Náklady – členění, účtování, daňové uznávání

 

Otázka: Náklady a jejich členění

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Klára Cornelly

 

Náklady – členění nákladů, účtování o nákladech, daňově uznatelné a neuznatelné náklady, mzdové náklady, výpočet mzdy

 

Charakteristika a členění nákladů

Podnik při své činnosti spotřebovává nerůznější výrobní činitele. Tuto potřebu vyjádřenou v peněžních jednotkách nazýváme náklady.

Náklady se v účetní evidenci vždy vztahují k určitým výkonům. Výdaj v účetnictví znamená úbytek hospodářských prostředků.

Výdaj ještě nemusí znamenat náklad (např. nakoupíme materiál, za který zaplatíme (výdaj), ale k jeho spotřebování (nákladu) dojde až později) náklady se evidují v účtové třídě 5 Náklady, jejich vznik se účtuje na stranu MD konkrétního nákladového účtu.

Výdaje (úbytek prostředků) se účtuje na stranu DAL.

Výše nákladů je důležitým ukazatelem hospodaření podniku.

 

Je nutné náklady sledovat jak v celkovém úhrnu, tak i ve velmi podrobném rozčlenění:

 • podle odpovědnosti jednotlivých vnitropodnikových útvarů
 • podle položek kalkulačního vzorce
 • podle nákladových druhů za organizaci jako celek

 

Tyto aspekty je možné aplikovat v analytické evidenci

 

Účtování nákladů

Pro potřeby účetnictví se náklady dělí:

 • provozní, to jsou náklady, které souvisejí s běžnou činností
 • finanční, ty náklady, které vyplývají z finančních operací na finančním trhu (úrokové operace, operace s cennými papíry apod.)
 • mimořádné, náklady související s operacemi neobvyklé povahy vzhledem k běžné činnosti podniku, náklady vzniklé z mimořádných událostí (ztrátové pohledávky apod.)

 

Konkrétní rozdělení účtů:

Provozní

 • 50-Spotřebované nákupy
 • 51-Služby
 • 52-Osobní náklady
 • 53-Daně a poplatky
 • 54-Jiné provozní náklady
 • 55-Odpisy, rezervy

 

Finanční

 • 56-Finanční náklady
 • 57-Rezervy a opravné položky finančních nákladů
 • 598-Převod finančních nákladů

 

Mimořádné

 • 58-Mimořádné náklady
 • 59-Daně z příjmu a převodové účty (kromě účtu 597 a 597)

 

Provozní náklady

Patří běžné účetní případy vztahující se k pravidelně se opakujícím činnostem, které však nemají finanční povahu.

 

Do provozních nákladů náleží účtové skupiny:

Účtová skupina 50-Spotřebované nákupy . účtuje se zde o spotřebě materiálu, energie, úbytcích zboží a spotřebě ostatních neskladovatelných dodávkách (např. voda)

 

Účtová skupina 51-Služby – jedná e o služby spotřebované účetní jednotkou, patří sem prvotní náklady za externí služby od jiných subjektů (telefon, nájemné, přepravné), opravy a udržování dlouhodobého majetku, cestovné, poštovné, poradenské služby.

 

Cestové účet 512 – Při účtování cestovních náhrad je nutno respektovat daňové hledisko a vycházet ze zákona č. 119/1192Sb. O cestovních náhradách, to znamená že při cestovních náhradách nad limit je třeba účtovat na samostatném analytickém účtu, který nebude zahrnován do daňového základu.

 

Účtování na účtu 512 dle zákona  o cestovních náhradách se vztahuje na:

 • zaměstnance v pracovním poměru
 • členy družstev, u nichž je pracovní vztah podmínkou členství
 • zaměstnanec činný na základě dohod, je-li to dohodnuto
 • fyzické osoby vyslané na zahraniční cesty v rámci výměny zaměstnanců

 

Zaměstnanci v tomto případě náleží:

 • náhrada prokázaných jízdních výdajů
 • náhrad prokázaných výdajů za ubytování
 • stravné za podmínek dále stanovených
 • náhrada prokázaných nutných vedlejších výdajů

 

Účtová skupina 52-Osobní náklady – slouží k účtování mzdových náklad – zaměstnanců i společníků a členů družstev, dále účtování o sociálním a zdravotním pojištění hrazeném zaměstnavatelem za zaměstnance.

 

Účtová skupina 53-Daně a poplatky – účtuje se zde o silniční dani, dani z nemovitosti, ostatních daních a poplatcích.

 

Účtová skupina 54-Jiné provozní náklady – slouží pro účtování o zůstatkové ceně prodaného dlouhodobého majetku, prodaném materiálu, o darech, pokutách a úrocích z prodlení a o  ostatních provozních nákladech.

 

Účtová skupina 55-Odpisy, rezervy – slouží k účtování o odpisech majetku, tvorbě rezerv

 

Finanční náklady

Účtová skupina 56-Finanční náklady – patří sem účtování o nákladech souvisejících s prodejem cenných papírů a podílů, účtování o úrocích, kursových rozdílech.

 

Účtová skupina 57-Rezervy a opravné položky finančních nákladů – zde se účtuje o rezervních a opravných položkách

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!