

Zdroje informací mis:

 • interní podnikové zdroje – informace z účetnictví, podnikových statistik hlášení, … Poskytují informace o nákladech, výnosech, výsledky hospodaření, …
 • Marketingová inteligence – poskytuje informace o marketingovém prostředí, vlastní zaměstnanci, prodejní články, konkurence, specializovaná agentura
 • Marketingový výzkum – poskytuje informace o trhu, konkurenci, prostředí, a hlavně o zákazních a jejich potřebách a reakcích na marketingový mix

 

Marketingový výzkum – získává informace pro marketingové řízení. Poskytuje informace o situaci na trhu, o chování zákazníků a o možném podnikatelském riziku.

 

Produkt – je vše co může být nabídnuto na trhu a je určeno k uspokojování lidských potřeb a přání. Rozdělení: 1. Podle doby používaní a hmotné podstaty (krátkodobé zboží, dlouhodobé zboží, služby),        2. Spotřební zboží (běžné zboží denní potřeby, zvláštní zboží, speciální zboží), 3. Kapitálové statky (pro podniky) (materiál, investice, součástky)

 

Cena – podílí se na tržbách podniku, má přímý charakter. Faktory ovlivňující cenu: interní – (vnitřní prostředí podniku) marketingové cíle a strategie, náklady spojené s výrobou, organizace podniku.

 

Externí – (vnější prostředí podniku) forma a stav trhu, cenová pružnost, konkurence

 

Propagace – hlavním úkolem je informovat, přesvědčovat a ovlivňovat vnímání a postoje zákazníků, aby si daný produkt koupili. Formy komunikace – přímá (osobní komunikace), nepřímá (hromadná, masová komunikace)

 

Distribuce – řeší způsob dodání produktů od výrobce k zákazníkovi. Funkce distribuce – informovanost o produktech, financování, skladování, platby, přechod vlastnictví produktu.

 

Management

Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivý pracovníci pracují ve skupinách a tak účinně dosahují požadovaných cílů. Proces efektivního využívání zdrojů podniku. Způsob, jak dosáhnout cíle pomocí jiných lidí. Manažer je profese, jejíž nositel je zodpovědný za dosažení požadovaných cílů podniku. Využívá k tomu kolektiv spolupracovníků.

 

Funkce managementu:

 • Plánování – krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé. Firma si určí cíle, které chce dosáhnout.
 • Organizování – manažer organizuje práci skupiny, tak aby byla vynaložena společenská dělba práce a vynaloženy minimální náklady.
 • Výběr a umístění pracovníků – činnost personálního úseku s maximální zodpovědností.
 • Řízení – 2 základní procesy – motivace a vedení lidí, aby usilovali o co nejlepší plnění vytvořených cílů podniku
 • Kontrola – proces zjišťování odchylky skutečného stavu a vytvořeného plánu.

 

Manažer je vedoucí pracovník podniku, který se zabývá řízením jiných pracovníků a přitom vykonává jednotlivé funkce managementu. Je to řídící pracovník určité řídící úrovně. Manažer je psychycky náročná profese, protože vyžaduje práci s lidmi.

Manažer by měl mít – inteligenci, vůdčí osobnost, argumentaci, odpovědnost za práci, společenské chování, zkušenost v daném oboru, schopnost komunikovat s lidmi, schopnost nést riziko, …

 

Chování zákazníka (black box) – prodejce zkoumá potřeby a životní styl lidí, snaží se je poznat. Každý zákazník má určité potřeby, přání či styl, takže preferuje jiný druh zboží než jiný zákazník. Černá skřínka představuje vzájemné působení dané situace a kupního rozhodování, které se odehrává v hlavě (psychice) zákazníka. Lidé jakmile pocítí potřebu či přání, začínají vyhledávat informace o daném produktu, který by je mohl uspokojit.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!