Marketingové strategické plánování

marketing

 

Otázka: Marketingové strategické plánování

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Jan Knížek

 

Pokud má být firma v budoucnu úspěšná musí pružně reagovat na změny ve svém okolí a rozhodovat se v dlouhodobějších perspektivách podniku.

 

Strategické plánování podniku:

 • spadá sem rozhodnutí o předmětu podnikání
 • cílech firmy
 • způsob jak cílů dosáhne – strategie
 • týká se všech činností podniku
 • provádí se v horizontu let 3-5-více

 

Strategie z hlediska strategického plánování je způsob, jak dosáhnout cílů organizace.

 

Strategické plánování se skládá ze čtyř základních rozhodovacích fází:

 • Cíle organizace – stanovení jasných cílů, která mohou být v průběhu období měněny
 • Předmět podnikání – tj. na který trh se zaměříme, jaký výrobek budeme vyrábět, s jakou konkurencí se setkáme
 • Určení strategie – tj kroky, postupy zejména v oblasti marketingového mixu, které podnikneme, abychom dosáhli cílů
 • Alokace zdrojů – nutnost zajistit dostatečné zdroje (finanční zdroje, materiální vybavení, lidský potenciál), které nám umožní splnit cíle

 

Dále je nutné vyhodnotit jevy, které budou mít v příslušném plánovacím období rozhodující vliv na činnost organizace a její výkonnost.

Vyhodnocení se provádí ve dvou oblastech= jedná se o tzv. SWOOT analýzu:

 • Analýza ohrožení a příležitostí = analýza okolí
 • Analýza síly a slabosti = analýza vnitřního prostředí

 

Analýza ohrožení

 • rozbor nežádoucích vlivů z vnějšího okolí
 • např. domácí i zahraniční konkurence, vláda svými rozhodnutími, stagnující ekonomika, vysoká úroková míra, politická nestabilita, zvýšení cen vstupů (suroviny), legislativa (zákazy), ohrožení životního prostředí

 

Analýza příležitostí

 • je to druhá strana mince
 • předvídá příznivé vlivy pro budoucnost
 • co může být pro jednu firmu hrozbou, může být příležitostí pro jinou např. neúroda brambor potěší výrobce těstovin, nemoc šílených krav producenty vepřového, ptačí chřipka ostatní producenty masa

 

Analýza síly a slabosti

 • dále je nutné analyzovat, jak budou na budoucí aktivity firmy působit vlivy působící uvnitř organizace tj. její vnitřní vlivy. Každý z vnitřních vlivů nemá stejnou váhu ve výsledném působení. Například nepovedená reklama dokáže být dobrým a pružným vedením, kvalitním managementem rychle zpracovaná, dobré vedení rychle podnikne taková opatření ¨, která úroveň propagace zvednou
 • marketingové vnitřní vlivy:
 • výrobní zařízení, technologie
 • personální faktory – fluktuace, kvalifikace, motivace pracovníků
 • financování – finanční stabilita, velikost vlastních zdrojů financování
 • organizace a řízení – pružný, schopný management, dobrá organizace práce
 • marketingová síla firmy – image podniku, podíl firmy na trhu, úroveň, rozsah a kvalita služeb, propagace, distribuce

 

V marketingovém strategickém plánování jde o rozhodování, které obchodní jednotky mají být budovány, rozvíjeny, které udržovány a které zrušeny.

 

Obchodní jednotka (strategická) SOJ

SBU – Strategic Business Unit- streti:džik biznis ju:nit/

 • každá firma se skládá z minimálně jedné obchodní jednotky, ale často z více obchodních jednotek
 • každá obchodní jednotka tvoří samostatný celek, který má:
 • specifický sortiment zboží
 • vlastní specifickou skupinu zákazníků
 • vlastního zodpovědného vedoucího – manažera
 • je součástí organizační struktury podniku

 

Strategické plánování probíhá na 3 úrovních

 • na úrovni firmy jako celku
 • na úrovni jednotlivých SBU – obchodních jednotek
 • na úrovni každého výrobku

—-

 • výroba nápojů
 • alkoholické nápoje nealkoholické nápoje
 • víno pivo                 lihoviny           džusy  limonády         minerálky

 • sečteme-li počet plánů pro náš příklad, musíme vytvořit 1 plán firemní, 2 plány SBU a 6 plánů výrobků

 

1. Plánovací úroveň

 • strategické plánování firmy jako celku
 • určení budoucí vývoje firmy
 • rozhodnutí s dlouhodobým dosahem
 • plán určuje:
 • poslání firmy – jak chce být vnímána na trhu zákazníky, konkurencí, zaměstnanci
 • identifikace SOJ uvnitř firmy a rozbor jejich postavení na trhu – rozhodnutí jaké jednotky se budou rozvíjet, jaké tlumit, jaké rušit
 • identifikace nových příležitostí – tj průzkum, co zákazníci chtějí nového s jakými novými výrobami začít

 

Rozhodování o budoucím vývoji je velmi náročné, neměl by se uskutečňovat na základě nějaké intuice nebo odhadu. Byly vyvinuty analytické metody, které pomohou určit optimální struktury výroby a prodeje. Jsou známé jako portfolio analýza.

 

Portfolio

 • souhrn podnikatelských aktivit, které firma v současné době provozuje
 • zpracováním portfolio analýzy pomáhá řídícím pracovníkům odpovídat na otázky:
 • Měla by se zahrnout do stávajícího portfolia nová činnost?
 • Měla by se ukončit výroba určitého výrobku?
 • Měla by se zahájit činnost na novém trhu?

 

Nejznámější metodou je BCG analýza (Boston consulting group)

 • do kvadrantů firma zakreslujeme jednotl. SBU firmy
 • každý kvadrant charakterizuje odlišný typ SBU
 • relativní tržní podíl – porovnání kolikrát má firma větší podíl na trhu než největší konkurent
 • a) Otazníky  –  SBU, které mají malý tržní podíl, ale vysoké tempo růstu
  • většinou nové SBU, vyžadují hodně finančních prostředků-reklama, vývoj budování distribuční sítě
  • mohou se stát v budoucnu hvězdami
 • b) Hvězdy – vysoký podíl na trhu,
  • vyžadují stále hodně peněžní hotovosti – reklama , podpora prodeje
  • časem je reálné, že se stanou dojnou krávou
 • c) Dojné krávy – nemají již tak velké tempo růstu, nevyžadují tolik dodatečných vkladů
  • pro firmu představují nejdůležitější zdroj příjmů
 • d) Psi – nízký podíl, nízké tempo růstu
  • přináší malé zisky nebo ztráty
  • většina takových SBU je určena k zániku

 

Naše firma má 5 SOJ, rozložených téměř ideálně

 • má zdroj příjmů – peněžní krávu. Tady by asi bylo plýtváním, kdyby se snažili zvýšit tržní podíl. Výroba a prodej těchto výrobků je sice rentabilní, ale výrobky se nacházejí ve fázi zralosti a na zralém trhu. Odpovídající strategií je udržet postavení na trhu co nejdéle.
 • má hvězdu – která časem bude schopná krávu nahradit, až se kráva dostane do stadia poklesu a ocitne se mezi psy, může se firma pokusit získat věší podíl na trhu
 • má 2 otazníky – je to dobrá perspektiva, protože je šance, že alespoň jeden z otazníků se stane hvězdou
 • plán této firmy by sestavoval snadno, jinak by na to m byla firma, která by měla samé psy, té by šlo o existenci

 

Nevýhody BCG analýzy:

 • neposkytuje informace o zisku, o kvalitě managementu, o konkurenci, o M Mixu

 

Každá firma chce-li přežít musí neustále vyhledávat nové příležitosti, nové SOJ.

 • intenzivní růst – využívá nové možnosti v rámci existujících SOJ např. rozvoj nového výrobku, nebo expanze na nové trhy
 • integrace – budování a získávání SOJ, které mají vztah k existující SOJ např. vlastník pily začne s výrobou nábytku, nebo koupí již existující dílnu
 • diversifikace – připojování nových jednotek, které nemají vztah ke stávající SOJ, např. vlastník pily koupí výrobnu součástek na auta.

 

2. Plánovací úroveň

 • plánování v rámci jednotlivých SOJ
 • vychází se z plánu firmy
 • pro každou SOJ vytváříme plán
 • 2 fáze:
  • 1. – analýza vnitřního prostředí SOJ a analýza okolí, firma kriticky hodnotí sebe sama v orovnání s konkurencí
   • zohledňuje i další vlivy okolí – politický, legislativní vývoj atd
   • používaná tzv. SWOT analýza , která hodnotí silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby firmy
  • 2. – stanovení strategie SOJ

 

3. Plánovací úroveň

 • marketingové plány pro jednotlivé výrobky
 • nejpodrobnější, nejrozsáhlejší ze všech jednotlivých plánů
 • každá SOJ může mít několik samostatných plánů
 • v této úrovni plánování využíváme marketingový výzkum, sbíráme informace o potřebách zákazníků, o konkurentech našeho výrobku, o možnostech, rezervách vlastní firmy.
 • přizpůsobujeme M mix cílovému segmentu, potřebujeme se odlišit od konkurence a hledáme způsob, jak nejvýhodněji komunikovat se zákazníkem
 • v této fázi je důležité ujasnit si možnosti na trhu a zvolit strategii :
  • tržního vůdce – zabírá velkou část trhu (40%) a má největší zisky
   • musí investovat velké částky do vývoje a inovací, jen tak drží pozici
  • vyzývatel – (30%) má výhodu, že nemusí tolik investovat do inovací, stačí mu, když rychle aplikuje poznatky tržního vůdce,
   • má pozici druhého na trhu
  • následovatel – přebírají již poznané a ověřené
   • jejich podíl na trhu je malý (20%)
   • zpravidla jdou s cenou dolů, aby byli konkurenceschopní
  • tržní troškař – zaměřují se na okraje a mezery na trhu
   • nemusí být malým neúspěšným podnikem
   • např. k nejúspěšnějším troškařům patří Johnson a Johnson – dětská kosmetika a čistící prostředky pro domácnost
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!