Mezinárodní ekonomické integrace – otázka z ekonomie

 

Otázka: Mezinárodní ekonomické integrace

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Dudis

 

Současnou ekonomiku nelze chápat jako souhrn dílčích ekonomik jednotlivých zemí, ale jako jednotný dynamicky se vyvíjející organismus, do nějž zařazujeme také různé nadnárodní instituce- např. světová banka.

 

Můžeme však pozorovat tři světová centra:

 • JV Asie
 • USA
 • Evropa

 

–          Zapomenout se však nesmí na rostoucí vliv Indie a Brazílie.

–          Momentálně jsou ekonomiky vlivem globalizace stále těsněji propojenější a všechny jsou pod vlivem současných ekonomických problémů.

–          Dochází také k vyčerpávání surovin a stále zrychlujícímu se vývoji různých technologií (např. mobil) – obrovský problémem bude voda a odpady.

–          Světovým garantem, který dohlíží na jednotlivé země, by mělo být OSN

–          V čele OSN je generální tajemník Pan ki Mun.

–          OSN má specializované instituce, kde rozhodující vliv má valné shromáždění a rada bezpečnosti, k tomu slouží dále specializované organizace, které se zabývají jednotlivými obory.

 

Specializované instituce:

 • UNESCO – instituce zabývající se kulturních a historických památek
 • UNICEF – dětský fond
 • ILO – světová organizace práce
 • FAO – zemědělství a výživa
 • WHO – světová zdravotnická organizace
 • UPU (SPU) – Světová poštovní unie

 

–          V celém světě dochází k různým integracím a to nejen ekonomickým

 

Světové integrace:

 • NAFTA-  USA, Kanada, Mexiko
 • NATO-  vojensko-ekonomické uskupení
 • G8-  8 nejvyspělejších států světa – USA, Kanada, Francie, Itálie, Německo,VB, Japonsko, Rusko
 • OECD-  organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci a rozvoj
 • ASEAN-  Austrálie, Indonésie, země Jihoasie
 • CEFTA-  ČR, SR, Polsko, Maďarsko, Slovinsko
 • EU- nejsilnější, 27 členů

 

EVROPSKÁ UNIE

 STÁTY EU

–          Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, Lotyšsko, Litva, Polsko, Maďarsko, Švédsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko, ČR, Kypr, Malta, Bulharsko, Rumunsko, Velká Británie

 

VZNIK EU

–          Počátky integrace lze spatřovat již u Jiřího z Poděbrad, který uvažoval o sjednoceném evropském království.

–          První snahy o vznik EU novodobé historie se počítají od roku 1950, kdy francouzský ministr Robert Schümann vyhlásil v Montaně deklaraci, na jejíž základě se zformovalo Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO), do kterého vstoupili Francie, Německo, Itálie a Benelux. Jejich cílem byla spolupráce a rozvoj těžkého průmyslu- obava z nástupu mocného Ruska.

–          Tato organizace vznikla oficiálně v roce 1951. Roku 1957 došlo v Římě ke sloučení ESUA s EUROATOMEM, což bylo společenství, které mělo za cíl mírové využití atomů a tato smlouva zahájila EHS

–          Hlavním cílem této smlouvy bylo dosažení celní unie (podařilo se v roce 1968)

–          Toto společenství mělo velký ekonomický význam. Připojili se další země, avšak největší rozmach byl teprve v roce 1989, kdy došlo ke znovu sjednocení Německa a přistoupily nové země.

–          V roce 1992 byla podepsána tzv. Maastrichtská smlouva (stanovila podmínky pro přijetí nových členů)

–          Následovala smlouva Amsterodamská, poté následovala smlouva Nice a v roce 2007 Lisabonská smlouva.

 

ORGÁNY EU

1. Rada EU

–          Říká se jí rada ministrů

–          Každých 6 měsíců se střídá předsednictví unie a jednotliví ministři předsedající země svolávají tzv. ministeriády

–          Tato rada má v unii rozhodující legislativní pravomoc

 

2. Evropská rada

–          Je tvořena hlavami státu a řeší nejhlavnější otázky unie, např. bezpečnost, rozpočty, směřování

–          Schází e minimálně 4x ročně

 

3. Evropská parlament

–          V čele parlamentu je Jerzy Buzek

–          Je tvořen 785 europoslanci, z toho 24 Čechů: Evžen Tošenovský, Remek, Maštalka, Havel, Falbr, Březina, Ouzký, Cabrnoch, Sehnalová

–          Europoslanci se musí scházet ve 20 výborech a jednání probíhají střídavě v Bruselu a Strassburku

–          Evropský parlament vykonává kontrolu nad unií, zodpovídá za přijetí a chválení unie, má právo rozpouštět Komise a především mají právo podávat interpelace (dotazy) ústní a písemné na řízení Komise

 

4. Evropská Komise

–          Je vtořena 27 eurokomisaři, z každé země 1 (za ČR je Štefan Fülle)

–          V čele Komisí je Jose Baroso

–          Komise je nezávislá a eurokomisaři zásadně nehájí zájmy své země, ale zájmy unie

–          Sídlí v Bruselu a jako jediní mohou navrhovat nové zákony, které však musí parlament unie schválit

–          Pro Evropskou Komisi pracuje 23 000 zaměstnanců

 

5. Soudní dvůr

–          Z každé země jeden soudce + 8 generálních advokátů

–          Sídlí v Lucemburku

–          Tento soud řeší zásadně spory, které mají země případně jednotliví občané unie proti unii

 

6. Evropský účetní dvůr

–          Kontroluje finanční hospodaření EU- příjmy a výdaje

–          Musí vydávat výroční zprávu o hospodaření unie

 

7. Evropský hospodářský a sociální výbor

–          Je to nejhlavnější poradní orgán, který vznikl v zásadě již v roce 1957

–          Poskytuje informace ohledně formulování zákonů právních předpisů

–          Oficiálně má propojovat občanské společnosti s institucemi EU

–          Sídlí v Bruselu

 

8. Výbor regionu

–          Je nejmladší orgán

–          Stará se o rozčleňování nových zemí, pokud mají některé instituce EU odlišné názory

 

9. Evropská investiční banka

–          Sídlí v Lucembursku

–          Tato poskytuje půjčky méně rozvinutým regionům

 

10. Evropská centrální banka

–          Sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem

–          Zodpovídá za správu eura a za celou hospodářskou politiku EU

–          Její hlavní starostí je udržení odpovídající Evropské unie

 

11. Evropský ombudsman

–          Nyní je ombudsman Varvařovksý

–          Náplní jeho práce je řešení sporů a právní pomoc občanům, kteří se setkali s nevhodným zacházením ze strany institucí EU

–          Sídlí ve Strassburku

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!