Mezinárodní obchod – maturitní otázka

 

   Otázka: Mezinárodní obchod

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): martin

 

Mezinárodní obchod: představuje směnu zboží nebo služeb různých subjektů určitého státu v rámci celého světového hospodářství.

 

Otevřenost ekonomiky – označuje se jako míra zapojení státu do mezinárodního obchodu.

 

Důvody mezinárodního obchodu:

Odlišnost výrobních podmínek.

Země jsou odlišně vybaveny přírodními zdroji.

Země leží v odlišných klimatických a geografických podmínkách.

 

Absolutní a komparativní výhoda

Základem mezinárodního obchodu je existence absolutní a komparativní výhody.

 

Absolutní výhoda

Představuje výhodu jedné země v produkci určitého statku s nízkými náklady vůči ostatním zemím Například: Nizozemí – květiny (tulipány), ČR – broušené sklo, Švýcarsko – hodinky. Vymyslel ji Adam Smith.

 

Komparativní výhoda

Říká, že každá země má výhodu v produkci těch statků, které dokáže vyrábět s relativně nižšími náklady. Vymyslel ji David Ricardo. Komparativní výhoda je daná například přirozeným talentem, přírodními podmínky, nahromaděným speciálních znalostí a relativní vybavenost kapitálem.

Strukturu mezinárodního obchodu tedy určuje komparativní výhoda a nikoliv absolutní výhoda jedné země vůči druhé.

 

Přínosy Mezinárodního obchodu

Pracovníci mohou získat za stejné množství práce větší množství spotřebních statků

Roste národní důchod, snižují se ceny, urychluje se hospodářský rozvoj, roste životní úroveň

 

Negativní vliv mezinárodního obchodu (jsou jen krátkodobé)

Pokles výroby, nárůst nezaměstnanosti, sociální důsledky spojené s růstem nezaměstnanosti.

 

Formy mezinárodního obchodu

1) Export (vývoz)

Je prodej statků a služeb do zahraničí

Má 2 formy:

a) Přímý export – tuzemský výrobce a zahraniční odběratel jsou v přímém kontaktu

b) Nepřímý export – mezi výrobce v tuzemsku a odběratele v zahraničí vstupuje vývozce.

 

2)Import (dovoz)

Zajišťuje pro hospodářství suroviny, výrobky a služby, kterých je v tuzemsku nedostatek, nebo se nevyskytují vůbec

Má 2 formy:

a) Přímý import – zahraniční výrobce a tuzemský odběratel jsou v přímém kontaktu

b) Nepřímý export – mezi zahraničního výrobce a tuzemského odběratele vstupuje dovozce

 

3)Reexport

Je vývoz zboží a služeb, které byly předtím dovezeny, reexportéři nakupují zboží v cizině a prodávajíc do jiné země. Reexport slouží k překonání některých politicko-právních překážek, které brání přímému obchodu mezi zeměmi (diskriminační clo)

a)Přímý reexport

b)Nepřímý reexport

 

Ukazatele zahraničního obchodu

  • Platební bilance
    • Běžný účet
      • Vývoz, dovoz zboží (obchodní bilance)
      • vývoz a dovoz služeb

 

Exportní operace

1)Příprava

A)vlastní připravenost k vývozu

personální a organizační zajištění vývozu, příprava odpovídajícího výrobního programu, řešení finanční stránky

B) nalezení zahraničního obchodního partnera

zajištění informací o trhu, kultuře, zvycích

2)Uzavření kupní smlouvy

A) zjištění informací o zákazníkovi

Platební schopnost, výše kapitálu, obchodní pověst

Pokud splňuje zákazník naše požadavky, zašleme mu nabídku

 

B) Nabídka

Měla by obsahovat: množství, cenu, jakost, platební podmínky, dodací podmínky, datum platnosti nabídky

 

C) Dohodnutí podmínek obchodu

Cena, dodací podmínky, platební podmínky – jsou závislé na trku zboží, u vysoké cen se platí 30% záloha předem, následně to závisí na obchodních vztazích

 

D) Vlastní uzavření smlouvy

Objednávka, potvrzení objednávky (může být jen zasláním zálohové faktury)

 

3) Realizace kupní smlouvy

Dodání zboží+potřebné přepravní doklady (dodací a náložný list)

Placení – faktura (před, po nebo při dodání)

 

Importní operace

1)Rozbor potřeby dovozu

Je-li zboží na domácím trhu nebo se musí dovézt ze zahraničí

 

2)Vyhledání dodavatelů

Obchodní jednání na veletrzích a výstavách, inzerce v zahraničním odborném tisku, pomocí obchodních partnerů, pomocí institucí, které mají kontakt se zahraničím

 

3)Uzavření kupní smlouvy

Očekáváme nabídku

 

Povinnosti dovozce:mít dovozní povolení, proclení zboží, převzetí zboží a zaplacení

Povinnosti vývozce:zboží dobře zabalit, obstarat dopravní doklady, provést proclení, předat zboží, vyhotovit fakturu předat doklady

 

Dodací podmínky

určují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího: Přechod rizik, přechod nákladů

určují místo přechodu rizik a nákladů z prodávajícího na kupujícího.

Incoterms = mezinárodní pravidla sloužící k vymezení dodacích podmínek, přijatá mezinárodní komorou v Paříži.

 

Platby v mezinárodním obchodě

A)Nedokumentární platby

Platby v hotovosti, Hladké platby – příkazy k úhradě, šeky; Barter – výměna zboží za zboží, Clearing – způsob zúčtování vzájemných pohledávek a závazků, Faktoring – odkup krátkodobých pohledávek (vývozce odprodá své pohledávky před dobou splatnosti za nižší cenu), Forfaiting – odkup střednědobých nebo dlouhodobých pohledávek

 

B)Dokumentární platby

1)Dokumentární Akreditiv

a)Otevření Akreditivu

1) kupní smlouva

2) Příkaz k otevření akreditivu

3) Oznámení o otevření akreditivu

4) Potvrzení o otevření akreditivu

 

b)Čerpání Akreditivu

5) Zboží

6) Doklady

7) Doklady

8) Předání dokladů a zatížení účtu dovozce

9) Zaplacení

10) Proplacení

 

2)Dokumentární Inkaso

1) Zboží

2) Doklady

3) Příkaz k úhradě

4) Potvrzení o zaplacení

5) Doklady

6) Doklady

7) Proplacení

 

 

Překážky v Mezinárodním obchodě – obchodní politika

Každá země si chrání svou produkci různými překážkami v MO (prostřednictvím obchodní politiky)

 

Obchodní politika

Je souhrn zásad a odpovídajících prostředků, prostřednictvím kterých jsou uspořádány hospodářské vztahy s jinými státy. Je součástí zahraniční politiky

 

Liberalismus (Uvolňování)

Omezit zásahy státu do hospodaření i zahraničního obchodu, představuje odstraňování překážek, které omezují volný pohyb zboží mezi státy

 

Protekcionalismus (ochranářství)

Stát zasahuje do zahraničního obchodu, ochrana vnitřního trhu před konkurencí ze zahraničí (cla), podpora vlastních výrobků při jejich prosazování na zahraničním trhu (vývozní subvence)

 

Prostředky obchodní politiky

Embargo

Úplný zákaz vývozu nebo dovozu

 

Kvóty

 

Licenční řízení

Dovozci nebo vývozci jsou povinni žádat o dovozní a vývozní licenci

 

Clo a celní řízení

Clo

Je poplatek za přechod zboží přes celní hranici

vybírá se podle předem stanovených podmínek

EU má jednotnou celní politiku vůči nečlenským státům

 

Celní území – území ČR

Celní pohraniční pásmo – pásmo 25km od hranic ČR do vnitrozemí

Celní vnitrozemí – celní území bez pohraničního pásma

Funkce Cla

 

Fiskální

Příjem státního rozpočtu

 

Obchodně politická

Nástroj hospodářské politiky státu

 

Cenotvorná

Clo je položkou prodejní ceny

Clo dle směru pohybu zboží

 

Dovozní

Nejběžnější, chrání domácí produkci, zvyšuje cenu dováženého zboží

 

Vývozní

Není používáno

 

Tranzitní

Platí se při převozu přes území země, nepoužívá se

 

Clo dle stanovení celní sazby

Valorické

Je dáno procentní sazbou s celní hodnoty zboží

 

Specifické

Je stanoveno fixně

 

Vyrovnávací clo

Vybírané za účelem vyrovnání subvence

Subvence – je finanční podpora z veřejných prostředků s přesným účelem použití, je-li dováženo dotované zboží ze zemí mimo EU, aby nebyl poškozen náš trh a naši dodavatelé

 

Odvetné clo

Vybírané z důvodů hospodářské odvety na zboží ze státu mimo EU, který nás diskriminuje v hospodářských vztazích

 

Antidumpingové clo

Ochrana před dovozem zboží s dumpingovou cenou

Dumpingová cena – je velmi nízká cena většinou pod výrobními náklady

 

Preferenční clo

Vybírá se u zboží pocházející ze zemí, kterým bylo uděleno zvýhodnění před ostatními

 

Zboží podléhající clu

U nás v současnosti podléhá dovoznímu clu všechno dovážené zboží ze zemí mimo EU, s výjimkou toho, které je v celním sazebníku uvedeno jako zboží bez cla

 

Celní sazebník

Je jednotný pro všechny státy EU, obsahuje všechny druhy dováženého zboží a jejich celní sazby

Firma dovážející zboží musí toto zboží přihlásit k proclení vyplněním formuláře JSD (Jednotný Správní Doklad)

 

Výběr cla

Clo vybírají celní úřady spolu s DPH a spotřební daní (pokud je na zboží uvaleno)

 

Výpočet cla

Clo je vyměřeno z celní hodnoty zboží. Základ daně pro výpočet DPH = celní hodnota + clo + spotřební daň

 

Celní správa

Spadá pod ministerstvo Financ ČR

Generální ředitelství cel v Praze – nejvyšší orgán

14 krajských celních úřadů včetně územních pracovišť

Celní úřad Praha Ruzyně – zabezpečuje oblast celnictví na největším českém mezinárodním letišti.

 

Celní řízení

Úkolem celního řízení je rozhodnout o propuštění zboží do navrženého celního režimu a uplatnit veškeré obchodně politické a fiskální opatření, provádí se na celním úřadu nebo v celním prostoru

 

Celní režimy

Volný oběh

Se zbožím, které je vpuštěno do tohoto režimu se nakládá jako s tuzemským, vybírá se clo spotřební daň, DPH

 

Tranzit

Zboží je přes danou zemi pouze převáženo (nevzniká celní dluh, celní úřad zapečetí zboží celní uzávěrkou, jejíž neporušení kontroluje v průběhu převozu.

 

Uskladnění v celním skladu

Umožňuje zboží skladovat v celním skladu (neplatí se clo ani daně)

 

Aktivní zušlechťovací styk

Platí pro to zboží, které bylo do tuzemska dovezeno za účelem zušlechtění (montáž, kompletace), poté bylo vyvezeno do zahraničí (neplatí se clo ani daně)

 

Přepracování pod celním dohledem

Užívá se pro to zboží, které bude přepracováno pro domácí trh až v tuzemsku (změní se celní zařazení zboží)

 

Dočasné použití

Pro zboží zahraničního vlastníka, které bylo do tuzemska dovezeno a setrvalo tam určitou dobu (umělecká díl), po uplynutí této doby se vrátí v nezměněném stavu do zahraničí (úplně nebo částečně osvobozeno od cla

 

Pasivní zušlechťovací styk

Umožňuje, aby tuzemské zboží bylo vyvezeno do zahraničí, kde bude zušlechtěno a dovezeno zpět. Opak aktivního. Clo se Platí z hodnoty přidané v zahraničí.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!