Marketingový mix – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Marketingový mix

Předmět: Marketing

Přidal(a): Adéla22

 

 

MARKETINGOVÝ MIX     

Je souborem marketingových nástrojů, které firma používá k ovlivnění poptávky po svém produktu (zboží nebo služby)

 • Produkt- výrobek
 • Price – cena
 • Place – distribuce = 4P
 • Promotion – propagace

 

VÝROBEK/PRODUKT

Je to hmotná či nehmotná věc nebo služba uspokojující lidské potřeby. Výrobek mohou kupovat koneční zákazníci nebo zákazníci, kteří si jej pořizují za účelem dalšího prodeje, zpracování k další výrobě.

 1. Krátkodobé spotřeby – výrobky na jedno použití nebo na několik málo použití (paliva, drogistické zboží, potraviny,..)
 2. Dlouhodobé spotřeby – Výrobky, které používáme delší dobu a jsou určeny pro mnohonásobné použití (elektrika, nábytek,..)
 3. Kapitálové statky – výrobky určené k další výrobě (suroviny, polotovary,..)
 4. Spotřební zboží – výrobky určené ke konečné osobní spotřebě

 

Životní cyklus výrobku

1.FÁZE                                    2.FÁZE                       3. FÁZE                            4. FÁZE

UVEDENÍ                          RŮST                           ZRALOST                         ÚPADEK

????                                       ****                             KRÁVY                             PSI

 

1. FÁZE – Uvedení výrobku

Výrobek je pro zákazníka novinkou, je neznámý, poptávka po něm je nutná. Příjmy z prodeje jsou malé. Zisk je téměř nulový

2.FÁZE – Růst výrobku

Zákazníci mají o novém výrobku dostatečné informace. Roste poptávka, prodej a výnosy začínají převyšovat náklady, firma dosahuje zisku

3.FÁZE – Zralost výrobku

Představuje nejdelší období života výrobku na trhu. Poptávka po výrobku je na maximu, firma dosahuje vysokých zisků. Konkurence na trhu je také silná, proto se firma v reklamě zaměřuje na odlišnost konkurence.

4.FÁZE – Úpadek výrobku

Trh je výrobkem přesycen, konkurence přichází s novinkami a tak prodejnost klesá. Tento výrobek kupují tzv. opozdilci- zákazníci, kteří čekají na slevy. Poptávka klesá, firmě se snižují zisky, rostou náklady na skladování a firma se snaží přiklánět kupující výraznými slevami a výprodeji.

 

CENA / PRICE

Je výše peněžní úhrady neplacená na trhu za daný produkt, vyjadřují hodnotu výrobku nebo služby přináší firmě příjmy.

 • Vnitřní faktory:

Náklady na vývoj výrobku, distribuce prodeje a propagace

 • Vnější faktory:

Poptávka – čím je vyšší poptávka tím je cena vyšší – konkurence

 

Metody stanovení ceny

 • Cena orientována na náklady: tato metoda se používá nejčastěji a je nejjednodušším způsobem stanovením ceny.
 • Cena orientována na poptávku: tato cena se stanovuje na základě odhadu prodeje a vychází z pružnosti poptávky
 • Cena orientována na konkurenci: Jedná se o nejjednodušší metodu stanovení ceny. Vychází z tržní ceny a respektují cenu konkurence
 • Cena orientována na zákazníka: Cena se určuje na zákl. hodnoty vnímané zákazníkem, důležitou roli zde hraje prestiž, kvalita nebo móda

 

Cenové strategie

 • SKIMMING – podstatou této strategie je získat z tržního podílu co nejvyšší zisk pro firmu. Musí se jednat o nové a kvalitní výrobky, u kterých firma stanový co nejvyšší cenu. Vysoká cena přiláká na trh konkurence, která se snaží získat nové kupující nižší cenou.
 • PODNIKÁNÍ – tato strategie se používá u výrobků, které se již na trhu nabízejí. Firma musí stanovit nejnižší cenu, aby přilákala zákazníky, postupně tak získá velký tržní podíl a s rostoucím odbytem a výrobou snižuje náklady na 1 výrobek.
 • PSYCHOLOGIE CENY A CENOVÉ TRIKY – O kvalitě výrobku vypoví jeho cena, pokud nemá zákazník dostatečné informace o výrobku vnímá výši ceny, jako ukazatele kvality, proto se firmy snaží stanovit ceny vyšší a v propagaci zdůrazňující přednosti výrobku.
 • CENOVÉ TRIKY :
  • Prestižní cena ( vysoká cena) – vysoká cena navazuje pocit kvality, vyjímečnosti
  • Ceny končící číslem 9 – tyto ceny vypadají opticky nižší
  • Procentní slevy – při koupi se odečte procentní sleva
  • Umělé ceny – cena se uměle zvýší, aby se zanedlouho snížila
  • Cena zahrnující dva výrobky
  • Množstevní slevy
  • Sezónní výprodeje
  • Kupóny na slevu

 

DISTRIBUCE

Je cesta výrobku od výrobce k zákazníkovi zahrnuje všechny činnosti nezbytné pro přemístění zboží od výrobce na místo, kde si ho mohou zákazníci koupit. Rozlišuje se podle formy mezičlánku na přímé a nepřímé.

FORMY PŘÍMÉ

Zboží se dostává přímo od výrobce k zákazníkovi (podnikoví prodejna, pekárna,..)

FORMY NEPŘÍMÉ

Při distribuci výrobku se velmi často využívají mezičlánky (maloobchod, velkoobchod)

 

FUNKCE DISTRIBUČNÍCH CEST

 • OBCHODNÍ – Skládá se z obchodních vztahů mezi výrobce, mezičlánkem a konečným zákazníkem.
 • LOGISTICKÁ – Ta zahrnuje dopravce, skladování a manipulaci se zbožím
 • PODPŮRNÁ – Mezi článkem se mohou podílet na třídění zboží, marketingovém průzkumu a propagaci.

 

INTENZITA PRODEJE

 • INTENZIVNÍ PRODEJ – týká se výrobku denní spotřeby, cílem je, aby spotřebitel výrobku mohl koupit v co největším počtu prodejen
 • SELEKTIVNÍ PRODEJ – zboží je nabízeno ve specializovaných prodejnách (sportovní oděvy)
 • VÝHRADNÍ PRODEJ – Týká se prodej luxusního a značkového zboží, jsou zde sladěny vysoké požadavky na umístění prodejny, vzhled prodejny a personál

 

PROPAGACE

Je forma komunikace mezi prodávajícím a kupujícím za účelem ovlivnění výrobku nebo služeb. Informuje, přesvědčuje nebo připomíná spotřebitelům vlastnosti a dostupnost produktu

PROPAGAČNÍ NÁSTROJE

 • Reklama
 • Podpora prodeje (dárky, ochutnávky,..)
 • Publicrelation (novinovázpráva)
 • Přímí marketing
 • Osobní prodej

 

REKLAMA

Je placená neosobní forma komunikace. Cílem reklamy je informovat spotřebitele a ovlivnit jeho nákupní chování. Každá reklama by měla vytvářet silnou značku, zvyšovat poptávku po výrobku, vytvářet dobré mínění o firmě.

 • Všeobecná reklama – cílem je zvyšovat agregátní poptávku po výrobcích bez rozdílu značky
 • Značková reklama – cílem je propagace výrobku či služby určité značky
 • Instituční reklama – cílem je tvorba pozitivního mínění o firmě v očích veřejnosti

 

FUNKCE REKLAMY

 • Informativní – reklama se snaží informovat o existenci výrobku nebo o slevy
 • Přesvědčovací – reklama spotřebitelům připomíná, že jejich oblíbený výrobek stále existuje a že si jej mohou koupit

 

Z hlediska reklamy rozlišujeme tyto zákl. druhy reklamních médií:

Periodický tisk (noviny): Patří mezi nejstarší prostředky rek. Sdělení, každý inzerát se musí zabývat především o strukturu čtenářů, o náklady -> počet vydaných tisků, počet předplatitelů, atd

Rozhlas: telekomunikační zařízení pro jednosměrný přenos zvuku na dálku. Reklama v rozhlase má svoje specifika, důležitá je volba rozhlasové stanice a také návaznost reklamy na předešlý a následný pořad, délka reklamy by neměla přesáhnout 30s. Výhodou je, že je levná a nevýhodou že působí pouze na sluch.

Televize: dálkový telekomunikační systém vysílání a přijímání televizního signálu (obrazu a zvuku). Reklamní sdělení u tohoto média je velice účinné. Televizní reklama je schopna oslovit miliony diváků.
Výhodou: působí na zrak a sluch současně, masovost (hodně lidí se na to dívá), hodně účinná
Nevýhodou: vysoká cena za vysílací čas, vysoké náklady na tvorbu reklamy, zákazníci mohou reklamu snadno vypnout, reklamy jdou v bloku za sebou takže se snižuje jejich účinnost

Exteriérová reklama: Exteriérová média zahrnují reklamní nosiče, které jsou umístěny na otevřených prostrancích a veřejných místech. Existuje mnoho možností a nosičů venkovních, např.:
– Billboard, venkovní nosiče na tramvajích a jiné veřejné dopravy, různé venkovní reklamní tabule, světelné projekce,.
Cílem veřejné reklamy je především upozornit na slevy a výprodeje, případně posílit značku

Internet: Na internet lze umístit produkt na firemních webových stránkách, včetně všech jeho vlastností. Prostřednictvím internetů firmy realizují distribuci svých výrobků.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!