Moderní formy řízení hotelu

 

Otázka: Moderní formy řízení hotelu

Předmět: Hotelnictví/Management

Přidal(a): Kami

 

Hotel

= ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji, vybavené pro poskytování přechodného ubytování a služeb s tím spojených, může mít max. 5*
–  Hotel ve vlastním vlastnictví nebo hotelový řetězec

 

Do moderních forem řízení hotelu patří:
Hotelové řetězce, Outsourcing, Franchising, Yield a Revenue Management, Green Management

 

Hotelové řetězce

První hotelový řetězec:
Na počátku 20. století se objevuje první sdružování hotelů v řetězce.
Vrcholný rozmach lze zaznamenat po 2. světové válce.
Za průkopníka lze považovat franchisingový řetězec InterContinental, který byl založen v roce 1946 leteckou společností PanAmerican jako součást expanze společnosti při poskytování služeb unifikovaného standardu.

 • Hotely jsou vzájemně propojené různou úrovní spolupráce
  (např. poskytování služeb a vlastnické vztahy)
 • Jsou stavebními kameny světového cestovního ruchu
 • Disponují velkým marketingovým a organizačním potenciálem
 • Vykazují vysokou dynamika růstu a expandují na nové trhy
 • Určují standardy vybavení a zařízení podle zařazení hotelů do příslušné třídy
 • Vymezují pracovní postupy
 • Jsou rozšířené po celém světě, mají pobočky v mnoha zemích, a proto jsou známé
 • Každý 5. hotel je součástí nějakého řetězce
 • Zaměstnanci z jednoho hotelového řetězce mají stejný výcvik
 • Stejná je i propagace, vybavení, společný informačně-rezervační systém, marketing, atd.
 • Snahou všech hotelových řetězců je vzájemná spolupráce mezi hotely a z toho plynoucí úspora nákladů
 • Stále více se využívá Bed&Breakfast a Agroturistika, lidé chtějí raději do přírody než do měst

 

Příklady hotelových řetězců:

Best Western
Holiday Inn
Hilton
Clarion
Barcelo
Ibis
Sleep In

 

Způsoby fungování hotelových řetězců

DOBROVOLNÝ ŘETĚZEC

 • Několik nezávislých hotelů se sdruží s úmyslem podnikat společné akce, které si samostatně nemohou dovolit (reklama, rezervační systém, propagační akce)
 • Sdružují se na základě stanovených standardů kvality a zaměření produktu
 • Spojení jim zajišťuje větší konkurenceschopnost a znalosti

 

INTEGROVANÝ ŘETĚZEC

 • Charakteristický pevnými vazbami, kdy jednotlivé hotely ztrácí svou samostatnost a stávají se vlastnictvím hotelové společnosti

 

DALŠÍ SYSTÉMY

 • Jednotlivé hotely mají větší míru samostatnosti
 • Franchising
 • Smlouva o řízení hotelu
 • Nájemní smlouva

 

SMLOUVA O ŘÍZENÍ

 • Management contract
 • Běžně užívaným typem obchodní smlouvy
 • Vlastník hotelu + firma se specifickým manažerským know-how
 • Řízení hotelového provozu se dostává do rukou hotelové společnosti
 • Vlastník má k dispozici profesionální management a zkušenosti, nese právní a finanční odpovědnost a je mu poskytnuto obchodní jméno

 

NÁJEMNÍ SMLOUVA

 • Pronájem budovy do správy jiného subjektu
 • Nájemce hospodaří vlastníkovým jménem
 • Vlastník ztrácí přímou kontrolu nad hotelem, nemůže zasahovat do řízení
 • Se zánikem smlouvy nájemce odnáší své know-how
 • Vlastníkovi hotelu zůstává jen vlastnictví budovy, veškerý zisk jde hotelové společnosti

 

Výhody hotelových řetězců

 • Finanční – součást známé značky ® menší riziko neúspěchu, menší náklady
  na reklamu, propagaci
 • Marketingové – součást řetězce ® společná reklama, rezervační systém, databáze zákazíků
 • Manažerské – vlastní vzdělávací zařízení
 • Technické – centrálně se zajišťuje údržba, praní prádla
 • Všeobecná důvěra – hosté ví, co mají čekat, banky poskytnou úvěr
 • Výhody v nákupu – lepší postavení na trhu, příznivější ceny

 

Nevýhody hotelových řetězců

 • Problémy v oblasti komunikace
 • Složitá organizační struktura
 • Problémy v oblasti kontroly – vhodný kontrolní systém

 

Franchising

 • Vznik v USA
 • Po 2. světové válce se uchytil v oblasti fast food, restauračních a hotelových řetězcích
 • Představuje marketingový systém distribuce zboží, služeb nebo technologie, který je založen na spolupráci mezi právně a finančně samostatnými a nezávislými stranami

 

 • Franchisor = poskytovatel
 • Franchisanti = příjemci, uživatelé

 

 • Franchisor zaručuje franchisantům právo a ukládá povinnost provozovat obchodní činost v souladu s jeho koncepcí

 

 • Právo franchisanta:
  • Užívat obchodní jméno franchisora
  • Ochrannou známku, značku služeb
  • Know-how
  • Obchodní a technické metody
  • Systém postupů
  • Profesionální pomoc (připojování provozovny do řetězce, průběh plnohodnotného členství)
  • Zavádění standardů kvality
  • Ekonomické poradenství
  • Vyhodnocování kvality
  • Technická pomoc

Provozní franchising

 • Je nejrozšířenější formou franchisingu
 • Licence k používání systému celkového obchodního řízení nezávislé provozovny
 • Propůjčuje se jméno, provozní systém, ochranné známky, obchodní formát, manuály, chráněné receptury, strategie,…
 • Umožňuje se stát úspěšným podnikatelem bez jakýchkoliv znalostí daného oboru, bez praxe a zkušeností a s několikanásobně menším rizikem

 

Provozovny závislé

 • Franchisor si ponechá tyto provozovny pod vlastním řízením a financuje je vlastními prostředky

 

Provozovny nezávislé

 • Ostatní provozovny ve vlastnictví uživatelů propůjčené licence
 • Franchising nabízí mnoho výhod, bezpečnější podnikání a relativně vysokou rentabilitu vloženého kapitálu
 • Uplatňuje se zejména v oblasti malého a středního podnikání
 • Franchisingové společnosti v ČR: hotelový řetězec Orea Hotels, restaurace Potrefená husa

 

Výhody franchisingu

 • Pro franchisora:
  • Rozšíření základní organizace
  • Kapitálové výhody
  • Méně zátěže v personálu a dislokální oblasti
  • Širší distribuční možnosti
  • Rozložení rizika podnikání

 

 • Pro franchisanta:
  • Sdílení know-how, standardy kvality, normy chování zaměstnanců, rozsah poskytovaných služeb, design interiéru
  • Snížení rizika podnikání
  • Získává ověřenou koncepci, která obstála v konkurenci
  • Společná nákupní politika, hromadný nákup, používání jedné značky
  • Větší důvěra zákazníků, bank, zahraničních investorů

 

Nevýhody franchisingu

 • Franchisor, před provozováním franchisingu, musí investovat nemalou částku a čas
 • Franchisor nemůže řídit pobočku, která patří franchisantovi, jako svou vlastní
 • Franchisor musí kontrolovat franchisanty, zda dodržují stanovené standardy kvality (udržení dobrého jména)
 • Franchisant se musí podřizovat pokynům a kontrole centrály

 

Outsourcing

=   využívání vnějších zdrojů

 • Podstatou je vytěsňování či vyčleňování určitých podnikových činností z podniku a jejich zabezpečení u jiné firmy (externího poskytovatele)
 • Představuje rozhodování mezi dvěma strategiemi „vyrob nebo nakup“
 • Projevuje se víceméně na každém úseku hotelového provozu
 • Výsledkem by mělo být snižování nákladů a lepší plánování nákladových položek

 

 • Příklady některých služeb:
  • Stravovací služby
  • Housekeeping a praní prádla
  • Údržba a technická správa
  • Bezpečnostní služby
  • Správa počítačových sítí
  • Účetnictví
  • Právní služby
  • Tiskařské a designérské služby

 

Výhody outsourcingu

 • Nižší náklady
 • Zvýšená úroveň konkurenceschopnosti podniku
 • Snadnější řízení celé organizace
 • Zvýšená flexibilita

 

Nevýhody outsourcingu

 • Závislost na externím partnerovi
 • Únik citlivých informací
 • Problémy s návratem do původního stavu v případě neshod nebo při zjištění, že outsourcing není efektivní
 • Příliš pevně daná smlouva

 

Yield & Revenue management

 • Soubor nástrojů a manažerských technik, které umožňují podniku maximalizovat tržby a zisk
 • Oba přístupy se vzájemně prolínají a souhrnně se označují zkratkou RYM
 • Hra s čísly s cílem stanovit reálnou prodejní cenu s ohledem na:
  • Ekonomické výsledky
  • Znalosti prostředí
  • Konkurenceschopnost
  • Předvídavost
 • Prodat správný pokoj správnému zákazníkovi ve správném čase za správnou cenu a na správnou dobu pobytu
 • Určování rozdílných sazeb za stejnou službu různým zákazníkům
 • Žádoucími výsledky je zvyšování obsazenosti hotelu mimo sezónu

 

Možnost využívání je vymezena následujícími podmínkami:

 • Vysoké fixní náklady a k nim relativně nízké variabilní náklady
  • Výrazná sleva na ubytování, než aby zůstal pokoj prázdný
 • Schopnost predikovat příjmy
  • Zájem o služby, část zákazníků stornuje rezervaci
 • Schopnost segmentovat zákazníky a služby
  • Různé segmenty hostů – různá cena
   obchodní cestující X  cestující za účelem rekreace
 • Prodej služeb předem
  • Krátkodobé, dlouhodobé, skupinové rezervace
 • Pomíjivost služeb
  • Služba je dočasná, nelze ji čerpat v jiném termínu
 • Schopnost předvídat budoucnost

 

 • Rozdělení klientely na základě cenové elasticity a času nákupu (rezervace) služeb
 • Dříve: jednotná cena za pokoj
 • Dnes: diferenciace cen v závislosti na typu pokoje
 • Strategie tvorby cen na základě poptávky (sledování cen pokojů s cílem zlepšit jak hladiny tržeb, tak i obsazenost)
 • V současnosti již ceny nebývají přímo spojeny s kvalitou ubytování nebo náklady na poskytované služby, ale jsou založeny na cenové elasticitě poptávky
 • Zvyšuje se poptávka (obsazenost), klesá nabídka (volné pokoje) – uzavírají se nižší cenové sazby pro prodej pokojů (v nabídce zůstávají pouze sazby vyšší)
 • Hotely v současné době potřebují udržovat takovou obsazenost, aby byly pokryty minimálně provozní náklady

 

Výhody

 • Zdokonalování komunikace
 • Lepší management volných a dostupných kapacit v oblasti pokojů
 • Přesnější cenová politika a diskontování
 • Lepší konkurenceschopnost
 • Zdokonalováním výše uvedených oblastí podnik dosáhne vyššího objemu tržeb a růstu zisku

 

Nevýhody

 • Odcizení se zákazníkovi
 • Ztráta budoucího obchodu a příležitostí
 • Snaha implementovat RYM vyvinutý jinými společnostmi bez ohledu na to, že podnik je unikátní a pro jeho nezbytné úpravy a změny dle specifických požadavků

 

Důležité pojmy

BUDGET

 • Rozpočet určující předpokládané výsledky každého oddělení a hotelu jako celku
 • Plnění budgetu je základním provozním cílem hotelu
 • Určuje předpokládanou výši obsazenosti, počet zaměstnanců, výši předpokládaných nákladů

 

DAILY/WEEKLY PICK-UP

 • Vyjadřuje změnu v počtu rezervovaných pokojů porovnávaných za určité období
 • Důležitý údaj pro odhad celkové obsazenosti pro jednotlivé dny v roce
 • Vysoký pick-up v daném období signalizuje zájem o konkrétní datum a umožňuje hotelu operativně zvýšit cenu

 

DEMAND CALENDAR

 • Obsahuje informace o kongresech, veletrzích a dalších událostech v hotelu a jeho okolí

 

Sledované parametry a ukazatele

OBSAZENOST

 • Vyjadřuje se obvykle v % nebo v tzv. pokojonocích
 • Základním ukazatelem statistik
 • Ukazuje sezónnost a předurčuje strategii prodeje
 • Významný ukazatel při tvorbě finančního rozpočtu

 

PRŮMĚRNÁ DOSAŽENÁ CENA ZA POKOJ

 • Udává se v příslušné měně, standardně bez DPH a bez snídaně
 • Základní ukazatel statistik
 • Předurčuje strategii RYM
 • Významný ukazatel při tvorbě finančního rozpočtu
 • Vždy je důležité sledovat jak obsazenost, tak průměrnou cenu za pokoj

 

TRŽBA ZA UBYTOVÁNÍ

 • Udává se v příslušné měně, standardně bez DPH a bez snídaně
 • Je nosným parametrem pro finanční rozpočet
 • Významný ukazatel potenciálu zisku a výchozím parametrem většiny investičních rozhodnutí

 

TRŽBA ZA DOSTUPNÝ/DISPONIBILNÍ POKOJ

 • Udává se v příslušné měně, standardně bez DPH a bez snídaně
 • Dokladuje úspěšnost obchodní strategie ve smyslu optimálního využití ubytovací kapacity s přihlédnutím na její velikost

 

Cenové sazby

ADVANCED RATES

 • Nejnižší ceny, ale mají nejvyšší podmínky (stanovená min. délka pobytu, platba předem,…)
 • Platí se dopředu, při stornech hotely nevrací a nebo jen malou částku

 

PACKAGE & WEEKEND BREAKS

 • Balíčky služeb spojené obecně s ubytováním a stravováním
 • ADD ONS (přidané služby) – volná konzumace minibarových položek, transport z letiště,…

 

CORPORATE RATES

 • Ceny určené pro velké společnosti

 

RACK RATES

 • Nejvyšší tzv. pultová cena
 • Aplikuje se po celou dobu nabídky (ubytování bez rezervace)
 • Význam stoupá při růstu obsazenosti

 

OPTIONAL RATES

 • Často typ Package, která zahrnuje více Add Ons
 • Služby přičleněné k sazbě za ubytování

 

CONTRACTED RATES

 • Ceny smluvně zakotvené mezi hotelem a organizátory (kongresových akcí, CK a CA, či finální zákazníky)
 • Zpravidla pro skupinové rezervace

 

Up-selling

 • Představuje jeden z nástrojů pro maximalizaci tržeb užívaných v rámci RYM
 • Probíhá na úseku front office
 • Má za cíl (na základě znalostí produktu a poznání potřeb zákazníka) aktivně nabízet a prodávat dodatečné služby a produkty (dochází ke zvýšení tržeb)

 

Z pohledu hosta:

 • Personál se zajímá o klientovi potřeby
 • Snaží se mu přiblížit další služby hotelu a zároveň nabídnout výhodný nákup

 

Z pohledu provozovatele

 • Hotelu přináší systém navýšení tržeb
 • Každý zaměstnanec v kontaktu s hostem je členem obchodního týmu a podílí se na růstu tržeb

 

Green management

 • Zelený management
 • Označuje filozofii, technologii a metodiku řízení hotelu zaměřenou na optimalizaci vlivu hotelového provozu na životní prostředí
 • Hlavní cíle:
  • Šetrné nakládání s materiálem, energiemi a dalšími zdroji
  • Úsporný provoz
  • Redukce faktorů zatěžujících životní prostředí
 • Hotelové trendy – příklon k ekologii, princip trvale udržitelného rozvoje
 • Převážně velké hotely, hotelové řetězce
 • Příčiny můžeme hledat jak na straně poptávky, tak na straně nabídky
 • Koncept zeleného hotelu může být vhodným marketingovým nástrojem pro boj s konkurencí
 • Vyšší vstupní investiční náklady, školení personálu, vyšší nároky na hotelové dodavatele a poskytovatele outsourcingových služeb

 

 • Green management znamená pro hotel dlouhodobý závazek a soustavný proces, který probíhá v několika fázích:
  • Motivace
   • Osoba odpovědná za vedení green managementu
   • Vysvětlit vše zaměstnancům, průběžně učit a motivovat
   • Brát v úvahu nápady zaměstnanců
  • Plánování akce
   • Lze přistoupit tehdy, jsou-li pracovníci dostatečně motivováni, znají smysl ekologického řízení
   • Analýza současného stavu, formulace návrhů na zlepšení a přípravu plánu
   • Stanovení cílů, priorit, postupů, vymezení odpovědnosti
  • Realizace
   • Nejobtížnější fáze
   • Příprava osobních plánů (pro zaměstnance, ochrana život. prostředí je jejich náplní práce)
   • Školení zaměstnanců, informace o dílčích změnách, podpora a zveřejnění výsledků jejich snažení
  • Sledování výsledků
   • Analýza a vyhodnocení dosažených záměrů a cílů
   • Soustavný a trvalý monitoring
   • Odhalení chyby – nápravná opatření

 

 • Omezení spotřeby energie (úsporné žárovky, těsnění oken a dveří, vypínání topení v neobsazených částech,…)
 • Omezení spotřeby vody (omezovače průtoků do baterií a sprchových hlavic, dešťová voda na zalévání, zapínání praček jen když jsou plné,…)
 • Omezení produkce odpadu (koše na tříděný odpad, nápoje ve vratných lahvích, nové využití opotřebovaného materiálu, kompostování,…)
 • Využívání obnovitelných zdrojů a látek, které jsou méně nebezpečné pro život. prostředí (recyklované výrobky, využití fotovoltaické energie, regionální produkty,…)
 • Podpora komunikace a vzdělávání v oblasti život. prostředí (dostatečně upozorňující info. o výměně ručníků, ložního prádla, třídění odpadů, zásady ochrany přírody v destinaci,…)

 

Ecolabelling

 • Zavedení green managementu bývá spojeno s usilováním o certifikaci
 • Služby daného hotelu jsou šetrné tzv. ecolabelling
 • Certifikace je podmíněna splněním určitých kritérií
 • Provoz prokazatelně šetří životní prostředí a přispívá k ochraně zdraví zaměstnanců, hostů i svého okolí

 

Nejvýznamnější systémy ekologické certifikace ubytovacích zařízení patří:

 • EMS
 • The Flower
 • Ekologicky šetrná služba
 • LEED

 

 • V ČR není takových zařízení zatím příliš mnoho
 • Překážkami jsou vysoké vstupní náklady, slabé povědomí veřejnosti o ekoznačkách, nedostatečné výhody v oblasti propagace
 • Kromě certifikace probíhají po celém světě soutěže a pravidelná oceňování ubytovacích zařízení
 • AHR ČR uděluje každoročně ocenění Green manager
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!