Marketing cestovního ruchu – maturitní otázka  

ekonomie

 

Otázka: Marketing cestovního ruchu

Předmět: Cestovní ruch a hotelnictví

Přidal(a): Kristýna Koutníková

 

MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU I – PRUZKUM TRHU

Marketing je podnikatelská filozofie, zaměřená na poznání, ovlivnění a maximální uspokojení potřeb zákazníků =) pokud budou co nejlépe uspokojeny potřeby zákazníků, bude mít podnik vyšší výnosy, vyšší zisk, získá výhodnější postavení na trhu, resp. bude dosahovat splnění svých snů. Při využití marketingu v cestovním ruchu musí být respektována specifika trhu cestovního ruchu.

 

Od marketingu se při podnikání v cestovním ruchu očekává, že pomůže především:

 • zjistit, co si zákazníci jednotlivých segmentů cestovního ruchu přejí o, co mají zájem a co potřebují = POPTÁVKA PO ZÁJZEZDECH,
 • přizpůsobit nabízené služby a produkty těmto přáním a potřebám a zajistit, aby se zákazníci o těchto produktech dozvěděli = NABÍDKA ZÁJEZDU.

 

TRH CESTOVNÍHO RUCHU

 • Trh je prostor, kde se střetává nabídka s poptávkou a kde dochází ke směně zboží a služeb popř. financí mezi subjekty trhu.
 • Trh cestovního ruchu můžeme charakterizovat jako vzájemné působení nabídky a poptávky po zboží a službách cestovního ruchu.

Subjekty, které hrají hlavní roli na trhu cestovního ruchu, jsou:

 • kupující, kteří hodlají cestovat a uspokojovat své potřeby nákupem služeb CR (domácnosti, podniky, jiné organizace), stojí na straně poptávky,
 • prodávající, kteří na trhu nabízí služby CR buď jako přímí dodavatelé (podniky ubytovacích, stravovacích, dopravních služeb), nebo jako zprostředkovatelé při poskytovaní těchto služeb (CK, CA), stojí na straně nabídky,
 • stát, reprezentovaný, svými orgány, který reguluje pomocí právních norem fungovaní trhu cestovního ruchu.

Objekty, tj. zboží a služby, které jsou předmětem směny na trhu CR, členíme:

 • služby cestovního ruchu (ubytovací, stravovací, dopravní a další),
 • zboží, které má spíše doplňkový charakter (např.: mapy, pohlednice, upomínkové předměty, …),
 • volné statky, které nabízí příroda (malebná krajina, čistý vzduch, moře, …).

Mezi mechanizmy, které na trhu cestovního ruchu působí, patří:

 • nabídka zboží, služeb a místních atraktivit cestovního ruchu,
 • poptávka po zboží, službách cestovního ruchu v určitém místě,
 • cena zboží a služeb, která je výsledkem působení nabídky a poptávky s podstatným vlivem konkurence.
 • Cena = výsledek působení nabídky a poptávky + vliv konkurence.

 

NABÍDKA NA TRHU CESTOVNÍHO RUCHU

Nabídku na trhu cestovního ruchu tvoří:

 • služby cestovního ruchu, které uspokojují potřeby účastníků CR:
 • služby osobního charakteru,
 • různorodost sortimentu (ubytování, stravování, doprava, pojištění, …),
 • vázanost na určité místo (moře, lázně, hory, venkov, památky, …),
 • časová návaznost (doprava -) ubytování -) stravování, …),
 • snadná okopírovatelnost (možnost napodobovaní vícema CK),
 • ovlivněny sezónností,
 • vzájemná zastupitelnost (letadlo -) autokar, hotel -) penzion, …).
 • atraktivity cílového místa = přírodní a kulturně-historické předpoklady,
 • vybavení cílového místa zařízeními cestovního ruchu, což představují ubytovací a stravovací zařízení, dopravní prostředky, sportovně-rekreační možnosti.

Vývoj nabídky v cestovním ruchu závisí především na:

 • poptávce po cestovním ruchu (čím větší poptávka tím víc se rozšiřuje nabídka),
 • cenách nabízených produktů a cenové hladině v zemi,
 • cílech podnikatelských subjektů (velký / malý podnik),
 • konkurenční nabídce.

 

POPTÁVKA NA TRHU CESTOVNÍHO RUCHU

Poptávku na trhu cestovního ruchu tvoří:

 • služby cestovního ruchu, vyvolané potřebami zákazníků:
 • poptávka je rozmanitá (potřeby lidí jsou různé a skále se vyvíjí),
 • poptávka je zpravidla komplexního charakteru (balíčky služeb),
 • poptávka je velmi pružná =) podléhá častým změnám (nové zážitky a dojmy),
 • poptávka má sezónní charakter (nerovnoměrné rozložení během roku).

Vývoj poptávky je ovlivňován především těmito faktory:

 • cenami nabízených produktů (levné zájezdy lákají více lidí),
 • úrovní nabídky (čím je nabídka širší a pestřejší tím přiláká více lidí),
 • vývojem peněžních příjmů obyvatelstva,
 • spotřebními zvyklostmi lidí, módou, životním stylem, množstvím volného času,
 • politickou, ekonomickou a sociální situací v zemi pobytu zákazníků, ale i v cílové destinaci.

 

VYUŽITÍ MARKETINGU V CESTOVNÍM RUCHU A PRUZKUM TRHU

 • Trh z marketingového hlediska je souhrn všech skutečných a potencionálních kupujících.

Trh členíme:

 • potencionální (všichni zákazníci mající zájem – nebere se zde v úvahu fakt, zda jsou schopni platby),
 • použitelný (zákazníci mající o službu zájem a jsou schopni zaplatit),
 • kvalifikovaný (bere v úvahu různá omezení),
 • cílový (zaměřený na určitý segment),
 • podchycený (souhrn klientů, kteří si zakoupili určitou službu).

Přístupy k prodeji na trhu (k zákazníkovi):

 • tržně nediferencovaný marketing
  • nedělá rozdíly (pro všechny stejné podmínky) = použití jednotného marketingového mixu,
 • cílený marketing
  • zaměřený na část trhu (segmenty) =) jiný marketingový mix pro každý segment.
 • Segmentace trhu = analýza trhu, která se zabývá průzkumem trhu, jedná se o rozčlenění (segmentaci) celého trhu na jednotlivé části (segmenty), z nichž si podnik vybere ty, jimž bude nabízet svoje služby, tyto segmenty nazýváme jako cílové segmenty.
 • Cílové segmenty se navzájem od sebe odlišují svými potřebami, charakteristikami a nákupním chováním, proto segmenty rozdělujeme podle několik hledisek:
 • geografické hledisko (země nebo oblast původu či národnosti, …),
 • demografické hledisko (věk, pohlaví, vzdělání, příjmy, …),
 • psychografické hledisko (sociální skupiny, společenské postavení, životní styl, …)
 • psychologické hledisko (motivace, osobní charakter, …).
 • A k tomu nám slouží marketingový výzkum.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!