Mezinárodní organizace a instituce – maturitní otázka

 

   Otázka: Významné mezinárodní organizace a instituce

   Předmět: Ekonomie a účetnictví

   Přidal(a): Klára Cornelly

 

NATO – severoatlantická aliance

 • vojensko-politická organizace
 • založena 4. 4. 1949, podpisem Washingtonské smlouvy
 • sídlo v Bruselu
 • cílem je udržování stability míru ve světě, všechny členské státy jsou povinny pomoct jinému členskému státu
 • členové: téměř celá Evropa, USA, Kanada, Turecko, …
 • v čele stojí generální tajemník: Andres Fogh Rasmussen

 

OSN – organizace spojených národů

 • kolem 200 členů (téměř všechny země světa)
 • založena 26. 6. 1945 v San Franciscu (USA) na základě přijetí charty OSN
 • Sídlo v New Yorku
 • Cílem je zachování mezinárodního míru bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce (životní prostředí, válka, obživa obyvatelstva, boj proti nemocem, …)
 • Výkonným orgánem je Rada bezpečnosti OSN (15 členů – VB, USA, Čína, Rusko, Francie, tzv. stálí členové, a ostatní)
 • V čele stojí generální tajemník: Pan Ki – mun

 

MMF – mezinárodní měnový fond

 • vzniká v roce 1945 – ČSR byla jedním ze zakladatelů
 • přidružená organizace OSN
 • jedna z nejdůležitějších měnových institucí
 • Sídlo ve Washingtonu D.C.
 • Úkolem je poskytovat rady národním ekonomikám
 • podporovat mezinárodní měnové spolupráce
 • podporovat stabilitu směnných kurzů a řádné peněžní výměny
 • pomoc při odstraňování nevyváženého stavu platební bilance států prostřednictvím krátkodobé finanční podpory
 • usnadňovat rozšiřování a vyvážený růst mezinárodního obchodu

 

OECD – organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

 • sídlo v Paříži
 • 30 členů (např., Austrálie, VB, USA, ČR, Japonsko, Francie, Turecko,…)
 • Hlavním cílem je liberalizace mezinárodního obchodu a financí
 • Každoročně vydává ekonomickou analýzu o hospodářských výsledcích jednotlivých zemí

 

NAFTA – severoamerická zóna volného obchodu

 • Mexiko, USA, Kanada
 • Princip jako EU – mezinárodní obchod – omezení celních a obchodních bariér, liberalizace obchodu a podpora spolupráce mezi zeměmi
 • Sídlem jsou hlavní města – Ottawa, Washington D.C. a Ciudad de Mexico
 • Největší zóna volného obchodu na světě

 

OPEC – organizace zemí vyvážejících ropu

 • sídlo ve Vídni
 • 11 členů : Alžírsko, Indonésie, Irák, Katar, Kuvajt, Libye, Nigérie, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Venezuela
 • Hlavním cílem je koordinace ropné politiky, zejména stanovení exportních cen ropy a koncesních poplatků ropných společností, koordinace těžebních plánů a produkčních kvót, finanční pomoc poskytovaná rozvojovým zemím

 

ESVO – evropské sdružení volného obchodu

 • je společenství 4 evropských států jako alternativa pro ty státy, kterým nebylo dovoleno nebo které se nechtěly připojit k Evropskému společenství (Evropská unie)
 • členové : Island, Norsko, Lichtenštejnsko a Švýcarsko
 • společně uzavřely další smlouvy o volném obchodování s řadou zemí po celém světě

 

WTO – světová obchodní organizace

 • Jediným mezinárodním orgánem zabývajícím se pravidly globálního obchodu mezi státy
 • Spolupráce s OSN na základě 28 dohod
 • Cíle: napomáhat tomu, aby byl mezinárodní obchod co možná nevolnější
 • Postupné ros¨zšiřování procesu liberalizace
 • Vytvořit nestranné prostředky pro urovnávání sporů
 • Nástupce Všeobecné dohody o clech a obchodu (GATT)

 

EU – Evropská unie

Evropský parlament

 • spolu s Radou EU mají spolu-eozhodovací pravomoc (legislativní pravomoc)
 • schvaluje rozpočet EU (rozpočtová pravomoc)
 • dohled nad ostatními orgány EU (hlavně nad Komisí EU)
 • kontrola výkonné moci
 • Sídla v Bruselu, Lucembursku, a Štrasburku
 • Počet europoslanců je 736, a v čele stojí předseda

 

Evropská rada

 • hlavní politický orgán EU, určuje hlavní směrování vývoje EU a přijímá zásadní politická rozhodnutí
 • v čele stojí předseda Evropské rady
 • složena z nejvyšších představitelů členských zemí (hlava státu nebo ministerský předseda)

 

Rada Evropské unie

 • Rozhodující orgán EU
 • Rozsáhlé zákonodárné a výkonné pravomoci – vydávání zákonů pro EU, stanovení politických cílů, řešení sporů mezi členskými státy a dalšími institucemi
 • Sídlo v Bruselu a Lucemburku
 • Členské státy se střídají v předsednictví na půl roku po 3 státech

 

Evropská komise

 • politicky nezávislá instituce, reprezentuje a obhajuje zájmy EU
 • navrhuje legislativu, politiky a programy činností, které předkládá Parlamentu a Radě, zodpovídá za realizaci rozhodnutí Parlamentu a Rady
 • sídlo v Bruselu
 • jmenována co 5 let
 • má statut tzv. vlády EU
 • v čele stojí předseda

 

Evropský soudní dvůr

 • nejvyšší soud EU
 • zajišťuje, aby právní předpisy EU byly vykládány a uplatňovány ve všech zemích EU stejně
 • za každý členský stát 1 soudce ( na 6 let)
 • sídlo v Lucemburku

 

Stavební bloky EU:

Evropská společenství

 • nejstarší a nesilnější pilíř EU, tzv. „nadnárodní charakter“
 • cíle jsou: podpora vyváženého a trvale udržitelného rozvoje hospodářského života
 • podpora vysoké úrovně zaměstnanosti a sociální ochrany
 • podpora trvale udržitelného a neinflačního růstu
 • podpora vysokého stupně konkurenceschopnosti a konvergace ekonomické výkonnosti
 • podpora vysoké úrovně ochrany a zlepšování kvality životního prostředí
 • zvyšování životní úrovně a kvality života
 • podpora hospodářské a sociální soudržnosti a solidarity mezi členskými státy
 • nástroje k dosažení cílů – vytvoření jednotného vnitřního trhu s tzv. čtyřmi svobodami – volným pohybem osob, zboží, služeb a kapitálu. Dále vytvoření hospodářské a měnové unie (zavedení eura)

 

Společná zahraniční a bezpečnostní politika

 • mezivládní charakter
 • cílem je rozšíření a prohloubení integračního procesu, dodržování lidských práv, podpora demokratických prvků
 • Cíle: zabezpečení společných hodnot, základních zájmů. Nezávislosti a integrity Unie
 • Posilování její bezpečnosti, zachování míru posilování mezinárodní bezpečnosti
 • Podpora mezinárodní spolupráce
 • Rozvoj a upevňování demokracie, respektování lidských práv a základních svobod

 

Spolupráce v oblasti justice a vnitra

 • mezivládní charakter
 • spolupráce soudních, celních a policejních složek členů EU, prostřednictvím agentur Europol a Eurojust
 • zabývá se problematikou přistěhovalství, terorismem, pašováním drog a zbraní, organizovaným i neorganizovaným zločinem, obchod s lidmi a dětmi , …
 • postupná harmonizace trestního práva

 

Hospodářská politika EU:

Společná obchodní politika

 • zásady, opatření a nástroje, kterými stát ovlivňuje styky s cizími zeměmi
 • Základní zdroje: cla – exportní omezení, dovozní kvóty – antidumpingová opatření

 

Společná zemědělská politika

 • opatření a nástroje, které mají chránit a pozitivně ovlivňovat zemědělství Unie
 • zaměření na restrukturalizaci zemědělství, cílem omezení nadprodukce
 • Nástroje: regulace cen – podpora exportu, subvencování výroby a odbytu

 

Společná měnová politika

 • základ pro vývoj měnové politiky je Maastrichtská smlouva (1992) – členské země se zavázaly zavést společnou měnu a postupem času zrušit měnu národní
 • systém evropských centrálních bank řízen Evropskou centrální bankou
 • Cílem je přispívat ke stabilitě a rozvoji evropského měnového systému:
 • – stabilizace měnových kurzů – společná koordinace při řešení měnových problémů
 • Příprava na přechod k zavedení eur – stabilizace evropských devizových rezerv

 

Integrace – v mezinárodním měřítku znamená nejvyšší formu ekonomických vztahů, proces přizpůsobování, propojování a splývání jednotlivých národních ekonomik

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!