Marketing – ekonomie

 

   Otázka: Marketing

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): fabi1893

 

 

MARKETING

 • jedná se o podnikatelskou koncepci (metoda řízení podniku), která usiluje o nalezení rovnováhy mezi zájmy spotřebitelů a podniku
 • napomáhá k tomu, aby požadované zboží bylo nabídnuto správné skupině zákazníků, v pravý čas, na správném místě a za správnou cenu s přispěním přiměřené propagace

 

PODNIKOVÉ KONCEPCE

výrobní

 • zaměřena na zdokonalení výrobního procesu (technologie, materiály, produktivita práce)
 • cílem je produkce velkého množství levných výrobků – na trhu se prosazuje nízkou cenou

výrobková

 • zaměřena na kvalitu produktu
 • cílem je produkce kvalitního výrobku za vyšší cenu (vzniká exklusivita)

prodejní

 • zaměřena na získání a přesvědčení zákazníka ke koupi
 • orientace na potřeby podniku
 • produkt je vyroben a pak hledá své spotřebitele

marketingová

 • zaměřená na uspokojení potřeb zákazníků (podle nich se produkt vyrábí a přizpůsobuje)
 • k uspokojení potřeb využívá nástrojů marketingového mixu (4P)
 • základní principy:
  1. orientace na potřeby zákazníků
  2. orientace na přiměřený zisk, ale dlouhodobě

sociálně marketingová

 • vychází z potřeb celé společnosti
 • při své činnosti bere v úvahu dopady na ŽP, etiku, sociální vztahy

 

MARKETINGOVÝ PLÁN

 • slouží k zavedení a uplatňování marketingové koncepce
 • popisuje vnější a vnitřní činitele, kteří ovlivňují podnik
 • stanovuje poslání a cíle podniku a strategii k jejich dosažení
  • poslání – obecně stanovené
  • cíl – kontrolovatelný a měřitelný

 

4 oblasti marketingového plánu:

1. Analýza stavu trhu

 • vnější činitelé působící na podnik
 • hůře kontrolovatelné faktory, které ovlivňují podnik:
  1. charakteristiky obyvatelstva (počet, věk, vzdělání, zaměstnání)
  2. technický a technologický pokrok (dostupnost, výrobní faktory,..)
  3. právní předpisy, normy určující produkt (zákony, vyhlášky)
  4. hospodářská a politická situace (stav ekonomiky, příjmy, kupní síla,…)

 

2. Analýza stavu podniku

 • vnitřní činitelé působící na podnik
 • lépe kontrolovatelné faktory, které souvisí s hospodářskou činností podniku
  • (zaměstnanci, finanční situace, výrobní plány, odbytové plány,….
 • stanovuje poslání a hlavní cíle podniku

 

3. Analýza segmentu trhu

(cílové skupiny zákazníků)

 • skupina zákazníků s podobnými potřebami = segment trhu
 • podnik poté přizpůsobuje svou nabídku tomuto segmentu

Trh lze segmentovat např. podle:

 • pohlaví
 • věku
 • povolání
 • sociální vrstvy
 • zeměpisné oblasti

 

4. Analýza konkurence

 • cílem je získat informace o současné i potencionální konkurenci
 • důležité je stanovit „pozici produktu“ – udává místo mezi ostatními produkty a tvoří image značky

 

Zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů ovlivňující podnik provádí SWOT analýza:

 • S    (silné stránky)
 • W  (slabé stránky)
 • O   (příležitosti)
 • T   (hrozby)

 

Po vyhodnocení SWOT analýzy a stanovení marketingových cílů podniku se vybírá i MARKETINGOVÁ STRATEGIE, která udává jak marketingových cílů dosáhnout.

 

Základní marketingové strategie:

Strategie zvyšování spokojenosti zákazníků

 • kladen důraz na kvalitu produktu, úroveň služeb, vztahy k veřejnosti

Strategie příznivé ceny

 • základem je nízká cena, nutno snižovat náklady
 • podniky s masovou produkcí

Strategie tržní mezery

 • hledání oblasti trhu, která není obsazena
 • snaha najít novou příležitost jako první

Strategie odvozené od vůdce trhu

 • Strategie nápodoby
  • podnik se inspiruje od vůdce trhu
  • podnik uspoří za vlastní výzkum, propagaci,…
 • Strategie odlišení se (diferenciace)
  • podnik má odlišnou nabídku od vůdce trhu
  • snaha zaujmout zákazníka a zvyšovat vlastní pozici na trhu

 

Informace, které jsou potřeba k sestavení marketingového plánu shromáždí MARKETINGOVÝ VÝZKUM

 

Druhy informací:

PRIMÁRNÍ ÚDAJE

 • získané z vlastního výzkumu (kvantitativní x kvalitativní)
 • (pozorování, dotazování, ankety, realizace experimentů)
 • vysoká finanční a časová náročnost

SEKUNDÁRNÍ ÚDAJE

 • získané ze studia dokumentů
 • (tištěné materiály, zdroje na internetu, zprávy obchodních zástupců, zprávy z veletrhů, informace z jednání se zákazníků, …)

 

NÁSTROJE MARKETINGOVÉHO MIXU – 4P

 • používají se k naplnění marketingové strategie a tím k dosažení marketingových cílů

4P:

 • produkt
 • cena
 • distribuce
 • propagace

 

PRODUKT

 • nejdůležitější nástroj
 • je to nabídka produktů nebo služeb určena k uspokojení potřeb zákazníků

3 úrovně produktu:

 • JÁDRO
  • užitná hodnota produktu (podstata výrobku pro který si ho zákazník kupuje)
 • REÁLNÝ PRODUKT
  • představuje způsob, jakým je potřeba uspokojena
  • je dán užitnými vlastnostmi, kvalitou, obalem, designem, značkou
 • ROZŠÍŘENÝ PRODUKT
  • představuje např. doplňky, vylepšení, služby,prodloužení záruky,….

Služby doplňující produkt:

 • bezplatné – předvádění výrobků, poradenství, besedy s odborníky, servis a opravy v záruční době
 • placené – za úhradu nákladů nebo s malým ziskem (doprava, montáž,…)
 • zprostředkované – zadané jiné organizaci (odborná instalace, ….)
 • finanční – prodej na splátky či leasing

Marketingové charakteristiky produktu

Značka:

 • odlišuje produkt od ostatních
 • ovlivňuje velikost prodeje
 • umožňuje dodržovat spotřebitelskou loajalitu

Kvalita produktu

 • způsobilost plnit požadované funkce – životnost, spolehlivost, přesnost, funkčnost, ovladatelnost

Design produktu

 • rozhodující konkurenční zbraní
 • pomáhá:
  • přilákat pozornost veřejnosti a zákazníků
  • zlepšit výkonnost produktu
  • snížit výrobní náklady

Etiketa

 • slouží k identifikaci výrobku a označení jeho kvality

Obal

 • zajišťuje ochranu výrobku
 • usnadňuje manipulaci a skladování
 • poskytuje informací o produktu

            (složení, kalorická hodnota, konzervační prostředky, hmotnost)

 • přilákání pozornosti zákazníků a zvýšení atraktivnosti
 • velkým problémem se v tomto případě stává likvidace a ochrana životního prostředí

 

Životní cyklus produktu:

 • znalost životního cyklu a fáze produktu usnadní volbu marketingové strategie
 • ve zdravém podniku bývají zastoupeny všechny fáze současně

4 životní fáze produktu:

  1. zavádění
  2. růst
  3. zralost
  4. útlum

1.Zavadění

  1. produkt se objevuje na trhu, spotřebitelé se s ním seznamují
  2. prodej je nízký (pomalý růst tržeb)
  3. tato fáze je často ztrátová (N na vývoj produktu, propagaci, uvedení na trh,…)
  4. hlavní cíl – získat zákazníky

2.Růst

  1. fáze spojená s prudkým růstem tržeb a zisku
  2. nutné vylepšování produktu, intenzivní propagace, poskytování doprovodných služeb,…
  3. na trh vstupuje konkurence
  4. hlavní cíl – zvyšovat prodej

3.Zralost

 • rozsah prodeje je nejvyšší, ale jeho růst je minimální
 • na trhu je stále více konkurence
 • nutná opatření na podporu poptávky (úprava produktu, snížení ceny, zvýšení propagace)
 • hlavní cíl – udržet produkt v této fázi co nejdéle

4.Útlum

 • klesá objem prodeje a snižují se tržby
 • důvody:
  • změna vkusu spotřebitelů
  • technologický pokrok
  • silná konkurence
 • možnosti řešení:
  • prodej zásob a zastavení produkce
  • počkáme až odejde konkurence a využijeme zbylé poptávky
  • odprodej licence slabším podnikům
  • nalezení nového, méně náročného trhu

 

BCG matice (Boston Consulting Group)

 • pokud má podnik více produktů na trhu (tzv. produktové portfolio), musí sledovat jejich prodej a úspěšnost vzhledem ke konkurenci
 • u každého produktu sleduje jeho podíl na trhu (k hlavnímu konkurentovi) a tempo růstu trhu

 

Kvadranty BCG matice:

 • BCG analýza popisuje 4 druhy produktů:
  1. otazník – zatím se prodává v malém množství, otázkou je zda na trhu uspěje či nikoliv
  2. hvězda – má na trhu úspěch, prodej roste rychleji než u konkurence
  3. dojná kráva – tvoří stabilní nabídku podniku, má velký podíl na trhu a přináší největší tržby
  4. bídný pes – neperspektivní produkt, již se špatně prodává, často je zastaralý

 

CENA

 • vyjadřuje hodnotu zboží nebo služby
 • jediný nástroj MM, který vytváří příjmy
 • závisí na užitečnosti a společenském významu zboží nebo služby
 • stanovuje se s ohledem na strategii podniku a cíle podniku, ale s ohledem na cenovou pružnost

 

Cenová pružnost

 • charakterizuje reakci / odezvu spotřebitelů na změnu ceny
 • cenová pružnost = změna množství (%) / změna ceny (%)
 • čím více reagují zákazníci na změnu ceny, tím je poptávka pružnější
 • > 1 cenově pružná D (obuv, šaty)
  • (snížení ceny znamená zvýšení tržeb, zvýšení ceny snížení tržeb)
 • < 1 cenově nepružná D (potraviny)
  • (význam má pouze zvýšení ceny, snížení ceny sníží tržby)

 

Charakteristiky produktu s cenově pružnou poptávkou:

 • produkt není nezbytný
 • existuje mnoho substitutů produktu
 • produkt je relativně drahý
 • (jeho změna ceny vyvolá větší změnu poptávky než u produktu levného)

 

Metody stanovení ceny:

 • před stanovením ceny by podnik měl mít představu o poptávce, nákladech a cenách konkurence

Nákladová metoda

cena = náklady + zisk (+ DPH)

 • nepřihlíží k poptávce ani konkurenci
 • nerozlišuje mezi variabilními a fixními náklady

Poptávková metoda

 • metoda reaguje na potřeby zákazníka
 • využívá odhadu poptávky a její pružnosti
 • stanovení ceny na základě zákazníkem přijatelné hodnoty
  • musíme znát hodnocení výrobku zákazníkem (dotazník, anketa,…)
 • stanovení ceny s ohledem na pružnost poptávky
  • na základě průzkumu odhadneme velikost prodeje při určité ceně
  • následně vypočteme cenu s max. ziskem

 Stanovení ceny s ohledem na konkurenci (soutěživé oceňování)

 • průzkumem zjistíme cenu konkurence a poté podle průměrné ceny stanovíme i cenu našeho výrobku
 • pokud chceme:
 • cenu vyšší než průměr – produkt odlišný od konkurence, zavedená značka, image,…
 • cenu nižší než průměr – naše náklady musí být nízké

 

Cenové úpravy (diskriminace ceny)

 • firma musí často obecně stanovenou cenu přizpůsobit dle následujících podmínek:
  • místo prodeje
  • zákazníci
  • období
  • způsob a čas placení
  • image produktu
  • forma produktu

 

Cenové triky

 • slouží k přilákání zákazníka
 • aby cena vypadala příznivěji
 • vhodné zveřejnění ceny
  • ceny zakončené 9 nebo lichým číslem
  • ceny bez DPH a malým písmem
  • upozornění na slevu (přeškrtnutá vyšší cena je často smyšlená; sleva pouze na některé zboží)
  • dražší zboží v regálech ve výši očí
  • drobné zboží u pokladen
 • balíčky a antibalíčky
  • prodej kompletu za cenu nižší, než je cena obou částí
   • (prodej méně prodejného nebo neprodejného zboží s dobře prodejným)
  • prodej kompletu, jehož ceny jsou uvedeny zvlášť
   • (jídelní lístek)
 • vyrovnávací ceny
  • výrazně levné zboží přiláká zákazníky a ti koupí i ostatní zboží s vyšší cenou
  • u produktů, které potřebují další materiál pro svou funkčnost (levný produkt, dražší spotřební materiál)

 

DISTRIBUCE

 • jedná se o pohyb / přesun zboží od výrobce ke spotřebiteli
 • cílem je zajistit přesun tak, aby zákazník mohl produkt zakoupit v čase, místě a množství, které mu vyhovuje
 • soubor organizací, které se podílejí na dostupnosti produktu se nazývá PRODEJNÍ CESTY

 

Druhy prodejních cest

přímé  – prodej bez mezičlánku

 • přímý prodej zákazníkovi (podniková prodejna, internetový prodej,prodejní automaty)

nepřímé

 • prodej s využitím zprostředkovatele
  • hledá odběratele pro výrobce nebo dodavatele pro VO i MO
  • nezajišťuje dodávku, nemá právo k podpisu kupních smluv
 • prodej přes maloobchod
  • od výrobce přes prodejce ke konečnému zákazníkovi
  • zboží, které rychle ztrácí na hodnotě
 • prodej přes velkoobchod
  • výrobce takto ztrácí kontrolu nad zbožím a možnost ovlivnit prodej a cenu

 

Výběr vhodné distribuční cesty

 • každý mezičlánek prodejní cesty buď zvyšuje konečnou prodejní cenu, nebo snižuje částku, která připadne výrobci

 

Druhy distribuce:

Intenzivní distribuce

 • výrobek je dodán každému distributorovi, který o něj projeví zájem
 • využívají ji např. výrobci zboží denní potřeby (hygienické potřeby, běžné potraviny).

Selektivní distribuce

 • příslušné zboží je k dispozici na omezeném množství míst

Exkluzivní distribuce

 • velmi malý počet míst, kde je určité zboží nabízeno
 • v podstatě se jedná vždy jen o jednoho distributora v určité vybrané tržní oblasti
 • týká se pouze některých druhů zboží (luxusního zboží, uměleckých předmětů, určitých osobních služeb)

 

Funkce distribuce:

Obchodní funkce

 • nákup zboží pro opětovný prodej
 • komunikace se zákazníkem (prodejní akce, marketingové výzkumy u zákazníků)
 • stimulační aktivity na podporu prodeje (balení 2+1 zdarma)
 • formování nabídky a její přizpůsobení potřebám kupujících
 • dohody o cenách, o podmínkách dodávky

Logistické funkce

 • třídění zboží, kompletování zboží, manipulace se zbožím, doprava, balení

Doplňkové funkce

 • poskytování informací o příslušném marketingovém prostředí (výzkum spokojenosti zákazníků s pracími prášky),
 • získávání finančních prostředků k pokrytí nákladů na zajištění distribuce

 

Faktory, které ovlivňují výběr distribuční cesty:

náklady

 • při prodeji vznikají různé N (propagace, prodejny, sklady, zaměstnanci,…
 • důležité je porovnat variantu přímého prodeje, kdy N hradí výrobce a variantu s mezičlánkem
 • pravidlo:
  • menší objem prodeje è výhodné využití mezičlánku
  • větší objem prodeje è výhodná vlastní prodejní síť

riziko

 • riziko se pro výrobce snižuje, pokud použije mezičlánek

znalost požadavků zákazníků

 • čím více mezičlánků, tím pozdější a zkreslenější informace o potřebách zákazníků

složitost produktu

 • komplikované produkty nelze prodávat bez mezičlánku
 • (servis, instalace, náhradní díly)

 

PROPAGACE

 • nejznámější součást marketingu
 • komunikace podniku se zákazníky
 • zprostředkovává informační tok, který výrobci umožňuje vstoupit na trh a přiblížit se k zákazníkovi a spotřebiteli umožňuje snažší orientaci na trhu při nákupu zboží a služeb

 

Nástroje propagace:

 • reklama
 • podpora prodeje
 • public relation
 • osobní prodej

 

REKLAMA

 • placená forma nepřímého představení zboží

vlastnosti:

 • komunikuje se širokou veřejností
 • využívá prostředky hromadného sdělování
 • spotřebitel může porovnávat sdělení různých konkurentů
 • nevyvolává u zákazníka tlak na koupi

 

Druhy reklamních sdělení:

slogany

 • odliší produkt od ostatních
 • opakováním se dostane po podvědomí zákazníka

racionální působení

 • přesvědčuje rozumovými argumenty
 • působí převážně na muže
 • vhodné u technických výrobků (doporučení odborníky)

emocionální působení

 • působí na city
 • působí převážně na ženy
 • přesvědčuje, že s výrobkem budeme úspěšní, oblíbení,…
 • používá podmanivou hudbu, působivé scenérie, účinkování zvířat nebo dětí
 • využívá humoru i nepříjemných vjemů (obava, strach)

 

Zásady pro tvorbu reklamy:

musí obsahovat konkrétní sdělení

 • bezobsažné formulace nevzbuzují důvěru (nejlepší výrobek,nejlepší cena, nejsledovanější …, nejpoužívanější…)

důležitý je sled argumentů

 • nejsilnější argumenty na začátku a na konci sdělení
 • na počátku uvést prospěch pro spotřebitele
 • emocionální působení na začátku sdělení
 • racionální působení na konci

nutné je opakování

 

Reklamní prostředky:

 • vybíráme je podle účinnosti, nákladů, demonstrativnosti, identifikace balení,…

TELEVIZE

 • největší dosah reklamy, vysoké N
 • použití pro oslovení široké veřejnosti

ROZHLAS

 • velmi široké působení
 • nutné opakování

TISK

 • obvyklý a rozšířený prostředek reklamy
 • umožňuje cílenou reklamu dle titulu časopisu či novin

DALŠÍ

 • letáky, plakáty, billboardy, bannery, katalogy, prospekty, reklamní předměty
 • velmi důležité je ústní předávání předchozích zkušeností

 

PODPORA PRODEJE

 • zatímco reklama přesvědčuje o důvodu koupě, podpora prodeje přesvědčuje o motivu koupě

vlastnosti:

 • přitahuje pozornost zákazníka
 • je motivem k rychlé koupi
 • je užívána pro rychle odezvu spotřebitele

 

Nástroje podpory prodeje:

 • vzorky
 • kupóny
 • rabat
 • bonusy (zvýhodněná balení)
 • soutěže
 • vyzkoušení produktu
 • demonstrace produktu

 

PUBLIC RELATION

 • nepřímé působení na zákazníka
 • jedná se o zprávy a hodnocení nezávislých osob a institucí zveřejňované v hromadných sdělovacích prostředcích
 • hlavním úkolem je vytvořit příznivé povědomí o firmě a pozitivní vztah veřejnosti k firmě
 • vzniká samovolně (důvěryhodnější než placená reklama)
 • podniky se jí snaží ovlivňovat (tiskové konference, sponzoring, charitativní projekty…)

 

OSOBNÍ PRODEJ

 • přímé působení na zákazníka (přímá komunikace obchodního zástupce se zákazníkem)
 • výhodou je vysoká účinnost a rychlá zpětná vazba
 • nevýhodou jsou vysoké náklady

 

Multilevel marketing

 • obsahuje dvě marketingové strategie a to přímý marketing (působení na konkrétní tržní segment)a franchising
 • účastníci multilevel marketingu se zabývají přímým prodejem produktů a zároveň přivádějí nové prodejce, za což jsou finančně odměňováni

 

Moderní marketingové techniky

Mobil marketing

 • zasílání reklamních sms nebo mms
 • zákazník musí s tímto způsobem marketingu a reklamy vyjádřit souhlas
 • někdy za bonusy a prémie od operátora

E-mail marketing

 • zasílání letáků nebo newsletterů
 • upozorňuje na akce či aktuální nabídku
 • nutný souhlas zákazníka

Event marketing

 • založen na pořádání sportovních, kulturních a jiných akcí
 • zákazníci poté spojují své zážitky s určitou firmou a jejími produkty
 • zaměřen nejen na zákazníky, ale také na novináře, veřejnost,…

Guerilla marketing

 • základem je kreativní (mnohdy šokující) nápad, který vzbudí pozornost a zájem
 • nevyvolává velké náklady (často krátkodobá a místní) proto je vhodná pro menší firmy

 

Techniky guerilla marketingu:

 • viral marketing
  • jedná se o šíření komerčního sdělení mezi lidmi (zpráva, obrázek, video) pomocí e-mailů, sociální sítí, webových odkazů
  • šíří se samovolně (dobrovolné posílání)
  • výhodou jsou nízké náklady a poměrně vysoká pozornost adresátů
  • nevýhodou je nemožnost kontroly zprávy
 • buzz marketing
  • firma vyvolá rozruch a tak se bez dalších nákladů objeví ve sdělovacích prostředcích
  • mnohdy se vy užívá lži, humoru, erotiky
 • ambient marketing (netradiční reklamní nosiče)
  • zvláštní reklamní formáty (nálepky, plakáty a poutače) k oslovení především mladších cílových skupin
  • plánovaně se používá na místech častého výskytu lidí (dopravní prostředky, lavičky, odpadkové koše, pouliční osvětlení…)
  • základním ingrediencím tohoto formátu patří humor a zábava
 • product placement
  • zdůraznění užívání určité značky produktu ve filmech či výtvarném umění
  • často v seriálech, reality show, hobby pořadech
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!