Náklady a výnosy – zachycení v účetnictví

 

Otázka: Náklady a výnosy

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Tereza P.

 

 

CHARAKTERISTIKA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ:
• Náklad
= peněžní vyjádření spotřeby například: cizích výkonů (nakoupené služby), práce vlastních zaměstnanců (mzdové náklady), oběžného majetku (spotřeba materiálu) a dlouhodobého majetku (odpisy)
– náklady jsou spojeny s hlavním cílem podniku, což je zisk
– úkolem podnikatele je náklady snižovat
• Výdaj = úbytek peněžních prostředků
• Výnos = představují výkony účetní jednotky v peněžním vyjádření, vznikají například při: prodeji zboží, výrobků a jiného majetku účetní jednotky a prodeji služeb
– odpovídá vynaloženým nákladům, jedná se o oceněné výkony
– ovlivňují společně s náklady hospodářský výsledek
• Tržby = součást výnosů, souvisí s prodejem
• Příjem = přírůstek peněžních prostředků

 

ZÁSADY PRO ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ:
1) přírůstky nákladů se účtují na straně MD a přírůstky výnosů na straně D
2) na výsledkových účtech se účtuje narůstajícím způsobem od začátku účetního období
– na začátku vykazují nulový zůstatek, z konečných zůstatků lze pak vypočítat hospodářský výsledek firmy za účetní období
3) náklady a výnosy se vždy účtují do období se kterými věcně a časově souvisejí
4) zákaz vzájemného účtování nákladů a výnosů
– až na výjimky nelze proti sobě kompenzovat N a V a zúčtovat pouze rozdíl mezi nimi
– výjimkou ze zákazu kompenzace je možnost v některých případech započítat manka a přebytky zejména u obdobných druhů materiálu či zboží (např. popletení způsobu A s B)
5) při účetní uzávěrce se zůstatky výsledkových účtů převedou na účet 710 – Účet zisků a ztráty
6) do nákladů a výnosů účetní jednotky se zahrnují pouze ty náklady a výnosy, které se ji týkají

 

ČLENĚNÍ NÁKLADŮ:
a) podle nákladových druhů
• náklady 5
– jde o základní rozdělení podle stanovených skupin nákladů, která odráží směrná účtová osnova
b) podle struktury hospodářského výsledku
• provozní
– náklady vzniklé v souvislosti s běžným provozem podniku jako např. spotřeba materiálu, energie, služby, odpisy atd.
– jedná se o účtové skupiny 50-55
• finanční
– náklady spojené s peněžními prostředky nebo cennými papíry jako např. poplatky bance, úroky z úvěru, kurzové rozdíly
– jedná se o účtové skupiny 56-57
• mimořádné
– náklady zachycující operace neobvyklé povahy vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky a případy neočekávaných mimořádných událostí (škody)
– 58

c) podle místa vzniku a odpovědnosti
podle hospodářských středisek
– využívá se zejména ve vnitropodnikovém účetnictví, aby bylo možno zjistit výsledek hospodaření za jednotlivá střediska
d) podle zákona o daních z příjmů
• daňově uznatelné
– snižují základ daně
• daňově neuznatelné
– ovlivní pouze hospodářský výsledek
– patří sem např.: 513 – náklady na reprezentaci, 543 – dary, 545 – ostatní pokuty a penále, 549 – manka a škody na finančním majetku, 582 – škody, 559 – tvorba a zúčtování opravných položek atd.
e) podle kalkulačního členění
– využívají se v oblasti kalkulací a rozpočtů
• přímé (jednicové)
– lze přímo stanovit na jednotku výkonu pomocí norem
– příkladem mohou být: přímý materiál (spotřeba materiálu), přímé mzdy (mzdy výrobních dělníků za odpracovanou dobu), spotřeba energie (k chodů strojů)
• nepřímé (režijní)
– nelze je přímo stanovit na jednotku výkonu
– jsou spojeny s danou výrobou
– náklady na opravy a udržování, cestovné, spotřeba energie (osvětlení či vytápění), nájemné apod.
f) podle závislosti na objemu výroby
• fixní
– nejsou závislé na objemu výroby
– podnik je musí uhradit, i když nevyrábí (odpisy, nájmy, údržba a správa budov)
• variabilní
– mění se objemem výroby
– člení se ještě na:
1) proporcionální vývoj – mění se stejným tempem jako se mění objem výroby
2) progresivní (nadproporcionální vývoj) – náklady rostou rychleji nežli produkce
3) degresivní (podproporcionální vývoj) – náklady rostou pomaleji nežli produkce

 

ČLENĚNÍ VÝNOSŮ:
a) podle výnosových druhů
• výnosy 6. účtová třída
– jde o základní rozdělení podle stanovených skupin výnosů, která odráží směrná účtová osnova
b) podle struktury hospodářského výsledku
• provozní
– výnosy vzniklé v souvislosti s běžným provozem podniku
– jedná se o účtové skupiny 60-65
• finanční
– výnosy spojené s peněžními prostředky nebo cennými papíry
– jedná se o účtové skupiny 66-67
• mimořádné
– výnosy zachycující operace neobvyklé povahy vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky a případy neočekávaných mimořádných událostí -> 68

c) podle zákona o dani z příjmů
– je zde poměrně méně daňově uznatelných a neuznatelných položek
– jde pouze o výnosy, které byly zdaněny u zdroje srážkovou daní, nebo jsou od daně osvobozeny
– jedná se například o podíly na zisku
d) podle organických složek
– sleduje podnik, proto aby hmotně zjistil jednotlivé podnikové útvary na výsledcích své práce
prvotní
– spotřeba externích výkonů + odpisy + mzdy (co tedy nakupuji zvenčí)
• druhový
– vzniká spotřebou vlastních výkonů (solární panely, které dodává firma ostatním svým střediskům)

 

ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ:
• 501 – spotřeba materiálu
– jedná se také o dlouhodobý drobný majetek do 40 000 Kč, pak spotřeba materiálu (pohonné hmoty, čistící prostředky, tiskopisy, odborná literatura), knihy, pracovní pomůcky
– logo firmy, propagační předměty do ceny 500/ks bez DPH, nad 500 se jedná o dary 513 -> naňově neuznatelné
• 502 – spotřeba energie
– vody (pohon), elektrické energie, páry a plynu
• 503 – vodné (stočné 518)
• 504 – prodané zboží
– úbytek prodaného zboží 504/132 v pořizovací ceně
• 511 – opravy a udržování
– nezahrnujeme sem modernizaci a rekonstrukci (technické zhodnocení)
• 512 – cestovné
– limity jsou stanoveny v zákoníku práce
– když vyšší, tak placení soc. a zdravotního?
• 513 – náklady na reprezentaci
– pohoštění, občerstvení -> daňově neuznatelné
– pitná voda na pracovišti jako barely -> daňově uznatelné
• 518 – ostatní služby
– nájemné, právní a účetní poradci, drobný dlouhodobý majetek do 60 000 Kč, poštovní známky, telefonní karty, rozhlasová televize, internet, inzerce, školení zaměstnanců apod.
• 521/522 – mzdové náklady
– tedy hrubá mzda ze závislé činnosti (pracovně-právní vztah)
• 523 – odměny členům orgánů společnosti a družstva
– daňově uznatelné
• 524 – zákonné sociální pojištění
– daňově uznatelné, pokud je to uhrazeno do konce ledna následujícího roku
524/336 -> 336/221
• 525 – ostatní sociální pojištění
– příspěvek firmy na soukromé penzijní a životní připojištění zaměstnanců
– daňově uznatelné do 24 000 Kč/rok na osobu
– měsíčně maximálně 2 000 Kč

•526 – sociální náklady OSVČ
– daňově neuznatelné
– zdravotní a sociální v rozmezí 3 000 – 4000 Kč/měsíc
• 527 – zákonné sociální náklady
– stravenky do 55%
• 528 – ostatní sociální náklady
– nad 55%
• 531 – silniční daň
• 532 – daň z nemovitých věci
• 538 – ostatní daně a poplatky
– dálniční známky, kolky, daň z nabytí nemovitých věcí a darovací
• 541 – zůstatková cena prodaného DHM a DNM
+ oprávky a vyřazení
• 542 – prodaný materiál
– 542/112 v pořizovací ceně
• 543 – dary
– peníze, výrobky, DM
– jedná se o náklad daňově neuznatelný, ale může být odečitatelnou položkou v daňovém přiznání
podmínky: 1) musí být splněn účel (školství, věda, zdravotnictví, výzkum, kultura, policie, požární ochrana atd)
2) musí být splněna výše toho daru – FO: minimální výše za rok 1000 Kč, však maximálně 15% ze základu daně
PO: minimální výše 2 000 Kč, však maximálně 10% z upraveného základu daně
– žádná protidohoda, reklama na 518 (očekává se protidohoda, logo firmy)
• 544 – smluvní pokuty a penále
– součástí dodavatelské smlouvy za pozdní úhradu
– daňově uznatelné
• 545 – ostatní pokuty a penále
– od finančního úřadu, neuznatelné
• 546 – odpis pohledávky
• 548 – ostatní provozní náklady
– malé technické zhodnocení do 40 000 Kč
– pojištění majetku, odpovědnost za škodu, příspěvky různým právnickým osobám (profesionálním komorám)
– daňově uznatelné
+ hodnota zlikvidovaných zásob – prošlá záruční hodnota
• 549 – manka a škody z provozní činnosti
– na DM, nad normu přirozených úbytků zásob
– daňově uznatelné jen do výše náhrady 549/112 1000 Kč -> 335/648 800 Kč
výjimky: škody způsobené živelnou pohromou -> potvrzení od policie (pachatel neznámý), také daňově uznatelné
• 551 – odpis DHM a DNM
– za účetní období
– účetní odpisy + oprávky
• 552 – tvorba a zúčtování zákonných rezerv
– 452

• 554 – tvorba a zúčtování ostatních rezerv
– 459 a je to daňově neuznatelné
• 558/559 – tvorba a zúčtování zákonných opravných položek
-558 daňově uznatelné 558/391
– 559 daňově neuznatelní 559/191 či 196
• 561 – prodané cenné papíry a podíly
– 251 i 06., vše v pořizovací ceně
• 562 – úroky
• 563 – kurzové ztráty
– u úhrad faktur v cizí měně
– kouká se na kurz ČNB na konci roku
– 211,221, 311, 321
• 568 – ostatní finanční náklady
– poplatky bance
• 582 – škody
– živelné pohromy, škody mimořádného rozsahu
• 588 – ostatní mimořádné náklady
– opravy a udržování z minulého účetního období
• 591/593 – daň z příjmů účetní jednotky
– 341
• 595 – dodatečné odvody daně z příjmu (doměrky)

 

ÚČTOVÁNÍ VÝNOSŮ:
• 601/602/604 – tržby za něco
– bez DPH
– tržby z výkonů firmy (prodej výrobků, služeb a provedené práce)
• 611/612/613 – změna stavu vnitropodnikových zásob
– ve vnitropodnikové ceně
– pomocí těchto účtů se eliminují N vynaložené při výrobě a skladování výrobků
– 121/611
• 621/622 – aktivace
– je to v podstatě přírůstek majetku v důsledku vlastní činností
– 111/621
• 623/624 – aktivace DHM a DNM
• 641/642 – tržby z prodeje DHM a DNM + materiálu
– tyto účty jsou protipólem účtům 541 a 542‘
• 648 – ostatní provozní výnosy
– čerpání dotace, inventarizační přebytek materiálu či zboží
• 661 – tržby z prodeje cenných papírů
– v prodejní ceně
• 662 – úroky
– úroky z běžného účtu
• 663 – kurzové zisky
• 665 – výnosy z finančního majetku
– přijímání dividend, je již zdaněno u zdroje 15% srážkou -> daňově neuznatelné
•668 – ostatní finanční výnosy
– přebytek v pokladně, náhrada k úhradě

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy