Marketingový plán a reklama – maturitní otázk

 

   Otázka: Marketingový plán a reklama

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): stepa-eko

 

 

 

 

MARKETING = nauka o trhu

– základem marketingu je poznání trhu a práce s ním

– provádí se zde činnosti označované jako průzkum trhu

– pro uskutečnění všech funkcí podniku má zásadní význam zjistit potřeby a přání zákazníků, tyto potřeby ovlivňovat a co nejlépe je uspokojovat tak, aby byly vhodným způsobem dosaženy cíle firmy (zisk)

– skrývá se zde obrovský ucelený systém, je to proces vedoucí k dosažení cíle firmy

– od plánování až po prodej

 

  • Úlohy marketingu

– plánování, průzkum trhu, konkurence (zjistit silné X slabé stránky)

– znalost zákazníka (propojeno s jinými obory – sociologie, psychologie)

– předvídat, rozhodování o investiční činnosti

– reklama, distribuce

 

MARKETINGOVÝ PLÁN

– marketingový plán představuje soubor konkrétních opatřeních nutných pro úspěšnou realizaci marketingové strategie

– plány a cíle podniku jsou testovány a měřeny výzkumy trhu, proto je důležité, aby každá strategie podniku měla měřitelný cíl.

– marketingové strategie jsou dynamické a interaktivní, jsou vlastní každému podniku

 

  • Měl by obsahovat:

® celkové shrnutí – představení firmy a oblasti jejího podnikání, hlavní cíle a strategie- období cílů, pro které je plán připravován

® situační analýza – rozbor současného stavu podnikání- marketingový výzkum (např. SWOT analýza)

® marketingové cíle – budoucí stav firmy- cíle musejí být měřitelné a vyhodnotitelné

® marketingová strategie – jak se do cílového stavu firma dostane, produkty a služby- výhody ale i nevýhody, způsob nabídky produktů a služeb, ceny, propagace, konkurenční výhody

® akční programy – co, cíle, zodpovědnost, časový plán, očekávané náklady

® rozpočet – očekávané náklady a tržby (např. z prostoru pro reklamu u dané firmy jiné firmě)

® systém měření a kontroly – co se bude kontrolovat, jak se bude kontrolovat, kdo bude kontrolovat, kdy bude kontrolovat

® přílohynapř. tabulky, výsledky marketingových výzkumů, organizační schémata apod.

 

  • Marketingový plán by měl odpovídat na následující otázky:

Kde? – možnosti firmy (okolí, podmínky)

Kam? – jaké máme cíle, kam směřujeme

Jak? – jaké používáme strategie

Kdy? – pořadí jednotlivých aktivit

Kdo? – kdo bude za co zodpovědný

Za kolik? – určení finančních prostředků

 

  • PROPAGACE VÝROBKU

– je forma komunikace mezi podávajícím a kupujícím, jejímž cílem je větší prodej výrobku nebo služby

 

  • Propagace se skládá z:

1) podpory prodeje

2) reklamy

3) prodejního personálu

4) vztahy s veřejností

5) přímý marketing

 

1) Podpora prodeje

– zahrnuje široký sortiment krátkodobých motivačních nástrojů jako např. vzorky, kupóny k odběru zboží se slevou, možnost výrobek vyzkoušet zdarma, ochutnávky, výstavky zboží a jeho předvádění atd.

– patří sem i firemní propagace v podobě reklamních předmětů, prodejních soutěží atd.

 

2) Reklama

– je neosobní forma propagace uskutečňovaná prostřednictvím placených medií jako noviny, časopisy, rozhlas, televize, reklamní tabule, plakáty, výlohy atd.

– velkou výhodou je masovost těchto médií a rychlost působení na široký okruh potencionálních zákazníků

– různé druhy reklamy jsou různě finančně nákladné (nejdražší – reklamní spot v televizi)

 

1. Cíl naší reklamy – představení nového výrobku, pouhé připomenutí výrobku, přesvědčení o potřebě, srovnání s konkurencí

  • Typy reklamy:

® primární – reklama výrobku

® selektivní – propaguje značku

® institucionální – je zaměřena na vytvoření pozitivní představy o firmě

 

2. Co chci sdělit – prezentace předností produktů

– co, z toho zákazník bude mít, důvod ke koupi

– dbá se důvěryhodnost, zapojení známých osobností, odborníků i „lajků“, city emoce, humor

 

3. Peníze – určení výše rozpočtu na reklamu

– několik metod, podle:

®  konkurence (alespoň tolik, co konkurence)

®  procentem z prodeje (buď z předprodeje, plánovaného prodeje nebo zkušeností z minulého období)

® součet jednotlivých položek reklamního projektu

 

Vhodné médium – podle finančních možností a zaměření reklamy rozhodneme o typu média

a) televize + výhody = obraz i zvuk, masová rozšířenost (dle programu lze vybrat cílovou skupinu zákazníků)

– nevýhody = drahé, časté přepínání

b) internet + výhody = velká rozšířenost (dostupnost), moderní technologie (zasílání reklamy, vlastní stránky)

– nevýhody- bezpečnost

c) tisk

® denní tisk + výhody- levnější, rozšířenost, rychlost

– nevýhody- životnost, obtížnější zacíleni skupin lidí

®  časopisy vyšší životnost než u denního tisku, přesnější zacílení na zákazníky

d) billboardy – plakáty, venkovní reklamy

 

3) Prodejní personál

– vyškolený a schopný prodejní personál je nejlepší formou osobní propagace

– nevýhodou je poměrně úzký okruh zákazníků, které je tento personál schopen ovlivnit

– výhodou je vyšší pravděpodobnost úspěchu

 

4) Vztahy s veřejností

– hlavním úkolem je vytvářet příznivé podvědomí o firmě, pozitivní vztah k firmě

– nástroji jsou publikace, akce, zprávy, projevy, články v novinách, rozhovory v televizi, projevy na veřejnosti

– větší firmy mají své vlastní tiskové mluvčí

 

5) Přímý marketing

– je způsob marketingové komunikace, při které se oslovují zákazníci přímým adresním oslovením (např. e-mailem, poštou, telefonicky nebo i osobně).

– přímý marketing se od ostatních marketingových nástrojů liší tím, že se zaměřuje na oslovení pečlivě vybraných (konkrétních) zákazníků- cílem je získat okamžitou odezvu a budovat dlouhotrvající vztahy s klienty

– ke komunikaci využívají marketéři databáze s informacemi o klientech.


—————————————————————————

 Stáhnout práci v PDF  Upozornit na chybu

 Učebnice k maturitě  Maturitní kurzy

 Učebnice k VŠ přijímačkám  Kurzy na přijímačky

—————————————————————————

Další podobné materiály na webu: