Marketing – ekonomie (2)

 

   Otázka: Marketing

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): student 12

 

 

Marketing

 • Je proces řízení, jehož výsledkem je předvídání, poznání ovlivňování a uspokojení potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem, zjišťujícím splnění cílů organizace.
 • Marketing je uplatňován v každé zemi, kde je nadbytek zboží. Marketing chce, aby se vyrobilo to, co se prodá a ne to, co se vyrobilo

 

Vývoj:

 • Marketing je tak starý jako civilizace sama. Obchodníci cestovali po světě a nabízeli své zboží. Industrializace zahájila novou éru hromadné produkce (automobily, oděvy).
 • Skutečný “marketing” však známe až jako důsledek průmyslové revoluce v 18. a 19. století. Vědecký pokrok a rozmach masových médií byly dobrým podkladem pro změnu ve filosofii uspokojování trhu. Tehdy začala etapa výrobně orientovaného marketingu, která trvala zhruba do dvacátých let 20. století.

 

Odlišení marketingu od prodeje:

 • marketing:
  • marketing je orientován na zákazníka
  • výstup určuje marketingový výzkum
  • oboustranný proces
  • dlouhodobé cíle
  • klade důraz na skupinu zákazníků
  • vhodně se přizpůsobuje prostředí
 • prodej:
  • je orientován na prodej
  • jednotvárný proces
  • krátkodobé cíle
  • orientován na objem
  • důraz na jednotlivce
  • málo se přizpůsobuje prostředí

 

Marketingový výzkum:

 • Je způsob získávání informací o trhu
 • Zjišťuje potřeby zákazníků, kolik jsou ochotni za výrobek nebo službu zaplatit
 • Zjišťuje jaká je konkurence v místě, kde bude firma podnikat
 • Pomáhá identifikovat příležitosti a problémy spojené s prodejem
 • Vytváří metody pro sběr informací
 • Poskytuje zpětnou vazbu managementu a pracovníkům, umožňuje kontakt s kupujícím
 • Analyzuje výsledky prodeje

 

Marketingový mix:

 • Je nejdůležitější nástroj marketingového řízení
 • Je soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníků na cílovém trhu.

 

Výrobek:

 • Pojem výrobek nezahrnuje pouze jeden jediný objekt, ale skládá se z několika vrstev. Jedná se o tzv. komplexní výrobek
 • Jádro výrobku tvoří výrobek samotný (např. auto) na jádro navazuje první skupina, která představuje vlastnosti výrobku (např. obal, design, funkce, značka,…) a po ní druhá skupina vyjadřující služby spojené s koupí výrobku (např. záruka, servis, instalace)

 

Propagace:

 • Patří sem reklama, podpora prodeje, public relation, osobní prodej a přímý market..
 • Reklama:
  • Je nejstarším nástrojem propagace
  • Je placená, neosobní, jednosměrná (sdělení potenciálním zákazníkům) prostřednictvím médií (televize, rozhlas, tisk) nebo funguje jako venkovní reklama (reklama na budovách)
  • Nebývá pravdivá, objektivní, vyzdvihuje klady produktu.
 • Podpora prodeje:
  • V současnosti nejúčinnější nástroj propagace výrobku a služeb
  • Je finančně náročná (poskytuje zákazníkům něco zdarma, proto ji lze využívat krátkodobě) př. reklamní předměty, slevové kupony, vzorek zdarma
 • Public relation:
  • Je pořádání tiskových konferencí a práce s novináři, sponzorování kulturních, sportovních a sociálních akcí
  • Jejím hlavním smyslem je zlepšit image podniku
  • Neslouží k přímému prodeji

 

Cena:

 • Je výše peněžní úhrady, zaplacená na trhu za prodaný výrobek nebo poskytnutou službu
 • Cíle podniku při stanovení ceny: – zisk, růst (firmy), růst objemu prodeje, návratnost investic, získávání nových zákazníků
 • Metody stanovení ceny:    
  • 1) Nákladově orientovaná metoda
   • výhody: Jasná pravidla pro stanovení ceny.
   • nevýhody: Cena neodpovídá reálné situaci na trhu
  • 2) Metoda orientována na konkurenci
   • Podnik stanovuje cenu podle konkurence (cena je nižší něž u konkurence)
  • 3) Poptávkově orientována tvorba cen
   • Za základ ceny se bere nejčastěji zákazníkem vnímaná hodnota výrobku
  • 4) Nabídkové řízení
   • Používá se u veřejných soutěží

 

Distribuce:

 • Je umístění zboží ne trhu, zahrnuje způsoby kterými se výrobek dostává z místa svého vzniku do místa spotřeby
 • Distribuční cesty představují spojení mezi výrobcem a spotřebitelem
 • Obecně je snaha o co nejdůležitější zjednodušení cesty zboží a použití co nejmenšího počtu mezičlánků, které navyšují prodejní cenu výrobku a služeb
 • Druhy:
  • a) přímá – spotřebitel nakupuje zboží přímo u výrobce
   • Výhodou přímé distribuční cesty je především zpětná vazba mezi výrobcem a spotřebitelem a také nižší náklady díky neúčasti mezičlánku.
  • b) nepřímá – mezi výrobcem a spotřebitelem je distribuční článek (velkoobchod)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy