Marketing cestovního ruchu II. – maturitní otázka

ekonomie

 

Otázka: Marketing cestovního ruchu II.

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU II – MARKETINGOVÝ MIX

 • Marketingový mix je soubor marketingových nástrojů, které podnik používá k dosažení svých marketingových cílů.

Jedná se o čtyři základní nástroje – 4P:

 • product (výrobek, služba),
 • price (cena),
 • place (místo – distribuce),
 • promotion (propagace, podpora prodeje, vztahy s veřejností).
 • Marketingový mix v CR vychází ze specifik služeb a je rozšířen o další čtyři nástroje = 8P:
 • people (lidi),
 • package (balíčky služeb),
 • programming (programová specifikace),
 • partnership (spolupráce).

 

PRODUCT

 • Produktem CR je služba – nejtypičtějším produktem CR je zájezd = kombinace služeb.
 • Typickým znakem produktu CR je závislost na přítomnosti klienta (spotřebitele) =) výroba i spotřeba probíhá časově i prostorově současně.
 • Má velmi omezenou životnost, proto se musí neustále přizpůsobovat měnícím se požadavkům zákazníků.

Marketingové působení při prodeji produktu CR (zájezdu):

 • atraktivita zájezdu = odlišnost od konkurence a nabídka zvláštních zážitků,
 • novinky v nabídce = které vycházejí z potřeb zákazníků,
 • respektování etapy životního cyklu zájezdu (produktu) =) slevy.

Prostředky oddálení fáze poklesu:

 • snížení prodejních cen,
 • zvýšení podpory prodeje,
 • – inovace služby / produktu,
 • – hledání nových cílových trhů,
 • – přizpůsobení produktu jiným segmentům.

 

PRICE

 • Cena je peněžní ekvivalent hodnoty zakoupeného zájezdu (služby / produktu) =) významný prvek konkurenčního boje a ovlivňování trhu.

Cena v cestovním ruchu je ovlivněna následujícími faktory:

 • celkovými náklady na vytvoření a distribuci produktu (zájezdu),
 • kvalitou poskytovaných služeb (letecký x autokarový zájezd),
 • postavením společnosti na trhu a konkurenčním prostředím,
 • velikostí a pohybem poptávky,
 • sezónností a životním cyklem produktu,
 • cíli společnosti.

Hlavní cenové strategie v cestovním ruchu:

 • diferenciace cen podle segmentů CR – ceny pro děti, seniory, rodiny s dětmi, …
 • podle fáze životního cyklu, kde se produkt nachází – novinka X nasycení trhu,
 • psychologické ceny – first minute / last minute, …
 • jednotné ceny typu ´´all inclusive´´ nebo klubové ceny.

V cestovním ruchu je kladen velký důraz na systém slev založené na:

 • způsobu nákupu a placení (sleva na včasný nákup, na nákup on-line, …),
 • množstevní slevy (pro rodiny, pro skupiny, pro školy, …),
 • mimosezonní slevy,
 • časové slevy (first minute – letenky X last minute – zájezdy),
 • věkové slevy (děti, studenti, senioři),
 • klubové a členské slevy (slevy pro časté uživatele).

 

PLACE

 • Představuje volbu způsobu = distribuční cesty, jak se produkt dostane k zákazníkovi.

Varianty způsobu prodeje v cestovním ruchu jsou zpravidla tyto:

 • prodej přímo v cestovní kanceláři, která zájezd organizuje,
 • prodej prostřednictvím partnerské cestovní kanceláře,
 • prodej pomocí cestovní agentury, která je v úloze zprostředkovatele prodeje.

Cestovní kanceláře a agentury nejčastěji volí tyto distribuční cesty pro prodej zájezdů:

 • prodej prostřednictvím katalogů, letáků, vývěsek ve svých výlohách,
 • prodej prostřednictvím vlastních webových stránek,
 • prodej prostřednictvím informačních a rezervačních systémů.

 

PROMOTION

 • Promotion znamená souhrn marketingových činností zaměřených na:
 • propagaci (reklamu) výrobku či služby,
 • podporu prodeje (zvýšení prodeje),
 • posílení komunikace se zákazníky (vztahy s veřejností).

Propagace

 • Smyslem propagace je informovat potencionální zákazníky o novém produktu / službě, přesvědčit je k nákupu určitého zboží / služby a připomínat jim existenci produktu či služby (opětovný nákup).
 • Nejvýznamnějším nástrojem propagace v CR je REKLAMA = neosobní a placená forma propagace, ale velmi účinná (inzeráty v tisku, reklama v televizi a rádiu, upoutávky na webových stránkách a sociálních sítích, plakáty, prospekty, letáky, …).

Rozlišujeme dva základní typy reklam:

 • uvádějící reklama = informuje o novinkách,
 • připomínající reklama = informuje již o známém produktu.

Podpora prodeje

 • Souhrn podmětů, které mají za cíl v zákazníkovi vzbudit zájem o produkt / službu a stimulovat ho ke koupi =) zvýšení prodeje určitého produktu / služby.
 • Mezi podměty, kterými přesvědčujeme zákazníky v cestovním ruchu o výhodnosti nákupu, patří např.: různé soutěže, loterie, dárkové poukazy, …

Vztahy s veřejností

 • Souhrn činností, které mají za úkol vytvořit pozitivní vnímání firmy ve společnosti.

Mezi hlavní prostředky patří:

 • vztahy s tiskem – výroční zprávy, tiskové zprávy, pořádání tiskových konferencí, podávání rozhovorů, …
 • účast na veletrzích a výstavách – prezentace produktů
 • organizování různých akcí pro veřejnost – den otevřených dveří, dětský den, …
 • sponzoring a charitativní činnost = svým způsobem je také reklamou
 • péče o zákazníky – posílání vánočních přání, narozeninových gratulací, zasílání či osobní darování drobných předmětů, …

 

PEOPLE

 • Účastní se prodeje a poskytování služeb cestovního ruchu =) lidský faktor má silný vliv na úspěšnost prodeje a spokojenost zákazníků s poskytováním služeb.

Základní požadavky na pracovníky cestovního ruchu lze shrnout do těchto bodů:

 • potřebná kvalifikace a znalost nabízených služeb, obecná orientace v problematice cestovního ruchu,
 • odpovídající jazykové schopnosti,
 • zdvořilost, ochota, společenské vystupování při jednání s lidmi,
 • dobré osobní vlastnosti (spolehlivost, zodpovědnost, komunikativnost, …),
 • schopnost převzít práci a zastoupit své kolegy,
 • ochota se dále vzdělávat,
 • příjemný vzhled,
 • dobré vztahy s ostatními lidmi (kolegy v zaměstnání, …).

 

PARTNERSHIP

 • Výsledný produkt (zájezd) cestovního ruchu není výsledkem práce jedince, ale vzniká součinností mnoha lidí a organizací, ale zákazníkem je hodnocen jako celek a v případě, že jedna služba je nekvalitní, zákazník většinou hodnotí špatně celý soubor (balík) služeb =) spokojenost zákazníků je v CR závislá na mnoha partnerech (dodavatelích), kteří se v mnoha případech ani neznají a mnohdy nepůsobí ve stejném místě =) je tedy nutné, aby spolu tito partneři komunikovali a efektivně spolupracovali.

 

PACKAGE

 • Balíčkování je účelné vytváření souborů vzájemně se doplňujících služeb, které jsou prodávány za jednotnou cenu. =) Tato cena je pro klienta výhodnější než kdyby si zakoupil každou službu samostatně.
 • kombinování různých výrobků a služeb tak, aby přesně odpovídaly zákazníkovým přáním a požadavkům =) vytváření balíků služeb spojených se specializovanými programy je nejvýraznější tendencí ovlivňující současný rozvoj cestovního ruchu.

 

PROGRAMMING

 • Programování zahrnuje postupy, metody, časové rozvrhy, plány a činnosti, pomocí nichž je služba poskytována klientovi (např.: programy výletů a zájezdů, programy společenských akcí, …).
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!