Mikroekonomie – otázka z ekonomie

 

Otázka: Mikroekonomie

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Mortez

 

 

Mikroekonomie – zkoumá chování jednotlivých subjektů

Např. nabídka, poptávka, zisk, náklady

 

 

Potřeby

Pocit nedostatku, který si člověk uvědomuje a snaží se ho odstranit

Vrozené

Získané

Rozdělení potřeb:

Hmotné: jídlo, pití, auto

Nehmotné: vzdělání

Biologické: jíst, pít, spát, dýchat

Kulturní: kino, divadlo

Individuální: řidičák, ….

Společenské: čistota města, ….

Zbytné: auto, telefon, ….

Nezbytné: přátelé, rodina, ….

Současné: maturita, …

Budoucí: práce, ….

 

Rozdíly v potřebách: pohlaví, věk, prostředí, podnebí, vzdělání, národnost, nebo náboženství

Pyramida potřeb dle Maslowa:

Fyzické potřeby = jídlo, pití

Potřeba bezpečí = rodina, zdraví

Sociální potřeby = láska, přátelé

Potřeba uznání a úcty

Růstové potřeby

 

 

Statky a služby

Pomocí statků a služeb uspokojujeme potřeby

Služby:

Jsou činosti kterými uspokojujeme potřeby

Členíme:

Osobní– uspokojují služby jednotlivce

Věcné – obnovují hmotné statky

Statky:

Členíme:

Volné – poskytuje nám je příroda

Vázané – k jejich pořízení jsou potřeba výrobní faktory

Hmotné – tužka, ….

Nehmotné – filmy, skladby

Spotřební – pití, kalhoty, ke spotřebě

Kapitálové – k další výrobě, plast

 

Hospodářský proces

Má tyto fáze:

1. výroba

2. přerozdělování

3. směna

4. spotřeba

 

1. Výroba

Činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky

K výrobě jsou potřeba tři základní předpoklady = výrobní faktory

Práce, Přírodní zdroje, Kapitál

Práce je cílevědomá lidská činnost, která vytváří statky a služby

Pracovní síla je souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci ( od 15 let )

Mzda = cena za práci

Nominální – pro pracovníka je to příjem vyjádřený v penězích

Reálná – vyjadřuje, co si je schopen pracovník za utržené peníze koupit

Cenou je pozemková renta

Půda, přírodní síly – vítr, slunce…, suroviny

Jsou to peníze, které přinášejí další peníze

Bez kapitálu se vyrábět nedá

Kapitál má svou cenu

– úrok = cena kapitálu vloženého do banky

 

 

Kapitál členíme:

Věcný – budovy, stroje, zařízení

Finanční – peníze, cenné papíry

Prodávány a kupovány (půda, cenné papíry, věcný kapitál)

Realizuje se na základě tržní ceny

Pronajímány (půda, věcný kapitál)

VK se označuje jako nájemné

Půjčovány (peníze)

Se označuje jako úrok

Poskytovány (práce – lidský droj)

Se označuje jako mzda

 

2. Přerozdělování  a  rozdělování

Rozdělování:

Vyplacení mzdy, renty, zisků či úroků

Fáze kdy každý účastník získá svou odměnu

Přerozdělování:

Každý kdo získal peníze v procesu rozdělování musí jejich část odvést do státního rozpočtu ve formě daní, sociálního a zdravotního pojištění

Svou odměnu získají i ti kteří se nechtějí nebo nemohou účastnit výrobního procesu

Nástrojem přerozdělování jsou veřejné rozpočty

 

3. Směna

 

Je proces ve kterém nabízející hledají kupce pro své zboží a služby, aby realizovaly svůj zisk

Může se stát, že výrobek svého kupce nenajde

Podnikatel nedosáhne zisku, ale prodělá

Směna je defekto obchod

Ukazuje zda všechny výrobní faktory nebyly vynaloženy zbytečně

Musí se vyrobit tolik zboží aby se pokryla poptávka, ale ne tolik aby zboží leželo na skladě

 

4. Spotřeba

Rozděluje se na:

Jednorázová

Dlouhodobá

 

Poptávka :

Pozice kupujícího

Rozumíme ochotu nakupovat určité množství produkce za určitou cenu

S rostoucí cenou klesá poptávkové množství

Tuto závislost nazýváme zákon klesající poptávky

 

Nabídka

Objem zboží, které je nabízející na trhuochoten prodat za určitou cenu

Pozice prodávajícího

Za vyšší cenu bude ochoten nabízet větší množství, za nižší cenu bude naopak nabízené mmnožství nižší

S rostoucí cenou stoupá nabídkové množství

Tuto závislost nazýváme zákon rostoucí nabídky

 

Faktory ovlivňující nabídku:

Cena prodávaného zboží

Ceny substitutů

Ceny komplementů

Výrobní náklady

Změny výrobních podmínek

Vztah mezi poptávkou a nabídkou

Mezi cenou nabízeného a poptávaného množství na trhu existuje vzájemná funkční závislost.

Průsečík nabídky a poptávky udává bod tržní rovnováhy.

Při cenách nad bodem rovnováhy vzniká přebytek zboží na trhu.

Při cenách pod bodem rovnováhy vzniká nedostatek zboží na trhu.

 

Tržní ekonomika

Trh je oblast ekonomiky, která určuje pravidla směny zboží

Směnu zpracovávají peníze

Typy trhu:

Trh zboží

Trh výrobních faktorů (tj. práce, kapitál, výroba)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!