Metodické prvky účetnictví – maturitní otázka

 

Otázka: Metodické prvky účetnictví

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Klára Cornelly

 

Metodické prvky účetnictví – členění účtů, pravidla zápisů na účty, typy hospodářských operací s vlivem na rozvahu, inventarizace

 

Účet

Je základním třídicím znakem účetnictví,účet má různou formu.

Každý účet má dvě strany, z nichž levá strana se označuje MD (má dáti), popř. Vrub nebo debetní strana.

Pravá strana se označuje D (dal), prospěch nebo kreditní strana. Toto uspořádání umožňuje sledovat odděleně přírůstky a úbytky. Každý účet má svůj přesný název a číselné označení, které vyplývá ze směrné účtové osnovy.

 

Třídění účtů:

Účty dělíme z různých hledisek.

 

Podle vazby na účetní knihy rozlišujeme účty:

 1. Rozvahové – účty aktiv, pasiv
 2. Výsledkové – účty nákladů, výnosů
 3. Podrozvahové
 4. Uzávěrkové – počáteční a konečný účet rozvážný, účet zisků a ztrát
 5. Účty syntetické a analytické

 

Zásady pro zápis účetních případů na rozvahové účty:

Schéma účtů aktiv:                                        

            pokladna                                           

MD                             DAL                                        

Počáteční stav              Úbytky

Přírůstky

Obraty                         Obraty

Konečný stav

 

Schéma účtů pasiv:

MD                  Dodavatelé

DAL   

Úbytky            Počáteční stav

Přírůstky

Obraty             Obraty

Konečný stav

 

Výsledkové účty

Vedle účtů rozvahových, jež podávají obraz o majetku a závazcích, existují dále účty výsledkové. Jsou to účty, na kterých se evidují náklady a výnosy účetní jednotky za dané účetní období.

 

Rozdíl mezi náklady a výnosy představuje hospodářský výsledek, kterým může být:

 • zisk – výnosy jsou větší než náklady
 • ztráta – náklady jsou vyšší než výnosy

 

Dosáhl-li podnik zisku, zvýšil se i stav jeho majetku. Zisk je novým vlastním zdrojem majetku účetní jednotky. Účty výsledkové nám umožňují sledovat jednotlivé složky hospodářského výsledku rozdílem mezi náklady a výnosy. Porovnáním nákladů a výnosů zjistíme hospodářský výsledek podniku.Náklady a výnosy se při roční účetní závěrce soustředí na účet zisků a ztrát.

 

Schéma účtu zisků a ztrát:

MD                  Účet zisků a ztrát         DAL

Náklady                                  Výnosy

 

Na výsledkových účtech jsou náklady účtovány na straně MD a výnosy na straně D. Tyto účty nikdy nemají počáteční stav.

 

Podrozvahové účty slouží k evidování majetkových složek, k nimž nemá účetní jednotka vlastnické právo a které používá nebo o ně pečuje (např. najatý majetek). Zůstatky těchto účtů se neuvádějí v rozvaze.

Účtuje se o nich bez souvztažného zápisu, tj. jednoduchým zápisem.

 

Obraty, zůstatky na účtech a jejich převody

Obrat účtu – součet pohybů na jedné straně daného účtu za účetní období bez započtení počátečního stavu

Konečný zůstatek na účtu zjistíme tak, že k počátečnímu stavu přičteme obraty příslušné stany, kde je počáteční stav účtu a odečteme obraty druhé strany účtu

Konečný účet rozvážný (702) – převádí se na něj konečné zůstatky účtů aktiv a pasiv a tímto zápisem se vyrovnají účty rozvahové

Počáteční účet rozvážný (701) – pomocí něj se rozepisují počáteční stavy rozvahových účtů

Účet zisků a ztrát (710) – převádí se na něj zůstatky na účtech nákladů (na stranu MD) a zůstatky na účtech výnosů (na stranu DAL)

 

Syntetická a analytická evidence

Syntetická evidence – tvoří ji soustava účtů, na nichž se zachycuje stav a pohyb aktiv, pasiv, nákladů a výnosů pouze souhrně bez bližších podrobností a jen v peněžních jednotkách (syntetické účty).

Soubor syntetických účtů tvoří hlavní knihu. Všechny účetní případy musí být zaznamenány na účtech v hlavní knize podvojným zápisem.

Analytická evidence – obsahuje podrobnější formace než syntetická evidence. Analytické účty se nevedou ke všem syntetickým účtům, ale jen k těm, kde je třeba sledovat údaje v podrobnějším členění. Účetní případy zaznamenáváme v peněžních jednotkách i fyzických jednotkách (kg, metry, litry). Analytickou evidenci si vytváří každá účetní jednotka podle svých potřeb.¨

Soubor analytických účtů představuje knihy analytické evidence, v nichž se podrobněji rozvádějí účetní zápisy hlavní knihy.

 

Typy hospodářských operací s vlivem na rozvahu

Čtyři druhy změn:

1) Zvýšení jedné aktivní položky se současným snížením jiné aktivní položky

A+, A-

Hospodářské operace, které představují změnu jen v aktivech.

Operace je bez vlivu na bilanční sumu.

 

2) Zvýšení aktiv se současným zvýšením pasiv

A+, P+

Hospodářské operace, které představují změnu v aktivech i pasivech.

Dojde ke zvýšení bilanční sumy.

 

3) Snížení aktiv spolu se snížením pasiv

A-, P-

Hospodářské operace nám představují snížení aktiv i pasiv.

Dojde ke snížení bilanční sumy.

 

4) Snížení jedné položky pasiv se současným zvýšením jiné položky pasiv

P+, P-

Hospodářské operace, které představují změnu pouze v pasivech.

Operace je bez vlivu na bilanční sumu.

 

Vnitřní kontrolní systém účetnictví

Při vnitřně velmi členitém procesu zpracování účetních operací ( účetní doklad – deník – hlavní kniha – kniha analytické evidence – účetní výkazy), může dojít k různým chybám věcné i formální povahy.

 

Jedním z charakteristických rysů účetnictví je to, že má v sobě zabudován vnitřní kontrolní systém, jehož součástí jsou:

 • přezkušování účetních dokladů po stránce věcné i formální
 • souběžné provádění účetních zápisů z hlediska věcného i časového
 • kontrolní soupisky, které ověřují vazbu analytických účtů na příslušný syntetický účet
 • ověřování klíčových vazeb pomocí kontrolních čísel
 • obratové, tabulkové předvahy, které kontrolují, zda suma obratů stran MD ´sumě obratů stran DAL, (zda byla dodržena zásada podvojnosti)
 • kontrola věcné správnosti účetnictví – Inventarizace

 

Inventarizace

Následující kroky:

 1. Inventura – zjištění skutečného stavu
  • Fyzická inventura – přepočítání, změření, zvážení, apod. v měrných jednotkách
  • Dokladová inventura – odsouhlasení zůstatků v hotovostním vyjádření (v Kč)
 2. Porovnání skutečného a účetního stavu a vyčíslení inventarizačních rozdílů
 3. Zjištění příčin inventarizačních rozdílů
 4. Vypořádání inventarizačních rozdílů, provedení takových účetních zápisů, aby se uvedl v soulad účetní a skutečný stav
 5. návrh opatření k zamezeni vzniku inventarizačních rozdílů

 

Účetní jednotky mají povinnost inventarizovat majetek jednou ročně, a to ke dni uzavírání účetních knih.

V praxi se provádí u některých složek majetku častěji (V pokladně 4x ročně)

 

Z hlediska způsobu provádění se inventarizace rozlišuje:

 1. Periodická – prováděná najednou u všech složek majetku k určitému datu
 2. Průběžná – prováděna v delším časovém období postupně u jednotlivých složek majetku
 3. Řádná – prováděná k datu uzavírání účetních knih
 4. Mimořádná – prováděná v průběhu účetního období (při zahájení likvidace nebo konkurzu, změna majitele, živelná pohroma)

 

Inventarizace provádí podle velikosti podniku nejčastěji inventarizační komise a i jejím průběhu a výsledcích se sepisuje inventarizační zápis.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!