Marketing – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Marketing – maturitní otázka

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Láva

 

VZNIK A VÝVOJ MARKETINGU

Vzniká v USA na začátku 20. století.

 1. Etapa
 • začátek 20. století,
 • poptávka převyšuje nabídku,
 • zboží je stejnorodé,
 • podnikatelé se nemusí zajímat o zákazníky, soustřeďují se pouze na růst produkce,
 • zavádějí nové technologie – z marketingu používají jednoduchou reklamu a řeší cenu a distribuci.
 1. Etapa
 • poptávka se rovná nabídce,
 • technický pokrok umožnil vyšší produkci,
 • zboží se diferencuje,
 • podnikatelé již chtějí znát i potřeby zákazníků a teprve pak reagují výrobou,
 • dochází k přeceňování reklamy.
 1. Etapa
 • nabídka převyšuje poptávku,
 • říká se mu tzv. komplexní marketing, což znamená, že se promítá do všech činností firmy,
 • provádí se výzkum trhu.

Během historického vývoje se objevuje 5 různých MKT. koncepcí, podle kterých podnikatelé podnikají:

 1. Výrobní
 2. Výrobková
 3. Prodejní
 4. Marketingová
 5.  Sociální

Výrobní

 • 1900 – 1920,
 • za duchovního otce je považován Henry Ford, který zavedl pásovou výrobu, což umožnilo hromadnou výrobu,
 • vychází z myšlenky, že díky fixním nákladům při velkém množství mohou prodávat za nižší cenu, než konkurence,
 • výrobci se tedy snaží o neustálé zvyšování produkce a zabývají se technickou stránkou výroby,
 • uplatňuje se u zboží běžné denní spotřeby.

Výrobková

 • 1920 – 1940,
 • podnikatelé vychází z přesvědčení, že v každé době se najdou zákazníci, kteří jsou ochotni si připlatit za kvalitu zboží,
 • kvalita je dána:
  • materiálem,
  • zpracováním,
  • technickými parametry,
 • výrobci se soustřeďují tedy na výrobek a nedbají tolik o potřeby zákazníků,
 • i dnes u luxusního zboží.

Prodejní

 • 1940 – 1960,
 • krátkozraký MKT.,
 • výrobci se nezajímají o potřeby zákazníků
 • nejprve vyrobí a snaží se pomocí reklamy a propagace zboží zákazníkovi „vnutit“,
 • dochází k přeceňování propagace.

Marketingová

 • 1960 – 1980,
 • výrobci (firma) nejprve zkoumají trh, a teprve poté reagují výrobou,
 • investují tedy především do výzkumu trhu a domnívají se, že výše zisku je přímo úměrná stupni uspokojení potřeb zákazníka,
 • jde jim o jeho získání, ale snaží se si zákazníka udržet.

Sociální

 • 1980 – dosud,
 • podnikatel odvozuje svůj úspěch od míry uspokojení zákazníků a zároveň dbá o prospěch celé společnosti,
 • jde o tzv. společensky odpovědné firmy, například šetří životní prostředí, nevyrábějí nevhodné produkty, sponzorují akce.

POJEM MARKETING

= proces řízení, jehož výsledkem je poznání, předvídání, ovlivňování a v konečné fázi uspokojování potřeb a přání zákazníka efektivním a výhodným způsobem zajišťujícím splnění cílů organizace.

ZÁKLADNÍ PODNIKATELSKÉ KONCEPCE (STRATEGIE)

– metody, podle kterých organizace provádějí své marketingové aktivity:

 1. Výrobní koncepce
  • zákazník preferuje levné a dostupné výrobky,
  • výrobce – co nižší objem výroby – nízké náklady,
  • př.: neznačkové oblečení, obuv, běžné potraviny.
 2. Výrobková koncepce
  • zákazník preferuje vysoce kvalitu, dokonalý a výjimečný výrobek,
  • výrobce zaměřují produkci na špičkové výrobky a služby a na jejich neustálé zdokonalování,
  • př.: značkové oblečení, luxusní automobily.
 3. Prodejní koncepce
  • založena na myšlence, že zákazníkovi musíme výrobek „vnutit“,
  • výrobci posilují své prodejní aktivity (prodejní techniky a triky),
  • zákazník podléhá necenovým psychologickým faktorům,
  • př.: pojištění, teleshopping.
 4. Marketingová koncepce
  • na trhu jednoznačně dominuje zákazník (nabídka převyšuje poptávku),
  • výrobci se zaměřují na potřeby zákazníků – podle nich vyrábějí; pevné vazby se zákazníkem.
 5. Sociálně marketingová koncepce
  • výrobce (prodejce) se snaží skloubit přání zákazníků se zájmy celé společnosti – ekologický, sociální, etický charakter,
  • př.: od užívání kožešin od pravých k umělým, ekologicky šetrný spotřebič, zakoupením výrobku přispěje zákazník na charitativní akci.

 CHOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮ NA TRHU

Faktory ovlivňující potřeby zákazníka:

 1. kulturní – normy chování, tradice, zvyky,
 2. společenské – vliv sociálních skupin,
 3. osobní – podle stádia životního cyklu zákazníka,
 4. psychologické – vnitřní – motivace a vnímání.

Výzkum trhu

 • úkolem je získání informací.

Fáze výzkumu:

 1. definice problému – co je předmětem výzkumu a jaké informace má přinést,
 2. sběr – metodou kvantitativní (velké množství informací) a kvalitativní (méně informací),
 3. analýza – zpracování získaných informací,
 4. interpretace – shrnutí a vyhodnocení, doporučení řešení problému.

MARKETINGOVÝ MIX

= soubor taktických marketingových nástrojů – výrobkové, cenové, distribuční a komunikační politiky, které firmě umožňují upravit nabídku podle přání zákazníka na cílovém trhu.

= zahrnuje všechny nástroje organizace, které vedu k růstu poptávky.

4P:

 • product – co a komu,
 • price – za kolik,
 • place – kde,
 • promotion – jak.

Product – výrobek:

= celková nabídka zákazníkovi (nejen výrobek nebo služba).

Úrovně produktu:

 1. jádro – užitná hodnota produktu (př. hodinky měří čas),
 2. reálný produkt – vlastní podoba produktu (včetně obalu, designu),
 3. rozšířený produkt – zahrnuje další hodnotu, užitek produktu služby spojené s produktem (k parfému vzorek parfému, instalace, prodloužení záruky).

Značka produktu:

 • odlišuje náš produkt od konkurence,
 • symbolizuje v představách spotřebitelů:
  • hodnotu výrobce,
  • úroveň kvality,
  • prestiž,
  • možnost výrobce stanovit vyšší cenu.

Price – cena

= stanovená hodnota za produkt.

 • prodejce si zjistí horní hranice ceny, při které by produkt byl již neprodejný,
 • pomocí kalkulace zjistí dolní hranici ceny, při které je ještě produkt únosné prodávat.

Metody stanovení ceny:

 1. Nákladová metoda
  • nebere v úvahu ani zákazníka, ani konkurenci,
  • stanoví se dolní hranice ceny,
  • fixní náklady = nejsou závislé na objemu výroby (nájemné, odpisy, úroky, mzdy THP),
  • variabilní náklady = rostou s výší objemu výroby (spotřeba materiálu, přímé mzdy).
 2. Marketingová metoda
  • průzkum poptávky mezi zákazníky,
  • konkurenčně orientovaná cena (je potřeba ověřit kalkulací).

Cenové triky:

 • konečná úprava ceny před prodejem spotřebiteli
 • využívá psychologii prodeje
 • cílem je přesvědčit zákazníka o výhodnosti nákupu

Baťovské ceny:

  • ceny končící číslicí 9 (499 Kč, 3 999 Kč).

 

Akční ceny:

  • snížení ceny je vykompenzování velkým objemem prodeje.

Rozdělení ceny v ceníku:

  • zákazník vnímá cenu jako nižší,
  • jídelní lístek, ceny zájezdů.

Komplety za zvýhodněnou cenu:

   • motivují k většímu nákupu.

Ceny bez DPH:

  • velkými číslicemi uvedena bez DPH.

Zachování ceny při zmenšení výrobků:

  • zmenší se výrobek ® cena zůstává,
  • typické u potravin.

Cenové úpravy:

Cena se liší podle:

 • místa prodeje – okraj města X centrum; v různých státech,
 • zákazníků – věrnostní slevy stálým zákazníkům,
 • období – vyšší cena v sezóně,
 • placení – při okamžitém placení,
 • výprodejní akce.

Place – distribuce

= způsob předání výrobku od výrobce konečnému zákazníkovi:

Maloobchod:

 • síť prodejen – nabízí zboží konečnému spotřebiteli,
 • předmětem činnosti je nákup a prodej zboží,
 • tvoří tržby za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb (pohostinství, ubytování, opravy motor. vozidel a spotřebních předmětů).

Velkoobchod:

 • systém skladů, ze kterých odebíráme produkty ve velkém množství,
 • uskladňují velké množství zásob ® prodávají maloobchodům,
 • není primárně určený pro koncové zákazníky,
 • mívá podobu skladišť, paletový prodej,

Promotion – propagace

 1. Reklama
  • slogany – opakováním se dostávají do podvědomí lidí,
  • racionální působení – rozumové argumenty, spoléhá na logiku zákazníka,
  • emocionální působení – využívání poznatků psychologie, cílí na city zákazníka (roztomilé děti, zvířátka X bolest, strach),
  • ambient marketing – alternativní forma médií – nákupní vozíky, MHD,
  • product placement – zdůraznění užívání produktů určité značky ve filmech,
  • marketing – pořádání sportovních, kulturních a jiných akcích,
  • word of Mouth Marketing – doporučení produktu prostřednictvím známých – odměna za doporučení.
 2. Podpora prodeje
  • poskytnutí určité výhody spotřebiteli,
  • soubor různých motivačních nástrojů vytvořených pro stimulování zákazníka k nákupu,
  • př: vzorky, odměny, soutěže.
 3. Osobní prodej
  • přístup prodejců k zákazníkům,
  • způsobům prodeje se věnují specializované publikace.
 4. Publicita
  • zprávy a hodnocení nezávislých osob a institucí zveřejňované v hromadných sdělovacích prostředcích,
  • vytváří ji veškerá jednání pracovníků firmy – při styku se zákazníky,
  • je možné ji ovlivnit pomoci public relations (PR = vztahy s veřejností),
  • využívá se např. systematické práce s medií, sponzoring.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy