Nabídka a poptávka, trh a jeho zákony – ekonomie

 

   Otázka: Nabídka a poptávka, trh a jeho zákony

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): tereres

 

TRH = základní prvek tržního hospodářství

 • trh je princip = je to mechanismus, prostřednictvím kterého dochází k výměně činností a jejich výsledků nebo hodnot mezi ekonomickými subjekty

(Tzn. nemá své stabilní, pevné místo, které bychom mohli označit: „pouze tady probíhá trh“. )

 • je to místo, kde se setkává nabídka s poptávkou (nabízející a kupující – mají protikladné zájmy: prodávající chce prodat zboží za nejvyšší cenu a kupující chce koupit za co nejnižší cenu = dochází zde ke střetu a ke změnám cen) = nabídka i poptávka jsou prostřednictvím ceny neustále v pohybu

 

TYPY TRHŮ:

podle územního hlediska

 • místní (oblastní, regionální) = může se týkat potravin s krátkou dobou skladování nebo některých krajových specialit závislých na tradici nebo místních přírodních zdrojích (karlovarské oplatky, moravské sudové víno, ovčí sýr, apod.)
 • tuzemský (národní) = trh určitého státu, pro který jsou charakteristické určité produkty dané zvyky, polohou státu nebo specifickými plodinami (např. italská pizza, francouzské víno, …apod.)
 • evropský, asijský apod.
 • světový = hovoříme o vývoji cen určitých komodit na světovém trhu (např. vývoj cen ropy) – výsledkem je mezinárodní obchod

 

podle počtu zboží nebo služeb

 • dílčí = trh, na kterém se prodává a kupuje jediný druh zboží (např. trh sportovních bot, trh mléka, trh automobilů apod…)
 • agregátní = trh veškerého zboží či služeb

 

podle předmětu směny (koupě a prodeje) – co je nabízeno a žádáno:

 • trh výrobních faktorůtrh práce (N a P po pracovní síle), trh půdy (specifický charakter – půda je statek s omezeným rozsahem) a trh věcného kapitálu (výsledky výrobní potřeby – např. stroje, stavby, apod.)
 • trh finanční – trh peněz, trh finančního kapitálu
 • trh výrobků a služebtrh produktů (je to trh základní, primární a z něho se odvíjejí procesy na všech ostatních trzích)

 

podle vztahu nabídky a poptávky:

a) nasycený (N větší než P) a nenasycený (N menší než P)

b) otevřený (vývoz a dovoz) a uzavřený (málo vývozu a dovozu)

c) konkurenční (více výrobců se stejným výrobkem) a monopolní (pouze 1 výrobce)

 

 • NABÍDKA A POPTÁVKA

NABÍDKA S (supply) = množství zboží Q (quantity) nabízené všemi prodávající při určité ceně P (price)

 

Nabídka:

 • individuálnínabídka jednoho výrobce určitého statku nebo služby (např. kolik nabídne jeden pekař rohlíků při ceně 1 Kč a kolik jich nabídne při ceně 5 Kč)
 • dílčí (tržní)nabídka všech výrobců určitého druhu zboží v určitém regionu (např. kolik rohlíků celkem nabídnou všichni pekaři v ČR při ceně 1 Kč a kolik při ceně 5 Kč) = dílčí nabídka je součtem individuálních nabídek
 • agregátnínabídka veškerého nabízeného zboží všemi výrobci = agregátní nabídka je součtem dílčích (tržních) nabídek

 

faktory ovlivňující nabídku:

 • cena (se zvyšující se hromadnou výrobou se snižují náklady na 1 ks a při větším objemu výroby tak výrobce dosahuje zvyšujícího se zisku, nebo do daného oboru vstupují noví výrobci, kteří zjistili, že daný výrobek jde na odbyt)
 • náklady výroby a obchodu (dražší suroviny a energie, zvyšování nominálních mezd, technický pokrok – přispívá k levnější výrobě)
 • změny vnějších podmínek podnikání (organizace trhu – vliv pohybu cen strategických surovin jako např. ropa, plyn, voda a energie, nebo počasí – zemědělci)
 • změny kapitálové výnosnosti (vyšší výnosy z daných vstupů)

 

zákon rostoucí nabídky – s rostoucí cenou roste i nabídka zboží (nabídka výrobců)

 

POPTÁVKA D (demand) = množství zboží Q, které jsou kupující ochotni koupit při určité ceně P

 

Poptávka:

 • individuálnípoptávka jednoho kupujícího po urč. statku či službě
 • dílčí poptávka všech lidí z urč. regionu (státu) po urč. statku či službě
 • agregátní – poptávka všech lidí v urč. státě po všech možných statcích a službách (všechny zamýšlené koupě)

 

faktory ovlivňující poptávku:

 • cena
 • demografické změny (změny v počtech kupujících)
 • změny v preferencích – velice silný faktor (zvyky, móda, závislost na určitém druhu výrobku, zde většinou cena nehraje velkou roli)
 • změny cen jiných zboží = substituty (produkty, které jsou schopny nahradit původní) a komplementy (zboží, které tvoří nedílnou součást se základním výrobkem, i když není součástí přímého nákupu výrobku základního = doplňkové zboží, bez něhož je ale fungování základního výrobku nemožné)
 • změna hladiny důchodů – pokud vyhrajeme velkou částku, uskutečníme nákupy v jiné cenové relaci než dosud
 • očekávání změn cen – způsobuje zvýšený nákup v okamžiku, kdy se lidé o této předpokládané změně dozvědí (tzv. předzásobení)

 

Pozn.: úkol – vymyslet 10 substitutů a 10 komplementů

 

zákon klesající poptávky – s rostoucí cenou klesá poptávka po zboží

 

Vzájemná interakce nabídky a poptávky: rovnovážná cena x tržní cena

 

Rovnovážná cenanabídka = poptávka (všechno nabízené množství zboží za tuto cenu se prodá) – výrobci dopředu neznají rovnovážnou cenu a jí odpovídající ideální množství vyrobeného zboží pro trh

 

Tržní cenaskutečná cena na trhu, není stejně velká jako rovnovážná cena, ale vychyluje se kolem ní – vlivem nabídky na poptávky (trh prostřednictvím nabídky a poptávky působí: na cenu a na výrobu a spotřebu)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!