Náklady, výnosy, hospodářský výsledek (2)

 

   Otázka: Náklady, výnosy, hospodářský výsledek

   Předmět: Účetnictví, Ekonomie

   Přidal(a): skobliis + Anonym

 

 

Aktiva = je pojem, který označuje majetek podniku či hospodářské prostředky.

 • Pojmem majetek – souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k podnikání.

 

Členění aktiv:

 • Dlouhodobý majetek
 • Oběžný majetek

 

Pasiva = je pojem, který označuje veškerý kapitál podniku (vlastní a cizí zdroje)

 

Členění pasiv:

 • Vlastní
 • Cizí

 

Náklady

 • Vyjadřují v penězích spotřebu majetku a cizích výkonů (včetně práce pracovníků), př: spotřeba materiálu, energie, odpisy dm
 • Zkrátka, náklady jsou vše, co musíme utratit, abychom mohli fungovat a vyrábět

 

Podle potřeby zjišťování HV členíme náklady na:

 • Provozní: Pravidelně se opakující činnost
 • Finanční: Finanční operace (úroky)

 

Finanční dělíme dále:

Podle druhu (ekonomicky stejnorodých skupin)

 • Materiálové (spotřeba mat., paliv)
 • Mzdové (mzdy, náklady na SP a ZP placené zaměstnavatelem)
 • Finanční (pokuty)
 • Nemateriálové (cestovné, nájemné)

 

Podle účelu

Přímé – přímo přiřaditelné předmětu / 1 výrobek př. tuna oceli

 • Přímý materiál = tvoří podstatu výrobku, např. tkanina při výrobě kalhot
 • Přímé mzdy = přímo souvisí se zhotovením výrobku, např. mzdy výrobních dělníků
 • Ostatní přímé náklady = souhrn různých nákladových položek, např. další složky materiálu, spotřeba energie výrobních strojů, odpisy výrobních strojů apod.

Nepřímé – nelze přímo přiřadit, jsou společné s více / př. mzdy, propagace

 • Výrobní režie = např. spotřeba vody, el. energie (k jiným účelům, než je výroba), odpisy majetku, který není používán přímo k výrobě, mzdy techniků apod.
 • Správní režie = obdoba výrobní, ale souvisí se správou podniku jako celku, např. mzdy managementu, administrativních pracovníků, účty za telefon, datové přenosy

 

Podle závislosti na objemu prováděných výkonů

 • Variabilní – mění se v závislosti na objemu výrobku
 • Fixní – nemění se

 

Další členění nákladů:

 • Investiční náklady – Capex – zařazují se do majetku
 • Provozní náklady – Opex, například mzdy, energie

 

Manažerské pojetí nákladů

 • Oportunitní (alternativní) náklady
 • Explicitní náklady
 • Implicitní náklady
 • Relevantní náklady
 • Irelevantní náklady

 

Utopené náklady (sunk cost)

 • Jsou to ty náklady, které člověk nese, ať se rozhodne pro kteroukoli z volených možností.
 • Příklad:
 • Pan Růžička postavil vilu za 5mil. Kč, ale postavili před ní dálnici, a tudíž jí chce pan Růžička prodat, nejlepší nabídka je však 3mil.Kč. – 5 mil.Kč utopené náklady

 

 Náklady příležitosti

 • Nákladem je obětovaný výnos nebo obětovaný užitek, který bychom mohli získat v jiné příležitosti, náklady příležitosti jsou vždy náklady druhé nejlepší příležitosti

  

Nákladový a marketingový přístup k ceně

Nákladový přístup k ceně

 • Nejčastější metodou je – tzv. metoda stanovení ceny přirážkou.
 • K celkovým nákladům na produkt přičte přirážka neboli marže.

 

Marketingové přístupy k tvorbě cen

 • Hodnotově orientovaná tvorba cen
 • Tato metoda tvorby cen je založená na vnímání hodnoty produktu kupujícím, nikoliv prodávajícím.
 •  Poptávkově orientovaná tvorba cen
 • Stanovení ceny podle konkurence

 

Výnosy

 • Peněžní částky, které podnik získal ze všech svých činností

 

Členíme:

Podle vzniku

 • Prvotní – jsou zachycovány v okamžiku jejich vzniku – například tržby, úroky
 • Druhotné – vznikají se stykem s jinými hospodářskými středisky v podniku

 

Podle stanovení základu daně

 • Daňové
 • Nedaňové

 

Podle druhu:

 • Vlastní prodané
 • Zboží
 • Poskytnuté služby

 

Podle potřeby zjišťování HV:

 • Provozní – pravidelně opakující
 • Finanční – Finanční operace
 • Mimořádné

 

Možnosti snižování nákladů

 • Úspora fixních nákladů – například zavedení vícesměnných provozů, plné využití výrobních kapacit
 • Zvýšení efektivity práce – například snížením zmetkovosti
 • Ostatní úspory – například za energii, využitím množstevních slev, nové smlouvy na tel. Operátora, na marketing, pojištění
 • Outsourcing – přenechání určité činnosti externí firmě, např. provoz IT, účetnictví
 • Úspora personálních nákladů – snižování mezd, snižování počtu zaměstnanců, omezování benefitů pro zaměstnance

 

Možnosti zvyšování výnosů

 • Spokojenost zákazníků, růst poptávky, zvyšování objemu prodeje
 • Změny struktury sortimentu vyráběných výrobků
 • Zavádění nových konkurenceschopných výrobků
 • Stanovení vhodné výše ceny

 

Hospodářský výsledek 

 • je součástí učetní závěrky (31. 12)
 • zjišťujeme porovnáním nákladů a výnosů a má podobu jako:
  • zisk
  • ztráta
  • nulový výsledek

 

Dělení:

Provozní:

 • pravidelně opakující

 

Finanční:

 • porovnání finančních nákladů a výnosů
 • důležité pro hospodaření podniku
 • důležité pro akcionáře a majitele

 

Význam zjišťovaní hospodářského výsledku

 • posouzení hospodaření podniku
 • podkladem zjišťování daně z příjmu (podle zisku)
 • akcionáře, banky toto zajímá

 

Kalkulace nákladů

 • Kalkulace – výpočetní postupy pro stanovení nákladů na kalkulační jednici

 

Typový kalkulační vzorec: 

 • přímý materiál (vlastní náklady výroby)
 • přímé mzdy (vlastní náklady výroby)
 • výrobní režie (vlastní náklady výroby)

+

 • správní režie (vlastní náklady výnosu)
 • odbytové náklady (propagace) (úplné vlastní náklady výkonu)
 • zisk (přiměřený) (výrobní cena)
 • obchodní nebo odbytové přirážky, srážky (DPH, množstevní sleva) (prodejní cena)

 

Dělení kalkulace:

 • Předběžná – předpokládané náklady na jednici před provedením výkonu technickohospodářských norem, případně podle výroby, odhadem
 • Výsledná – skutečné náklady až po dokončení výkonu, vychází z účetnictví

 

Metody kalkulace

Kalkulace přímá:

 • prostým dělením – v jednoduché výrobě, vyrábí se jeden výrobek (cementárny), režijní náklady se vydělí objemem výroby
 • přímá dělením poměrových čísel, používá se v podnicích které vyrábějí několik druhů stejnorodých výrobků stejným technologickým postupem, které se liší velikostí, hmotností, jakostí, pracností. Jeden z výrobků se volí jako základní

 

Režijní náklady se rozpočítávají pomocí poměrových čísel

Náklady – 500 000,-

Výrobek / režijní náklady

 • 1. poměr č. 1 / 250 000,-
 • 2. poměr č. 0,4 (250 000 x 0,4) / 100 000,-
 • 3. poměr č. (0,6/2)( 250 000 x 0,6) / 150 000,-
 • 500 000 : 2 = 250 000
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!