Marketing jako podnikatelská filozofie a jeho analýzy

 

Otázka: Marketing jako podnikatelská filozofie, marketingové analýzy

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Klára Cornelly

 

Marketing jako podnikatelská filozofie

 • nákup marketingu, cíl marketingu, typy marketingu, marketingové řízení, marketingové řízení, marketingové prostředí a koncepce

 

Marketing – nauka o trhu, podnikatelská koncepce. Marketing je proces řízení zjišťující poznání, předvídání, ovlivňování a uspokojování potřeb zákazníka. Tak, aby byly efektivním a výhodným způsobem dosaženy cíle firmy.

 

Prodej – je jednou ze součástí marketingu, marketing mí širší záběr

 

Segmentace trhu – jedním ze základních znaků marketingu je skutečnost, že se zaměřuje na zákazníka, jeho potřeby a přání, abychom je mohli uskutečnit musíme zákazníka znát.

Segmentace trhu znamená členění trhu do menších celků a skupin, abychom se mohli zaměřit na určitého zákazníka, hovoříme pak o cíleném marketingu.

 

Marketingový mix, jehož složkami jsou 4P:

 • Produkt – výrobek
 • Price – cena
 • Place – distribuce (místo)
 • Promotion – propagace

 

Historie marketingu – podnikatelské koncepce

 1. Výrobní koncepce – „vyrob co nejlevněji a prodáš“
 2. Výrobková koncepce – „vyrob co nejkvalitněji a prodáš“
 3. Prodejní koncepce – „čím víc reklamy, tím víc prodáš“
 4. Marketingové koncepce – „nejdřív poznej svého zákazníka a pak prodáš“
 5. Sociální marketing – „poznej svého zákazníka a zohledni i potřeby společnosti a pak prodáš“

 

Cíle marketingu – jsou to cíle hlavních účastníků trhu

Cíle zákazníků – co nejlépe uspokojit individuální nebo skupinové potřeby, při co nehospodárnějším vynaložení finančních prostředků

Cíle podnikatelů – dosáhnout co největšího zisku

 

Marketingové prostředí – trh a jeho okolí – informační zdroje

Vnější okolí:

 • technický a technologický vývoj v oboru, vývoj požadavků na jakost
 • přírodní prostředí . změny životního prostředí
 • politické a právní prostředí . právní normy
 • ekonomické prostředí – HDP, inflace
 • podnikatelské struktury a jejich vývoj
 • demografické trendy struktury . struktura obyvatel, počet domácností
 • sociální a kulturní prostředí

 

Vnitřní okolí:

 • podnikové účetnictví
 • statistická evidence
 • ekonomické rozbory
 • zaměstnanci

 

Metody k získávání informací

 • pozorování
 • experiment
 • průzkum trhu

 

Marketing rozhoduje o budoucím vývoji firmy – zákazné informace využijeme pro marketingové plánování

 

Marketingové plánování 3 úrovně:

 • na úrovni celé firmy, plánujeme poslání firmy
 • strategické plánování SBU (strategická obchodní jednotka)
 • marketingové plány konkrétních výrobků

 

Marketingové analýzy, marketingový mix

 • SWOT analýza, portfoliová analýza, výrobek, výroková politika, cena a cenová politika, distribuce, distribuční politika, propagace, komunikace

 

Počátkem 60. let navrhl Jerome Mc Carthy tzv. marketingový mix, jehož složkami jsou 4P:

 • Produkt – výrobek
 • Price – cena
 • Place – distribuce (místo)
 • Promotion – propagace

 

Produkt – výrobek

Produkt – je souhrn objektů či procesů, které přinášejí zákazníkovi hodnotu. Je základní, očekávaný, rozšířeny, potencionální.

 • základ každého podnikání

 

Cílem podniku je diferenciace nabídky:

 • fyzické rozdíly
 • rozdíly v dostupnosti
 • rozdíly v servisu
 • cenové rozdíly
 • rozdíly image

 

Koncepce totálního produktu:

 • „jádro výrobku“ – samostatný výrobek
 • první „slupka“ – obal, kvalita, značka
 • druhá „slupka“ – rychlost dodávky, instalace, servis, záruka, dodavatelský úvěr atd.

 

Životní cyklus produktu:

 • zavádění
 • růst
 • zralost
 • útlum

 

Portfoliová analýza

– je pomůckou k posouzení šancí (přínosů) jednotlivých produktů. Jednotlivé kvadranty znázorňují fáze životního cyklu produktu

 • otazníky
 • hvězdy
 • dojné krávy
 • bídní psi

 

Cena

 • hodnota, kterou je nutné předat jako protihodnotu za produkt

 

Určování ceny:

 • politika firmy
 • makroekonomické ukazatele
 • mikroekonomické ukazatele – zákazníci, konkurence, zájem, finanční možnosti

 

Stanovení ceny – cíle

 • přežití
 • likvidace konkurence
 • maximalizace zisku
 • rychlá návratnost
 • růst produkce

 

Poznámka:

Podnik vyrábí a prodává proto, aby realizoval optimální zisk. Nemůže tedy dlouhodobě stahovat ceny na úrovni vlastních nákladů, nebo dokonce pod úrovní vlastních nákladů. Chce-li posoudit výši zisku musí vlastní náklady kalkulovat.

 

Základní metody stanovení cen:

Kalkulační metoda – podnik sestaví kalkulaci vlastních nákladů a velikost nákladů zvýší o procento zisku, které si sám stanoví.

Metoda cenového porovnání – základem stanovení ceny jsou ceny konkurence. Na trhu se obvykle tvoří cena na základě ceny největšího podniku v odvětví.

 

Místo – distribuce

 • přímý prodej, prodej přes prostředníky

 

Přímý prodej:

 1. výrobním podnikem zákazníkovi
 2. výrobní podnik – maloobchodní prodejny . přímé dodávky do prodejny jiného podniku

 

Nepřímý prodej:

 • je uskutečňován prostřednictvím velkoobchodů. Příkladem nepřímého prodeje je prodej prostřednictvím velkoobchodů
 • výrobce dodává zboží do velkoobchodu, ve kterém nakupují maloobchodní podnikatelé, kteří zboží nadále prodávají konečným spotřebitelům

 

Propagace – komunikační mix

 • je forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím: komunikační mix
 • reklama, podpora prodeje, public relation, prodejní personál, přímý marketing

 

SWOT analýza – je metoda

 • jejíž pomocí je možno identifikovat silné a slabé stránky (vnitřní prostředí firmy), příležitosti a ohrožení (analýza okolí) spojené s určitým projektem, typem podnikání, podnikatelským záměrem, politikou (ve smyslu opatření) apod.
 • jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik
 • díky tomu je možné komplexně vyhodnotit fungování fitmy, nalézt problémy nebo nové možností růstu
 • je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti

S – Strenghts – silné stránky

W – Weaknesses – slabé stránky

O – Oportunity – příležitost

T – Threat – hrozby

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy