Marketing – maturitní otázka z ekonomie (5)

 

Otázka: Marketing

Předmět: Ekonomie a marketing

Přidal(a): Tereza Knéblová

 

MARKETING

 • Prolíná se vším -> Od přípravy výroby až po prodej

= Způsob řízení podniku prostřednictvím trhu

= Metoda řízení, která vychází z potřeb zákazníka a podle nich se určují tzv. 4P

 

NÁSTROJE MARKETINGU – 4P

 • PRODUKT – Product
 • CENA – Price
 • PROPAGACE – Promotion
 • DISTRIBUCE – Place

 

MARKETINGOVÉ KOCEPCE

 • VÝROBNÍ KONCEPCE
 • Důraz kladen na zdokonalení výrobního procesu – Nové technologie, vhodné materiály, zvyšování produktivity práce
 • Výroba velkého množství levných výrobků
 • Dostávají se na trh s nižší cenou

 

 • PRODEJNÍ KOCEPCE
 • Podstatou je získat a přesvědčit zákazníky koupit si produkt à Masivní reklama

 

 • VÝROBKOVÁ KONCEPCE
 • Zaměřuje se na vlastní výrobu, vzhled, design bez ohledu na poptávku
 • Důraz kladen na kvalitu
 • Nízká cena a kvalita výrobku

 

 • MARKETINGOVÁ KONCEPCE
 • Vychází z potřeb zákazníka a podle nich vytváří nástroje marketingu- 4P
 • Usiluje o mix těchto nástrojů

 

 • SPOLEČENSKÁ KONCEPCE
 • Potřeby celé společnosti
 • Zvažuje dopady na životní prostředí, etiku, sociální vztahy apod.

 

MARKETINGOVÁ PLÁN

Pro sestavení jsou třeba informace o:

 • PRODUKTU
 • Konkurenčí produkty, sortiment, doprovodné služby, velikost prodeje apod.
 • KONKURENCI
 • Kdo jsou a jaké používají nástroje marketingu
 • SPOTŘEBITELÝCH
 • Segmenty trhu
 • CENĚ
 • Ceny konkurence, správné nastavené ceny

 

SESTAVENÍ MARKETINGOVÉHO PLÁNU

 • Na základě podkladů ze 4 oblastí:

1) STAV TRHU

 • Podnik zajišťuje okolnosti, které mohou ovlivnit podnikání:
 1. PRÁVNÍ PŘEDPISY
 2. HOSPODÁŘSKÁ A POLITICKÁ SITUACE
  • Stabilita režimu, výška daně, zákony, cena surovin, možnost svobodného podnikání atd.
 3. TECHNICKÝ A TECHNOLOGICKÝ POKROK
 4. DEMOGRAFICKÁ STRUKTURA OBYVATELSTVA
 • Kupní síla, počet, věk vzdělanost, zaměstnanost

 

2) SEGMENTY TRHU

 • Cílová skupina zákazníků, která má podobné potřeby
 • Můžeme dělit podle věkové skupiny, zájmů, pohlaví, sociálních vrstev, zeměpisné oblasti apod.

 

DRUHY TRHŮ

 • TRH ORGANIZACÍ
  • Podnik prodává jiným podnikům
 • SPOTŘEBNÍ TRH
  • Podnik prodává obyvatelstvu – konečnému spotřebiteli
 • SEGMENT
  • Dostatečně velký, dostupný, perspektivní – Rozvíjí se

 

3) ANALÝZA KONKURENCE

 • Zajímá nás konkurence se srovnatelnými produkty
 • Je důležité zjistit pozici produktu na trhu – Porovnání s konkurencí
 • ANALÝZA MŮŽE BÝT:
 1. CENOVÁ – Zjišťování konkurenčních cen trhu
 2. NECENOVÁ – Zjišťování nástrojů používaných konkurencí, např. propagace

 

4) ANALÝZA STAVU PODNIKU – „SWOT“

Obsahuje:

 • SLABÉ A SILNÉ STRÁNKY PODNIKU
  • Tradice, značka, sortiment apod.
 • HLAVNÍ CÍLE PODNIKU
  • Dlouhodobý zisk, kvalitní produkty, nové trhy atd.
 • PŘÍLEŽITOSTI NEBO HROZBY TRHU
  • Ztrátovost, málo učňů apod.

 

MARKETINGOVÁ STRATEGIE

Způsob prosazení firmy na trhu:

 • STRATEGIE ODLIŠENÍ
 • Snaha odlišit svůj produkt od ostatních, uplatnění propagace
 • Důraz na kvalitu produktu a úroveň služeb

 

 • STRATEGIE PODNIKÁNÍ
 • Podnik se zaměřuje na masovou produkci levnějších produktů
 • Snaha získat co největší podíl na trhu ( Zvýší se poptávka, zvýší se i cena)

 

PRŮZKUM TRHU

Předměty zjišťování informací:

 • SPOTŘEBITELÉ
  • Segmenty trhu
 • PRODUKTY
  • Užité vlastnosti, cena, sortiment, obaly, prodej obliba, přednosti, nedostatky apod.
 • KONKURENCE
  • Které podniky jsou mým konkurentem a jejich nástroje marketingu
 • CENY

 

 • DĚLENÍ PRŮZKUMU TRHU:

OD STOLU

Zpracování údajů o konkurenci, ceně, nových trendech ve spotřebě apod.

Údaje se získávají z internetu, hospodářské komory, publikací apod.

 

Z TERÉNU

 • Přímý kontakt se zákazníky pomocí dotazníků a anket
 • Porovnání reakcí zákazníků, jejich připomínky apod.

 

PRODUKT

 • Celková nabídka zákazníkovi
 • Vrstvy vnímání – Produkt má několik vrstev vnímání:

 

JÁDRO

 • Představuje účel, pro jaký byl produkt pořízen

 

REÁLNÝ PRODKUT

 • Posuzování kvality
 • Důležitý je obal à Forma propagace, odlišení od konkurence, slouží jako ochrana, poskytuje informace o výrobku a vytváří o něm představu
 • Podle obalu je často posuzována kvalita výrobku

 

ROZŠÍŘENÝ PRODUKT

 • Otázka servisu, záruční lhůty, doplňků pro produkt

 

PSACHOLOGICKÉ VNÍMÁNÍ

 

 • TYPY ZNAČEK:
 • Značka, pověst firmy, image apod.
  • ZNAČKA VÝROBCE à CocaCola
  • ZNAČKA OBCHODUà Ahold má značku Albert

 

ŽIVOTNÍ CYKLUS

 • Čtyři období:
 • Zachycován tzv. S- křivka

 

ZAVÁDĚNÍ

 • Produkt se objevuje na trhu a spotřebitelé se s ním seznamují
 • Zaváděcí cena
 • Nutná propagace
 • Cílem je získat zákazníky
 • Nízký prodej, nízké zisky, vysoké náklady

 

RŮST

 • Roste prodej i zisk
 • Zvyšuje se poptávky (Vhodné rozšiřování nabídka a poskytování doprovodných služeb)
 • Vhodné propagace, která ještě umožní zvýšit prodej
 • Ceny konkurenční
 • Cílem je zvýšit prodej

 

ZRALOST

 • Probíhá ve dvou fázích:
 • Cílem je maximální objem zisku
 • Produktu konkuruje stále více výrobků (Vhodná úprava produktu, snížení ceny, intenzivnější propagace apod.)
 • Nejvyšší rozsah prodeje, nejvyšší tržby
  • DOSPĚLOST – Prodej roste, zisk je na stejné úrovni (Slevy, rozšíření služeb)
  • NASYCENOST – Prodej roste, zisk je na stejné úrovni, zisk klesá (Slevy apod.)

 

ÚTLUM = ÚPADEK

 • Pokles prodeje a ceny
 • Je nutná inovace, pokud lze
 • Podnik má možnost vyprodat zásoby, zastavit produkci nebo najít nové, méně náročné trhy
 • Lze takové prodat licenci jinému podniku (Zpravidla menšímu)

 

BOSTONSKÁ MATICE

 • HVĚZDY
 • Nové produkty na trhu, mají malý tržní podíl
 • OTAZNÍKY
 • Úspěch na trhu, vysoký podíl na zisku
 • Vysoké finanční náklady, vysoký zisk
 • DOJNÉ KRÁVY
 • Hlavní finanční opora firmy (Nejdůležitější zdroj příjmů)
 • Vysoké zisky bez vyžadování větších finančních vkladů
 • BÍDNÍ PSY
 • Slabý tržní podíl, nízké zisky nebo ztráta
 • V této fázi je produkt určen k útlumu a likvidaci

 

CENA

 • Tvořena na základě nabídky a poptávky na trhu
 • Firmy se při stanovení ceny omezují na dolní a horní hranic ceny
 • HORNÍ HRANICE – Produkt by byl již neprodejný
 • DOLNÍ HRANICE – Za tuto cenu lze výrobek prodat, aniž by firma utrpěla ztráty
 • Výše ceny záleží na marketingové strategii
 • Cena se odvíjí i od strategie firmy
 • Nutné zvážit cenovou pružnost poptávky

 

CENOVÁ PRUŽNOST

 • Jak reagují zákazníci na změnu ceny
 • Jestliže je poptávka cenově pružná, je reakce zákazníků výrazná na změny
 • Když se zvýší cena, dochází k poklesu poptávky a naopak
 • Způsobuje ji:
 • Když produkt není nezbytným statkem
 • Když je snadné najít substitut (máslo—margarín)
 • Pokud je produkt relativně drahý (zbytný), jestliže cena stoupne, poptávka opadne

 

METODY STANOVENÍ CENY

NÁKLADOVÁ

 • Kalkulace úplných nákladů

KALKULACE NA JEDINCE + ZISK + DPH

 • Kalkulace neúplných nákladů

 

POPTÁVKOVÁ

 • Vychází z trhu
 • Odvíjí se od zákazníka – Jakou cenu je ochoten zaplatit

 

TVORBA CENY NA ZÁKLADĚ ZAKÁZNÍKEM AKCEPTOVANÉ HODNOTY

 • Pomocí průzkumu à Jakou cenu by akceptoval
 • Hodnocení vlastností našeho produktu

 

TVORBA CENY S OHLEDEM NA PRUŽNOST POPTÁVKY

 • Na základě průzkumu trhu odhadujeme jaká velikost prodeje je reálná při určité ceně à Snaha o stanovení ceny s maximálním ziskem

 

NA ZÁKLDĚ CEN KOKNURECE

 

CENOVÁ DIFERNCIACE

 • Jiné ceny v sezóně, ve velkoměstech, odlehlých místech kraje

 

PRONIKÁNÍ

 • Ceny nižší než obvykle, zejména u nového výrobku

 

CENOVÉ TRIKY

 • PSYCHOLOGICKÉ VNÍMÁNÍ
  • Cena je vytvořena tak, aby vypadal výhodněji
  • Cena končící číslicí „9“ (Baťova cena), lichou číslicí, ceny s malým písmem „ bez DPH“, uvede se přeškrtnutá a výparně snížená cena, slecy
  • Balíčky s výhodnou cenou – Balíčky stojí méně, než samostatné zboží, některé z částí baličku však ani nepotřebuji
  • 2 výrobky + 3. Zdarma

 

 • VYROVNÁVACÍ CENY

 

 • PLÍŽIVÉ ZVYŠOVÁNÍ CEN
 • Místo skokového nárůstu

 

DISTRIBUCE

 • Jakou cestou se zboží dostane ke konečnému spotřebiteli
 • Kolik mezičlánků je mezi výrobcem a spotřebitelem
 • Každý mezičlánek znamená navýšení ceny
 • Výrobci v některých případech stanovují doporučenou maloobchodní cenu

 

PRODEJ BEZ MEZIČLÁNKU

 • Výrobce prodává přímo zákazníkovi
 • Např. Podniková prodejna, pobočka, internetové obchody, služby drobných řemeslníků

 

VYUŽITÍ ZPROSTŘEDKOVATELE

 • Zprostředkovatel hledá pro výrobce odběratele
 • Dodávku samotnou zajišťuje výrobce

 

PRODEJ MALOOBCHODU

 • Mezičlánek mezi výrobcem a spotřebitelem
 • Týká se výrobků, které rychle ztrácí hodnotu
 • Např. Potraviny, elektronika, móda
 • Používá se u velkých obchodních domů

 

VYUŽITÍ VELKOOBCHODU

 • Velkoobchodní sklady, jde do maloobchodu nebo spotřebiteli
 • Velkoobchod dále prodává ve své vlastní síti prodejen

 

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝBĚR DISTRIBUČNÍ CENY

 • NÁKLADY

– Výrobce musí zvážit, co je pro něj výhodnější – Zda prodávat přímo nebo použít mezičlánek

BEZ MEZIČLÁNKU:

– Musí hradit náklady na prodej, budování obchodní sítě, propagace apod.

– OBJEM VÝROBY HRAJE DŮLEŽITOU ROLI

– Malovýrobce je schopen prodávat sám nebo, může použít mezičlánek

– U výrobce s velkým objemem se vyplatí vybudovat vlastní prodejní síť, vyškolit personál, vybudovat mezisklady apod.

 • RIZIKO
 • Poškození zboží při dopravě, krádeže, nezaplacení a neprodej
 • SLOŽITOSTI PRODUKTU
 • Některé výrobky nelze prodávat bez mezičlánku, protože je potřeba instruktáž, předvedení a servis

 

PROPAGACE

 • Zahrnuje v sobě reklamu, podporu prodeje, osobní prodej a publicitu
 • RACIONÁLNÍ REKLAMY
  • Spoléhá na rozum a logiku
 • REKLAMA
  • Může být zaměřena třemi směry:
 • SLOGANY
  • Neustálým opakování se informace dostává do podvědomí
 • EMOCIONÁLNÍ PŮSOBENÍ
  • Působí na city a emoce, využívání poznatků psychologie, pozitivně nebo negativně zabarvená ( Očkování, pasta na zuby X Psí granule)

 

ZÁSADY PRO TVORBU REKLAMY

 • Sdělujeme konkrétně
  • Bezobsažné formuláře tvpu bezkonkurenční cena často vzbuzují nedůvěru
 • Nejlépe se pamatují argumenty na POČÁTKU A NA KONCI reklamy
  • Jako první uvedeme prospěch pro spotřebitele, nejsilnější moment necháme na konec
 • Opakování reklamy
  • Je prokázáno, že nemá smysl dělat kampaň s méně než 10-ti opakování reklamy, zákazníci si ji nevšimnou
 • Nejúčinnější reklamou je spokojený zákazník

 

REKLAMNÍ PROSTŘEDKY

 • Vybíráme takový prostředek, s jehož pomocí nejvíce oslovíme cílovou skupinu

 

TISK

 • Obvyklý prostředek, volíme i titul časopisu, či novin
 • Chceme-li naši reklamu, co nejvíce rozšířit, volíme nejčtenější noviny à Reklama bude dražší

 

TELEVIZE

 • Největší obsah, spíše pro zboží, kde potřebujeme oslovit skoro každého
 • Nevýhodou je velmi vysoká cena reklamy

 

RÁDIO

 • Velmi široké působení
 • Vnímání pouze sluchem

 

PŘÍMÝ MARKETING

 • Reklama se obrací na přesně definovanou skupinu zákazníků
 • Používají se prostředky, které nemají plošnou působnost

 

TIŠTĚNÉ REKLAMY, EMAILY

 • Distribuují vybrané skupině zákazníků

 

TELEMARKETING

 • Nabídky lze uskutečňovat i telefonicky
 • Existují i linky, kde hovor platí volaný

 

WEBOVÉ STRÁNKY

 • Nevýhodami jsou nevyžádané reklamy ve schránkách a emailech, menší dosah
 • Výhodami jsou přesné zaměření na cílovou skupinu zákazníků a schopnost vyvolat nákup

 

PODPORA PRODEJE

 • Přesvědčuje o koupi
 • Vzorky na vyzkoušení zdarma
  • V časopise, při nákupu, demo verze, ochutnávky
 • Soutěže
 • Odměny
  • Drobné předměty (Čokoládové vajíčko + hračka uvnitř)
 • Slevy
 • Veletrhy, výstavy
  • Možnost vyzkoušení a osahání produktu
  • Součástí jsou i doprovodné akce

 

OSOBNÍ PRODEJ

 • Záleží na prodejcích, kteří přímo oslovují zákazníky
 • Jaký nabízí produkt či služby, jejich chování, předvádění produktu, schopnost přesvědčit zákazníka

 

PUBLICITA

 • Zaměření na příznivé ovlivnění mínění veřejnosti
 • Zprávy a hodnocení nezávislých osob a institucí, které jsou zveřejňovány v médiích
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!