Náklady a výnosy – maturitní otázka z účetnictví

 

   Otázka: Náklady a výnosy

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): mandasek

 

Náklady a výnosy

–         Charakteristika nákladů a výnosů

–         Zásady účtování nákladů a výnosů

–         Členění nákladů a výnosů

–         Účtování na vybraných nákladových a výnosových účtech

 

Náklady = jsou peněžním vyjádřením: spotřeby majetku(materiálu), spotřeby práce zaměstnanců (mzdové náklady), spotřeby služeb dodavatelů (511, 518), opotřebení DM (551-Odpisy)

–          Účtují se na straně MD výsledkových účtů nákladových

–          Je nutné rozlišovat od pojmu výdaje

Výdaje = představují zpravidla úbytek peněžních prostředků (211, 221)

–          Účtují se na stradě DAL rozvahových účtů aktivních

Výnosy = jsou peněžním vyjádřením provedených výkonů: výrobky, práce, služby

–          Účtují se na straně DAL výsledkových účtů výnosových

–          Je nutné rozlišovat od pojmu příjem

Příjmem = se z pravidla rozumí přírůstek peněžních prostředků (211, 221)

–          Účtují se na MD rozvahových účtů aktivních

 

Zásady účtování:

1.       Náklady se účtují v 5. účtové třídě na MD, výnosy se účtují v 6. účtové třídě na DAL
2.       Náklady a výnosy se účtují narůstajícím způsobem od začátku roku, 31. 12. tak vykazují celkový roční obrat
3.       Při účetní uzávěrce k 31. 12. se zůstatky třídy 5. a 6. převádějí na účet 710-Účet zisků a ztráty (výsledovka)

–          K 1. 1. následujícího roku jsou tedy bez zůstatku

4.       Náklady a výnosy se musí časově rozlišovat -> zaúčtují se do toho účetního období, s nímž časově a věcně souvisejí
5.       Zákaz kompenzace, tj. vzájemné kompenzace tř. 5. a 6.

  • musí se zaúčtovat celý náklad a celý výnos, nikoliv jejich rozdíl

6.       Analytická evidence se vede k některým účtům tř. 5. a 6., tak aby se mohli rozlišovat náklady – daňově uznatelné a daňově neuznatelné
7.       Opravy chybných nákladů a výnosů z minulých let se provedou (zaúčtují) až v dalším běžném roce, tzn., že opravovat se zpětně nemůže už opravené účetnictví
8.       Účetní jednotka může zahrnout do svých nákladů pouze ty částky, které se týkají účetní jednotky, nikoliv soukromé náklady – telefonní hovory

 

Členění:

– Náklady a výnosy ovlivňuje HV účetní jednotky, je proto nutné sledovat nejen celkový vývoj, ale i jejich podrobné členění podle různých hledisek:

I.            Podle druhů – je zajištěno v účtové třídě 5. a 6.

II.            Podle položek kalkulace (kalkulační členění) – tkz.:

 

a)      Přímé = dají se přesně a přímo stanovit na 1 kalkulační jednici podle THN – technickohospodářské normy-> přímý materiál, přímé mzdy

b)      Nepřímé (režijní náklady) = nejsou pro ně THN, stanoví se nepřímo, tj. propočtem, např. výrobní režie, správní režie

c)       Pro potřeby finanční analýzy:

 

Provozní náklady 50. – 55.
Provozní výnosy 60. – 64.

Finanční náklady 56. – 57.

Finanční výnosy 66.

Mimořádné náklady 58.
Mimořádné výnosy 68.

 

d)      Podle místa vzniku a odpovědnosti za ně: náklady a výnosy se člení podle vnitropodnikových útvarů hospodářských středisek: hospodářské středisko, hlavní výroby, odbyt, zásobování

 

e)      Ve vnitropodnikovém účetnictví:

  • Prvotní náklady a výnosy – převzaty z finančního účetnictví, všechny externí náklady a výnosy, případně interní
  • Druhotné náklady a výnosy – představují vnitropodnikové výkony, předávané mezi hospodářskými středisky

 

f)       Podle zákona o dani z příjmu:

  • Daňové (daňově znatelné) – započítávají se do základu daně z příjmu
  • Nedaňové (daňově neuznatelné) – musí se z daňového základu vyloučit

 

Daňově neuznatelné:

512-Cestovné – nad limit

513-Náklady na reprezentaci

525-Ostatní sociální pojištění; příspěvek zaměstnavatele na připojištění zaměstnanců

528-Ostatní sociální náklady

538-Ostatní daně a poplatky – Daň dědická a darovací

543-Dary – jen do výše stanovené zákonem a na stanovený účel jsou daňové, všechny ostatní nedaňové

545-Ostatní pokuty a penále

549(582)-Manka a škody – přesahující náhradu za ně

554-Ostatní rezervy

591-Daň z příjmu z BČ

592-Daň z příjmu z BČ

593-Daň z příjmu z MČ

665-Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – bylo již zdaněno srážkovou daní

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy