Mzdy – maturitní otázka (2)

 

   Otázka: Mzdy

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): Anonym22

 

 

Mzdou se rozumí peněžité plnění poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci

Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům mzdu za vykonanou práci a za její výsledky podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě, ve vnitřních mzdových předpisech nebo v kolektivní smlouvě

Mzda se vyplácí zaměstnanci v penězích buď v hotovosti nebo převodem na osobní účet zaměstnance

Zaměstnavatel je povinen dát zaměstnanci písemné vyúčtování mzdy

 

Hrubá mzda

Hrubou mzdu tvoří:

 • základní mzda
  • úkolová
  • časová
 • příplatky
  • za práci přesčas, ve svátek, v noci…
 • ostatní složky mzdy (prémie, odměny)
 • náhrady mzdy
  • za dovolenou, státem uznané svátky
  • od 1. 1. 2009 je novou náhradou mzdy tzv. náhrada při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance
   • tato náhrada však není součástí hrubé mzdy a tudíž nevstupuje do základu pro výpočet pojistného ani daně ze mzdy

 

Čistá mzda

 • hrubá mzda – zákonné srážky (zdravotní pojištění, sociální pojištění a daň z příjmů ze závislé činnosti)

 

Částka k výplatě

 • čistá mzda – ostatní srážky(výživné, spoření..) + nemocenské dávky

 

Zákonné srážky ze mzdy

Zdravotní pojištění

 • je odváděno zaměstnavatelem na účty zdravotních pojišťoven jednotlivých zaměstnanců a je určeno na úhradu standardní lékařské péče
 • zaměstnanci se sráží z hrubé mzdy 4,5%
 • zaměstnavatel odvádí dalších 9%

Sociální pojištění

 • zahrnuje pojistné na
  • důchodové pojištění
  • nemocenské pojištění
  • příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
  • zaměstnanci se sráží 6,5%
  • zaměstnavatel odvádí dalších 25%

Daň z příjmů ze závislé činnosti

 • základem pro výpočet je tzv. superhrubá mzda
  • hrubá mzda zvýšená o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, které je povinen odvádět zaměstnavatel
   • 25% sociální pojištění
   • 9% zdravotní pojištění
 • výpočet daně z příjmů
  • hrubá mzda 20 000,-
  • superhrubá mzda = 20 000,- * 1,34 (navýšeno o 34%) = 26 800
   • superhrubá mzda se zaokrouhlí na stovky nahoru
  • záloha na daň se pak vypočítá procentní sazbou 15%
   • sazba daně z příjmů 15%
   • daň před slevami 26 800* 0,15 = 4 020
  • poplatník může uplatnit slevy na dani
   • 35ba ZDP
    • sleva na poplatníka
    • sleva na manželku
    • sleva na částečnou invaliditu
    • sleva na plnou invaliditu
    • sleva na studium
   • 35c ZDP
    • sleva na dítě
  • zaměstnanec může uplatnit slevu na poplatníka, pokud podepsal prohlášení k dani
  • z vypočtené daně před slevami se odečtou měsíční částky slev dle §35ba ZDP (maximálně do nuly)
  • odečte se měsíční částka slevy na vyživované děti
  • vyjde-li záporná částka, záloha na daň bude nulová a zaměstnanci bude přiznán tzv. daňový bonus, o který se zvýší částka k výplatě

 

Účtování mezd

 • hrubá mzda je nákladem podniku na účtu 521 – Mzdové náklady
 • podniku vzniká závazek k zaměstnanci na účtu 331 na straně Dal

 

Předpis hrubé mzdy 521/331

 • veškeré srážky ze mzdy se účtují jako úbytek účtu 331 na straně MD
  • srážka ZP 4,5%             331/336.100
  • srážka SP 6,5%             331/336.200
   • pro ZP a SP se používá analytická evidence
  • srážka daně z příjmů 331/342
  • ostatní srážky 331/379
 • zdravotní a sociální pojištění, které platí podnik za zaměstnance
  • jedná se o daňově uznatelný náklad na účtu 524
  • ZP hrazené podnikem za zaměstnance 524/336.100
  • SP hrazené podnikem za zaměstnance 524/336.200

 

Pohledávky vůči zaměstnancům

 • zálohy poskytnuté zaměstnancům na služební cesty, drobné nákupy a jiné účely se považují za pohledávky
 • VPD vyplacena záloha na služební cestu 400,-    335/211
 • VUD vyúčtování služební cesty 350,-    512/335
 • PPD vrácení přeplatku   50,-    211/335

 

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

 • na tomto účtu se evidují například závazky za vyúčtování služební cesty, na kterou nebyla poskytnuta záloha
 • VUD vyúčtování cestovného 1 000,-             512/333
 • VPD výplata cestovného 1 000,-             333/211

 

Mzdová evidence

 • evidence se vede na mzdových listech
 • mzdové listy jsou analytickou evidencí k účtu Zaměstnanci
 • mzdový list musí obsahovat
  • údaje o zaměstnanci
   • jméno, příjmení
   • rodné číslo
   • bydliště
   • jména a rodná čísla osob, na které zaměstnanec uplatňuje slevy na dani
  • údaje rozhodné pro výpočet mzdy
   • počet dnů výkonu práce
   • výše pojistného
   • základ pro výpočet daně
   • slevy na dani
   • daň po slevách
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!