Marketingový plán a reklama – maturitní otázka

 

   Otázka: Marketingový plán a reklama

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): stepa-eko

 

 

MARKETING = nauka o trhu

 • – základem marketingu je poznání trhu a práce s ním
 • – provádí se zde činnosti označované jako průzkum trhu
 • – pro uskutečnění všech funkcí podniku má zásadní význam zjistit potřeby a přání zákazníků, tyto potřeby ovlivňovat a co nejlépe je uspokojovat tak, aby byly vhodným způsobem dosaženy cíle firmy (zisk)
 • – skrývá se zde obrovský ucelený systém, je to proces vedoucí k dosažení cíle firmy
 • – od plánování až po prodej

 

Úlohy marketingu

 • – plánování, průzkum trhu, konkurence (zjistit silné X slabé stránky)
 • – znalost zákazníka (propojeno s jinými obory – sociologie, psychologie)
 • – předvídat, rozhodování o investiční činnosti
 • – reklama, distribuce

 

MARKETINGOVÝ PLÁN

 • – marketingový plán představuje soubor konkrétních opatřeních nutných pro úspěšnou realizaci marketingové strategie
 • – plány a cíle podniku jsou testovány a měřeny výzkumy trhu, proto je důležité, aby každá strategie podniku měla měřitelný cíl.
 • – marketingové strategie jsou dynamické a interaktivní, jsou vlastní každému podniku

 

Měl by obsahovat:

 • ® celkové shrnutí – představení firmy a oblasti jejího podnikání, hlavní cíle a strategie- období cílů, pro které je plán připravován
 • ® situační analýza – rozbor současného stavu podnikání- marketingový výzkum (např. SWOT analýza)
 • ® marketingové cíle – budoucí stav firmy- cíle musejí být měřitelné a vyhodnotitelné
 • ® marketingová strategie – jak se do cílového stavu firma dostane, produkty a služby- výhody ale i nevýhody, způsob nabídky produktů a služeb, ceny, propagace, konkurenční výhody
 • ® akční programy – co, cíle, zodpovědnost, časový plán, očekávané náklady
 • ® rozpočet – očekávané náklady a tržby (např. z prostoru pro reklamu u dané firmy jiné firmě)
 • ® systém měření a kontroly – co se bude kontrolovat, jak se bude kontrolovat, kdo bude kontrolovat, kdy bude kontrolovat
 • ® přílohynapř. tabulky, výsledky marketingových výzkumů, organizační schémata apod.

 

Marketingový plán by měl odpovídat na následující otázky:

 • Kde? – možnosti firmy (okolí, podmínky)
 • Kam? – jaké máme cíle, kam směřujeme
 • Jak? – jaké používáme strategie
 • Kdy? – pořadí jednotlivých aktivit
 • Kdo? – kdo bude za co zodpovědný
 • Za kolik? – určení finančních prostředků

 

PROPAGACE VÝROBKU

 • – je forma komunikace mezi podávajícím a kupujícím, jejímž cílem je větší prodej výrobku nebo služby

 

Propagace se skládá z:

 • 1) podpory prodeje
 • 2) reklamy
 • 3) prodejního personálu
 • 4) vztahy s veřejností
 • 5) přímý marketing

 

1) Podpora prodeje

 • – zahrnuje široký sortiment krátkodobých motivačních nástrojů jako např. vzorky, kupóny k odběru zboží se slevou, možnost výrobek vyzkoušet zdarma, ochutnávky, výstavky zboží a jeho předvádění atd.
 • – patří sem i firemní propagace v podobě reklamních předmětů, prodejních soutěží atd.

 

2) Reklama

 • – je neosobní forma propagace uskutečňovaná prostřednictvím placených medií jako noviny, časopisy, rozhlas, televize, reklamní tabule, plakáty, výlohy atd.
 • – velkou výhodou je masovost těchto médií a rychlost působení na široký okruh potencionálních zákazníků
 • – různé druhy reklamy jsou různě finančně nákladné (nejdražší – reklamní spot v televizi)

 

1. Cíl naší reklamy – představení nového výrobku, pouhé připomenutí výrobku, přesvědčení o potřebě, srovnání s konkurencí

Typy reklamy:

 • ® primární – reklama výrobku
 • ® selektivní – propaguje značku
 • ® institucionální – je zaměřena na vytvoření pozitivní představy o firmě

 

2. Co chci sdělit – prezentace předností produktů

 • – co, z toho zákazník bude mít, důvod ke koupi
 • – dbá se důvěryhodnost, zapojení známých osobností, odborníků i „lajků“, city emoce, humor

 

3. Peníze – určení výše rozpočtu na reklamu

 • – několik metod, podle:
  • ®  konkurence (alespoň tolik, co konkurence)
  • ®  procentem z prodeje (buď z předprodeje, plánovaného prodeje nebo zkušeností z minulého období)
  • ® součet jednotlivých položek reklamního projektu

 

Vhodné médium – podle finančních možností a zaměření reklamy rozhodneme o typu média

a) televize + výhody = obraz i zvuk, masová rozšířenost (dle programu lze vybrat cílovou skupinu zákazníků)

 • – nevýhody = drahé, časté přepínání

b) internet + výhody = velká rozšířenost (dostupnost), moderní technologie (zasílání reklamy, vlastní stránky)

 • – nevýhody- bezpečnost

c) tisk

 • ® denní tisk + výhody- levnější, rozšířenost, rychlost
  • – nevýhody- životnost, obtížnější zacíleni skupin lidí
 • ®  časopisy vyšší životnost než u denního tisku, přesnější zacílení na zákazníky

d) billboardy – plakáty, venkovní reklamy

 

3) Prodejní personál

 • – vyškolený a schopný prodejní personál je nejlepší formou osobní propagace
 • – nevýhodou je poměrně úzký okruh zákazníků, které je tento personál schopen ovlivnit
 • – výhodou je vyšší pravděpodobnost úspěchu

 

4) Vztahy s veřejností

 • – hlavním úkolem je vytvářet příznivé podvědomí o firmě, pozitivní vztah k firmě
 • – nástroji jsou publikace, akce, zprávy, projevy, články v novinách, rozhovory v televizi, projevy na veřejnosti
 • – větší firmy mají své vlastní tiskové mluvčí

 

5) Přímý marketing

 • – je způsob marketingové komunikace, při které se oslovují zákazníci přímým adresním oslovením (např. e-mailem, poštou, telefonicky nebo i osobně).
 • – přímý marketing se od ostatních marketingových nástrojů liší tím, že se zaměřuje na oslovení pečlivě vybraných (konkrétních) zákazníků- cílem je získat okamžitou odezvu a budovat dlouhotrvající vztahy s klienty
 • – ke komunikaci využívají marketéři databáze s informacemi o klientech.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy