Náklady a výnosy podniku – maturitní otázka

 

   Otázka: Náklady a výnosy podniku

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): Alena

 

Náklady vyjadřují vynaložené prostředky v penězích.

Členíme je na:

 • Provozní (účtové skupiny 50 – 55)
 • Souvisejí s hlavní činností podniku
 • Např.: Spotřeba materiálu, mzdové náklady, odpisy, dodávky energie, opravy,..
 • Finanční (účtové skupiny 56, 57)
 • Jsou spojeny s pohybem peněz při placení
 • Např.: placené úroky
 • Mimořádné (účtové skupiny 58)
 • Vznikají z neplánovaných situací, můžeme je tedy obtížně ovlivnit
 • Např.: škody

 

Dělení podle vztahu k objemu výroby a prodeje:

Fixní náklady

 • Vyskytují se stále a jejich celková výše se při zvyšování nebo snižování produkce nemění
 • Vznikají pouhou existencí
 • Mění se jednorázově, tzn. skokem, při zvýšení produkce nad určitou hranici

 

Variabilní náklady (proměnlivé)

 • Jejich celková výše se mění podle velikosti produkce
 • Každý 1 ks znamená zvýšení o určitou částku

 

Dělení podle vztahu k výkonu podle přičitatelnosti ke kalkulační jednici:

Přímé

 • Náklady, které souvisí s výrobou určitého druhu výrobku, dají se zjistit na tento výrobek

 

Nepřímé

 • Jsou společné pro více výkonů a nelze je přímo zjistit na jednotku výkonu

 

Podnik, který má příliš vysoké náklady, na trhu neuspěje. Podniky musí věnovat snižování nákladů mnoho pozornosti. Tím roste efektivnost jejich činnosti. Snížením spotřeby materiálu dosáhneme např.:

 • Zvýšení jeho využití
 • Užití vhodnějších druhů
 • Snížení nákupní ceny

 

Snižování mzdových nákladů je naším cílem, abychom na jeden výrobek či určitou službu snížili potřebu lidské práce. To vyžaduje výrobní postupy, moderní techniku.

Snížení fixních nákladů příliš ovlivnit nemůžeme. Můžeme ovlivnit částku, která případně na jeden výrobek – zejména odpisů (vyjadřují opotřebení DM). Celková velikost odpisů se sice nezmění, ale sníží se náklad na 1 kus.

Čím méně se daří DM využít, tím vyšší je náklad na 1 kus.

Další cestou je pořídit majetek za nižší cenu, čímž klesnou i odpisy.

 

Výnosy vyjadřují obdržené prostředky v penězích. Vznikají:

 • Prodejem statků a služeb (= tržby)
 • Dalšími způsoby (např. úroky z vkladů)

 

Tržby z prodeje = prodané množství statků a služeb * cena

Výnosy členíme na:

 • Provozní (účtové skupiny 60-64)
 • Vznikají hlavní činností, např. prodejem statků a služeb
 • Finanční (účtové skupiny 66)
 • Vznikají při pohybu peněz, např. přijaté úroky
 • Mimořádné (účtové skupiny 68)
 • Vznikají nenadále, nemůžeme je předem plánovat, např. přijaté náhrady škod od pojišťovny

 

Konkurence nutí podniky i ke zvyšování výnosů. Podnik s vyššími výnosy je úspěšnější a může se rozvíjet.

Prodej může podnik zvýšit, jestliže jeho statky nebo služby budou na trhu úspěšnější nebo když odhalí novou podnikatelskou příležitost.

 

Zvýšení lze dosáhnout uplatňováním marketingového přístupu:

 • Průzkumem trhu odhalovat nové potřeby, zkoumat výši poptávky
 • Nabízet vhodné produkty, rozšiřovat sortiment, ovlivňovat poptávku nabídkou, nabízet doprovodné služby
 • Stanovit vhodnou výši ceny (podnik musí zvážit, zda růst ceny nepovede k výraznějšímu poklesu prodeje)
 • Distribuci přizpůsobovat potřebám zákazníků
 • Podporovat poptávku intenzivní propagací

 

Základní účtování nákladů a výnosů

Náklady a výnosy ovlivňují hospodářský výsledek účetní jednotky. Musíme tedy sledovat vývoj nákladů a výnosů nejen v celkovém úhrnu, ale i v podrobném členění, abychom mohli úspěšně rozhodovat a řídit podnikovou činnost.

Náklady a výnosy se zásadně účtují do účetního období, s nímž časově a věcně souvisí.

Náklady se účtují na účtech 5. Účtové třídy, výnosy na účtech 6. Účtové třídy.  Při uzavírání účetních knih se zůstatky účtů třídy 5 a 6 převádějí na účet 710 – Ú čet zisků a ztrát. Při účtování nákladů a výnosů je zákaz jejich kompenzace.

 

Náklady

Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, prac. Síly, opotřebení DM,..). Spotřebu výrobních činitelů vynaloženou na určitý účel, vyjádřenou v peněžních jednotkách, nazýváme náklady.

Systém evidence nákladů zajišťuje potřebné informace o hospodaření s majetkem a prací a měl by umožňovat pohled na náklady zejména z hlediska: co a na jaký účel to bylo spotřebováno. Základní hledisko, co bylo spotřebování, zajišťuje členění nákladů podle nákladových druhů. Za ty se považují ekonomicky stejnorodé druhy nákladů, které vyjadřují hledisko druhu spotřeby.

Jsou zachyceny na straně má dáti příslušných nákladových účtů

Náklady je třeba odlišovat od výdajů. Výdaje jsou úbytkem prostředků bez vazby na konkrétní výkony. Výdaj se stává nákladem jen tehdy, jestliže vynaložený majetek vstupuje bezprostředně do tvorby výrobku, práce či služby.

Účetní náklady jsou všechny náklady, které účetní jednotka účtuje na jednotlivé účty 5. Třídy

Daňové náklady jsou vymezeny zákonem o daních z příjmů.

 

Účet 501 – Spotřeba materiálu … 501/112

 • Eviduje se zde materiál spotřebovaný účetní jednotkou v příslušném období.
 • Spotřeba zákl. materiálu, obalů, drobné nákupy, spotřeba pohonných hmot, přirozený úbytek zásob,…

Účet 502 – Spotřeba energie … 502/211

 • O spotřebované elektrické energii, páře, plynu, vodě, …

Účet 504 – Prodané zboží … 504/132

 • Prodané zboží v ocenění pořizovací cenou

Účet 511 – Opravy a udržování … 511/211

 • Náklady na opravy a udržování.

Účet 512 – Cestovné … 512/211

 • Je třeba vzít v úvahu ustanovení zákoníků práce, ve kterém je uvedena řada limitů.

Účet 513 – Reprezentace … 513/211

 • Výdaje na pohoštění, občerstvení. Nejsou daňově uznatelné.

Účet 518 – Ostatní služby … 518/321

 • Velmi široká náplň, např. nákup drobného nehmotného majetku, poštovní poplatky, známky, telefonní služby, propagace, právnická pomoc, …

Účet 521 – Mzdové náklady  … 521/331

522 – Příjmy společníků a členů družstva ze závislé činnosti …522/366

 • Hrubé mzdy ze závislé činnosti, odměny

Účet 523 – Odměny členům orgánů společnosti a družstva …523/379

 • Jsou daňově uznatelné
 • Účtují se zde odměny kolektivních statutárních orgánů obchodních společností

Účet 524 – Zákonné sociální pojištění … 524/336

 • Evidence nákladů na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, jsou daňově uznatelné.

Účet 525 – Ostatní sociální pojištění …  525/336

 • Příspěvek na soukromé životní pojištění, penzijní připojištění,..

Účet 526 – Sociální náklady individuálního podnikatele … 526/336

 • ZP a SP podnikatele (OSVČ)

Účet 527 – zákonné sociální náklady … 527/213

 • Např. příspěvek na závodní stravování

Účet 528 – ostatní sociální náklady … 528/213

 • Náklady vyplácené nad rámec stanovený zákony, daňově neuznatelné položky.

Účet 531 – Silniční daň… 531/345

 • Podle předpisu ZDP daňově uznatelným nákladem ve výši předpisu

Účet 532 – Daň z nemovitých věcí … 532/345

 • Je daňově uznatelným nákladem v případě jeho zaplacení

Účet 538 – Ostatní daně a poplatky … 538/345

 • Např. spotřeba kolků, dálniční poplatky, daň dědická, darovací apod.

Účet 541 – Zůstatková cena prodaného DHM a DNM …541/081,082

 • Účtuje se rozdíl mezi pořizovací cenou a vytvořenými oprávkami

Účet 542 – Prodaný materiál … 542/112

 • Úbytek prodaného materiálu

Účet 543 – Dary … 543/211,221

 • Bezplatné předání majetku, k němuž není účetní jednotka povinna.

Účet 544 – Smluvní pokuty a penále … 544/321

 • Účtují se zde smluvní pokuty a úroky z prodlení podle obchodního zákoníku

Účet 545 – Ostatní pokuty a penále… 545/379

 • Jedná se zejména o pokuty a penále státním institucím.

Účet 546 – Odpis pohledávky … 546/311

 • Eviduje se hodnota odepsaných pohledávek, daňově uznatelné.

Účet 548 – Ostatní provozní náklady… 548/211

 • Např. technické zhodnocení HM, pojistné majetkového pojištění,…

Účet 549 – Manda a škody… 549/112

 • Jedná se např. o manka a škody na DHM

Účet 551 – Odpisy dlouhodobého HM a NM…551/082

 • Evidují se zde odpisy účetní

Účet 552 – Tvorba a zúčtování zákonných rezerv…552/451

 • Zaznamenává se zde tvorba a čerpání v souladu se ZoR (např. rezervy na opravy DHM)

Účet 554 – Tvorba a zaúčtování ostatních rezerv…554/459

 • Zaznamenává se zde tvorba a čerpání, která nesplňuje podmínky ZoR.

Účet 558 – Tvorba a zúčtování zákonných opravných položek…558/391

 • Zde se zaznamenává tvorba a čerpání opravných položek k pohledávkám za podmínek uvedených v ZoR.

Účet 559 – Tvorba a zúčtování opravných položek…559/391

 • Zde se zaznamenává tvorba a čerpání opravných položek k různým majetkovým účtům, které nesplňují podmínky ZoR.

Účet 561 – Prodané cenné papíry a podíly…561/251

 • Účtuje se v pořizovací ceně

Účet 562 – Úroky…562/221

 • Účtuje se zde o úrocích, které je účetní jednotka povinna platit.

Účet 563 – Kurzové ztráty …563/211,221

 • Rozdíl vzniklý z pohybu kurzů Kč k cizím měnám

Účet 568 – Ostatní finanční náklady…568/112

 • Náklady peněžního styku, zejména bankovní výlohy a pojištění vztahující se k finančnímu majetku

Účet 582 – Škody…582/112

 • Škody na majetku v případě zcela mimořádných

Účet 588 – ostatní mimořádné náklady…588/388

 • Např. opravy nákladů minulých úč. období

Účet 591 – 594

 • Účtuje se zde v souvislosti s daňovou povinností poplatníka z titulu daně z příjmů

Účet 595 – Dodatečné odvody daně z příjmů

-i pro vratky daně za minulé zdaňovací období

 

Výnosy

Výsledkem výrobních a jiných činností jsou výkony, k nimž patří výrobky, práce a služby dodávané a poskytované jiným organizacím a obyvatelstvu. Tyto výkony v peněžním vyjádření tvoří výnosy účetní jednotky.

Pro členění uplatňujeme zhruba stejná hlediska jako u nákladů.

Jsou zachyceny na straně Dal příslušných výnosových účtů.

Výnosy je třeba rozlišovat od příjmů. Výnosy jsou výkony účetní jednotky. Hlavní složku výnosů tvoří tržby, příjmy představují pouze přírůstky peněžních prostředků.

Podle toho, co je předmětem prodeje, se účty v 60.

 

Účtové skupině člení na:

Účet 601 – Tržby za vlastní výrobky…211/601

Účet 602 – Tržby z prodeje služeb…211/602

Účet 604 – Tržby za zboží…221,311/604

 

Pomocí účtů v 61. Skupině se eliminují náklady vynaložené při výrobě a skladování výrobků.

Účet 611 – Změna stavu nedokončené výroby…121/611

Účet 612 – Změna stavu polotovarů…122/612

Účet 613 – Změna stavu výrobků…123/613

 

Aktivace je v podstatě přírůstek majetku v důsledku vlastní činnosti

Účet 621 – Aktivace materiálu a zboží…111,131/621

Účet 622 – Aktivace vnitropodnikových služeb… 111,131/622

 • Účtuje se zde zejména přepravné a účtování je v závislosti na tom, ke kterému výkonu byla služba přičleněna, tzn. zda se jedná o přepravu materiálu, zboží nebo DM

Účet 623 – Aktivace DNM…041/623

Účet 624 – Aktivace DHM…042/624

Účet 641 – Tržby z prodeje DHM, DNM…211/641
Účet 642 – Tržby z prodeje materiálu…211/642

 • Protipólem účtů 541, 542. Účtuje se o ceně docílené při prodeji.

Účet 644 – Smluvní pokuty a úroky z prodlení…315/644

 • Např. smluvní sankce

Účet 646 – Výnosy z odepsaných pohledávek…211,311/646

 • Úhrady pohledávek, které byly v minulosti odepsány na vrub nákladů

Účet 648 – Ostatní provozní výnosy…378,112,346/648

 • Např. čerpání dotace, přebytky majetku při inventarizaci,…

Účet 662 – Úroky…221/622

 • Z bankovního účtu, poskytnutých půjček,…

Účet 665, 666 – výnosy z finančního majetku…315,221/665, 221/666

 • Např. přijaté podíly v a. s. nebo s. r. o.

Účet 688 – Ostatní mimořádné výnosy…378/688

 • Např. nárok na náhradu škody, oprava výnosů minulých účet. období

 

Časové rozlišování nákladů a výnosů

Často dochází k časovému nesouladu mezi vznikem výdajů a nákladů i příjmů a výnosů. Abychom zjistili správný hospodářský výsledek za příslušné období, musí se do tohoto období zaúčtovat všechny náklady a výnosy, které s ním časově i věcně souvisí. Časový nesoulad se řeší pomocí časového rozlišení nákladů, příjmů a výnosů. Povinnost časového rozlišení vzniká, pokud se účetní případ týká více než jednoho účetního období, tzn. pokud se účetní případ vztahuje i k následujícím nebo předchozím úč. obdobím. Časové rozlišení může však být používáno i pro zajištění věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů v průběhu roku, aby měsíční účetní závěrky měly přesnější vypovídací schopnost.

V případě, že účetní jednotka nedodržela zásadu časového rozlišení, potom byly porušeny účetní předpisy i zákon o dani z příjmů.

 

Z hlediska časové osnovy lze časové rozlišení nákladů a výnosů členit na časové rozlišení:

V užším pojetí

 • Evidují se zde zpravidla účetní případy, u nichž jsou známy 3 faktory: účel, přesná výše částky a období, k němuž se částka vztahuje. Uvedené podmínky musí být splněny současně.
 • Eviduje se na účtech:

381 – Náklady příštích období

 • Jedná se o výdaje běžného období, které souvisí alespoň z části s hospodářskými operacemi příštích období.
 • Např. předem placené nájemné, náklady na dlouhodobou propagaci apod.
 • Později se vztahují ke konkrétním nákladovým účtům 5. účtové třídy

382 – Komplexní náklady příštích období

 • Nelze je vztáhnout k jedinému nákladovému účtu, ale zaúčtovávání se ve prospěch účtu 555 – Tvorba a zaúčtování komplexních nákladů příštích období
 • Musí být sledovány ve vztahu k účelu jejich vynaložení
 • Např. náklady na přípravu a záběh nové výroby

383 – Výdaje příštích období

 • Účtuje se zde o nákladech, které již vznikly, ale dosud neuskutečnily výdaj
 • Např. nájemné placené pozadu

384 – Výnosy příštích období

 • Jsou částky přijaté v běžném období, které věčně patří do výnosů v dalších obdobích.
 • Např. předem přijaté nájemné, přijaté předplatné, předem přijatý paušál na služby

385 – Příjmy příštích období

 • Účtuje se zde o částkách, které nebyly ke dni uzavírání úč. knih přijaty, ale věčně a časově souvisí s výnosy běžného úč. období a nejsou zaúčtovány na účtech pohledávek
 • Např. výnosové provize, přiznané, ale neuhrazené pojistné apod.

 

V širším pojetí

 • Používá se tehdy, pokud není známa některá z podmínek časového rozlišení v užším pojetí.
 • Zahrnuje:

Dohadné účty

Není přesná velikost a tudíž i částka a účetní jednotka ji pouze odhaduje.

 • Dohadné účty aktivní (účet 388)

Nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního období. Jde např. o výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné úč. období

 • Dohadné položky pasivní (účet 389)

Nelze vyúčtovat jako obvyklý druh. Jsou to např. nevyfakturované dodávky, nákladové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za dané úč. období, náhrada za nevybranou dovolenou, pokud bude proplacena další rok

 

Rezervy (úč. skupina 45)

Jsou považovány za cizí zdroj a vyjadřují dluhy účetní jednotky vůči budoucímu účetnímu období. Plní funkci časového rozlišení nákladů. Při tvorbě je znám jejich účel, výše a období se pouze odhaduje.

Tvorba rezerv se účtuje na 552,554 – provozní náklady, 574 – finanční náklady, 584- mimořádné náklady.

Čerpání rezerv nesmí zkreslovat hospodářský výsledek, proto se účtují jako snížení nákladů (ve prospěch účtů 552, 554, 574)

 

Rezervy se člení na:

 1. Zákonné rezervy

Rezervy vytvářejí úč. jednotky na rizika, ztráty, předpokládané výdej v případech stanovených Zákonem o rezervách pro zjištění základů daně z příjmů.

Zákon stanoví minimální a maximální dobu tvorby rezervy.

Na konci účetního období se musí inventarizovat rezervy z hlediska odůvodněnosti, tj. zda stále trvá důvod pro provedení oprav a z hlediska jejich výše.

 

 1. Ostatní rezervy

Jejich tvorba je upravena vnitřním předpisem účetní jednotky a nejsou zohledněny při výpočtu základu daně z příjmů, jedná se například o rezervu na splatnou daň z příjmů, rezervu na záruční opravy apod.

 

Položky zvyšující základ daně (tzv. připočitatelné položky)

 • Účetní náklady, které nejsou dle ZDP daňově uznatelnými
 • Jedná se zejména o položky uvedené v § 25 ZDP, například:
  • Náklady na reprezentaci 513
  • Pokuty a penále (s výjimkou smluvních) 545
  • Dary 543
  • Výdaje přesahující limity stanovené příslušnými právními předpisy 528
  • Manka a škody přesahující náhrady za ně (kromě škod způsobených živelní pohromou) 549,648
  • Tvorbu jiných než zákonných rezerv 554
  • Tvorbu jiných než zákonných opravných položek 559
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!